ο σεισμος στην κεφαλονια

Download Report

Transcript ο σεισμος στην κεφαλονια

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ HELLENIC SOCIETY OF EARTHQUAKE ENGINEERING

ΦΕΚ 455/Β/2014

Ημερίδα Ο Σεισμός της Κεφαλονιάς – Πρώτη Ανάγνωση Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 Αθήνα / Αργοστόλι

Βαδαλούκας Γιώργος Παπαχρηστίδης Αριστείδης ΧΟΡΗΓΟΙ

Κατάταξη Βλαβών (άρθρο 1 – 2)

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 Ο χαρακτήρας και η έκταση των βλαβών στα κατακόρυφα στοιχεία δεν επηρεάζουν τη γενική ευστάθεια του κτιρίου.

 Στα κτίρια αυτά είναι δυνατόν να συνυπάρχουν και ελαφρές, σοβαρές ή βαριές βλάβες στους τοίχους πλήρωσης καθώς και ελαφρές ή σοβαρές βλάβες σε δοκούς και πλάκες

Κατάταξη Βλαβών (άρθρο 1 – 2)

 Η απώλεια φέρουσας ικανότητας και ο χαρακτηρισμός των κτιρίων εκτιμάται και προτείνεται από το μελετητή μηχανικό και ελέγχεται από τον ελεγκτή μηχανικό.

 Η ελέγχουσα Υπηρεσία αποφαίνεται βλαβών και για το είδος των το χαρακτηρισμό του κτιρίου, και ενημερώνει εγγράφως τον ιδιοκτήτη / ειδικό διαχειριστή και το μελετητή μηχανικό.

 Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με τον χαρακτηρισμό του κτιρίου, ο ιδιοκτήτης / ειδικός διαχειριστής μπορεί να υποβάλλει ένσταση συνοδευόμενη από σχετική τεχνική έκθεση του μελετητή , εντός τριών (3) μηνών από την ενημέρωσή του, η οποία εκδικάζεται από την Υ.Α.Σ.

Κατάταξη Βλαβών (άρθρο 1 – 2)

Πχ Διώροφο Κτίριο 1983 135 m2, 18 Υποστυλώματα και 2 τοιχώματα , Ισόγειο και πρώτο.

 Σοβαρές βλάβες στο σύνολο των δοκών .

 Καταστροφή τοίχων Πλήρωσης .

 Διατμητικές ρωγμές ορόφους και 1mm στα 8 υποστυλώματα στα 2 τοιχώματα διατμητικές 2 mm και στους 2  Αφισογείου= Αφορόφου 1-(7x0.8+2x0.45+11)/20= 0.12

ΒΛΑΒΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 Αφορόφου= 1-(9x0.8+2)/11= 0.16

Βλάβη γενικού χαρακτήρα

Βλάβες Τοπικού χαρακτήρα (άρθρο 3 &1-2)

Η μελέτη επισκευής περιλαμβάνει μόνο τις επεμβάσεις στα στοιχεία που έχουν υποστεί βλάβες Στοιχεία από το φάκελο του κτιρίου , Δήλωση ανάθεσης − ανάληψης μελέτης και επίβλεψης , Τοπογραφικό , φωτογραφίες, Σχέδια αποτύπωσης, Εκτίμηση απώλειας φέρουσας ικανότητας σύμφωνα με το άρθρο 2.

Δήλωση για το χαρακτήρα των βλαβών ---------------------------------------------------------------------------------------------- Περιγραφή φέροντος οργανισμού και τοιχοπληρώσεων, Παραδοχές , υλικά υφιστάμενα και επεμβάσεων που εφαρμόζονται, Περιγραφή των βλαβών, πιθανά αίτια βλαβών και ερμηνεία, κρίση για τη συμπεριφορά του κτιρίου.

Προτεινόμενες επεμβάσεις, Τοπικοί υπολογισμοί όταν προβλέπονται.

Προμέτρηση − Προϋπολογισμός (σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τιμολόγιο της Υπηρεσίας) σε αντιστοίχιση με τα σχέδια επεμβάσεων και την τεχνική έκθεση.

