Παρουσίαση

Download Report

Transcript Παρουσίαση

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΒΒΕ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 Θεσσαλονίκη

H POLYECO A.E.

Η την μητρική μας προστασία ιδρύθηκε το 2001, από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ, επένδυση ύψους € 13.500.000.

εταιρεία του ΤΕΧΝΙΚΗ θαλασσίου με στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα της διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων. Αποτελεί την πρώτη βιομηχανία αυτού του είδους στην Ελλάδα, μια ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. είναι η πρώτη εταιρεία που δραστηριοποιήθηκε στον τομέα του περιβάλλοντος. Από το 1977 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα επιπέδου για και χερσαίου περιβάλλοντος.Δραστηριοποιείται στη συλλογή μεταφορά βιομηχανικών αποβλήτων από το 1989.

και

POLYECO A.

Ε. – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Η POLYECO A.E. βρίσκεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο 35 στρεμμάτων δίπλα στα Ελληνικά Πετρέλαια Ασπροπύργου, είναι πλήρως αδειοδοτημένη και καθ’ όλα έτοιμη να εξυπηρετήσει τις βιομηχανίες πελάτες και να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος μειώνοντας σημαντικά το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων. H Polyeco Α.Ε. αποτελεί την μοναδική πλήρως αδειοδοτημένη εγκατάσταση αποθήκευσης και αξιοποίησης επικινδύνων αποβλήτων στην Ελλάδα

POLYECO A.

Ε – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ – ΣΙΝΔΟΣ

Από τις αρχές του 2006, η POLYECO Α.Ε. εγκαινίασε μια νέα υπερσύγχρονη μονάδα προσωρινής αποθήκευσης – μεταφόρτωσης επικινδύνων και στερεών αποβλήτων στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου στη Θεσσαλονίκη.

Η μονάδα είναι πλήρως αδειοδοτημένη και σκοπός της είναι να εξυπηρετεί ΑΜΕΣΑ, τους κατόχους – παραγωγούς αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδος.

Μέσω του μεταφέρονται σταθμού ορισμένα είδη επικινδύνων αποβλήτων από το μεταφόρτωσης λιμάνι εξειδικευμένους οίκους της Ε.Ε.

της Θεσσαλονίκης προς τελική διάθεση σε

ΓΡΑΦΕΙΑ POLYECO Α.Ε. – ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Pristina,Kossovo: Subsidiary EPE KOSSOVO Tirana,Albania:Subsidiary POLYECO ALBANIA Sh.p.k Belgrade,Serbia: Subsidiary POLYECO BELGRADE d.o.o

Ασπρόπυργος, Αττική: ΕΔΡΑ POLYECO ΑΕ Θεσσαλονίκη, ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου: Σταθμός αποθήκευσης και μεταφόρτωσης της POLYECO Skopje, Macedonia: Subsidiary POLYECO BALKANS d.o.o

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (R&D)

Η POLYECO A.E. έχει επενδύσει άνω του 1.000.000 € (2005-2011) στην έρευνα αναζητώντας νέες λύσεις για την ορθολογική διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων .

ON-LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Portals E-Mail Microsites CRM Search

Website

Mobile ERP

Newsletter

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η POLYECO Α.Ε αναγνωρίζοντας τη κοινωνική και οικονομική διάσταση των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών στοχεύει: Στην ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας των αναγνωρισμένων κινδύνων, με την εφαρμογή προληπτικών συστημάτων και μέτρων για τον έλεγχο τους και την προστασία των εργαζομένων και των εγκαταστάσεών της POLYECO Α.Ε.

Στον συνεχή έλεγχο και παρακολούθηση για αναγνώριση νέων ενδεχόμενων κινδύνων στις δραστηριότητες της POLYECO Α.Ε. και άμεση εφαρμογή μέτρων αναίρεσης ή ελαχιστοποίησης της επικινδυνότητας αυτών.

