Είδη συσκευασίας - msc in accounting teipir.gr

Download Report

Transcript Είδη συσκευασίας - msc in accounting teipir.gr

Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που ανήκουν στην
οικονομική μονάδα, τα οποία
• Προορίζονται να πωληθούν (Εμπορεύματα)
• Προορίζονται να αναλωθούν για την παραγωγή έτοιμων
αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών (Πρώτες & βοηθητικές
ύλες)
• Προορίζονται να αναλωθούν για την καλή λειτουργία, τη
συντήρηση ή επισκευή παγίων (Ανταλλακτικά παγίων)
• Βρίσκονται στη διαδικασία της παραγωγής και προορίζονται
να πωληθούν όταν πάρουν τη μορφή των έτοιμων προϊόντων
• Προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη συσκευασία των
εμπορευμάτων ή των προϊόντων που παράγονται (Υλικά &
είδη συσκευασίας)
1
20.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
21.ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ
22.ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ
23.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
24.ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
25.ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
26.ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
28.ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
2
Ενδεικτική ανάπτυξη λογ/σμού 20
20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
20.00 Είδος Α
20.00.00 Αποθέματα
20.00.01 Αγορές χρήσης
20.00.02 Εκπτώσεις αγορών (είδους Α)
20.01 Είδος Β
20.01.00 Αποθέματα
20.01.01 Αγορές χρήσης
20.01.02 Εκπτώσεις αγορών (είδους Β)
20.02 Είδος Γ
20.02.00 Αποθέματα
20.02.01 Αγορές χρήσης
20.02.02 Εκπτώσεις αγορών (είδους Γ)
……………………………………….
……………………………………….
20.98 Εκπτώσεις αγορών (για περισσότερα από ένα είδη)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
Οι λογαριασμοί 20-28 λειτουργούν ως εξής:
1.
Κατά την έναρξη της χρήσης χρεώνεται ο λογαριασμός αποθέματα
απογραφής αρχής χρήσης με την αξία των αποθεμάτων της
προηγούμενης απογραφής.
2.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης χρεώνεται ο λογαριασμός αγορές
χρήσης με την αξία κτήσης των αγαθών που αγοράζονται και
πιστώνεται με τις τυχόν επιστροφές αγορών και τις εκτός
τιμολογίου εκπτώσεις αγορών που χορηγούνται όταν η διάκρισή
τους κατ΄ είδος αγορών είναι αδύνατη ή δύσκολη
3.
Στο τέλος της χρήσης οι λογαριασμοί αποθέματα απογραφής αρχής
χρήσης και αγορές χρήσης πιστώνονται για να κλείσουν με χρέωση
του 80.00 «Λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης»
4.
Ο λογαριασμός αποθέματα απογραφής τέλους χρήσης χρεώνεται με
το ποσό που προκύπτει από την φυσική απογραφή τέλους χρήσης
του τελικού αποθέματος και πιστώνεται ο λογαριασμός 80.00
Μετά από αυτές τις εγγραφές το χρεωστικό υπόλοιπο του 80.00 δείχνει το
κόστος πωληθέντων (αρχικό απόθεμα + αγορές – τελικό απόθεμα)
4
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (INCOTERMS)
• EXW (Ex Works) Ο πωλητής υποχρεούται να
παραδώσει τα εμπορεύματα στο χώρο του και όλα
τα έξοδα τα αναλαμβάνει ο αγοραστής
• C.I.F. (cost, insurance, freight) Η συμφωνηθείσα
τιμή περιλαμβάνει την αξία των εμπορευμάτων,
την ασφάλιση και τη μεταφορά τους
• F.O.B. (free on board) Η συμφωνηθείσα τιμή
περιλαμβάνει την αξία των αποθεμάτων και την
φόρτωσή τους στο πλοίο, οπότε λήγουν οι
υποχρεώσεις του πωλητή
5
Οι αγορές των αποθεμάτων καταχωρούνται στη
χρέωση των λογαριασμών της ομάδας 2 με την
τιμή κτήσης τους δηλαδή με την τιμολογιακή αξία
προσαυξημένη με τα ειδικά έξοδα αγοράς
Τιμολογιακή αξία είναι η αξία που αναγράφεται στα
τιμολόγια αγοράς, μειωμένη με τις πιθανές
εκπτώσεις που χορηγούνται από τους
προμηθευτές και με το ποσό του ΦΠΑ
Ειδικά έξοδα αγορών είναι αυτά που
πραγματοποιούνται κατά τρόπο άμεσο μέχρι την
παραλαβή και αποθήκευση των αγαθών (π.χ.
