Σεισμικές βλάβες λόγω ρευστοποίησης εδάφους

Download Report

Transcript Σεισμικές βλάβες λόγω ρευστοποίησης εδάφους

Σεισμικές Βλάβες Κτιρίων & Λιμενικών
Κρηπιδοτοίχων λόγω Ρευστοποίησης του Εδάφους
Πάνος Ντακούλας
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
Καθίζηση και κλίση κατασκευών στην πόλη
Niigata της Ιαπωνίας κατά το σεισμό του 1964 (Μ=7.25 – 7.5)
Αστοχία επιφανειακής θεμελίωσης λόγω ρευστοποίησης
στον σεισμό του Ανταπαζάρι, Τουρκία, 1999.
(Ντακούλας & Μπουκοβάλας 2003)
(a) Caracas, Venezuela, M=6.5 (1967) (b) Dugapan, Philippines 1990, M=7.8
(c) Chi-Chi, Taiwan 1999, M=7.3 (d) Adapazari, Turkey, 1999, M=7.4
(Boukovalas et al. 2007)
Θέματα Παρουσίασης
• Ρευστοποίηση εδάφους: πειραματική συμπεριφορά & προσομοίωση
• Απόκριση & σεισμική βλάβη «τυπικού» 7-ορόφου κτιρίου στο
«τυπικό εδαφικό προφίλ» του κέντρου της Λάρισας
• Απόκριση & σεισμική βλάβη 7-ορόφου κτιρίου σε εδαφικά προφίλ
με ρευστοποιήσιμη στρώση (σχετικές πυκνότητες 60%, 50% & 40%)
• Σεισμικές βλάβες λιμενικών κρηπιδοτοίχων
• Προσομοίωση της σεισμικής συμπεριφοράς κρηπιδοτοίχου υπό
καθεστώς ρευστοποίησης
• Συμπεράσματα
Συστολική συμπεριφορά και ρευστοποίηση της άμμου
σ1 = σ1
h
ξηρή χαλαρή
άμμος
συμπύκνωση
Δh
σ3 = σ3
σ1 = σ1- u
κορεσμένη
χαλαρή άμμος
(ΔV = 0)
h
σ3 = σ3- u
σ1 = σ1- (u+Δu)
υπερπίεση
Δu
σ3 =
σ3- (u+Δu)
Συστολική συμπεριφορά και ρευστοποίηση της άμμου
(ΔV = 0)
(σ1-σ3)/2
σ1=σ1-(u+Δu)
(Δt ≈ 0.1 s)
σ3=σ3-(u+Δu)
υπερπίεση Δu
Δu
Αξονική παραμόρφωση ε1
Επίδραση της διαστολικότητας / συστολικότητας
της άμμου στην σχέση τάσεως – παραμορφώσεως
συστολική συμπεριφορά
(χαλαρή άμμος)
ρευστοποίηση
Δείκτης
κενών, e
Β
Α
Μονοτονική
φόρτιση
γραμμή σταθερής
κατάστασης
Ανακυκλική
κινητικότητα
διαστολική συμπεριφορά
(πυκνή άμμος)
Log[(σ’1+σ’2 +σ’3)/3]
Επίδραση του δείκτη κενών στην σχέση τάσης–παραμόρφωσης
Τριαξονικές δοκιμές υπό αστράγγιστες συνθήκες
1
e = 0.762
pc
e = 0.861
Άμμος Toyoura
pc=490 kPa
Vertugo (1992)
(σ1-σ3)/2, kPa
e = 0.868
pc
pc
e = 0.883
2
σ1
e = 0.901
σ3
e = 0.91
e = 0.93
ε1 – ε3, %
σ3
Επίδραση της περιβάλλουσας τάσης pc στη σχέση τάσης παραμόρφωσης. Τριαξονική θλίψη υπό αστράγγιστες συνθήκες
1
pc = 2942 kPa
(σ1-σ3)/2, kPa
pc
Άμμος Toyoura
e = 0.833
Vertugo (1992)
pc
pc
1961 kPa
2
891 kPa
σ1
98 kPa
σ3
σ3
ε1 – ε3, %
Προσομοίωση τριαξονική θλίψης υπό αστράγγιστες συνθήκες
(Dakoulas 2003)