Στην εξάλειψη, στο μέτρο του λογικά εφικτού, κάθε πιθανού κίνδυνου ή/και επικίνδυνης κατάστασης, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη της ανθρώπινης υγείας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

To προσωπικό της POLYECO περιοδικά εκπαιδεύεται σε κάθε σημαντικό τομέα σχετικά με την Υγιεινή και την Ασφάλεια, την Διασφάλιση Ποιότητας και την περιβαλλοντική πολιτική, την αποφυγή ατυχημάτων, την άμεση επέμβαση και τις ασκήσεων έκτακτης ανάγκης.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ

Η ποιότητα εξασφαλίζεται τόσο στις παραγωγικές διαδικασίες όσο και στις υπηρεσίες προς τον πελάτη. H POLYECO διαθέτει τις παρακάτω πιστοποιήσεις / διαπιστεύσεις:

Ποιότητας ISO 9001:2008

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)

• •

Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία OHSAS 18001:2007 Για χημικές αναλύσεις σε απόβλητα EN ISO/TEC 17025:2005. από το ΕΣΥΔ.

Για την εφαρμογή συστήματος Ασφάλειας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα ISO 28000:2007 από το Φορέα Lloyds

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Μια μονάδα που αποβλέπει στην οικολογική διαχείριση των αποβλήτων δε θα μπορούσε παρά και η ίδια να λειτουργεί με οικολογικούς όρους. Η άριστη κατάρτιση του προσωπικού σε συνδυασμό με τον αρτιότερο τεχνολογικό εξοπλισμό και τις αυστηρότερες διαδικασίες παραγωγής συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου στο περιβάλλον.

Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικών Αναλύσεων

Το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου & περιβαλλοντικών αναλύσεων της Polyeco AE απόβλητα. ιδρύθηκε και εξοπλίστηκε με σκοπό τον προσδιορισμό ενός πλήθους περιβαλλοντικών παραμέτρων, σε βιομηχανικά Παράλληλα εξασφαλίζεται η ποιότητα στην παραγωγική διαδικασία.

Ο σύγχρονός εξοπλισμός, το άρτια καταρτισμένο προσωπικό και η λειτουργία του με συγκεκριμένες μεθόδους προσδιορισμού και διαδικασίες, δίνουν στο εργαστήριο τη δυνατότητα της γρήγορης εκτέλεσης αναλύσεων και την παροχή αξιόπιστων αποτελεσμάτων.

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ISO 17025:2005

Το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου της POLYECO έχει διαπιστευτεί από το ΕΣΥΔ για την εκτέλεση δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025:2005

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΛΑΣΠΩΝ

Απόβλητα προς αξιοποίηση

• Λάσπες Διυλιστηρίων, Πετρελαιοειδή κατάλοιπα, Μη ανακυκλώσιμα έλαια κλπ.

• Λάσπες Χρωμάτων, μελανιών, διαλυτών, κλπ • Οργανικές Λάσπες Χημικής Βιομηχανίας • Απόβλητα προερχόμενα από αντιμετώπιση χερσαίων ή θαλάσσιων ρυπάνσεων • Πετρελαιοειδή κατάλοιπα Ναυτιλιακής δραστηριότητας

Παραγωγική Διαδικασία Οργανικών Λασπών

• Μεταφορά των αποβλήτων, ταξινόμηση και αποθήκευσή τους στην POLYECO AE.

• Φυσική επεξεργασία των αποβλήτων με σύγχρονα μηχανήματα και μετατροπή τους σε εναλλακτικό δευτερογενές καύσιμο ASF.

• Μεταφορά στον τελικό αποδέκτη του ASF προς συναποτέφρωση.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η POLYECO Α.Ε., παραλαμβάνει υγρά βιομηχανικά απόβλητα και τα μετατρέπει σε εναλλακτικό καύσιμο για βιομηχανική χρήση.

Απόβλητα προς Αξιοποίηση: Σαπωνέλαια.

Γαλακτώματα κοπής μετάλλων.

Οργανικά υγρά.

Μίγματα νερού – λαδιού.