δασμοί εισαγωγής, έξοδα μεταφοράς και
παραλαβής αγαθών, ασφάλιστρα)
Οι τόκοι αγοράς των αποθεμάτων δεν αυξάνουν την
τιμή κτήσης αλλά τα χρηματοοικονομικά έξοδα
6
• Εάν αγοράζονται από το εξωτερικό
παρακολουθούνται στο λογ. 32 μέχρι να
παραληφθούν.
• Εάν αγοράζονται αλλά παραμένουν στις
αποθήκες του πωλητή για φύλαξη λόγω
έλλειψης αποθηκευτικού χώρου εκδίδεται
κατά το χρόνο παράδοσης ΤΔΑ (όχι απλό
τιμολόγιο), στο οποίο γίνεται αναφορά ότι
παραμένουν στις εγκαταστάσεις του
πωλητή.
7
• Όλοι οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί των
αποθεμάτων αναπτύσσονται ελεύθερα σε
δευτεροβάθμιους, με αρίθμηση από 00-99,
χωρίς την έγκριση του ΕΣΥΛ, ανάλογα με
τις ανάγκες κάθε οικονομικής μονάδας,
εκτός από τους δευτεροβάθμιους
λογαριασμούς με κωδικό 00-03, οι οποίοι
είναι υπογραμμισμένοι και υποχρεωτικοί του
25.Αναλώσιμα υλικά
8
ΑΠΟΓΡΑΦΗ
•Καταχωρείται στο βιβλίο Απογραφών
και Ισολογισμών
•Ποσοτική καταγραφή μέχρι 20/2 του
επόμενου έτους
•Φυσική απογραφή ή θεωρητική
απογραφή;
•Αποτίμηση
• Εάν παραλαμβάνονται αγαθά χωρίς τιμολόγια
_______________
________________
20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
56.02Αγορές υπό τακτοποίηση
_______________
_________________
• Εάν παραλαμβάνονται τιμολόγια πριν από τα
αγαθά τα οποία έχουν φορτωθεί για λογαριασμό
και με ευθύνη της επιχείρησης
_________________
_______________
36.02Αγορές υπό παραλαβή
50. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
__________________
_______________
10
• Ενδεχόμενη διαφορά που θα προκύψει
καταχωρείται στους σχετικούς
λογαριασμούς, εκτός αν η τακτοποιητική
εγγραφή γίνεται έπειτα από το κλείσιμο του
ισολογισμού, οπότε καταχωρείται στον
λογαριασμό 82 «Έξοδα και έσοδα
προηγούμενων χρήσεων»
11
• Τρέχουσα τιμή αγοράς είναι η τιμή στην οποία η επιχείρηση
έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί το αγαθό, κατά την ημέρα
σύνταξης της απογραφής (δε λαμβάνονται υπόψη περιπτωσιακά
γεγονότα που οδηγούν σε προσωρινές διακυμάνσεις τιμών)
• Ιστορικό κόστος παραγωγής είναι το άμεσο κόστος αγοράς (η
τιμή κτήσης) των πρώτων υλών και των διάφορων υλικών που
χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή των αγαθών, προσαυξημένο
με τα γενικά έξοδα αγορών, καθώς και με τα άμεσα και έμμεσα
έξοδα παραγωγής (κόστος κατεργασίας) που δαπανήθηκαν για
να φτάσουν τα παραγμένα αγαθά στη θέση και κατάσταση που
βρίσκονται κατά την απογραφή
• Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η τιμή πώλησης του
αποθέματος, στην οποία υπολογίζεται ότι αυτό θα πωληθεί
κάτω από συνθήκες ομαλής πορείας των εργασιών της
επιχείρησης, μειωμένη με το κόστος ολοκλήρωσης της
επεξεργασίας και με τα έξοδα που υπολογίζεται ότι θα
πραγματοποιηθούν για την επίτευξη της πώλησης
12
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
• προερχόμενα από αγορές. Στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή
μεταξύ τιμής κτήσης και τρέχουσας τιμής αγοράς
• προερχόμενα από την παραγωγή της επιχείρησης (εκτός
υπολειμμάτων και υποπροϊόντων) και προορίζονται είτε για
πώληση ως έτοιμα προϊόντα, είτε για παραπέρα επεξεργασία
προς παραγωγή ετοίμων προϊόντων. Στην κατ’ είδος
χαμηλότερη τιμή μεταξύ τιμών ιστορικού κόστους παραγωγής
και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.
