ppt/3MB - Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων

Download Report

Transcript ppt/3MB - Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων

Υγιεινή – Ασφάλεια-Δίκαιο
Διδάσκοντες



Ι.Πασπαλιάρης, Καθηγητής Τομέας Μεταλλουργίας
Δ.Δαμίγος, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας
Μεταλλευτικής
Κατερίνα Αδάμ, Λέκτορας, Τομέας Μεταλλευτικής
Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών
2/2/2012
7ο
Εξάμηνο, 2011-2012
1
1
Περιεχόμενα












Εισαγωγή –Βασικές Έννοιες-Στατιστικά στοιχεία √
Κίνδυνος έκρηξης √
Κίνδυνος Πυρκαγιάς √
ΚΜΛΕ √
Εκτίμηση Κινδύνου
Χημικοί Κίνδυνοι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Ανθρώπινος Παράγοντας
Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Ατυχημάτων
Εγγενής Ασφάλεια
Σχεδιασμός Ασφαλών Εγκαταστάσεων-Παραγωγική
Δαδικασία
Παραδείγματα-ΕφαρμογέςΑσκήσεις
1
2
Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων
Αρ. 43 Ν. 3850/2010, Παράρτημα 2 ΚΜΛΕ
1. Ορισμοί
Πηγή κινδύνου: Είναι οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει
σωματική βλάβη (π.χ. υλικά εργασίας, εξοπλισμός, μέθοδοι ή
πρακτικές εργασίας).
Κίνδυνος: Είναι το ενδεχόμενο, με μεγάλη ή μικρή
πιθανότητα, να υποστεί κάποιος σωματική ή άλλη βλάβη από
κάποια πηγή κινδύνου.
Εκτίμηση κινδύνου (ΕΚ): Είναι η διαδικασία αξιολόγησης των
κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία τωνεργαζομένων,
που προκύπτουν από υπαρκτές πηγές κινδύνου.
Συστηματική εξέταση όλων των πτυχών της εργασίας.
Γ.Ε.Ε.Κ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Υποχρέωση σύνταξης, Παλαιότερη
νομοθεσία

.
Σύμφωνα με το αρ. 8 του ΠΔ 17/96 κάθε
εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεσή του μια
Γραπτή Εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την
εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία
των εργαζομένων.
Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων
Αρ. 43 Ν. 3850/2010, Παράρτημα 2 ΚΜΛΕ
Σκοπός της ΕΚ
Σε κάθε χώρο εργασίας, οι εργοδότες έχουν το
γενικό καθήκον να διασφαλίζουν την
ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων σε
σχέση με κάθε παράμετρο της εργασίας. Ο
σκοπός διεξαγωγής της ΕΚ είναι να
επιτρέπει στους εργοδότες να λαμβάνουν τα
απαραίτητα μέτρα για την προστασία της
ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων.
Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων
Αρ. 43 Ν. 3850/2010, Παράρτημα 2 ΚΜΛΕ
Βήματα της ΕΚ
1. Προσδιορισμός των πηγών κινδύνου & εκτεθειμένων ατόμων
.
Συστηματική διερεύνηση εργασιών, Συνεντεύξεις, Στατιστικά
στοιχεία, Βιβλιογραφία
2. Αξιολόγηση Επικινδυνότητας και καθορισμός Προτεραιοτήτων
Πιθανότητα-Σοβαρότητα-Συχνότητα
3. Λήψη Αποφάσεων για την Προληπτική Δράση
Πρόληψη ή αποφυγή κινδύνων αλλιώς μείωση των κινδύνων και των
επιπτώσεων τους. Συμβατότητα με Νομοθεσία
Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων
Αρ. 43 Ν. 3850/2010, Παράρτημα 2 ΚΜΛΕ
Βήματα της ΕΚ
4. Ανάληψη Δράσης
.
Μέτρα που θα εφαρμοσθούν, Διαθέσιμα μέσα, χρόνος, κόστος,
υπευθυνότητα και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, Ημ/νια Αναθεώρησης
5. Παρακολούθηση και Αναθεώρηση
Πιθανότητα-Σοβαρότητα-Συχνότητα
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικών
Κινδύνων
1. Προσδιορισμός των πηγών κινδύνου &
εκτεθειμένων ατόμων
Οι πήγες κινδύνου στον/στους εργασιακούς χώρους
μπορεί να συνδέονται:
-Χώροι και θέσεις εργασίας, εγκαταστάσεις,
μηχανήματα, εργαλεία και αλλά τεχνολογικά στοιχεία της
εργασίας
-Φυσικοί, χημικοί και βιολογικοί παράγοντες του εργασιακού
χώρου.
-Εργασιακές και παραγωγικές πρακτικές και διαδικασίες . •
-Επικίνδυνες ενέργειες των εργαζόμενων και τρίτων
συνεργείων)
- Οργανωτικές ελλείψεις ή δυσλειτουργίες.
ΚΟΙΝΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Κίνδυνοι
από
κακή
διαχείριση
εγκαταστάσεων και υλικών
Κίνδυνοι από πτώσεις, προσωπικού και
αντικειμένων
Κίνδυνοι από μηχανήματα σε λειτουργία
Κίνδυνοι από στατικό ηλεκτρισμό
Κίνδυνοι από ηλεκτρικό ρεύμα