Υπολείμματα καυσίμων και μη ανακυκλώσιμων λιπαντικών Τα απόβλητα παραλαμβάνονται με βυτιοφόρα οχήματα ή εντός κατάλληλων συσκευασιών. Ακολούθως, αποθηκεύονται εντός ειδικών δεξαμενών και εισέρχονται στη γραμμή παραγωγής όπου με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία απομονώνεται η οργανική τους φάση.

Το τελικό προϊόν συσκευάζεται κατάλληλα και μεταφέρεται σε εγκεκριμένο αποδέκτη ως καύσιμη ύλη.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα υλικά συσκευασίας και τα ακατάλληλα τελικά προϊόντα, τα οποία έχουν υψηλή θερμιδική αξία μπορούν να μετατραπούν σε στερεό εναλλακτικό καύσιμο.

Χρησιμοποιώντας το κατάλληλο εξοπλισμό τεμαχισμού (shredder) και λειοτεμαχισμού (granullator ) προκαλείται μείωση του όγκου των υλικών και εν συνεχεία διαχωρίζονται και ομογενοποιούνται. Τέλος, τα υλικά προωθούνται στην γραμμή παραγωγής εναλλακτικού καυσίμου, προκειμένου να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία και να προωθηθούν στον τελικό αποδέκτη.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ Α’ ΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

H POLYECO δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία των παρακάτω Α’ Υλών και χημικών βιομηχανικής χρήσης:

Ανόργανα υλικά για την βιομηχανία.

• Α’ Ύλες για τις βιομηχανίες τσιμέντου κ.α.

• Χημικές Ύλες για διάφορες χρήσεις.

Στο εργοστάσιο μας στον Ασπρόπυργο παράγουμε, επεξεργαζόμαστε, αποθηκεύουμε, προϊόντα υψηλής ποιότητας με σκοπό να προωθηθούν και να χρησιμοποιηθούν στη βιομηχανία.

και συσκευάζουμε, Τα προϊόντα μας ελέγχονται από το διαπιστευμένο χημικό εργαστήριο απαιτήσεις των αποδεκτών .

της εταιρείας μας, προκειμένου να πληρούν τις

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ IN SITU ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η Polyeco διαθέτει ειδική κινητή μονάδα για τον διαχωρισμό και την επεξεργασία των πετρελαιοειδών λασπών.

Η λάσπη συλλέγεται και μεταφέρεται με ειδικά βυτιοφόρα προδιαγραφών ADR, εξοπλισμένα με αντλία κενού και αντιεκρηκτικού τύπου. Η μονάδα διαχωρισμού περεταίρω επεξεργασία.

διαχωρίζει τις πετρελαιοειδείς λάσπες σε 3 φάσεις (στερεό κατάλοιπο, νερό και ελαιώδεις φάση). Το στερεό κατάλοιπο εν συνεχεία συλλέγεται σε κάδους και μεταφέρεται στην Polyeco προς

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΑΠΟ PCB’s

• Με την χρήση κινητών μέσων η απορρύπανση των Μετασχηματιστών ή άλλου Ηλεκτρονικού εξοπλισμού λαμβάνει χώρα οπουδήποτε • Καινοτόμα CDP  διαδικασία από την SEA MARCONI • Συνεχής κυκλοφορία του ελαίου σε κλειστό κύκλο • Υψηλός αυτοματισμός διαδικασίας • Χωρίς παραγωγή επικινδύνων αποβλήτων • Ασφάλεια και αξιοπιστία

ΣΥΝΝΟΜΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Η POLYECO Α.Ε διαθέτοντας τις απαραίτητες άδειες, εκδίδει Πιστοποιητικά Παραλαβής Αποβλήτων προς Ορθολογική Διαχείριση αναλαμβάνοντας παράλληλα κάθε ευθύνη για την περαιτέρω διάθεση/αξιοποίηση των αποβλήτων.

