ηλεκτρονικη διακυβερνηση

Download Report

Transcript ηλεκτρονικη διακυβερνηση

ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ηλεκτρονική κοινωνιών πολιτικών Διακυβέρνηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επι στη δημόσια είναι η χρήση διοίκηση, σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες του προσωπικού, με σκοπό τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και των δημοκρατικών διαδικασιών και την ενδυ νάμωση της υποστήριξης των δημόσιων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2003)

ΜΟΡΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οι τρεις κύριες μορφές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι:

Κυβερνήσεις

(Government-to Government G2G)

Επιχειρήσεις

(Government-to Business G2B)

Πολίτες

(Government-to Citizen G2C)

ΕΠΙΠΕΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (1/12)

Εικόνα 1:

Η αρχική σελίδα του ιστότοπου www.taxisnet.gr

1.

Φόρος εισοδήματος

εκκαθάρισης

:

δήλωση και ειδοποίηση 

Δημόσιος Φορέας:

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) 

Διαδικτυακός Τόπος:

http://www.gsis.gr

, http://www.taxisnet.gr

Στάδιο Εξέλιξης: 5/5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (2/12)

2.

Υπηρεσίες αναζήτησης εργασίας

Δημόσιος Φορέας:

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 

Διαδικτυακός Τόπος:

http://portal.oaed.gr/port al/page/portal/OAED  Στάδιο Εξέλιξης: 4/4 Εικόνα 2: Η αρχική σελίδα του νέου portal του ΟΑΕΔ http://portal.oaed.gr/portal/page/portal/OAED

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (3/12)

3.

Παροχές κοινωνικής ασφάλισης

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ) ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΟΣΤΗ (ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ)

Δημόσιος Φορέας:

ΟΑΕΔ, ΚΕΠ μέσω της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης ermis

Διαδικτυ ακός Τόπος:

www.ermis

.gov.gr

, www.oaed.gr

Στάδιο Εξέλιξης:

2/5

Δημόσιος Φορέας:

Ίδρυμα Κρατικών Υποτρο φιών

Διαδικτυ ακός Τόπος:

www.iky.gr

Στάδιο Εξέλιξης:

3/5

Δημόσιος Φορέας:

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης

Διαδικτυ ακός Τόπος:

www.yyka.

gov.gr

Στάδιο Εξέλιξης:

1/5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (4/12)

4. Προσωπικά έγγραφα

ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Δημόσιος Φορέας:

Ελληνική Αστυνομία (Διεύθυνση Διαβατηρίων)

Διαδικτυακός Τόπος:

http://passport.gov.gr

, www.ermis.gov.gr

Στάδιο Εξέλιξης:

2/5

Δημόσιος

Φορέας: ΚΕΠ μέσω της πύλης ermis

Διαδικτυακός Τόπος:

www.ermis.gov.gr

Στάδιο Εξέλιξης:

2/5

Εικόνα 3:

Η αρχική σελίδα του ειδικού ιστότοπου http://passport.gov.gr

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (5/12)

Εικόνα 4:

Στον ιστότοπο www.gsis.gr ή www.taxisnet.gr :η υπηρεσία e-ΟΧΗΜΑΤΑ

5.

  

Καταχώριση οχήματος :

(π.χ. μεταχειρισμένο, εισαγόμενο) Δημόσιος Φορέας: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), ΚΕΠ μέσω της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης ermis

Διαδικτυακός Τόπος:

http://www.gsis.gr

, http://www.taxisnet.gr

,

http://www.ermis.gov.gr

Στάδιο Εξέλιξης: 4/4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (6/12)

Εικόνα 5:

Πληροφορίες και λήψη αίτησης για χορήγηση οικοδομικής άδειας μέσω της ιστοσελίδας www.ermis.gov.gr

6.

Αίτηση οικοδομικής άδειας Δημόσιος Φορέας:

Διευθύνσεις Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος [Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις] 

Διαδικτυακός Τόπος:

http://www.ermis.gov.gr

Στάδιο Εξέλιξης: 2/4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (7/12)

7.

