Ektimisi Kindynon (File Size: 1927.14Kb)

Download Report

Transcript Ektimisi Kindynon (File Size: 1927.14Kb)

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Κυριακή Γεωργάκη
Επιθεωρήτρια Εργασίας
www.mlsi.gov.cy/dli
1
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (E.K.)
Η Ε.Κ. είναι η διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων για την
ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων που προκύπτουν
από υπαρκτούς κινδύνους στο χώρο εργασίας. Αποτελεί
μια συστηματική εξέταση όλων των πτυχών της εργασίας η
οποία μελετά:
– τι θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό ή βλάβη
– κατά πόσο μπορούν να εξαλειφθούν οι υπαρκτοί
κίνδυνοι, και
– ποια μέτρα πρόληψης ή προστασίας οφείλουν να
θεσπιστούν για τον έλεγχο των πιθανών κινδύνων.
www.mlsi.gov.cy/dli
2
Εκτίμηση των Κινδύνων (συν)
Η εκτίμηση κινδύνου αποτελεί:
– τη βάση για την επιτυχημένη διαχείριση της
ασφάλειας και της υγείας και
– το κλειδί για τη μείωση των εργατικών
ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών
www.mlsi.gov.cy/dli
3
Εκτίμηση των Κινδύνων (συνέχεια)
Κάθε εργοδότης και αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο
πρέπει να έχει στη διάθεσή του μια γραπτή Εκτίμηση
των Κινδύνων τους οποίους διατρέχουν:
• οι εργοδοτούμενοί του, καθώς και
• άλλα πρόσωπα μη εργοδοτούμενα, που πιθανόν
να επηρεαστούν από τις δραστηριότητές του
Κάθε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο πρέπει να έχει
στη διάθεσή του μια γραπτή Εκτίμηση των Κινδύνων
τους οποίους διατρέχει:
• ο ίδιος
• τρίτα πρόσωπα
www.mlsi.gov.cy/dli
4
Η Εκτίμηση των Κινδύνων σε 5 βήματα
Η διαδικασία εκτίμησης του κινδύνου
αποτελείται από πέντε βήματα που
περιγράφονται στη συνέχεια
www.mlsi.gov.cy/dli
5
Διαδικασία Εκτίμησης Κινδύνων
Βήμα 1. Εντοπισμός των πηγών κινδύνου
Βήμα 5. Έλεγχος και αναθεώρηση
της κατάστασης
Βήμα 2. Προσδιορισμός του
επηρεαζόμενων
ατόμων
Η ΕΚ πρέπει να
διεξάγεται με την
ενεργή
συμμετοχή των
εργαζομένων
Βήμα 3. Αξιολόγηση του κινδύνου
/ των λαμβανόμενων μέτρων
Βήμα 4. Περιγραφή των ληπτέων
μέτρων και ανάληψη δράσης
Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι οι οποίες λειτουργούν εξίσου
καλά, ιδίως για πιο περίπλοκους κινδύνους και συνθήκες
www.mlsi.gov.cy/dli
6
ΤΑ
ΠΕΝΤΕ ΒΗΜΑΤΑ
ΣΕ Μ Ι Α Μ Α Τ Ι Α
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Στοιχεία Επιχείρησης
Όνομα, ημερομηνία εκτίμησης
του κινδύνου
Ημερομηνία που πρέπει να γίνει
επαναξιολόγηση
ΒΗΜΑ 1ο
ΒΗΜΑ 2ο
ΠΗΓΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ
ΒΗΜΑ 3ο
Κινούμενα μέρη
• Προσωπικό γραφείου
μηχανημάτων
• Προσωπικό
Πυρκαγιά (εύφλεκτες
συντήρησης/καθαρισμού
ουσίες)
• Εργολάβοι
Επικίνδυνες ουσίες (π.χ. • Χειριστές
Οξέα)
• Άτομα που μοιράζονται
Ηλεκτρισμός (π.χ.
