Οργανωσιακή Δομή Οργανισμός Μάθησης Οργανωσιακή Δομή

Download Report

Transcript Οργανωσιακή Δομή Οργανισμός Μάθησης Οργανωσιακή Δομή

Τα ΜΜΕ ως Φορείς & Διαχειριστές Γνώσης: Προς ένα πιο αποτελεσματικό δομικό μοντέλο

Παρασκευή Δεκούλου Διδάκτωρ Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του ΑΠΘ Επιβλέπων: Γεώργιος Τσουρβάκας, Επίκουρος Καθηγητής Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2012 Θεσσαλονίκη 1912 - 2012 Από την ιστορία του Τύπου στο μέλλον της Ενημέρωσης

Δομή Παρουσίασης

Εισαγωγή Θεωρητικό Υπόβαθρο Μεθοδολογία Ευρήματα - Συζήτηση Συμπεράσματα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εισαγωγή

Ανάγκη των σύγχρονων επιχειρήσεων για συνεχή αναπροσαρμογή, βελτίωση & αναζήτηση νέων πηγών βιώσιμης ανταγωνιστικότητας

(Chen κ.ά. 2010, Chiva και Alegre 2005, Ghosh 2004, Weldy 2009)

Πρωταρχική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος: η ικανότητα μίας επιχείρησης να λειτουργεί σύμφωνα με το πρότυπο του οργανισμού μάθησης

(DiBella 2003, Fang και Wang 2006, Hong κ.ά. 2006, Korth 2007)

Μαθησιακή ικανότητα: κρίσιμη για τις Εταιρείες Εντατικής Γνώσης Επιχειρήσεις ΜΜΕ: τυπικά παραδείγματα Εταιρειών Εντατικής Γνώσης

(Swart και Kinnie 2003)

Εισαγωγή (2)

Η κερδοφορία των ελληνικών επιχειρήσεων ΜΜΕ & διαφήμισης σε ανεξέλεγκτη πτώση

(Γαλάνης 2011, Πολυμερίδου 2010)

Ενίσχυση της οργανωσιακής επίδοσης μέσω της συστηματικής γνωστικής εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού

(Chang και Lee 2007, Davis και Daley 2008, Ellinger κ.ά. 2002, Walczak 2005)

Μία προσανατολισμένη στη μάθηση οργανωσιακή δομή διευκολύνει: τον μετασχηματισμό μίας επιχείρησης σε οργανισμό μάθησης

(Bapuji και Crossan 2004, Ives κ.ά. 2003, Örtenblad 2002, Singh 2009)

την επίτευξη υψηλής οργανωσιακής επίδοσης

(Edelman κ.ά. 2005, Pertusa-Ortega κ.ά. 2010, Whittington 2003)

Σκοπός της Έρευνας

Να διερευνήσει στους κόλπους της ελληνικής βιομηχανίας ΜΜΕ & διαφήμισης: α) κατά πόσο ο δομικός σχεδιασμός επηρεάζει τον μετασχηματισμό μίας επιχείρησης σε οργανισμό μάθησης β) κατά πόσο η υιοθέτηση της κατάλληλης δομής & η ενσωμάτωση του μοντέλου του οργανισμού μάθησης, συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλότερης οργανωσιακής επίδοσης.

Ερευνητικοί Στόχοι

Οργανωσιακή Δομή Οργανωσιακή Δομή Οργανισμός Μάθησης Επίδραση Επίδραση Επίδραση Οργανισμός Μάθησης Οργανωσιακή Επίδοση Οργανωσιακή Επίδοση

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Οργανισμός Μάθησης

Το περίγραμμα ενός οργανισμού ο οποίος:  έχει αναπτύξει μηχανισμούς που προωθούν την ατομική & συλλογική μάθηση στον χώρο εργασίας  συστηματικά δημιουργεί, συλλέγει & διαχέει καινούρια γνώση  μετασχηματίζεται και τροποποιεί τη δράση του, βασιζόμενος σε νέες γνώσεις, αντιλήψεις & εμπειρίες

