Βεβαίωση Κοινοτικά

Download Report

Transcript Βεβαίωση Κοινοτικά

Σ.ΕΜΠΟ 13
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 109
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1 1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
(ονοματεπώνυμο και πλήρης διεύθυνση)
Δ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ι
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κ
Ο.Λ.Θ. Α.Ε
Α
ΕΛ. ΖΩΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Σ.ΕΜΠΟ
Ι
ΛΙΜΑΝΙ
Ο
2. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ
Υ
(όνομα και πλήρης διεύθυνση)
Χ
Ο
Σ
*
Π
Ρ
Ω
Τ
Ο
Τ
Υ
Π
Ο
1
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Βεβαίωση για τον τελωνειακό χαρακτήρα των εμπορευμάτων
σε ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΘΗΚΗ
Αριθ. : ……………………………… Ημερομηνία :………………………………
3. Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στην θέση 4 είναι (1):
κοινοτικά
μη κοινοτικά
(1): Σημείωση : Σημειώσατε την κατάλληλη ένδειξη κατά
τρόπο ώστε να είναι αδύνατη οποιαδήποτε μεταγενέστερη
αλλαγή.
4.
Αύξων αριθμός – Σημεία, αριθμοί, αριθμός και φύση των
δεμάτων – Ποσότητα και περιγραφή των εμπορευμάτων :
1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
11…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Τόπος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο Υπάλληλος Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
Σφραγίδα του τελωνείου έκδοσης
………………………………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ……………………ΥΠΟΓΡΑΦΗ……………………………
.........………………………
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Σ.ΕΜΠΟ 13
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 109
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
2 1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
(ονοματεπώνυμο και πλήρης διεύθυνση)
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Βεβαίωση για τον τελωνειακό χαρακτήρα των
εμπορευμάτων σε ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΑΠΟΘΗΚΗ
ΕΛ. ΖΩΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Σ.ΕΜΠΟ
ΛΙΜΑΝΙ
Αριθ. : ………………………………Ημερομηνία :………………………………
Ο.Λ.Θ. Α.Ε
Τ
2. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ε
(όνομα και πλήρης διεύθυνση)
Λ
Ω
Ν
Ε
Ι
Ο
3. Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στην θέση 4 είναι (1):
κοινοτικά
μη κοινοτικά
(1): Σημείωση : Σημειώσατε την κατάλληλη ένδειξη κατά
τρόπο ώστε να είναι αδύνατη οποιαδήποτε μεταγενέστερη
αλλαγή.
2
4.
Αύξων αριθμός – Σημεία, αριθμοί, αριθμός και φύση των
δεμάτων – Ποσότητα και περιγραφή των εμπορευμάτων :
1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
11…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Τόπος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο Υπάλληλος Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
Σφραγίδα του τελωνείου έκδοσης
………………………………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.……………………ΥΠΟΓΡΑΦΗ……………………………
.........………………………
ΥΠΟΓΡΑΦΗ