400
Dr = 29%
350
Dr = 64%
400
Dr = 47%
300
200
Dr = 44%
Υπερπίεση, Δu (kPa)
Αποκλίνουσα τάση, q=σ1-σ3 (kPa)
500
100
200
Dr = 44%
250
200
150
Dr = 47%
100
50
Dr = 29%
100
300
300
400
Μέση ενεργός τάση, p’ (kPa)
500
Dr = 64%
2
4
6
8
Διατμητική παραμόρφωση εs
10
Ανακυκλική τριαξονική θλίψη υπό αστράγγιστες συνθήκες
Αποκλίνουσα τάση, q (kPa)
(Dakoulas 2003)
250
(α) πείραμα (Castro 1969)
150
100
50
100
Αποκλίνουσα τάση, q (kPa)
Dr = 30 %
200
200
300
400
500
300
400
500
250
200
(β) προσομοίωση
150
100
50
100
200
Μέση ενεργός τάση, p’ (kPa)
Λόγος ανακυκλικής αντοχής σε ρευστοποίηση
0.4
Dr = 40 %
CSR
0.3
Προσομοίωμα
Nevada Sand (Arulmoli et al. 1992)
Monterey Sand (DeAlba et al. 1976,
as modified by Seed and Harder 1990)
0.2
0.1
2
5
10
20
NUMBER OF CYCLES Nc
50
100
c
CSR 
 vo
0.4
Dr = 60 %
CSR
0.3
c
0.2
= ανακυκλική διατμητική
τάση
 vo = αρχική κατακόρυφη
0.1
ενεργός τάση
2
5
10
20
NUMBER OF CYCLES Nc
50
100
Normalized SPT blow count, N1
Σχετική Πυκνότητα από SPT και emax-emin (ή D50)
Gravelly Sand
emax-emin = 0.3
Clean Sand
emax -emin = 0.41
Sand with Fines
emax-emin= 0.625
Relative Density, Dr


1.7 1/ 2
Dr  N1  emax  emin 
/3
(Cubrinoski and Ishihara, 1999, 2001)
Γεωσεισμικές ζώνες στο κέντρο της Λάρισας
(Πιτιλάκης & Τσότσος 1995, ΤΕΕ 2000)
Σεισμοί Σχεδιασμού – Ντετερμινιστική μέθοδος
(Πιτιλάκης & Τσώτσος 1995)
Σεισμικό Σενάριο
Α
Β
Μέγεθος σεισμού, Μs
7
6.3
Επικεντρική απόσταση, R
80 km
6-10 km
Μέγιστη επιτάχυνση, amax
0.2g
0.335g
(στην επιφάνεια βράχου)
Ζώνη 6: Τυπική διατομή (μέσες τιμές ιδιοτήτων)
(Πιτιλάκης και Τσώτσος 1995)
Ταχύτητα διατμητικών κυμάτων
Ζώνη 6
Vs, m/s
0
0
Μπάζα
20
Ιλυώδης άμμος – Ιλύς
Άργιλος
Βάθος, m
Βάθος, m
Άργιλος
40
60
80
Ιλυώδης άμμος – Ιλύς
100
Άργιλος (μέχρι -100 m)
500
1000
0
0
-20
-20
-40
-40
Depth, m
Depth, m
Ζώνη 6 - Τυπική διατομή: Απόκριση ελεύθερου πεδίου
(ισοδύναμη γραμμική ανάλυση, SHAKE)
-60
-80
-60
-80
-100
0.1
0.2
0.3
Acceleration, g
0.4
0.5
Aegio
Almyros
Kobe
Edessa 1
Edessa 2
El Centro
Ierissos
Kalamata
Kilkis
Ouranoupolis
-100
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35
Maximum Shear Strain, %
Ζώνη 6 -Τυπική διατομή: Δυναμική ανάλυση εδάφους–κτιρίου
κτίριο : ελαστο-πλαστική συμπεριφορά όλων των στοιχείων
έδαφος : ισοδύναμη γραμμική (όχι αστοχία ή ρευστοποίηση)
0m
Axial Force,
MN
kN
δύναμη,
Αξονική
12
110 m
100 m
Base
Gr. Fl.