Καθορισμός αμοιβής μηχανικού

Βλάβες Τοπικού χαρακτήρα (άρθρο 3 &1-2)

Από την Υπηρεσία εκδίδεται Άδεια Επισκευής για τις εργασίες αποκατάστασης των κτιρίων από Ο/Σ μετά την υποβολή και τον έλεγχο της μελέτης.

Η δαπάνη για τις επεμβάσεις που απαιτούνται υπολογίζεται με αναλυτική προμέτρηση των εργασιών και με προϋπολογισμό που συντάσσεται με τη χρήση του τιμολογίου της υπηρεσίας.

τυγχάνει στεγαστικής συνδρομής ισχύουσες διατάξεις περί Η δαπάνη αυτή σύμφωνα με τις παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων.

Η άδεια κοινοποιείται στην Υ.ΔΟΜ. και στο Ι.Κ.Α. που ανήκει το πληγέν κτίριο.

Βλάβες Τοπικού χαρακτήρα (άρθρο 3 &1-2)

Για εργασίες ενίσχυσης των κτιρίων, πλέον των εργασιών επισκευής που εγκρίνονται με τη χορηγούμενη Άδεια Επισκευής,

ο ιδιοκτήτης με δική του πρωτοβουλία

θα προσφεύγει με νέα μελέτη στις αρμόδιες Υ.ΔΟΜ. για την έκδοση οικοδομικής άδειας Συνδρομής) (χωρίς χορήγηση Στεγαστικής

Βλάβες Γενικού χαρακτήρα (άρθρο 3 & 3)

 Απαιτείται επανυπολογισμός του φέροντος οργανισμού του κτιρίου. Η μελέτη επισκευής (ΚΑΝ.ΕΠΕ) περιλαμβάνει επεμβάσεις σε βλαβέντα στοιχεία του κτιρίου, τις απόλυτα αναγκαίες επεμβάσεις σε μη βλαβέντα στοιχεία του φέροντος οργανισμού  Δικαιολογητικά πριν τον χαρακτηρισμό: Στοιχεία από το φάκελο του κτιρίου/ Δήλωση ανάθεσης − ανάληψης μελέτης και επίβλεψης.

/ Τοπογραφικό διάγραμμα Ε.Γ.Σ.Α.’87. / Αριθμημένες φωτογραφίες των όψεων - βλαβών υπογεγραμμένες από τον μηχανικό και τον ιδιοκτήτη. /Τεχνική έκθεση αποτίμησης βλαβών

  

Βλάβες Γενικού χαρακτήρα (άρθρο 4)

Εκπόνηση μελέτης ανάλογα με κατηγορία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ KΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ KΙΙ

= προ του 1995 ( Η πλειοψηφία) = μετά το 1995) ΣI ΣII ΣIII ΣΙV Κτίρια μικρής σπουδαιότητας αποθήκες, υπόστεγα, στάβλοι, κ.λπ.