• υπολείμματα, υποπροϊόντα προς πώληση. Στην πιθανή τιμή
πώλησής τους, μειωμένη με τα άμεσα έξοδα που υπολογίζεται
ότι θα πραγματοποιηθούν για την πώλησή τους.
• υποπροϊόντα προς χρήση. Στην τιμή που θα αγοράζονταν, με
σκοπό να χρησιμοποιηθούν από την επιχείρηση.
13
• ελαττωματικών
– προς πώληση σε μικρότερη τιμή: στην πιθανή τιμή
πώλησής τους
– προς πώληση με έκπτωση: όπως το κανονικό προϊόν
– εισαγωγή στην παραγωγική διαδικασία με σκοπό την
εξάλειψη του ελαττώματος: ιστορικό κόστος
παραγωγής τους
– επαναχρησιμοποίηση ως πρώτη ύλη: στην τιμή της
πρώτης ύλης που υποκαθιστά
Τα απαξιωθέντα εμπορεύματα αποτιμούνται στην
πιθανή τιμή πώλησής τους αφού αφαιρεθούν τα έξοδα
πώλησης
14
• Παράδειγμα
Αρχ. απόθ. 1.1
3000 Χ 100 = 300.000
Αγορά
30.1
4.000 Χ 110 = 440.000
Πώληση 20.3
5.000 Χ 125 = 625.000
Αγορά
30.6
2.000 Χ 120 = 240.000
Πώληση 10.9
1.000 Χ 140 = 140.000
Αγορά
13.11
3.000 Χ 130 = 390.000
Πώληση 20.12
4.000 Χ 160 = 640.000
Τελικό απόθεμα 2.000 μονάδες
Τρέχουσα τιμή 31.12 135 ευρώ
15
ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΤΗΣΗΣ
•
Η μέθοδος του μέσου σταθμικού κόστους
αξία αποθέματος
αξία αγορών της περιόδου
έναρξης της περιόδου +
στην τιμή κτήσης
ποσότητα αποθέματος
ποσότητα που αγοράζεται
έναρξης της περιόδου +
στην περίοδο
•
Η μέθοδος του κυκλοφοριακού μέσου όρου ή των
διαδοχικών υπολοίπων
αξία προηγούμενου
αξία νέας αγοράς
υπολοίπου
+
στην τιμή κτήσεως
ποσότητα προηγούμενου
ποσότητα νέας
υπολοίπου
+
αγοράς
16
Η μέθοδος πρώτη εισαγωγή-πρώτη εξαγωγή
(FIFO)
Κατά τη μέθοδο αυτή θεωρείται ότι η πρώτη
εισαγωγή εξάγεται πρώτη (first in – first out)
και ότι τα αποθέματα της απογραφής
προέρχονται από τις τελευταίες αγορές της
χρήσης και αποτιμούνται στις τιμές που
αγοράστηκαν αντίστοιχα.
Σε μια πληθωριστική αγορά που οι τιμές
αυξάνονται η αξία των αποθεμάτων τέλους
χρήσης προσεγγίζει την τρέχουσα τιμή
αγοράς αλλά τα λογιστικά κέρδη είναι
αυξημένα γιατί το κόστος πωληθέντων είναι
μικρότερο (> φόρος εισοδήματος)
H μέθοδος τελευταία εισαγωγή-πρώτη εξαγωγή (LIFO) ή
μέθοδος της αντίστροφης σειράς εξάντλησης των αποθεμάτων
Κατά τη μέθοδο αυτή θεωρείται ότι η πρώτη εξαγωγή προέρχεται
από την τελευταία εισαγωγή (last in – first out) και ότι τα
αποθέματα τέλους χρήσης προέρχονται από τις παλαιότερες
εισαγωγές.