Floor 1
Floor 2
Floor 3
Floor 4
Floor 5
Floor 6
10
8
6
4
2
0
-2
-4
0.0
0.2
0.4
0.6
Moment,
MN.m
Ροπή, kN.m
0.8
1.0
Ζώνη 6: Οριζόντιες μετατοπίσεις των ορόφων
του κτιρίου κατά τον σεισμό του Αιγίου 1995
0.06
0.05
Θεμελίωση
Μετατόπιση, m
0.04
Ισόγειο
0.03
1ος
0.02
2ος
0.01
3ος
0
4ος
-0.01
5ος
-0.02
6ος
-0.03
7ος
-0.04
-0.05
0
5
10
Χρόνος, s
15
Ζώνη 6 -Τυπική διατομή :
Απόκριση ορόφων στο κεντρικό υποστύλωμα του κτιρίου
Δείκτης IDI
25
25
20
20
¾øï ò, m
¾øï ò, m
Μόνιμες μετατοπίσεις
15
Aegio
Almyros
Edessa 1
Edessa 2
El Centro
Ierissos
Kalamata
Kilkis
Kobe
Ouranoupolis
10
5
0
0
1
2
3
Ì üí éì ç ì åôáôüð éóç, m
4
15
10
5
5
0
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
Interstorey Drift Index, %
1.00
Ζώνη 6 -Τυπική διατομή :
Απόκριση ορόφων στο κεντρικό υποστύλωμα του κτιρίου
1. Για την τυπική διατομή της Ζώνης (όπου οι ιδιότητες του
εδάφους είναι μέσες τιμές των ιδιοτήτων σε όλη την
Ζώνη) ο δείκτης IDI είναι μικρότερος του 1%
2. Στο κτίριο που είναι σχεδιασμένο με το κανονισμό του 85
και διαθέτει μόνο τη φυσική πλαστιμότητα (μΔ ≈ 2.5),
δημιουργούνται ζημίες αλλά η πλαστιμότητα φαίνεται
επαρκής.
3. Για τρισδιάστατη κατασκευή, η απόκριση είναι δυνατόν
να είναι διαφορετική, αλλά τέτοιες αναλύσεις εδάφους –
κτιρίου είναι πολύ δύσκολες όταν η συμπεριφορά του
εδάφους είναι ανελαστική
Ζώνη 6 : Δυναμική αλληλεπίδραση εδάφους – κατασκευής
σε έδαφος με ρευστοποιήσιμη στρώση
•
Μέθοδος ενεργών τάσεων με το ελαστο-πλαστικό προσομοίωμα
του Pastor et al. (1990) τροποποιημένο από Dakoulas (2003).
•
Προσδιορισμός των παραμέτρων μέσω της Σχετικής
Πυκνότητας, η οποία υπολογίζεται μέσω NSPT και κοκκομετρίας
(D50) κατά Ishihara
•
Ανάλυση της σεισμικής απόκρισης ενός «τυπικού» 7-ορόφου
κτιρίου, σχεδιασμένου με τον κανονισμό του 1985, σε τρεις
θέσεις (Ζώνη 6) με ρευστοποιήσιμη στρώση (Dr=60%, 50%, 40%)
•
Αξιολόγηση της σεισμικής βλάβης του κτιρίου με βάση τα
αποτελέσματα 50 δυναμικών αναλύσεων του συστήματος
εδάφους – κατασκευής
Τρεις εδαφικές τομές με ρευστοποιήσιμη στρώση
Site A
DEBRIS
CL
SP-SW
CH
SP-SW
CL
Site B
W.T
Site C
DEBRIS
CL
SP-SW
DEBRIS
CH
SW
CH
SM-SC
CH
SM-SC
CL
CL
SM-ML
CH
CL
W.T
Χαρακτηριστικά και συντελεστές ασφαλείας
των ρευστοποιήσιμων στρώσεων
Εδαφική Τομή
Α
Β
C
Βάθος, m
4.6 – 6
4 – 6.2
5 –9
Ν - SPT
12
8
3
Σχετική Πυκνότητα, Dr
≈ 60%
≈ 50%
≈ 40%
Συντελεστής Ασφαλείας
NCEER
0.83
0.62
0.71
Συντελεστής Ασφαλείας
JRA
0.81
0.57
0.63
Δυναμική ανελαστική ανάλυση εδάφους – κτιρίου
κτίριο : ελαστο-πλαστική συμπεριφορά όλων των στοιχείων
έδαφος : ελαστο-πλαστικό προσομοίωμα (στις κρίσιμες άνω στρώσεις)
0m
Axial Force,
MN
kN
δύναμη,
Αξονική
12
110 m
100 m
Base
Gr. Fl.