(Armstrong και Foley 2003, Garvin 1993, Pedler κ.ά. 1997, Real κ.ά. 2006, Watkins και Marsick 1993)

Προσέγγιση Ενσωμάτωσης

(Watkins και Marsick 1993, 1996, 1999, 2003)

Συνεχής Μάθησης Αναζήτηση & Διάλογος Ομαδική Μάθηση Ενσωματωμένα Συστήματα Ενδυνάμωση Συστημική Σύνδεση Στρατηγική Ηγεσία

Οργανωσιακή Δομή

Ο τρόπος με τον οποίο στο εσωτερικό ενός οργανισμού, η εργασία διαιρείται σε επιμέρους καθήκοντα, ανατίθεται & συντονίζεται με σκοπό την υλοποίηση των οργανωσιακών στόχων

(Mintzberg 1979, Mullin 1996, Stacey 2003)

Τυπολογία Οργανωσιακής Δομής

(Mintzberg 1979)

Τυποποίηση Αποκέντρωση Εξειδίκευση Επιμόρφωση/“Κατήχηση” Αμοιβαίος Συντονισμός Άμεση Επίβλεψη Λειτουργική Ομαδοποίηση Ομαδοποίηση Βασιζόμενη στην Αγορά

Οργανωσιακή Επίδοση

Μέτρο αξιολόγησης του βαθμού στον οποίο μία επιχείρηση επιτυγχάνει τους στόχους της, και της αξίας που παρέχει στους πελάτες της & τους άλλους εμπλεκόμενους (stakeholders)

(Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Διαχείριση Ποιότητας 1999, Ho 2011, Shieh 2011)

Πλαίσιο Εξισορροπημένης Στοχοθεσίας (Balanced Scorecard)

(Kaplan και Norton 1992)

Οικονομική Επίδοση Σχέσεις με τους Πελάτες Όραμα & Στρατηγική Εσωτερικές Διαδικασίες Μάθηση & Ανάπτυξη

Θεωρητικό Πλαίσιο

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ Τυποποίηση Αποκέντρωση Εξειδίκευση Επιμόρφωση/“Κατήχηση” Αμοιβαίος Συντονισμός Άμεση Επίβλεψη Λειτουργική Ομαδοποίηση Ομαδοποίηση Βασιζόμενη στην Αγορά ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ Οικονομική Επίδοση Εσωτερικές Διαδικασίες Σχέσεις με τους Πελάτες Μάθηση & Ανάπτυξη ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Συνεχής Μάθηση Αναζήτηση & Διάλογος Ομαδική Μάθηση Ενσωματωμένα Συστήματα Ενδυνάμωση Συστημική Σύνδεση Στρατηγική Ηγεσία

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Πηγές Δεδομένων

49 διαφημιστικές εταιρείες μέλη της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος

(EDEE 2011)

11 τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας 40 ραδιοφωνικοί σταθμοί με την υψηλότερη ακροαματικότητα

2011) (FOCUS

40 εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας

(FOCUS 2011)

40 περιοδικά πανελλήνιας κυκλοφορίας με την υψηλότερη αναγνωσιμότητα

(FOCUS 2011)

Συλλογή Δεδομένων

“Αυτοδιαχειριζόμενο” (Self-administered) Ερωτηματολόγιο Προσωπική Παράδοση & Συλλογή Ερωτηματολογίου 3 ανώτερα στελέχη / επιχείρηση Συλλέχθηκαν 330 έγκυρα ερωτηματολόγια από: 163 επιχειρήσεις 47 διαφημιστικές εταιρείες 11 τηλεοπτικούς σταθμούς 34 ραδιοφωνικούς σταθμούς 31 εφημερίδες 40 περιοδικά