Η POLYECO Α.Ε. διατηρεί μακροχρόνιες συνεργασίες με ευρέως αναγνωρισμένες και πλήρως αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας επικινδύνων αποβλήτων. ( Μέθοδοι Αξιοποίησης/Διάθεσης: R2, R4,R5, R12, R1, D10, D1, D9 κλπ)

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

.

Η POLYECO έχει συνάψει μακρόχρονες συνεργασίες με πλήρως αδειοδοτημένους Αποδέκτες στην Ε.Ε. Διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες, τα απόβλητα μεταφέρονται εντός 40΄ containers σύμφωνα με τους κώδικες ADR και IMDG για την οδική και θαλάσσια μεταφορά αντίστοιχα.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η POLYECO ΑΕ ενεργεί σαν υπεργολάβος των εξής συστημάτων: • ΑΦΗΣ ΑΕ • ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ • ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ • ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

Κατά την δραστηριότητα των στεγνοκαθαριστηρίων, προκύπτουν επικίνδυνα απόβλητα από τον αποστακτήρα των μηχανημάτων στεγνού καθαρισμού ( λάσπη τετραχλωροαιθυλενίου). Η POLYECO ΑΕ έχει οργανώσει ένα πανελλαδικό δίκτυο για την συλλογή, μεταφορά και διαχείριση των αποβλήτων αυτών, στο οποίο περιλαμβάνονται franchises και ανεξάρτητα καθαριστήρια.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ

• Επιθεώρηση χώρων • Εκτίμηση της κατάστασης του υλικού & των κινδύνων • Αφαίρεση υλικών αμιάντου • Ορθολογική διαχείριση των υλικών .

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ

Το 2007 η POLYECO ανέλαβε και εκτέλεσε επιτυχώς τις εργασίες συλλογής, ανασυσκευασίας και τελικής διάθεσης αποβλήτων αμιάντου στην Κοζάνη σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE.

Συνολικά: 170 m3 αποβλήτων αμιάντου διατέθηκαν με ασφάλεια

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

• Έλεγχος ρύπανσης • Σχεδιασμός και εκτέλεση έργων απορρύπανσης • Αποσυναρμολόγηση - απορρύπανση- αποκομιδή και διαχείριση αποβλήτων κατεδάφιση παλαιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων • Εξυγίανση ρυπασμένων εδαφών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Με τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό, το εξειδικευμένο και επιστημονικό προσωπικό της και την τεράστια εμπειρία της στον τομέα της διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, η POLYECO Α.Ε. Είναι η πιο αξιόπιστη εταιρεία στον τομέα της αποτελεσματικής διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων.

Ακολουθώντας αυστηρά όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, η POLYECO Α.Ε. αναλαμβάνει πλήρη, ασφαλή και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων.

Χρησιμοποιώντας ειδικά δοχεία εγκεκριμένα για τη μεταφορά ραδιενεργών υλικών (Τύπου Α, Τύπου B (U), κλπ.) η POLYECO Α.Ε. διασφαλίζει την ασφαλή συλλογή, συσκευασία, μεταφορά, και ανακύκλωση των ραδιενεργών υλικών.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΑΛΛΑΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 24ωρη ετοιμότητα για αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης.

Εξυγίανση και καθαρισμός ακτών από πετρελαιοειδή και χημικές ουσίες (παραλίες, βραχώδης αιγιαλός, προβλήτες)

Απάντληση καυσίμων και φορτίου από προσαραγμένα ή βυθισμένα πλοία.

Μεταγγίσεις - μεταφορτώσεις από πλοίο σε πλοίο ή εγκατάσταση

Υπηρεσίες σύμφωνα με τις Διεθνείς Συμβάσεις OPRC'90 και MARPOL 73/78 για όλους τους εμπλεκόμενους (πλοία, εγκαταστάσεις επεξεργασίας πετρελαιοειδών, λιμάνια, θαλάσσιες εγκαταστάσεις):

Σύνταξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης (contigency plans) – Εκπαίδευση

Παροχή εξοπλισμού και υπηρεσιών για αντιμετώπιση Ρύπανσης

Οργάνωση - Διεξαγωγή ασκήσεων έκτακτης ανάγκης

ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

Η POLYECO A.E., η μόνη αδειοδοτημένη εγκατάσταση επικινδύνων αποβλήτων, αναλαμβάνει την άμεση επέμβαση σε περιπτώσεις διαρροών (ΟΛΠ, Περιφέρειες, Σχολεία κλπ).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

Από το 2006, η POLYECO AE έχει αναλάβει τη διαχείριση των επικινδύνων και ιατρικών αποβλήτων της κοινότητας του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» της Αθήνας.