Floor 1
Floor 2
Floor 3
Floor 4
Floor 5
Floor 6
10
8
6
4
2
0
-2
-4
0.0
0.2
0.4
0.6
Moment,
MN.m
Ροπή, kN.m
0.8
1.0
Θέση Α: Κατανομή και εξέλιξη του λόγου υπερπίεσης
D u / s m¢0
t = 30 sec
Μέσο της στρώσης
Du
s m¢0
Χρόνος, sec
Dr = 60 %
Επίδραση του
λικνισμού του κτιρίου
Θέση Α: Παραμένουσα οριζόντια μετατόπιση ορόφων
όριο λόγω μικρής
πλαστιμότητας
t = 30 sec
Aigio
25
25
Kalamata
Ύψος, m
El Centro
20
20
15
15
10
10
Aigio
5
Kalamata
5
El Centro
2
4
6
8
10
12
Παραμένουσα μετατόπιση, cm
14
0.005
0.01
0.015
Δείκτης μετατόπισης ορόφου (IDI)
0.02
Θέση B: Κατανομή και εξέλιξη του λόγου υπερπίεσης
D u / s m¢0
t = 30 sec
Μέσο της στρώσης
Du
s m¢0
Χρόνος, sec
Dr = 50 %
Επίδραση του
λικνισμού του κτιρίου
Θέση Β: Παραμένουσα οριζόντια μετατόπιση ορόφων
όριο λόγω μικρής
πλαστιμότητας
t = 30 sec
Aigio
25
25
Kalamata
Ύψος, m
El Centro
20
20
15
15
10
10
Aigio
5
5
Kalamata
El Centro
2.5
5
7.5
10
12.5
15
17.5
Παραμένουσα μετατόπιση, cm
20
0.01
0.02
Δείκτης μετατόπισης ορόφου (IDI)
0.03
Θέση Γ: Κατανομή και εξέλιξη του λόγου υπερπίεσης
D u / s m¢0
t = 30 sec
Μέσο της στρώσης
Du
s m¢0
Χρόνος, sec
Dr = 40 %
Ευρεία και ταχεία ρευστοποίηση:
φιλτράρισμα ενέργειας, καθιζήσεις
στερεοποιήσεως και για t > 30 sec
Θέση Γ: Παραμένουσα οριζόντια μετατόπιση ορόφων
Ευρεία και ταχεία ρευστοποίηση:
φιλτράρισμα ενέργειας, όμως καθιζήσεις
στερεοποιήσεως και για t > 30 sec
t = 30 sec
Aigio
25
25
Kalamata
Ύψος, m
El Centro
20
20
15
15
όριο λόγω μικρής
πλαστιμότητας
10
10
Aigio
5
Kalamata
5
El Centro
2
4
6
8
10
12
Παραμένουσα μετατόπιση, cm
14
0.01
0.02
Δείκτης μετατόπισης ορόφου (IDI)
0.03
Συμπεράσματα
•
Τα αποτελέσματα προβλέπουν ρευστοποίηση σε στρώματα
πάχους 2-4 m σε βάθη από 4 ως 10 m (σε συμφωνία με
απλούστερες μεθόδους).
•
Η ύπαρξη ρευστοποιήσιμης στρώσης είναι δυνατόν να αυξήσει
σημαντικά τις σεισμικές βλάβες.
•
Στην τυπική διατομή μιας γεωσεισμικής ζώνης (με μέσες τιμές
ιδιοτήτων εδάφους) η μικρή διαθέσιμη πλαστιμότητα που
προβλέπει ο κανονισμός του 1985 φαίνεται επαρκής.
•
Όταν όμως υπάρχει ρευστοποιήσιμη στρώση, η ζητούμενη
αυξημένη πλαστιμότητα είναι δυνατόν να ξεπερνά σημαντικά
την διαθέσιμη.
•
Η μέθοδος ενεργών τάσεων χρησιμοποιήθηκε με εύκολο
προσδιορισμό των παραμέτρων του ελαστο-πλαστικού
προσομοιώματος μέσω της τιμής Ν-SPT και της κοκκομετρίας.
Συμπεριφορά θεμελίου επί στρώματος αργίλου
υπερκείμενου ενός ρευστοποιήσιμου στρώματος
(Bouckovalas at al., Θεσσαλονίκη 25-28 Ιουνίου 2007)
1.
Είναι δυνατή η θεμελίωση όταν παρεμβάλλεται μία αργιλική στρώση
μεταξύ θεμελίου και ρευστοποιήσιμης στρώσης;
2.
