Παρουσίαση ΚΥΑ 2496

Download Report

Transcript Παρουσίαση ΚΥΑ 2496

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ





ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α)Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
β)Τοπογραφικό διάγραμμα
γ) Υπεύθυνη δήλωση για χώρους ΟΡ.
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Απόφαση εντός δέκα πέντε (15) ημερών από το
αρμόδιο όργανο (τοπικό ή επιτροπή ποιότητας
ζωής)


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΑΔΕΙΑΣ
Εντός τριών (3) μηνών & γνωστοποίηση για
παράταση δύο (2) μηνών από την ημερομηνία
χορήγησης της προέγκρισης .
1) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
α) Βεβαιώνονται επί του σχεδίου από τον μηχανικό
όλοι οι χώροι κύριας χρήσεως
2) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
3) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
α) ΚΤΗΡΙΑ ΜΕΧΡΙ 17/2/1989
β) ΚΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 17/2/1989
γ) ΑΥΤΑΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΣΧΕΤΙΚΗ Η 33535 οικ. Φ.701.2/09-09-2011
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ – ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ
ΕΓΚΥΚΛΙΟ – ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ Α.Π.Σ.
ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ ΕΦΟΣΟΝ
ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α) Υπεύθυνη δήλωση – Αίτηση
β) Παράβολο
γ) Φ/Α άδειας λειτουργίας ή προέγκρισης
δ) Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων
(Α.Ε.Π.Ι.)
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1)ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ
Δήλωση μηχανικού για :
α) ηχομόνωση καταστήματος
β) θέση και ισχύς ηχείων
2) ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ επιπλέον :
κάτοψη μηχανικού με την θέση , ισχύς και
κατεύθυνση ηχείων
Η άδεια μουσικής εκδίδεται για αόριστο χρονικό
διάστημα .
Βασική προϋπόθεση για την ισχύ, η άδεια
δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων
(Α.Ε.Π.Ι.) κάθε έτος
Δεν απαιτείται γνωμοδότηση για ανανέωση
ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