τον ίδιο χώρο εργασίας
Φθαρμένα αλώδια)
• Άτομα με ειδικές ανάγκες
θόρυβος, δονήσεις
• Ανειδίκευτο ή άπειρο
Σκόνες
προσωπικό
Αναθυμιάσεις
• Νέοι και ηλικιωμένοι
Ακτινοβολία
• Έγκυες, λεχώνες,
γαλουχούσες
• Άτομα με προβλήματα
υγείας
ΒΗΜΑ 4ο
ΒΗΜΑ 5ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Έλεγξε κατά
πόσο τα
υφιστάμενα
μέτρα:
• Εξαλείφουν /
μειώνουν τον
κίνδυνο
•
Συμμορφώνονται
με την υφιστάμενη
νομοθεσία
• Είναι σύμφωνα
με
αναγνωρισμένα
πρότυπα
• Ικανοποιούν τις
αρχές της καλής
πρακτικής
Βεβαιώσου ότι τα μέτρα
που θα λάβεις είναι
σύμφωνα με τις ακόλουθες
αρχές:
• Καταπολέμηση του
κινδύνου στην πηγή
• Χρήση της λιγότερο
επικίνδυνης επιλογής
• Αποκλεισμός της
πρόσβασης προς την
πηγή κινδύνου
• Κατάλληλη οργάνωση
της εργασίας για μείωση
του
Γίνεται από καιρό σε καιρό
και όποτε υπάρξουν:
• Τροποποιήσεις σε
εξοπλισμό, υλικά, κ.λπ.
• Εισαγωγή νέου
εξοπλισμού
• Αλλαγές στην οργάνωση
εργασίας
• Πληροφόρηση από τη
διερεύνηση ατυχημάτων και
περιστατικών
• Βελτίωση του επιπέδου
γνώσης
www.mlsi.gov.cy/dli
7
Βήμα 1: Προσδιορισμός των Πηγών Κινδύνου
• Προσεκτική επιθεώρηση του χώρου εργασίας
και καταγραφή όσων θα μπορούσαν να
προκαλέσουν βλάβη
• Συνεργασία (συζήτηση, συμπλήρωση
ερωτηματολογίων, κ.ά.) με τους υπαλλήλους ή
τους αντιπροσώπους τους. (Μπορεί να έχουν
παρατηρήσει πράγματα που δεν είναι άμεσα
εμφανή).
• Συγκέντρωση: νομοθεσίας, Οδηγών, Κωδίκων
Πρακτικής, ενημερωτικών εντύπων, κ.ά.
www.mlsi.gov.cy/dli
8
Βήμα 1: Προσδιορισμός των πηγών κινδύνου
(συν.)
• Συγκέντρωση των Εγχειριδίων Χρήσης από τους
κατασκευαστές/προμηθευτές για τον
εξοπλισμό/μηχανήματα ή των Δελτίων Δεδομένων
Ασφάλειας για τα χημικά
• Μελέτη του αρχείου των ατυχημάτων/επικίνδυνων
συμβάντων και ασθενειών (συχνά συμβάλει στον
εντοπισμό των λιγότερο προφανών κινδύνων)
• Καταγραφή των κινδύνων που επηρεάζουν
μακροπρόθεσμα την υγεία (π.χ. υψηλά επίπεδα
θορύβου, έκθεση σε επιβλαβείς ουσίες,
ψυχοκοινωνικοί παράγοντες)
www.mlsi.gov.cy/dli
9
Ενδεικτικός οδηγός αναζήτησης πηγών
κινδύνου
• Κατασκευή κτηρίου
• Μέσα προσπέλασης και εξόδου
• Εργασία σε ύψος
• Ηλεκτρισμός (π.χ. ηλεκτροπληξία από φθαρμένα
καλώδια)-Εναέρια καλώδια υψηλής τάσης
www.mlsi.gov.cy/dli
10
Ενδεικτικός οδηγός αναζήτησης πηγών
κινδύνου (συν)
• Μηχανήματα
• Χημικές Ουσίες
• Βιολογικοί κίνδυνοι
• Ιονίζουσα ακτινοβολία
• Πηγές κινδύνου που μπορεί να προκαλέσουν
γλίστρημα - παραπάτημα - πτώση (π.χ. κακή
συντήρηση δαπέδων, σκάλες, κακή τοποθέτηση
υλικών σε διαδρόμους)
www.mlsi.gov.cy/dli
11
Ενδεικτικός οδηγός αναζήτησης πηγών
κινδύνου (συν)
• Εύφλεκτες ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν
πυρκαγιά
• Οθόνες οπτικής απεικόνισης – Εργονομία
• Κακός ή ανεπαρκής φωτισμός (π.χ. έλλειψη
φωτιστικών, ακατάλληλα φωτιστικά σώματα)
• Ανεπαρκής αερισμός
www.mlsi.gov.cy/dli
12
Ενδεικτικός οδηγός αναζήτησης πηγών
κινδύνου (συν)
• Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων (π.χ βαριά και
δύσκολα μεταφερόμενα φορτία)
• Θερμοκρασία
• Θόρυβος
• Οργάνωση εργασίας (ψυχοσωματικοί κίνδυνοι)
www.mlsi.gov.cy/dli
13
Βήμα 2 : Προσδιορισμός ατόμων που
κινδυνεύουν
Για κάθε κίνδυνο πρέπει να προσδιοριστεί το ποιος
θα μπορούσε να υποστεί βλάβη. (Αυτό δεν σημαίνει
ότι πρέπει να γίνει ονομαστική καταγραφή, αλλά θα
πρέπει να προσδιοριστούν οι ομάδες των ατόμων
π.χ. τα άτομα που εργάζονται στην αποθήκη, οι
επισκέπτες).