Συνήθη κτίρια, όπως: κατοικίες και γραφεία,

βιομηχανικά − βιοτεχνικά κτίρια

, οποία δεν περιλαμβάνουν χώρους συνεδρίων),

ξενώνες, οικοτροφεία ξενοδοχεία

(τα , χώροι εκθέσεων, χώροι εστιάσεως και ψυχαγωγίας τράπεζες,

ιατρεία,

αγορές,

υπεραγορές, εμπορικά κέντρα, καταστήματα

, φαρμακεία, κουρεία, κομμωτήρια, ινστιτούτα γυμναστικής,

βιβλιοθήκες, εργοστάσια

, συνεργεία, βαφεία, ξυλουργεία, εργαστήρια ερευνών, παρασκευαστήρια τροφίμων, καθαριστήρια, κέντρα μηχανογράφησης, αποθήκες, κτίρια στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, ανεμογεννήτριες, γραφεία δημοσίων υπηρεσιών και τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία ΣΙV, κ.λπ Αίθουσες αεροδρομίων, χώροι συνεδρίων, εκπαιδευτικά κτίρια, αίθουσες διδασκαλίας, φροντιστήρια, νηπιαγωγεία, χώροι συναυλιών, αίθουσες δικαστηρίων, ναοί, χώροι αθλητικών συγκεντρώσεων, θέατρα, κινηματογράφοι, κέντρα διασκέδασης, αίθουσες αναμονής επιβατών, ψυχιατρεία, ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, οίκοι ευγηρίας, βρεφοκομεία, βρεφικοί σταθμοί, παιδικοί σταθμοί, παιδότοποι, αναμορφωτήρια, φυλακές, εγκαταστάσεις καθαρισμού νερού και αποβλήτων Κτίρια τηλεπικοινωνίας, παραγωγής ενέργειας, νοσοκομεία, κλινικές, αγροτικά ιατρεία, υγειονομικοί σταθμοί, κέντρα υγείας, διυλιστήρια, σταθμοί παραγωγής πυροσβεστικοί και αστυνομικοί σταθμοί, μουσεία, αποθήκες μουσείων, κ.λπ ενέργειας,

Βλάβες Γενικού χαρακτήρα (άρθρο 4)

 Βήμα 1ο: Επιλύεται ο φορέας ως είχε πριν τις βλάβες. Ο έλεγχος επάρκειας (έναντι εντατικών ή/και παραμορφωσιακών μεγεθών) από την επίλυση αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τη σεισμική απόκριση της κατασκευής

και για την επιλογή των απολύτως αναγκαίων επεμβάσεων

, που θα ληφθούν υπόψη στην επόμενη επίλυση.

Ένα υποστύλωμα με ελαφριές βλάβες, που δεν εμφανίζει ανεπάρκεια δεν απαιτείται να ενισχυθεί με μανδύα

 Βήμα 2ο: Επιλύεται ο φορέας με τις απολύτως αναγκαίες επεμβάσεις στα βλαβέντα στοιχεία υποστυλώματα με βλάβες Γ ή Δ καθώς και υποστυλώματα με ελαφριές βλάβες, που εμφανίζουν ανεπάρκεια.

 Βήμα 3ο: Επιλύεται ο φορέας με τις επεμβάσεις που θα υλοποιηθούν.

Βλάβες Γενικού χαρακτήρα (άρθρο 6)

 Η δαπάνη για τις επεμβάσεις που προσδιορίζονται σύμφωνα με τα παραπάνω, υπολογίζεται με αναλυτική προμέτρηση των εργασιών και με προϋπολογισμό που συντάσσεται με τη χρήση του τιμολογίου της υπηρεσίας. Η δαπάνη αυτή τυγχάνει στεγαστικής συνδρομής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων.

Για εργασίες ενίσχυσης των κτιρίων

, πλέον των εργασιών επισκευής που εγκρίνονται με τη χορηγούμενη Άδεια Επισκευής από την αρμόδια Υπηρεσία,

ο ιδιοκτήτης με δική του πρωτοβουλία

θα προσφεύγει με νέα μελέτη στις αρμόδιες Υ.ΔΟΜ. για την έκδοση οικοδομικής άδειας

(χωρίς χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής)

Στάθμη Επιτελεστικότητας (K2) ΚΑΝ.ΕΠΕ

Πιθανότητα υπέρβασης

σεισμικής δράσης εντός του συμβατικού χρόνου ζωής των 50 ετών 1.

10%

Στάθμη επιτελεστικότητας

φέροντος οργανισμού Άμεση χρήση μετά τον σεισμό Περιορισμός βλαβών Προστασία ζωής – Σημαντικές Βλάβες Αποφυγή οιονεί κατάρρευσης

Α 1 Β 1 Γ 1

2.

50%

Α 2 Β 2 Γ 2

Στάθμη Επιτελεστικότητας (ΦΕΚ)

Κτίρια μετά 1995 (Β1)

(Όπως ακριβώς είχε μελετηθεί)

 a, q ,γ, θ, Τ1, Τ2 , βο(2.5), Έδαφος (Α,Β,Γ,Δ)

Ελάχιστη η Β1

Βλάβες Γενικού χαρακτήρα (άρθρο 4)

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (κτίρια προ 1995) Θα εφαρμόζεται για τη σύνταξη της μελέτης επισκευής ο Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.).