Η μέθοδος αυτή είναι αντίθετη από την μέθοδο FIFO
Σε μια πληθωριστική αγορά που οι τιμές αυξάνονται η αξία των
αποθεμάτων τέλους χρήσης δεν προσεγγίζει την τρέχουσα τιμή
αγοράς και τα λογιστικά κέρδη είναι μειωμένα γιατί το κόστος
πωληθέντων είναι μεγαλύτερο (< φόρος εισοδήματος)
18
• Η μέθοδος του βασικού αποθέματος. Τα αποθέματα
διακρίνονται σε δύο μέρη Α) Βασικό απόθεμα που
αντιπροσωπεύει την ελάχιστη ποσότητα η οποία κρίνεται
αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της δραστηριότητας της
επιχείρησης Β) Προορίζεται για την εξυπηρέτηση μελλοντικών
αναγκών πωλήσεων, όταν πρόκειται για εμπορεύματα ή έτοιμα
προϊόντα, ή αναγκών βιομηχανοποιήσεων, όταν πρόκειται για
υλικά που αναλώνονται στην παραγωγική διαδικασία.
Το βασικό απόθεμα αποτιμάται στην τιμή κτήσης ενώ το
υπεραπόθεμα με μια μέθοδο υπολογισμού της τιμής κτήσης
19
• Η μέθοδος του εξατομικευμένου κόστους. Κατά τη
μέθοδο αυτή τα αποθέματα παρακολουθούνται όχι μόνο
κατ’ είδος, αλλά και κατά συγκεκριμένες παρτίδες
αγοράς ή παραγωγής, οι οποίες έτσι αποκτούν
αυτοτέλεια κόστους. Κατά την αποτίμηση των
αποθεμάτων της απογραφής, αυτά αναλύονται σε
ποσότητες κατά παρτίδα από την οποία προέρχονται και
αποτιμούνται στο κόστος της συγκεκριμένης παρτίδας,
ανεξάρτητα από το χρόνο παραγωγής ή αγοράς τους.
• Η μέθοδος του πρότυπου κόστους. Κατά την μέθοδο
αυτή τα αποθέματα αποτιμούνται στην τιμή του
πρότυπου κόστους με την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις
που ενδεχόμενα θα προκύψουν ανάμεσα στο ιστορικό
και στο πρότυπο κόστος, θα κατανέμονται στα μένοντα
και στα πωλημένα αποθέματά τους.
20
• Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να τηρεί την
ίδια μέθοδο για τον υπολογισμό της τιμής
κτήσης
• Η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί
περισσότερες από μία μεθόδους υπολογισμού
της τιμής κτήσης ανά κατηγορία αποθεμάτων
21
Πως επηρεάζεται το αποτέλεσμα της
επιχείρησης από την μέθοδο υπολογισμού
της τιμής κτήσης
Κόστος πωληθέντων = Α.Α + Αγορές – Τ.Α
>Τελικό απόθεμα
< κόστος πωληθέντων
> κέρδη
22
Αλλαγή μεθόδου αποτίμησης
• Μετά από έγκριση της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων
• Χωρίς έγκριση κατά την πρώτη αλλαγή της μεθόδου
με την προϋπόθεση την υποβολής σχετικής
γνωστοποίησης στη ΔΟΥ πέντε μήνες πριν τη λήξη
της διαχειριστικής περιόδου (μετά από σπουδαίο λόγο)
• Πρέπει να δημοσιεύει στο προσάρτημα τη μέθοδο
αποτίμησης και την αλλαγή της μεθόδου υπολογισμού
της τιμής κτήσης εάν προκύψει
23
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
• Η αξία των πωλήσεων που προκύπτει από το τιμολόγιο ή δελτίο
λιανικής πώλησης καταχωρείται στην πίστωση των λογαριασμών
της ομάδας 7 μειωμένη κατά την έκπτωση που αναγράφεται στο
παραστατικό και χωρίς τον ΦΠΑ. Οι πιστωτικοί τόκοι είναι
χρηματοοικονομικά έσοδα.