Ποσοστό Ανταπόκρισης

Κλάδος Διαφήμιση Τηλεόραση Ραδιόφωνο Ημερήσιος Τύπος Περιοδικός Τύπος ΣΥΝΟΛΙΚΟ Ποσοστό Ανταπόκρισης Ανά Επιχείρηση 95,9% 100% Ανά Εργαζόμενο 85,1% 100% 85% 77,5% 100% 90,5% 60,7% 42,1% 56,6% 65,0%

Εργαλεία Μέτρησης

Ερωτηματολόγιο  105 ερωτήσεις Α) Κλίμακα Μέτρησης για τον Οργανισμό Μάθησης  43 ερωτήσεις (5βάθμια κλίμακα Likert) B) Κλίμακα Μέτρησης για την Οργανωσιακή Δομή  (5βάθμια κλίμακα Likert) 27 ερωτήσεις Γ) Κλίμακα Μέτρησης για την Οργανωσιακή Επίδοση  23 ερωτήσεις (5βάθμια κλίμακα Likert) Δ) Μεταβλητές Ελέγχου  12 ερωτήσεις (Διχοτομική Κλίμακα, Πολυχοτομική Κλίμακα, Ερωτήσεις Ανοιχτού Τύπου)

Μεταβλητές Ελέγχου (Control Variables)

Φύλο Ηλικία Επίπεδο Εκπαίδευσης Προϋπηρεσία στην Εταιρεία Συνολική Προϋπηρεσία Σύνολο Μηνιαίων Αποδοχών Θέση Εργασίας Σχέση Εργασίας Ηλικία Εταιρείας Μέγεθος Εταιρείας Κλάδος Έδρα Εταιρείας

ΕΥΡΗΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Προφίλ του Δείγματος

Φύλο Ηλικία Μεταβλητές Ελέγχου Άνδρας Γυναίκα 31 - 40 Εκπαίδευση 41 - 50 Απόφοιτος ΑΕΙ Κάτοχος Μεταπτυχιακού Μηνιαίες Απολαβές €2.001- €2.750

> €3.500

Ποσοστά 50,2% 49,8% 39,4% 45,8% 51,5% 33,6% 23,3% 46,7%

Προφίλ του Δείγματος (2)

Οργανωσιακή Θητεία Μεταβλητές Ελέγχου Μέχρι 5 έτη 6 – 10 έτη 11 – 15 έτη Συνολική Προϋπηρεσία 16 – 20 έτη 21 – 25 έτη Θέση Εργασίας Διευθυντής Διευθύνων Σύμβουλος Εμπορικός Διευθυντής Ποσοστά 25,8% 29,7% 25,8% 25,2% 25,5% 17,9% 19,7% 17,6%

Προφίλ του Δείγματος (3)

Κλάδος Μεταβλητές Ελέγχου Διαφήμιση Ημερήσιος Τύπος Περιοδικός Τύπος Ραδιόφωνο Τηλεόραση Αριθμός Εργαζόμενων Ηλικία Εταιρείας Έδρα Εταιρείας Ραδιόφωνο & Τηλεόραση 11 - 50 > 250 11 – 20 έτη > 30 έτη Αθήνα Θεσσαλονίκη Ποσοστά 37,6% 14,8% 19,1% 18,5% 8,2% 1,8% 39,4% 20,0% 35,2% 28,1% 80,9% 15,2%

Οργανωσιακή Δομή & Οργανισμός Μάθησης

Όλες οι διαστάσεις της οργανωσιακής δομής επηρεάζουν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό με τον οργανισμό μάθησης & τις 7 επιμέρους διαστάσεις του Ιδιαίτερα καθοριστική η επίδραση της επιμόρφωσης/“κατήχησης” & της αποκέντρωσης Άμεση επίβλεψη: η μοναδική διάσταση με αρνητική επιρροή