Ποια είναι η φέρουσα ικανότητα θεμελίου και οι αναμενόμενες καθιζήσεις
3.
Ποιο είναι το κρίσιμο πάχος της αργίλου, πέραν του οποίου η επίδραση της
ρευστοποίησης της υποκείμενης στρώσης δεν είναι σημαντική;
Σεισμικές βλάβες
λιμενικών κρηπιδοτοίχων
Μετακινήσεις του κρηπιδοτοίχου στο Port Island λόγω
ρευστοποίησης του εδάφους κατά τον σεισμό του Kobe, 1995
Μετακινήσεις του κρηπιδοτοίχου στο Tsukiji-cho λόγω
ρευστοποίησης του εδάφους κατά τον σεισμό του Kobe, 1995
Μετακινήσεις του κρηπιδοτοίχου στο Hyogo Pier 2 λόγω
ρευστοποίησης του εδάφους κατά τον σεισμό του Kobe, 1995
Παρατηρήσεις στο Rokko Island
Παρατηρήσεις στο Rokko Island
Οριζ. μετατόπιση
≈4-5 m
Καθίζηση
≈ 1.5 – 2.2 m
Στροφή
≈ 4°- 5°
Όχι ανατροπή του τοίχου
Ανύψωση το εδάφους σε απόσταση 2 m - 5 m μπροστά από τον τοίχο
Όχι ρευστοποίηση σε ζώνη ≈ 30 m πίσω από τον τοίχο
Ρευστοποίηση στο ελεύθερο πεδίο
Οριζ. μετατόπιση στο ελεύθερο πεδίο ≈ 0.5 m
Case A
Έδαφος θεμελίωσης :
Αντιστηριζόμενο έδαφος :
Λιθορριπή θεμελιώσεως :
Λιθορριπή αντιστήριξης :
Caisson Wall
E
Sea Water
Backfill Rubble
Backfill Soil
4m
C
Foundation
Rubble A
Dr = 35%
Dr = 35%
Dr = 40%
Dr = 40%
D
B
-36 m
Alluvial Clay
Foundation Soil
Alluvial Clay
Case1: Material Properties (after Iai et al. 1998)
Material
Density
Mg/m3
G0
MPa
σ0
kPa
φ
degree
s
Foundation Soil
1.8
58.3
106
37 °
Backfill Soil
1.8
79.4
63
37 °
Alluvial Clay
1.7
75.0
143
30 °
Foundation
Rubble
2.0
80.0
98
40 °
Backfill Rubble
2.0
Caisson Wall
2.1
Friction angle at caisson bottom φb = 30°
Friction angle at caisson back δ = 15°
ξ = 5%
0.54 g
Vert. Acceleration, g
Time, s
Acceleration, g
Hor. Acceleration, g
Σεισμική καταγραφή στο Port Island (βάθος -32 m)
Horizontal
Vertical
Period, s
0.2 g
Time, s
Μετατόπιση του σημείου E
Οριζ. Μετατόπιση
t = 38 s
Hor. displacement, m
E
Displacement, m
0
1
Vertical
2
3
Horizontal
4
5
10
15
20
25
Time, s
30
35
40
Λόγος υπερπίεσης στο A & B
1
1
A
Δu/σ0m
0.8
Δu/σ0m
Λόγος υπερπίεσης στο C & D
B
0.6
0.4
D
0.5
0
C
0.2
0.5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Time, s
5
10
15
20
25
30
35
40
Time, s
Δu/σ0
m
Λόγος υπερπίεσης κατά τον χρόνο t = 38 s
C
A
B
D
Μετατόπιση του
τοίχου στο σημείο E
Displacement, m
0
1
Vertical
2
3
4
Horizontal
5
10
15
20
25
30
35
40
5
10
15
20
25
30
35
40
1
Στροφή του τοίχου
Rotation, deg
0.5
0
0.5
1
1.5
Time, s
Ενεργός ώθηση στον τοίχο
Πίεση νερού
0
0
Static Coulomb
M O h 0.15
M O h 0.25
t 7.6 s
t 8.8 s
t 11.4 s
t 12.4 s
t 20 s
t 38 s
2.5
Depth, m
5
2.5
5
7.5
7.5
10
10
12.5
12.5
15
15
17.5
17.5
20
40
60
80
Pressure, kPa
100
Hydrostatic
t 7.6 s
t 8.8 s
t 11.4 s
t 12.4 s
t 20 s
t 38 s
120
0
50
100
150