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία μας κατόπιν διεθνών διαγωνισμών για 2 συνεχόμενες τετραετίες. Η POLYECO AE διαχειρίζεται 48 είδη αποβλήτων σε 60 σημεία. Η μηνιαία βαθμολογία αξιολόγισης προμηθευτή της εταιρείας μας ξεπερνάει το 98%.

KEK, Pristina, Kossovo – Καθαρισμός και αποκατάσταση εδάφους

Επί τόπου επεξεργασία επικινδύνων αποβλήτων και απομάκρυνση τους. Ένα διεθνές έργο από την World Bank το οποίο εκτελείται σε συνεργασία με την Mourik Services.

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Απορρύπανση 290 m3 χώματος ρυπασμένου με DDT και απομάκρυνση 150 τόνων DDT

Case study – Λαύριο, ΧΥΜΑ (2006)

Εγκατάσταση αποθήκευσης χημικών με 45 δεξαμενές χωρητικότητας 14.500m3.

Κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς ποικιλία χημικών ( linear alkyl benzene, methanol, white spirit, toluene, styrene, ethyl acetate κτλ) κάηκαν, διασπάστηκαν ή παρέμειναν εντός των δεξαμενών Η POLYECO A.E. ανέλαβε την αποκατάσταση όλης της περιοχής της εγκατάστασης και προέβει στις ακόλουθες ενέργειες: 1.

Εκπονήθηκε ΜΠΕ η οποία κατέγραφε την ακριβή κατάσταση και επισήμανε ειδικά μέτρα για την αποκατάσταση και απορρύπανση της εγκατάστασης .

2.

Δειγματοληψίες, χημικές αναλύσεις λάβανε χώρα στο έδαφος και στο υπέδαφος, στα υπόγεια ύδατα, στο θαλασσινό νερό.

Case study – Λαύριο, ΧΥΜΑ (2006)

Όλα τα αποτελέσματα και οι αναφορές αξιολογήθηκαν και οι αρμόδιες αρχές έδωσαν άδεια για την πραγματοποίηση κάθε απαιτούμενης ενέργειας , ως αποτέλεσμα: A.

1.200 τόνοι υγρών χημικών διασώθηκαν και δόθηκαν σε άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις προς χρήση B.

300 τόνοι πολυμερισμένο στυρένιο αποσπάστηκε από κατεστραμμένες μεταλλικές δεξαμενές και ανακυκλώθηκε Γ. 1.000 τόνοι κατεστραμμένων μεταλλικών στοιχείων καθαρίστηκαν και προωθήθηκαν σε χυτήριο μετάλλων για ανάκτηση υλικών. Δ. 2.500 τόνοι ρυπασμένου εδάφους αφαιρέθηκαν και προωθήθηκαν προς επεξεργασία και αξιοποίηση στην Polyeco Ε. 50 τόνοι αμιάντου συλλέχτηκαν, συσκευάστηκαν και αποστάλθηκαν στην Γερμανία για τελική διάθεση

Case study – Λαύριο, ΧΥΜΑ (2006)

Case study – Λαύριο, ΧΥΜΑ (2006)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΡΥΠΑΝΣΕΩΝ

 Καθαρισμός πετρελαιοκηλίδας μετά τη βύθιση του κρουαζιερόπλοιου “SEA DIAMOND” (Σαντορίνη, Aπρίλιος 2007)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

…Φροντίζουμε το περιβάλλον για λογαριασμό σας…