Οργανωσιακή Δομή & Οργανισμός Μάθησης

Τυποποίηση Αποκέντρωση 0,415*** 0,594*** Εξειδίκευση Επιμόρφωση/“Κατήχηση” Αμοιβαίος Συντονισμός 0,380*** 0,621*** 0,523*** - 0,356* Άμεση Επίβλεψη 0,178** Λειτουργική Ομαδοποίηση 0,229*** Ομαδοποίηση Βασιζόμενη στην Αγορά Οργανισμός Μάθησης *** p< 0.001, ** p= 0.001, * p< 0.01

Οργανωσιακή Δομή & Οργανωσιακή Επίδοση

Όλες οι διαστάσεις της οργανωσιακής δομής επηρεάζουν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό με την οργανωσιακή επίδοση & τις 4 επιμέρους διαστάσεις της Ιδιαίτερα καθοριστική η επίδραση του αμοιβαίου συντονισμού Άμεση επίβλεψη: η μοναδική διάσταση με αρνητική επιρροή Οι εσωτερικές διαδικασίες ευνοούνται περισσότερο, ενώ η οικονομική επίδοση επηρεάζεται λιγότερο

Οργανωσιακή Δομή & Οργανωσιακή Επίδοση

Τυποποίηση Αποκέντρωση 0,284*** 0,363*** Εξειδίκευση 0,231*** 0,395*** Επιμόρφωση/“Κατήχηση” Αμοιβαίος Συντονισμός 0,525*** - 0,242*** Άμεση Επίβλεψη 0,248** Λειτουργική Ομαδοποίηση Ομαδοποίηση Βασιζόμενη στην Αγορά 0,399*** Οργανωσιακή Επίδοση *** p< 0,001, ** p= 0,001, * p< 0,01

Οργανισμός Μάθησης & Οργανωσιακή Επίδοση

Ο Οργανισμός Μάθησης & οι 7 επιμέρους διαστάσεις του, επηρεάζουν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό τις 4 επιμέρους διαστάσεις της Οργανωσιακής Επίδοσης Ιδιαίτερα καθοριστική η επίδραση της συστημικής σύνδεσης, της ενδυνάμωσης & της στρατηγικής ηγεσίας Οι εσωτερικές διαδικασίες ευνοούνται περισσότερο, ενώ η οικονομική επίδοση επηρεάζεται λιγότερο

Οργανισμός Μάθησης & Οργανωσιακή Επίδοση

Οικονομική Επίδοση Οργανισμός Μάθησης 0,289*** 0,585*** 0,506*** 0,537*** *** p< 0,001, ** p= 0,001, * p< 0,01 Εσωτερικές Διαδικασίες Σχέσεις με τους Πελάτες Μάθηση & Ανάπτυξη

Μεταβλητές Ελέγχου (Control Variables)

Η λειτουργία του οργανισμού μάθησης: α) ευνοείται από το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης & τις αυξημένες αποδοχές του προσωπικού β) δυσχεραίνεται από:  την πολυετή εργασιακή εμπειρία & την πολύχρονη θητεία των εργαζόμενων στην επιχείρηση  το μεγάλο μέγεθος & τη μεγάλη ηλικία της επιχείρησης

Μεταβλητές Ελέγχου (Control Variables) (2)

Η οργανωσιακή επίδοση ενισχύεται από: α) το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, την πολυετή εργασιακή εμπειρία & τις αυξημένες αποδοχές του προσωπικού β) το μεγάλο μέγεθος της επιχείρησης Φύλο & Κλάδος  Παράγοντες διαφοροποίησης της οργανωσιακής μαθησιακής ικανότητας & επίδοσης

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

(1 ος

Συμπεράσματα

& 2 ος Ερευνητικός Στόχος)

