ppt/2MB - Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων

Download Report

Transcript ppt/2MB - Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ KAI
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ-ΕΛΒΑΛ Α.Ε
Ροσολύμου Ελένη
Φοιτήτρια Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών,ΕΜΠ
Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Η Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου ΕΛΒΑΛ Α.Ε. αποτελεί
τον κλάδο παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας προϊόντων
αλουμινίου της ΒΙΟΧΑΛΚΟ.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ(Q.C.)
Έλεγχος
ποιότητας
Εκπαίδευση
ΥγιεινήΑσφάλεια
Περιβάλλον
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ(P.R
Έλεγχος πρώτων
υλών
Έλεγχος στα
στάδια παραγωγής
Συντήρηση
Αποθήκευση
προιόντος
Υπεργολάβοι
Πελάτες
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ


•
•
•
•
•
•
•
•
Το εργοστάσιο είναι χωρισμένο σε τμήματα ανάλογα με την εργασία
που προσφέρει το καθένα στην συλλογική παραγωγική διαδικασία.
Έτσι υπάρχουν τα τμήματα της παραγωγής και τα τμήματα λοιπών
καθηκόντων.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Τμήμα χυτηρίων
Τμήμα συνεχούς χυτεύσεως
Τμήμα θερμής έλασης
Τμήμα ψυχρής έλασης
Τμήμα φούρνων ανόπτησης
Τμήμα βαφής αλουμινίου
Τμήμα Foil
Τμήμα τελικών μηχανών/φύλλα-ταινίες
ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Προϊόντα επίπεδης
έλασης αλουμινίου
Προϊόντα κλάδου
δόμησης
Προϊόντα άκαμπτης
συσκευασίας
Προϊόντα εύκαμπτης
συσκευασίας
Προϊόντα κλάδου
μεταφορών
Ταινίες λιθογραφίας
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
•
•
•
Στη λειτουργία της εταιρίας εφαρμόζονται πιστοποιημένα
διαχειριστικά συστήματα, όπως αυτά της διαχείρισης
ποιότητας ISO 9001:2008 και της περιβαλλοντικής
διαχείρισης με το πρότυπο ISO 14001:2004.
Στην πιστοποίηση προϊόντων η ΕΛΒΑΛ συνεργάζεται με
όλους τους διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς.
Η εταιρία εκδίδει πιστοποιητικά για τη συμμόρφωση όλων
των προϊόντων αλουμινίου με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 94/62/ΕC, σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων
συσκευασίας και 2002/95/ΕC, σχετικά με περιορισμένη
χρήση επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
•
•
Για τα υλικά που αφορούν τρόφιμα (foodstock, canstock)
τηρούνται αυστηρά όλες οι προδιαγραφές που εξασφαλίζουν
την ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων που τελικά θα
έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Οι προδιαγραφές
καθορίζονται, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, σε
συνεργασία με τους πελάτες , ώστε να ικανοποιούν τις
ειδικές, κάθε φορά, απαιτήσεις του τελικού αποδέκτη. Η
τήρηση αυτών των κανόνων ασφαλείας παρακολουθείται
τόσο από τον εσωτερικό έλεγχο, όσο και από ελέγχους που
πραγματοποιούνται από τους ίδιους τους πελάτες σε τακτά
χρονικά διαστήματα.
Παράλληλα, στα παραγωγικά τμήματα από τα οποία περνούν
υλικά για τρόφιμα εφαρμόζεται το σύστημα HACCP, με
ανάλυση κινδύνων, ενώ έχουν καθοριστεί και τα κρίσιμα
σημεία ελέγχου για την πρόληψη και εξάλειψη των
κινδύνων που μπορεί να επηρεάζουν την ασφάλεια των
υλικών αυτών
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας της εταιρίας έχει
καθορισθεί από τις απαιτήσεις της επιχείρησης, τις απαιτήσεις
της αγοράς, τους στρατηγικούς στόχους, τα παρεχόμενα προϊόντα
και τις εφαρμοσμένες διεργασίες.
Περιέχει πέντε (5) κύρια κεφάλαια οριζόμενα από το πρότυπο
ISO 9001:2008
1. Σύστημα ποιότητας
2. Ευθύνη της Διοίκησης
3. Διαχείριση πόρων
4. Υλοποίηση προϊόντος
5. Μετρήσεις ,συνεχής βελτίωσης
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ




•
•
•
•
Ως διεργασία θεωρείται κάθε συστηματική δραστηριότητα η
οποία μετατρέπει δεδομένα σε αποτελέσματα.
Η ΕΛΒΑΛ έχει προσδιορίσει και διαχειρίζεται πολυάριθμες
και αλληλοεξαρτώμενες διεργασίες, με σκοπό τη διασφάλιση
ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του πελάτη.
Οι οδηγίες του ΣΔΠ αναφέρονται στις λειτουργικές
πρακτικές τυπικού περιεχομένου.
Η τεκμηρίωση του ΣΔΠ και το ISO 9001:2008
περιλαμβάνει:
Πολιτική Ποιότητας
Εγχειρίδιο Ποιότητας
Διαδικασίες / Οδηγίες
Αρχεία
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Για την ΕΛΒΑΛ πρωταρχικής σημασίας μέλημα είναι η
ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας για τον έλεγχο της
ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, τη βελτίωση του εύρους
των προϊόντων του Ομίλου, καθώς και τη βελτιστοποίηση των
παραγωγικών διαδικασιών.
Η υποστήριξη της εταιρίας στο χώρο της έρευνας και της
τεχνολογίας γίνεται μέσω :
•Της Μεταλλουργικής Υπηρεσίας της ΕΛΒΑΛ,
•Του ΕΛΚΕΜΕ που έχει ως σκοπό την προώθηση της έρευνας και
ανάπτυξης
• Του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της Furukawa - Sky
Aluminum Corp., με την οποία η ΕΛΒΑΛ έχει μακρόχρονη
συμφωνία τεχνικής υποστήριξης και μεταφοράς τεχνολογίας.
Η ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ
Το τμήμα Μεταλλουργίας υπάγεται στο τμήμα τεχνολογίας της
ΕΛΒΑΛ ΑΕ και έχει τους εξής στόχους – αρμοδιότητες :
•
•
•
Να συμμετέχει και να συντονίζει τις προσπάθειες για τη
δημιουργία ή τη βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής νέων ή
παλαιών προϊόντων.
Να παρέχει τεχνολογική – μεταλλουργική βοήθεια , λύσεις
αλλά και εις βάθος κατανόηση των μηχανισμών που διέπουν τη
συμπεριφορά των υλικών στα διάφορα στάδια της παραγωγής
ώστε η ποιότητα των προϊόντων να βελτιώνεται διαρκώς.
Να ασχολείται ενεργά με τον τομέα της τεχνολογικής
επαγρύπνησης και να συμμετέχει στην ανάπτυξη και καλή
λειτουργία του δικτύου απόκτησης τεχνικής βοήθειας ή
ανταλλαγής τεχνικών πληροφοριών με οργανισμούς εσωτερικού
και εξωτερικού.
Η ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ
Το τμήμα Μεταλλουργίας υπάγεται στο τμήμα τεχνολογίας της
ΕΛΒΑΛ ΑΕ και έχει τους εξής στόχους – αρμοδιότητες :
•
•
•
Να πρωτοστατεί στην προσπάθεια αναγνώρισης και
ταξινόμησης των αιτιών δημιουργίας σφαλμάτων στα διάφορα
προϊόντα.
Να συμμετέχει δραστήρια στον τομέα μεταφοράς τεχνολογίας
και επιμόρφωσης.
Να ευθύνεται για την καλή λειτουργία, εμπλουτισμό και
αναβάθμιση του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για
την αναγνώριση και μέτρηση φυσικών, χημικών, και
μεταλλουργικών ιδιοτήτων των πρώτων υλών και προϊόντων
της ΕΛΒΑΛ.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Λήψη δειγμάτων από τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας ημιτελή ή
τελικά προϊόντα(φύλλα και ταινίες πριν και μετά την θερμή και ψυχρή έλαση,
κομμάτια ρόλων, δίσκοι από κοπή στις τελικές μηχανές).
Μακροσκοπικός οπτικός έλεγχος (με το μάτι) για εντοπισμό επιφανειακών
σφαλμάτων και προσδιορισμό αιτιών τους(αλουμινόσκονη από έλαση, γρατζουνιές
από ψυχρή έλαση, κομμάτια αλουμινίου από ισιωτικές μηχανές κ.α)
Μακροσκοπική παρατήρηση στο στερεοσκόπιο και στο οπτικό μικροσκόπιο των
δειγμάτων , και λήψη φωτογραφιών.
Κοπή και προετοιμασία δειγμάτων για μικροσκοπικό οπτικό έλεγχο με την μέθοδο
της οπτικής μικροσκοπίας και της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης.
Οπτική και ηλεκτρονική μικροσκοπία και λήψη φωτογραφιών.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕ
ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ.
Κοπή δειγμάτων σε
κατάλληλες τομές
Λείανση και
Στίλβωση.
Κωδικοποίηση
δειγμάτων.
Εγκιβωτισμός.
Προσβολή δοκιμίων .
Παρατήρηση και
φωτογράφιση
δειγμάτων με το με το
πρόγραμμα Image Pro
Plus .
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Μηχάνημα
εγκιβωτισμού:Simplime
nt 2000, Buehler
Λειαντικό-ΣτιλβωτικόEcomet 4,Buehler
Μικροσκληρόμετρο
LM 700, LECO
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Οπτικό μικροσκόπιο:Epiphot 300, Nikon
Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο
σάρωσης:XL 30, της Philips