Δήλωση στην αστυνομία :

(π.χ. σε περίπτωση κλοπής) 

Δημόσιος Φορέας:

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

Διαδικτυακός Τόπος:

www.yptp.gr/main.php

Στάδιο Εξέλιξης: 1/3

Εικόνα 6:

Στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: Χρήσιμες συμβουλές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (8/12)

8.

Δημόσιες βιβλιοθήκες

 (π.χ. εργαλεία αναζή τησης, διαθεσιμότητα καταλόγων βιβλιοθήκης)

Δημόσιος Φορέας:

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 

Διαδικτυακός Τόπος:

http://www.ypepth.gr

Στάδιο Εξέλιξης: 3/5

Εικόνα 7:

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: Βιβλιοθήκες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (9 & 10/12)

9.

Πιστοποιητικά

γέννησης, γάμου

:

αίτηση και παραλαβή πιστοποιητικών, όπως

Δημόσιος Φορέας:

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης ermis 

Διαδικτυακός Τόπος:

http://www.ermis.gov.gr

Στάδιο Εξέλιξης: 4/4

10.

Εγγραφή στην ανώτατη εκπαίδευση

Δημόσιος Φορέας:

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 

Διαδικτυακός Τόπος:

http://www.ypepth.gr

Στάδιο Εξέλιξης: 2/4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (11& 12/12)

11.

Ανακοίνωση μετακόμισης

κατοικίας : δήλωση αλλαγής της διεύθυνσης

Δημόσιος Φορέας:

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης ermis 

Διαδικτυακός Τόπος:

http://www.ermis.gov.gr

Στάδιο Εξέλιξης: 2/4

12.

Υπηρεσίες υγείας

Δημόσιος Φορέας:

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Διαδικτυακός Τόπος:

http://www.yyka.gov.gr

Στάδιο Εξέλιξης: 2/4

Εικόνα 8:

Στην ιστοσελίδα www.ygeianet.gov.gr

μετά την επιλογή του κουμπιού «Υπηρεσίες Υγείας»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (1/8)

Εικόνα 9:

H κεντρική σελίδα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά την επιλογή γλώσσας

1.

Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για τους εργαζόμενους

Δημόσιος Φορέας:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) 

Διαδικτυακός Τόπος:

www.ika.gr

Στάδιο Εξέλιξης: 4/4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (2/8)

Εικόνα 10:

Στον ιστότοπο www.gsis.gr

:

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

2.

Φόρος επιχειρήσεων :

δήλωση και ειδοποίηση εκκαθάρισης 

Δημόσιος Φορέας:

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) 

Διαδικτυακός Τόπος:

http://www.gsis.gr

, http://www.taxisnet.gr

Στάδιο Εξέλιξης: 4/4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (3/8)

Εικόνα 11:

Υποβολή Δηλώσεων Φ.Π.Α.-V.I.E.S. με το taxisnet

3.

Φ.Π.Α.

: δήλωση και ειδοποίηση εκκαθάρισης 

Δημόσιος Φορέας:

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) 

Διαδικτυακός Τόπος:

http://www.gsis.gr

, http://www.taxisnet.gr

Στάδιο Εξέλιξης: 4/4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (4/8)

Εικόνα 12:

Στην ιστοσελίδα www.gge.gr μετά την επιλογή

Είσοδος

4.

Έναρξη επιχείρησης :

διαδικασίες σύστασης νέας εταιρίας 

Δημόσιος Φορέας:

Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) 

Διαδικτυακός Τόπος:

http://www.gge.gr

Στάδιο Εξέλιξης: 2/4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (5/8)

5.

Υποβολή δεδομένων σε στατιστικές υπηρεσίες

Δημόσιος Φορέας:

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ) 

Διαδικτυακός Τόπος:

http://www.statistics.gr

Στάδιο Εξέλιξης: 4/5

Εικόνα 13:

Στην ιστοσελίδα www.statistics.gr

:

Έρευνες On-line

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (6/8)

6.