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προσδιοριστεί το
πώς θα μπορούσαν να υποστούν βλάβη, δηλαδή το
είδος του τραυματισμού ή ασθένειας που μπορεί να
συμβεί. (π.χ. οι στοιβαδόροι μπορεί να υποστούν
βλάβη από την επαναλαμβανόμενη ανύψωση των
κιβωτίων).
www.mlsi.gov.cy/dli
14
Βήμα 2ο – Προσδιορισμός επηρεαζόμενων ατόμων
Εργαζόμενοι που ενδέχεται να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο:
• Το προσωπικό με ειδικές ανάγκες
• Οι νέοι και ηλικιωμένοι εργαζόμενοι
• Οι έγκυες γυναίκες και θηλάζουσες μητέρες
• Το ανειδίκευτο ή άπειρο προσωπικό (π.χ. νεοπροσληφθέντες,
εποχιακοί και έκτακτοι εργαζόμενοι)
• Τα άτομα που εργάζονται σε κλειστούς ή ανεπαρκώς
αεριζόμενους χώρους
• Το προσωπικό συντήρησης και καθαρισμού
www.mlsi.gov.cy/dli
15
Βήμα 2ο – Προσδιορισμός επηρεαζόμενων ατόμων
• Αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι
• Σπουδαστές, μαθητευόμενοι και ασκούμενοι
• Επισκέπτες
• Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης
• Οι υπεργολάβοι
• Εργαζόμενοι με προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας (π.χ.
καρδιακά νοσήματα)
• Εργαζόμενοι που παίρνουν φάρμακα τα οποία μπορεί να
αυξήσουν την ευπάθειά τους σε βλάβες
www.mlsi.gov.cy/dli
16
Βήμα 3ο – Εκτίμηση των κινδύνων και
λήψη απόφασης για την αποτελεσματικότητα των
υφισταμένων μέτρων πρόληψης και προστασίας
Στο στάδιο αυτό εκτιμούνται οι κίνδυνοι μέσω
διαφόρων μεθοδολογιών υπολογισμού και
αξιολόγησης
Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη:
• τα μέτρα ελέγχου που ήδη υπάρχουν
• η οργάνωση της εργασίας
www.mlsi.gov.cy/dli
17
Κίνδυνος (ή Επικινδυνότητα)
Η πιθανότητα να προκληθεί βλάβη υπό τις συνθήκες χρήσης ή/και
έκθεσης και η πιθανή έκταση της βλάβης
Κίνδυνος (Risk) Συνέπειες
=
Σε σχέση με μια
πηγή κινδύνου
Χ
Της πιθανής
βλάβης που
μπορεί να
προκληθεί από
την πηγή κινδύνου
Πιθανότητα να προκληθεί η
βλάβη
Συνάρτηση:
(α) Συχνότητας και διάρκειας
έκθεσης στην πηγή
κινδύνου
(β) Τεχνικών μέτρων ή
ανθρώπινων
συμπεριφορών, αποφυγής ή
περιορισμού της βλάβης
π.χ. διακόπτης κινδύνου
www.mlsi.gov.cy/dli
18
Μοντέλο Ποιοτικού Υπολογισμού του Κινδύνου
από το ΒS 8800:1996
Πέντε κατηγορίες/διαβαθμίσεις:
(Ασήμαντος/Αποδεκτός/Μέτριος/Μεγάλος/Απαράδετος Κίνδυνος
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Μικρές
Μεγάλες
Πολύ μεγάλες
Μικρές
Μεγάλες
Πολύ μεγάλες
ΑΣΗΜΑΝΤΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΜΕΤΡΙΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΜΕΤΡΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΜΕΤΡΙΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΜΕΓΑΛΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
www.mlsi.gov.cy/dli
ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
19
Βήμα 4ο – Περιγραφή των ληπτέων μέτρων
και ανάληψη δράσης
Στο στάδιο αυτό λαμβάνεται απόφαση για το αν
υπάρχουν επιπρόσθετα μέτρα που πρέπει να
ληφθούν λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:
– Κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα πλήρους
εξάλειψης του κινδύνου