• Πιστώνονται
-70. Πωλήσεις εμπορευμάτων
-71. Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών
-72. Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού
• Το αντίτιμο της πώλησης είναι έσοδο από τη στιγμή που η πώληση
θεωρείται πραγματοποιημένη, δηλαδή όταν μεταβιβάζεται η
κυριότητα και το εμπόρευμα εξάγεται από την αποθήκη και
παραδίδεται στον αγοραστή ή ταξιδεύει για λογαριασμό του.
Πωλήσεις που έχουν συμφωνηθεί χωρίς να θεωρούνται
πραγματοποιημένες δε θεωρούνται έσοδα.
24
• Πωλήσεις αγαθών με συμφωνία πληρωμής του
ποσού σε δόσεις (σύναψη συμφωνίας, γέννηση
απαίτησης, είσπραξη αξίας)
• Δύο στάδια για την ολοκλήρωση της πώλησης
- η ενοχική ή υποσχετική σύμβαση και
- η εμπράγματος ή εκποιητική σύμβαση
Ελλείμματα και πλεονάσματα κατά την απογραφή
Στο στάδιο της αποτίμησης θα καταχωρηθεί η διόρθωση, όχι
με τη μορφή λογιστικής εγγραφής, αλλά με την απεικόνιση
της αξίας του πραγματικού τελικού αποθέματος που υπάρχει
στην αποθήκη (δηλαδή συμπεριλαμβάνονται ελλείμματα ή
πλεονάσματα).
Εφαρμογή
• Για το είδος «Α» κατά τη διάρκεια της χρήσης αγοράστηκαν
1.000 μονάδες προς 100 ευρώ ανά μονάδα και πωλήθηκαν
600 μονάδες προς 160 ευρώ ανά μονάδα.
• Με βάση τα λογιστικά βιβλία και τα παραστατικά που
εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης το τελικό απόθεμα
του είδους «Α» στις 31/12 είναι 400 μονάδες. Από τη
φυσική καταμέτρηση υπήρχαν στις 31/12 350 μονάδες.
• Εάν υποθέσουμε ότι η τρέχουσα τιμή στις 31/12 είναι 100
ευρώ ανά μονάδα να βρεθεί το μικτό αποτέλεσμα.
Λογιστικά το έλλειμμα θα απεικονισθεί μόνο
μέσα από τις εγγραφές τακτοποίησης των
αποθεμάτων στις 31/12 με το λογ/σμό 80.00
«Λογ/σμός γενικής εκμετάλλευσης» και όχι
αυτοτελώς ως έλλειμμα.
Ελλείμματα-πλεονάσματα κατά την παραλαβή
1. Αναγράφεται στα φορολογικά στοιχεία
διακίνησης η ακριβής ποσότητα και
εκδίδεται από τους προμηθευτές πιστωτικό
τιμολόγιο
28
2. Εκδίδεται από τον παραλήπτη θεωρημένο
δελτίο ποσοτικής παραλαβής με τη
σημείωση ότι πρόκειται για παραλαβή
αγαθών με διαφορετική ποσότητα από την
αναγραφόμενη στα φορολογικά στοιχεία και
αναφορά στον αριθμό και ημερομηνία
έκδοσής τους. Το πρώτο αντίγραφο
παραδίδεται στον προμηθευτή που εκδίδει
πιστωτικό τιμολόγιο
29
• Με την αξία των ποσοτικών ελλειμμάτων ή
πλεονασμάτων, που διαπιστώνονται κατά την
παραλαβή αγοραζομένων αγαθών, χρεώνεται
ή, ανάλογα, πιστώνεται ο προμηθευτής
(λογ/σμός 50), με αντίστοιχη πίστωση ή
χρέωση των λογαριασμών της ομάδας 2 με την
αιτιολογία «ελλείμματα τιμολογίου…..» και
έτσι, τελικά στο λογαριασμό αγορών θα
απομείνει η ποσότητα που πραγματικά
παραλήφθηκε και εισήχθηκε στην αποθήκη, με
την αντίστοιχη αξία της.