Η καταλληλότητα της οργανωσιακής δομής προϋπόθεση για τη λειτουργία του οργανισμού μάθησης & την επίτευξη υψηλής οργανωσιακής επίδοσης  Απαρέγκλιτη Η δομή που ευνοεί τον οργανισμό μάθησης & την οργανωσιακή επίδοση, προϋποθέτει : α) υψηλό επίπεδο τυποποίησης, αποκέντρωσης & εξειδίκευσης β) συστηματική επιμόρφωση του προσωπικού & καθιέρωση διαδικασιών για την εμφύσηση της οργανωσιακής κουλτούρας γ) διεκπεραίωση των εργασιών βασιζόμενη κυρίως, στον αμοιβαίο συντονισμό, και πολύ λιγότερο στην άμεση επίβλεψη δ) συγκρότηση διαλειτουργικών εργασιακών ομάδων με βάση τις ανάγκες της αγοράς

Συμπεράσματα (2)

(3 ος Ερευνητικός Στόχος)

Η υιοθέτηση του μοντέλου του οργανισμού μάθησης επίδοσης  Διευκολυντικός παράγοντας για την επίτευξη υψηλής οργανωσιακής Ο οργανισμός μάθησης βελτιώνει: α) την οικονομική επίδοση β) την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών διαδικασιών γ) τις σχέσεις με τους πελάτες δ) την ικανότητα του οργανισμού για μάθηση & ανάπτυξη

Συμπεράσματα (3)

Στις Ελληνικές Επιχειρήσεις ΜΜΕ:  Η δομή διέπεται από έντονη εξειδίκευση, ικανοποιητική τυποποίηση, αλλά μέτρια αποκέντρωση  Παραμελείται η επιμόρφωση/“κατήχηση” του προσωπικού  Η διεκπεραίωση των εργασιών βασίζεται περισσότερο στον αμοιβαίο συντονισμό παρά στην άμεση επίβλεψη  Συνυπάρχουν η λειτουργική & η βασιζόμενη στην αγορά ομαδοποίηση, με μία μικρή υπερίσχυση της πρώτης

Συμπεράσματα (4)

Στις Ελληνικές Επιχειρήσεις ΜΜΕ:  Το μοντέλο του οργανισμού μάθησης έχει ενσωματωθεί σε μέτριο βαθμό  Αυξημένη: παροχή στρατηγικής ηγεσίας & προώθηση της αναζήτησης και του διαλόγου  Μειωμένη: συνεχής μάθηση & παρουσία ενσωματωμένων συστημάτων  Μέτρια οικονομική επίδοση & ικανότητα για μάθηση και ανάπτυξη  Ικανοποιητική αποτελεσματικότητα των εσωτερικών διαδικασιών  Αυξημένη επίδοση ως προς τις σχέσεις με τους πελάτες

Για τις Επιχειρήσεις…

Εντοπίζονται: Οι διαστάσεις του οργανισμού μάθησης στις οποίες υστερούν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις (συνεχής μάθηση, ενσωματωμένα συστήματα) Eργαλείο αξιολόγησης της επίδρασης της οργανωσιακής δομής & του οργανισμού μάθησης στην οργανωσιακή επίδοση Οι διαστάσεις του οργανισμού μάθησης που ενισχύουν σημαντικά την ΟΕ (συστημική σύνδεση, ενδυνάμωση, στρατηγική ηγεσία) Οι απαιτούμενες αλλαγές στην οργανωσιακή δομή των επιχειρήσεων (εντονότερη αποκέντρωση, πιο συστηματική επιμόρφωση/“κατήχηση”, ενίσχυση του αμοιβαίου συντονισμού, ομαδοποίηση βασιζόμενη στην αγορά)

Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα

Μελέτη Αντίστροφων Συσχετίσεων Συμμετοχή Στελεχών Άλλων Επιπέδων Ιεραρχίας Διερεύνηση των Ανασταλτικών & Ευνοϊκών για τον Οργανισμό Μάθησης Παραγόντων Διεξαγωγή της Ίδιας Έρευνας σε Άλλες Χώρες

Ευχαριστώ Πολύ για την Προσοχή σας