Pressure, kPa
200
Συνολική πίεση πλην υδροστατικής στο πίσω μέρος του τοίχου
0
Static Coulomb
M O h 0.15
M O h 0.25
t 7.6 s
t 8.8 s
t 11.4 s
t 12.4 s
t 20 s
t 38 s
2.5
Depth, m
5
7.5
10
12.5
15
17.5
25
0
25
50
75
Pressure, kPa
100
125
Case B
Έδαφος θεμελίωσης :
Αντιστηριζόμενο έδαφος :
Λιθορριπή θεμελιώσεως :
Λιθορριπή αντιστήριξης :
Caisson Wall
E
Sea Water
Backfill Rubble
Backfill Soil
4
m
C
Foundation
Rubble A
Dr = 35%
Dr = 35%
Dr = 40%
Dr = 60%
D
B
-36 m
Foundation Soil
Alluvial Clay
Μετατόπιση του σημείου E
Οριζ. Μετατόπιση
t = 40 s
Hor. displacement,
m
Displacement, m
0
Vertical
1
2
3
Horizontal
4
5
10
15
20
25
Time, s
E
30
35
40
Μετατόπιση του
τοίχου στο σημείο E
Displacement, m
0
1
Vertical
2
3
Horizontal
4
5
10
15
20
25
30
35
40
5
10
15
20
25
30
35
40
0
Rotation, deg
Στροφή του τοίχου
1
2
3
4
Time, s
Ενεργός ώθηση στον τοίχο
0
Static Coulomb
M O h 0.15
M O h 0.25
t 7.6 s
t 8.8 s
t 11.4 s
t 12.4 s
t 20 s
t 40 s
2.5
Depth, m
5
Πίεση νερού
0
2.5
5
7.5
7.5
10
10
12.5
12.5
15
15
17.5
17.5
25
50
75
100
125
150
Pressure, kPa
175
Hydrostatic
t 7.6 s
t 8.8 s
t 11.4 s
t 12.4 s
t 20 s
t 40 s
200
0
50
100
Pressure,
kPa
150
200
Συνολική πίεση πλην υδροστατικής στο πίσω μέρος του τοίχου
0
Static Coulomb
M O h 0.15
M O h 0.25
t 7.6 s
t 8.8 s
t 11.4 s
t 12.4 s
t 20 s
t 40 s
2.5
Depth, m
5
7.5
10
12.5
15
17.5
25
0
25
50
75
Pressure, kPa
100
125
Επίδραση της σχετικής πυκνότητας
της λιθορριπής στον στροφή του τοίχου
Rotation, deg
0
1
2
3
Backfill Rubble
4
5
Dr
40%
Dr
60%
10
15
20
Time, s
25
30
35
40
Επίδραση της διαπερατότητας της
λιθορριπής στην στροφή του τοίχου
Rotation, deg
0
1
2
3
4
5
k
4 10 5 m s
k
1 10 m s
k
4 10 4 m s
4
10
15
20
Time, s
25
30
35
40
Συμπεράσματα
 Η μετατόπιση και στροφή του τοίχου, καθώς και οι μετακινήσεις και
η συμπεριφορά του εδάφους γύρω από τον τοίχο και στο ελεύθερο
πεδίο, συμφωνούν πλήρως με τις παρατηρήσεις στο Rokko Island
 Οι αρνητικές πιέσεις πόρων πίσω από τον τοίχο κατά την μετακίνηση
του τοίχου έχουν επιβεβαιωθεί σε πειράματα φυγοκεντριστή
 Η πυκνότητα και η διαπερατότητα του αντιστηριζόμενου εδάφους και
του εδάφους θεμελιώσεως επιδρούν σημαντικά στην στροφή και τις
πιέσεις πίσω και κάτω από τον τοίχο.
 Η μέθοδος ενεργών τάσεων μπορεί να προσομοιώσει με επιτυχία τα
σύνθετα φαινόμενα αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται μεταξύ
τοίχου – εδάφους – νερού και να δώσει ρεαλιστικές εκτιμήσεις της
σεισμικής συμπεριφοράς λιμενικών κρηπιδοτοίχων
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής
και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής
29 Σεπτ.-1 Οκτ. 2010
Συγκρότημα Τσαλαπάτα, Βόλος
Ευχαριστώ …