• Για την εγγραφή αυτή θα εκδίδεται
αριθμημένο αθεώρητο Δελτίο Συμψηφιστικής
Εγγραφής στο οποίο θα επισυνάπτονται και τα
σχετικά αποδεικτικά στοιχεία των
ελλειμμάτων (ζυγολόγια, αποδεικτικά
παραλαβής κ.λπ). Στα δικαιολογητικά των
εγγραφών αυτών απαραιτήτως θα
επισυνάπτονται μεταγενέστερα τα πιστωτικά
τιμολόγια του προμηθευτή όταν παραληφθούν.
ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
• Η μεταφορά από τους λογαριασμούς των
αποθεμάτων στους σχετικούς λογαριασμούς των
παγίων στοιχείων, των αποθεμάτων που
αποφασίζει η επιχείρηση να ιδιοχρησιμοποιήσει
ως πάγια στοιχεία, γίνεται με χρέωση των
λογαριασμών του παγίου και πίστωση του
λογ/σμού 78.10.08 «Τεκμαρτά έσοδα από
ιδιοχρησιμοποίηση αποθεμάτων ως παγίων».
• π.χ. Η επιχείρηση «Πλαίσιο» χρησιμοποιεί
υπολογιστές
Καταστροφή αποθεμάτων ως ακατάλληλα
(λόγω λήξης της ημερομηνίας κατανάλωσής
τους ή από άλλη αιτία), καταχωρούνται με το
κόστος παραγωγής τους (ή αγοράς)
______________
______________
81.02. Έκτακτες ζημιές
81.02.10 Ζημιές από καταστροφή ακατάλληλων
αποθεμάτων
78.11.Αξία καταστραφέντων ακατάλληλων
αποθεμάτων
______________
______________
33
Αποδεικτικά στοιχεία καταστροφής
1. Πρωτόκολλο καταστροφής
2. Δημόσια έγγραφα, εκθέσεις που
συντάσσονται σε λόγους ανωτέρας βίας
3. Κλήση εκπροσώπου της ΔΟΥ
4. Κλήση ορκωτού ελεγκτή
5. Επιπλέον παραστατικά που τεκμηριώνουν την
καταστροφή (φορτωτική σε χώρους
καταστροφής, απόδειξη από δήμο τέλους
απόρριψης αποθεμάτων σε χωματερές,
υψικάμινο, παραστατικά ενταφιασμού κ.α.)
34
Για τη διακίνηση των καταστρεφόμενων
αποθεμάτων εκδίδεται δελτίο αποστολής στο
οποίο περιγράφονται αναλυτικά τα
αποθέματα.
• Παραλήπτης
Επιτροπή Καταστροφής
Αποθεμάτων
• Διεύθυνση παραλήπτη Ο τόπος που θα
ολοκληρωθεί η καταστροφή
35
• Η αποζημίωση που τυχόν εισπράττεται από
ασφαλιστική εταιρεία καταχωρείται στην
πίστωση του λογ/σμού 72.11 «Ασφαλιστική
αποζημίωση καταστραφέντων αποθεμάτων».
• Εάν το ποσό που τελικά εισπραχθεί από την
ασφαλιστική εταιρεία διαφέρει από το
διεκδικούμενο η διαφορά θα καταχωρηθεί στο
λογ/σμό 81 «Έκτακτα και ανόργανα
αποτελέσματα» ή στο λογ/σμό 82 «Έξοδα και
έσοδα προηγουμένων χρήσεων» εάν
οριστικοποιηθεί την ίδια χρήση ή την επόμενη
αντίστοιχα.
36
Απώλεια αποθεμάτων
1. Ανασφάλιστων. Με το κόστος κτήσης χρεώνεται ο
λογ. 81.02.08 «Ζημιές από απώλεια ή κλοπή
ανασφάλιστων αποθεμάτων» και πιστώνεται ο λογ.