Τελωνειακές διασαφήσεις

: δήλωση εισαγόμενων και εξαγόμενων προϊόντων στα τελωνεία

Δημόσιος Φορέας:

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) 

Διαδικτυακός Τόπος:

http://www.gsis.gr

Στάδιο Εξέλιξης: 4/4

Εικόνα 14:

Στην ιστοσελίδα www.gsis.gr: Ηλεκτρονική Διαμετακόμιση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (7/8)

7.

  

Περιβαλλοντικές άδειες

: άδειες σχετικές με το περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένων και των αναφορών)

Δημόσιος Φορέας:

Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΚΠΑΑ, ΚΕΠ μέσω της πύλης ermis

Διαδικτυακός Τόπος:

http://www.ekpaa.gr

, http://www.ermis.gov.gr

Στάδιο Εξέλιξης: 2/5

Εικόνα 15:

Η αρχική σελίδα του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (www.ekpaa.gr

)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (8/8)

8.

Δημόσιες προμήθειες :

ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την εκτέλεση δημόσιων προμηθειών 

Δημόσιος Φορέας:

Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) 

Διαδικτυακός Τόπος:

http://www.gge.gr

Στάδιο Εξέλιξης: 2/4

Εικόνα 16:

Η κεντρική σελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (1/4)      ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ (ONLINE SOPHISTICATION) Δείχνει το επίπεδο ηλεκτρονικής εξέλιξης της δημόσιας υπηρεσίας Ορίζεται ως εξής: [Online Sophistication] = [(Τρέχον Επίπεδο) / (Μέγιστο Επίπεδο)] * 100% όπου, «Τρέχον Επίπεδο» είναι το επίπεδο εξέλιξης, στο οποίο κατατάσσεται η εξεταζόμενη υπηρεσία ύστερα από τη σχετική έρευνα και «Μέγιστο Επίπεδο» είναι το μέγιστο επίπεδο που η συγκεκριμένη υπηρεσία μπορεί να φθάσει

Επίπεδο Εξέλιξης

0 1 2 3 4 5

max επ.=5

0 – 19% 20 – 39% 25 – 49% 33 – 65% 40 – 59% 50 – 74% 66 – 99% 60 – 79% 75 – 99% 80 – 99% 100% 100%

max επ.=4

0 – 24%

max επ.=3

0 – 32% 100%

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (2/4)     ΠΛΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (FULL ONLINE AVAILABILITY) Μπορεί να λάβει μόνο δύο τιμές: [Full Online Availability] = False ή 0, όταν η υπηρεσία δεν είναι πλήρως διαθέσιμη ηλεκτρονικά. Η περίπτωση αυτή περιλαμβάνει τα στάδια 0 ως και 3 των επιπέδων ηλεκτρονικής εξέλιξης [Full Online Availability] = True ή 1, όταν είναι πλήρως διαθέσιμη ηλεκτρονικά. Στην κατάσταση αυτή συγκαταλέγονται οι υπηρεσίες που υπερβαίνουν αυστηρά το 3 4 ο ή 5 ο ο επίπεδο επίπεδο ηλεκτρονικής εξέλιξης, δηλαδή υπηρεσίες που κατατάσσονται στο

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (3 & 4/4) ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ (USER – CENTRICITY) Αναλύεται σε 4 επιμέρους δείκτες ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (USER EXPERIENCE) Χρησιμοποι ούνται 5 επιμέρους δείκτες

Προσβασι μότητα Υπηρεσίες με νομικά δεσμευτική ηλεκτρονική ταυτότητα Αριθμός των πεδίων δεδομένων που ζητούνται για τις υπηρεσίες συναλλαγών Πρόσβαση στην υπηρεσία μέσω πολλών καναλιών Συμμόρφωση της ιστοσελίδας στα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας Χρηστικό τητα Καταγραφή Ικανο ποίησης του Χρήστη Προσέγγιση One-stop shop Σχεδίαση Διαδικτυακής Πύλης με Εστίαση στο Χρήστη