και, εάν όχι,
– Με ποιον τρόπο μπορούν να ελαχιστοποιηθούν ή
να τεθούν υπό έλεγχο οι κίνδυνοι ώστε να μην
διακυβεύεται η ασφάλεια και η υγεία όσων
εκτίθενται σε αυτούς
www.mlsi.gov.cy/dli
20
Βήμα 4ο – Περιγραφή των ληπτέων
μέτρων και ανάληψη δράσης
Επιλογή προστατευτικών μέτρων:
• Είναι δυνατόν να εξαλειφθεί ο κίνδυνος;
• Αν όχι, μειώνεται ικανοποιητικά ο κίνδυνος
χωρίς να προκαλεί άλλες βλάβες;
• Ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας;
• Συνάδουν με αναγνωρισμένα Πρότυπα;
• Αντιπροσωπεύουν Καλή Πρακτική;
www.mlsi.gov.cy/dli
21
Γενικές Αρχές Πρόληψης
• Αποφυγή των κινδύνων
• Εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να
αποφευχθούν
• Καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή τους
• Προσαρμογή εργασίας στον άνθρωπο
www.mlsi.gov.cy/dli
22
Γενικές Αρχές Πρόληψης
(συν)
• Διαμόρφωση θέσεων εργασίας, επιλογή εξοπλισμών
εργασίας, και μεθόδων εργασίας και παραγωγής
(μετριασμός μονότονης και επαναλαμβανόμενης
εργασίας)
• Αντικατάσταση του επικίνδυνου από το μη επικίνδυνο
ή το λιγότερο επικίνδυνο
• Προτεραιότητα στα μέτρα ομαδικής προστασίας έναντι
των μέτρων ατομικής προστασίας
• Παροχή κατάλληλων οδηγιών
www.mlsi.gov.cy/dli
23
Βήμα 4ο – Περιγραφή των ληπτέων
μέτρων και ανάληψη δράσης
Βήμα 4: Ανάληψη δράσης!
• Συνήθως δεν μπορούν να επιλυθούν άμεσα όλα τα
προβλήματα
• Γι' αυτό πρέπει να καταρτιστεί πρόγραμμα
ενεργειών με βάση προτεραιότητες
• Η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων
προϋποθέτει την ανάπτυξη ενός Σχεδίου Ενεργειών
το οποίο θα καθορίζει:
– Ποιος κάνει τι
– Πότε πρέπει να ολοκληρωθεί μια εργασία
– Τα διαθέσιμα μέσα για την υλοποίηση των μέτρων
www.mlsi.gov.cy/dli
24
Δείγμα Σχεδίου Ενεργειών
ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Έτος:.…
Ημερομηνία
Νο
Προτ
εραιό
τητα
Α/Β/Γ
Ενέργεια
Κόστος
(€)
Υπεύθ
υνος
εκτέλε
σης
Πρότα
σης
www.mlsi.gov.cy/dli
Έγκρι
σης
Ολοκλή
ρωσης
Σχόλια
25
Βήμα 5ο- Έλεγχος και Αναθεώρηση
Η Ε.Κ. στον εργασιακό χώρο
δεν γίνεται μια για πάντα
Κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα
είναι απαραίτητο να επαναλαμβάνεται
η διαδικασία της Ε.Κ. για να
διαπιστωθεί αν τα μέτρα πρόληψης
συνεχίζουν να είναι αποτελεσματικά
ή αν απαιτούνται πρόσθετα μέτρα
www.mlsi.gov.cy/dli
26
Βήμα 5ο- Έλεγχος και Αναθεώρηση
Η εκτίμηση πρέπει να παρακολουθείται και να
αναθεωρείται αναλόγως των αναγκών:
– Όταν συντελούνται σημαντικές αλλαγές στην
επιχείρηση
– Ως αποτέλεσμα των πορισμάτων έρευνας σχετικά με
κάποιο ατύχημα ή συμβάν
– Στην περίπτωση που τα ισχύοντα μέτρα πρόληψης
είναι ανεπαρκή ή απηρχαιωμένα
– Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα πορίσματα της
ΕΚ εξακολουθούν να έχουν ουσιαστική σημασία
www.mlsi.gov.cy/dli
27
Βήμα 5ο- Έλεγχος και Αναθεώρηση
Η επανεκτίμηση πιθανό να απαιτείται όταν στο
χώρο εργασίας προστεθούν νέες πηγές
κινδύνου που είναι αποτέλεσμα αλλαγών:
– προσθήκη νέου εξοπλισμού
– χρήση νέων ουσιών
– εισαγωγή νέων μεθόδων εργασίας, ή
– βελτίωση του επιπέδου γνώσης
www.mlsi.gov.cy/dli
28
Σας ευχαριστώ
www.mlsi.gov.cy/dli
29