78.10.05 «Τεκμαρτά έσοδα από απώλεια ή κλοπή
ανασφάλιστων αποθεμάτων»
2. Ασφαλισμένων. Χρεώνεται ο λογ. 33.92 «Απαιτήσεις
αποζημίωσης κατά ασφαλιστικών εταιρειών» και
πιστώνεται ο λογ. 72.11 «Ασφαλιστική αποζημίωση
καταστραφέντων αποθεμάτων»
37
Δωρεές αποθεμάτων
• Δωρεά στο προσωπικό (θεωρείται
παραγωγική και λειτουργική δαπάνη)60.02.07 «Αξία χορηγουμένων αποθεμάτων»
• Δείγματα δωρεάν (64.02.10 «Αξία
χορηγουμένων δειγμάτων»
• Λοιπές δωρεές (64.06.02 «Αξία δωρεών
αποθεμάτων για κοινωφελείς σκοπούς»,
81.00.05 «Αξία σημαντικών δωρεών
αποθεμάτων για κοινωφελείς σκοπούς»
38
Είδη συσκευασίας
Είναι τα υλικά μέσα που
χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία
εμπορευμάτων ή προϊόντων και
παραδίδονται στους πελάτες μαζί με το
περιεχόμενό τους.
Λογιστική παρακολούθηση μη επιστρεπτέων
ειδών συσκευασίας
• Όταν η επιχείρηση αγοράζει αποθέματα και τα είδη
συσκευασίας έχουν αξία και παραγωγική ζωή
μεγαλύτερη από ένα έτος, καταχωρούνται στο λογ.
14.04 «Μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς» και
αποσβένονται τμηματικά
• Εάν δεν έχουν αξία γιατί η αξία του αποθέματος
περιλαμβάνει και την αξία του είδους συσκευασίας
δεν παρακολουθούνται λογιστικά γιατί πωλούνται
μαζί με τα συσκευαζόμενα σε αυτά αγαθά, έχει
δηλαδή ενσωματωθεί στην τιμή πώλησης του
αγαθού (π.χ. γάλα σε χάρτινη ή πλαστική
συσκευασία).
Λογιστική παρακολούθηση επιστρεπτέων
ειδών συσκευασίας (από πλευρά αγοραστή)
• Α) Τιμολογημένα είδη συσκευασίας. Όταν η
αξία τους περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο
πώλησης χρεώνεται ο λογ/σμός 28 «Είδη
συσκευασίας» ή ο λογ/σμός 50.07
«Προμηθευτές αντίθετος λογ. ειδών
συσκευασίας» και πιστώνεται ο λογ/σμός
50.00 «Προμηθευτές εσωτερικού». Κατά την
επιστροφή των ειδών συσκευασίας στον
προμηθευτή καταχωρείται αντίστροφη
εγγραφή.
• Β) Μη τιμολογημένα είδη συσκευασίας. Όταν η
αξία τους δεν τιμολογείται, αλλά μόνο η ποσότητά
τους αναγράφεται στο τιμολόγιο πώλησης του
περιεχομένου τους, η λογιστική τους
παρακολούθηση γίνεται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες
συνθήκες κάθε επιχείρησης, με την προϋπόθεση
ότι από τους λογαριασμούς που τηρούνται
(λογιστικά ή εξωλογιστικά) προκύπτουν πάντοτε
τα μη τιμολογημένα είδη συσκευασίας. Για την
παρακολούθησή τους χρησιμοποιούνται συνήθως
οι λογαριασμοί τάξεως 02 «Χρεωστικοί λογ.
εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών» και 06
«Πιστωτικοί λογ. εγγυήσεων και εμπράγματων
ασφαλειών».
• Γ) Είδη συσκευασίας με εγγυοδοσία. Τα ποσά
που η επιχείρηση πληρώνει στους προμηθευτές
της για εγγύηση της επιστροφής των ειδών
συσκευασίας, τα οποία της παραδίδονται χωρίς να
τιμολογούνται καταχωρούνται στη χρέωση του
λογ/σμού 50.04 «Προμηθευτές εγγυήσεις ειδών
συσκευασίας».
• Τα ποσά που η οικονομική μονάδα ενδεχόμενα
πληρώσει στους προμηθευτές της για φθορά των
ειδών συσκευασίας καταχωρούνται στο λογ/σμό
61.98.01 «Αποζημιώσεις για φθορά ειδών
συσκευασίας».
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