ρ. χαριτοπουλου

Download Report

Transcript ρ. χαριτοπουλου

Ανακύκλωση στην
Ελλάδα – Εμπειρίες
και μελλοντικές
ενέργειες
Τρ. Χαριτοπούλου, Δρ.-Μηχ.
Διευθύντρια Εναλλακτικής
Διαχείρισης
Δομή της παρουσίασης
Εναλλακτική Διαχείριση
Διευρυμένη ευθύνη παραγωγού
ΕΟΑΝ
Προβλήματα
Προτάσεις
Γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης

Η αρχή της πρόληψης

Η αρχή της επαναχρησιμοποίησης

Η αρχή της αξιοποίησης (ανάκτηση υλικών και ενέργειας)

Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»

Η αρχή της ευθύνης

Η αρχή της δημοσιότητας

Η αρχή της μη-διάκρισης των υλικών
Διευρυμένη ευθύνη παραγωγού
(ΔΕΠ)
ή να αποδοθεί με τη
δημιουργία ατομικού
Συστήματος
ΔΕΠ: Διάγραμμα ροής χρημάτων και
υλικών
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Πηγή: Mayers C.K. (2007)
Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης
(ΕΟΑΝ)
• ΝΠΙΔ  ΥΠΕΚΑ
• Διοικητική και Οικονομική Αυτοτέλεια
• Δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα
• Προγράμματα
• Εποπτεύει και ελέγχει τα συστήματα
• Είναι όργανο εισηγητικό, γνωμοδοτικό, αποφασιστικό και
ελεγκτικό
Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης
(ΕΟΑΝ)
Σκοπός: Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της
πολιτικής για την εναλλακτική διαχείριση
συσκευασιών και άλλων προϊόντων.
Ε.Ο.ΑΝ.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΟΤΑ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ -ΣΥΛΛΟΓΗ -ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Νομικό πλαίσιο λειτουργίας ΕΟΑΝ
• Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ A 179/6.8.01)
Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων
προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις.
• Ν. 3854/2010 (Φ.Ε.Κ. 94 Α/23.06.2010)
Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις.
• Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α/13.2.2012)
Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής» και συγκεκριμένα το Άρθρο 46 για μετονομασία
του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. σε «Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης»
(Ε.Ο.ΑΝ.).
Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης
ΔΣ ΕΟΑΝ
Γενικός Δ/ντης
Γραφείο Γενικού Δ/ντη και
Διοικητικού Συμβούλίου
Διεύθυνση
Εναλλακτικής Διαχείρισης
Electrical & Electronic Equipment,
Batteries/Accumulators ad other
products Department
Νομικός
Σύμβουλος
Δ/νση διοικητικών
Οικονομικών Υπηρεσιών
Νομικό Πλαίσιο Εναλλακτικής
Διαχείρισης
• Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179A) - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
• ΠΔ 116/2004 (ΦΕΚ 81 Α) – ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ
ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ
• ΠΔ 109/2004 (ΦΕΚ 75 Α) – ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ
• ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α) – ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΕΛΑΙΩΝ
• ΚΥΑ 41624.2057.Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625Β) – ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ
• ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ 82 Α) – ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
• ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β) – ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ
Πεδίο Εφαρμογής
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Συσκευασίες και απόβλητα συσκευασιών
Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής
Μεταχειρισμένα ελαστικά
Απόβλητα λιπαντικών ελαίων
Απόβλητα συσσωρευτών
Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων
Οργάνωση και έγκριση Συστημάτων
 Τα συστήματα οργανώνονται σε:
 Ατομικά (1 σύστημα)
 Συλλογικά (16 συστήματα)
 Για την οργάνωση κάθε συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης
απαιτείται η χορήγηση έγκρισης από τον ΕΟΑΝ
 Η έγκριση των συστημάτων από τον ΕΟΑΝ, ισχύει για έξι (6)
χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται με τροποποίηση ή
αναθεώρηση της προβλεπόμενης μελέτης σύμφωνα με τα τότε
ισχύοντα νέα δεδομένα
 Στο νόμο 2939/01 προβλέπεται πλέγμα κυρώσεων (ποινικών,
αστικών και διοικητικών) κατά των παραβατών των διατάξεων
του νόμου
Υποδομές Ανακύκλωσης
• 30 Κέντρα Διαλογής Υλικών (ΚΔΑΥ)
• 8 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας Αποβλήτων Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
• 128 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας οχημάτων τέλους κύκλου
ζωής και σημεία συλλογής.
• 7 Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσσωρευτών μολύβδου οξέως
• 9 Μονάδες αναγέννησης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων
• 7 Μονάδες επεξεργασίας χρησιμοποιημένων ελαστικών
οχημάτων.
Αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής είναι η δημιουργία στον
τομέα της ανακύκλωσης περισσότερων από 4.000 νέες θέσεις
εργασίας
Οφέλη – Περαιτέρω ανάπτυξη
• Εξοικονόμηση Ενέργειας
2.7 εκατ. GJ
• Προς Ταφή λιγότερα απόβλητα 5.5 εκ. m3
• Ετήσια μείωση CO2
400.000 τόνοι
• Περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης: Αγορά
δευτερογενών υλικών (closing the loop)
• Εξειδίκευση θέσεων εργασίας για ανακύκλωση
• Έμφαση σε δράσεις πρόληψης (Εθνικό Σχέδιο
Πρόληψης)
Ποσοστό ανακύκλωσης σε
συσκευασίες
42,8%
48%
43,8%
52,3%
58,7%
2006
2007
2008
2009
2010
Packaging waste
(in tns)
1.056.000
1.050.000
1.050.000
1.008.000
927.400
Recycling (in tns)
451.500
504.000
460.163
527.400
544.080
Στοχοθεσία ανακύκλωσης
2004 -2013
2004
2005
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ


ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

ΧΑΡΤΙ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΜΕΤΑΛΛΑ
ΓΥΑΛΙ
ΞΥΛΟ
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ +
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΤΚΖ
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ +
ΑΝΑΚΤΗΣΗ
ΟΤΚΖ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ
Όπου
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΑΗΗΕ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΑΛΕ
ΣΥΛΛΟΓΗ
ΑΛΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΦΟΡΗΤΕΣ ΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ &
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ



2006
2013
2007
2008
2009
2010
2011
2012





























































































































































Σημαίνει ότι έχουν επιτευχθεί οι ποσοτικοί στόχοι που έχουν τεθεί από τη σχετική νομοθεσία
Σημαίνει ότι ΔΕΝ έχουν επιτευχθεί οι ποσοτικοί στόχοι που έχουν τεθεί από τη σχετική
νομοθεσία
Σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ποσοτικοί στόχοι για το έτος αναφοράς ή το σύστημα δεν
λειτουργούσε ή δεν είχε δώσει στοιχεία
Σας ευχαριστώ
Για πληροφορίες:
www.eoan.gr