αλλά

Β41 – 15/1/2013

Β455 - 25/2/2014 Η στάθμη επιτελεστικότητας στην Ως στάθμη επιτελεστικότητας εκπόνηση της στατικής μελέτης ορίζεται για όλες τις ορίζεται να είναι «Προστασία περιπτώσεις η στάθμη ζωής»

(Β1)

(ΚΑΝ.ΕΠΕ. παρ. 2.2.1).

«Σημαντικές Βλάβες»

(Β)

, ενώ Σε κτίρια σπουδαιότητας (IV) η για τον καθορισμό της στάθμη επιτελεστικότητας στην εκπόνηση της στατικής μελέτης σεισμικής δράσης ορίζεται να είναι «Άμεση χρήση

υιοθετείται

απόκρισης το σε

δεν

φάσμα όρους μετά από το σεισμό»

(Α1)

.

επιτάχυνσης του ΕΚ8–1 που χρησιμοποιείται στον ΚΑΝ.ΕΠΕ

Στάθμη Επιτελεστικότητας (ΦΕΚ Β455)

Κτίρια προ 1995 (ή με προσθήκη μετά 1995 με έλεγχο 1985) ΚΑΝ.ΕΠΕ Ελάχιστη η Β

?????

Πως μπορείτε να αποφύγετε την στεγαστική συνδρομή «στρίβειν δια του αρραβώνος»

 Ελαστική Μέθoδος q - m KAN.EΠE Επιτελεστικότητα

Β1

Ζώνη ΙΙΙ κτίριο 1987 Έδαφος Β S=1.2  Sd= 0.36

g x 1.2 x 2.5 / q =

1.08 g / q

KAN.EΠE Επιτελεστικότητα

Β2

Ζώνη ΙΙΙ κτίριο 1987 Β2=50% στα 50 χρόνια ag= 0.36

x0.58=0.21g

Έδαφος Β S=1.2  Sd=0.21 g x 1.2 x 2.5 / q =

0.63 g / q

ΦΕΚ Β455 Sd=

0.21 g

Περιοχή Ληξούρι Διώροφο Κτίριο 1983 Ισόγειο κατάστημα. Όροφος κατοικία. Επιτελεστικότητα Ελάχιστη δυνατή

ΚΑΝ.ΕΠΕ (min Β2)

Sd=0.36 x 0.58 x 1.2 x 2.5 /1.1 =

0.57 g

ΦΕΚ 15/1/2013 (Β1) Sd=0.36 x 1.2 x 2.5 /1.1 =

0.90 g

ΦΕΚ Κεφαλονιάς 25/2/2014 (Β) Sd=0.21 έως 0.28 =

0.21 – 0.28 g

Ισοδύναμο στον Κανονισμό KAN.EΠE Sd = ag x 1.2 x 2.5 /1.1 =0.21g  ag=0.077g

0.077/0.36 = 0.21

Πιθανότητα Υπέρβασης 99%

στην συμβατική διάρκεια ή

Σεισμός με περίοδο επανάληψης 10 Χρόνια

Ακόμα και σύγκριση με σεισμό Αθήνας 1999 1.7 x ε (Μόνιμα – κινητά) με νέα υλικά Σεισμός Αθήνας 1.7xε με fcd=fck/1.5

Σεισμός Κεφαλονιάς 1.7xε (0.21g) αλλά με επίλυση με μέθοδο m fcd=fcm/(1.0-1.2) στον σχεδιασμό Μ,Ν (Αλλαγή ΚΑΝ.ΕΠΕ 2013 Π4.1 υποσημείωση 3)

Ισοδύναμα Υποπολλαπλάσιο της Αθήνας

Στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων

«Ανεκτή»

Στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων

Υλικά (K4) Σκυρόδεμα  Ανεκτή γc= 1,65  Ικανοποιητική γc= 1,50  Υψηλή γc= 1,25 πχ 16/1.65 = 9.5

Mpa 16/1.50= 10.6

Mpa 16/1.25= 12.8

Mpa Χάλυβας   Ανεκτή γs= 1,25 πχ 400/1.25= 320 Mpa  Ικανοποιητική γs= 1,15 Υψηλή γs= 1,05 400/1.15= 400/1.05= 347 380 Mpa Mpa

Κόστος τάσης

Β455 - 25/2/2014  100 m2+100 m2  15 Υποστυλώματα+15 Υποστυλώματα ΣΑΔ

Ανεκτή

15% χ 30 Υπ.=4 υποστυλώματα  Κόστος 4χ30Ευρώ=120 Ευρώ ΣΑΔ

Υψηλή

45% χ 30 Υπ.=12 υποστυλώματα  Κόστος 12χ30Ευρώ=360 Ευρώ Από 9.5Mpa σε 12.8Mpa Τα 3.3Mpa/240 Ευρώ 

72 Ευρώ το + 1Mpa (Πληρώνει ιδιοκτήτης) Β41 – 15/1/2013

Δήλωση ανάθεσης ανάληψης Μελέτης-επίβλεψης-

διερευνητικών εργασιών

Και τι μένει?

 Τιμολόγιο 2011 Άρθρο Δ.2 Για την επισκευή τοιχοποιίας πλήρωσης που φέρει βλάβες. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για το χρωματισμό της επιφάνειας.

Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια αφαιρώντας τα ανοίγματα.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2): α. Αρμολόγημα σε επιφάνεια χωρίς επίχρισμα. ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ (7 €) β. Για επίχρισμα με οποιοδήποτε τρόπο κατασκευής χωρίς δομικό πλέγμα. ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (12 €)

+ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ (7 €)

γ. Για επίχρισμα με οποιοδήποτε τρόπο κατασκευής με δομικό πλέγμα ή πλέγμα συνθετικών ινών. ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (15 €) Άρθρο Δ.4

Για τον χρωματισμό επιφάνειας. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες ανεξάρτητα από το αν η ίδια επιφάνεια χρωματίζεται με δύο ή περισσότερες στρώσεις. Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια αφαιρώντας τα ανοίγματα. Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2): Με οποιοδήποτε τύπο χρώματος χωρίς σπατουλάρισμα

ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ (7 €)

 2008 Για ένα τετραγωνικό μέτρο επισκευής βλαβείσας τοιχοποιίας πλήρωσης η οποία παρουσιάζει ελαφριές ή έντονες διαμπερείς ρηγματώσεις ή προβλήματα στα επιχρίσματα που επισκευάζονται ή αποκολλήσεις από τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη για τα επιχρίσματα και το χρωματισμό της επιφάνειας. Η μέτρηση γίνεται για

ολόκληρο το φάτνωμα χωρίς να αφαιρούνται τα ανοίγματα, στη μία ή δύο πλευρές του ,

ανάλογα αν η μία ή και οι δύο επιφάνειες του τοίχου είναι επισκευάσιμες. Για ζημιές και τρόπο επισκευής, που ανταποκρίνονται στις παραγράφους του "Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.« α1.Παράγραφο 2.4.2.1. όταν η επιφάνεια είναι χωρίς επίχρισμα (αρμολόγημα) ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ (14€) α2. Παράγραφο 2.4.2.1. όταν η επιφάνεια είναι επιχρισμένη (αρμολόγημα) ΔΕΚΑ

ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (15 €)

α3. Παράγραφο 2.4.2.2. όταν η επιφάνεια είναι επιχρισμένη (ενισχυμένο επίχρισμα με κοτετσόσυρμα η πλέγμα συνθετικών ινών) ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡ_ (18 €

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ HELLENIC SOCIETY OF EARTHQUAKE ENGINEERING

ΦΕΚ 455/Β/2014

Ημερίδα Ο Σεισμός της Κεφαλονιάς – Πρώτη Ανάγνωση Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 Αθήνα / Αργοστόλι

Βαδαλούκας Γιώργος Παπαχρηστίδης Αριστείδης ΧΟΡΗΓΟΙ