Στατιστική στοιχεία ατυχημάτων
ΚΟΙΝΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Κίνδυνοι
από
κακή
διαχείριση
εγκαταστάσεων και υλικών
1. Ακατάλληλος
Σχεδιασμός Διακίνησης
Υλικών, μεταφορά υλικών χειροκίνητα
έναντι μηχανικής διακίνησης
2. Ακατάλληλος
σχεδιασμός
μονάδωνεγκαταστάσεων, π.χ γειτνίαση εργασιών
θερμοκόλλησης με αποθήκη εύφλεκτων
υλικών, ακάλυπτες μεταφορικές ταινίες
ΚΟΙΝΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Κίνδυνοι από κακή διαχείριση εγκαταστάσεων
και υλικών, συν.
3. Πλημμελής σχεδιασμός διαχείρισης υλικών
Ανεξέλεγκτη απόθεση θειούχων υλικών με συνέπεια
εκχύλιση των μετάλλων και σχηματισμό ΟΑΜ,
συσσώρευση σκόνης (Pb, Aμίαντος στους χώρους
εργασίας)
4. Πλημμελής φωτισμός, έλλειψης οργάνωσης,
απόρριψη υλικών και εργαλείων κλπ.
ΚΟΙΝΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Κίνδυνοι από πτώσεις προσωπικού
Πολύ συχνή αιτία σοβαρών ατυχημάτων
με εμφάνιση στα υπόγεια μεταλλεία και
στις επιφανειακές εκσκαφές, πτώσεις σε
κεκλιμένα, ανοίγματα), πτώσεις από
σκάλες, στέγες, από υψηλά επίπεδα
εργασία, σε εργοστάσια, μεταλλουργίες,
εργοτάξια
ΚΟΙΝΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Κίνδυνοι
από
κακή
διαχείριση
εγκαταστάσεων και υλικών, συν.
Ανεξέλεγκτη απόθεση θειούχων υλικών
Οξινη Απορροή
ΚΟΙΝΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Κίνδυνοι
από
κακή
εγκαταστάσεων και υλικών
διαχείριση
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ





Συστηματική Προσπάθεια Καθαρισμού, οργάνωσης
Συλλογή και ανακύκλωση άχρηστων υλκών
Αποφυγή ασκοπης χρήσης αερίων (αυξημένη πίεση,
οξειδωτικό μέσο)
Προληπτικη συντήρηση μηχανημάτων
Σύνταξη διαδικασίων από τους υπεύθυνους Υ&Α,
έλεγχος για τηρηση κανόνων καλής και ασφαλούς
πρακτικής,
συνεχιζόμενη
εκπάιδευση,
συνεχής
καταγραφή παρ’ολίγον ατυχημάτων για βελτίωση των
συνθηκών στις επί μέρους θέσεις εργασίας
ΚΟΙΝΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Κίνδυνοι από πτώσεις προσωπικού
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
 Περιφράξεις, κάγκελα, σκαλωσιές, ζώνες ασφαλείας,
τερματικά εμπόδια (stoppers)
 Κατάλληλη σήμανση, εκπαίδευση
 Κατάλληλη τοποθέτηση κινητής
σκάλας,κλίση > 75 0
ΚΟΙΝΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Κίνδυνοι από πτώσεις αντικειμένων
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
 Συστηματική και Απαρέγκλιτη Χρήση Ατομικών Μέσων
Προστασίας
 Απαγόρευση ρήψης αντικειμένων από ψηλά
Τοποθέτηση υλικών και εργαλείων σε ασφαλείς θέσεις
 Κατάλληλος εξοπλισμός ανύψωσης, με βάση τις ανάγκες
του εργοταξίου,εγκατάστασης
 Κατάλληλη στοιβασία υλικών
ΚΟΙΝΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Κίνδυνοι από μηχανήματα σε
λειτουργία/κίνηση
Κατατάσονται ανάλογα με την κίνηση
Περιστροφική, άξονες, τύμπανα, κάμινοι
Παλινδρομική, υδραυλικές πρέσες, διατρητικά
μηχανήματα, μηχανηματα ήλωσης, μεταφορικές
ταινίες
Ταλάντωση, συρματόσχοινο αναρτησης
Σύνθετη
ΚΟΙΝΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Κίνδυνοι από μηχανήματα σε
λειτουργία/κίνηση
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
Προφυλακτήρες, αυτόματοι ή σταθεροί
Εκπαίδευση του προσωπικού λειτουργίας
Εκκίνηση μόνο μετά την τοποθέτηση
προφυλακτληρων, κατάλληλη ένδυση...
ΚΟΙΝΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Κίνδυνοι από στατικό ηλεκτρισμό
Στατικός ηλεκτρισμός προέρχεται απότην επαφή, τριβή ή
απομάκρυνση δύο υλικών, ανεπιθύμητη παρενέργεια κάποιας
εργασίας
Φορτίο Q
Ενταση δημιουργούμενου ηλεκτρικού πεδίου
Ε=Kq, k=1/4πε0r2, r απόσταση από το φορτίο
Τάση V= k’ Q
Δημιουργία ηλεκτρικού σπινθήρα με αποτέλεσμα
Ανάφλεξη, πυρκαγιά,
Ηλεκτρικό τίναγμα σε έργαζόμενους
Εσφαλμένες ενδείξεις οργάνων
ΚΟΙΝΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Κίνδυνοι από στατικό ηλεκτρισμό
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ &
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
Αποφυγή ανάπτυξης επικίνδυνων στατικών ηλεκτρικών
φορτίων
Γείωση
και γεφύρωση, ΔV=0
 Προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων με γείωση,
αντικεραυνική προστασία σε δεξαμενές καυσίμων
 Αύξηση αγωγιμότητας πατωμάτων, υποδημάτων,
ελαστικών επιστρώσεων, R< 1 MΩ
ΚΟΙΝΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Κίνδυνοι από ηλεκτρικό ρεύμα
Αμεσοι Κίνδυνοι για τον άνθρωπο, περιλαμβάνουν
Ηλεκτροπληξία, σφοδρός κλονισμός από την διέλευση
ηλεκτρικού ρεύματος
Ερεθισμός ματιών, από σπινθήρα βαχυκυκλώματος
Εγκαύματα, εσωτερικά ή εξωτερικά
Μυικές βλάβες, παράλυση ή συστολή μυών
Αναπνευστικές βλάβες
Καρδιακές βλάβες
ΚΟΙΝΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Κίνδυνοι από ηλεκτρικό ρεύμα
ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΛΑΒΗΣ
ΕΝΤΑΣΗ Η. ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Εναλασσόμενο, (mA
50 Hz
Συνεχές ρεύμα (mA)
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ
ΑΝΔΡΙΚΟ ΣΩΜΑ
10.000 Hz
0-1
0-9
0-5
Καμμία αίσθηση
1-8
9-15
10-55
60-80
80-100
-
6-55
60-80
80-100
100-350
Ελαφρό Τίνγμα
Οδυνηρό Τίναγμα
Μερική Απώλεια Μυικού Ελέγχου
Ισχυρό Τίναγμα και Απώλεια
Μυικο΄Ελέγχου
50-100
-
400-800
Πιθανή Καρδιακή Ανακοπή
>100
-
>800
16-20*
20-45
* Ρεύμα πόλης
Συνηθως θανατηφόρο
ΚΟΙΝΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Κίνδυνοι από ηλεκτρικό ρεύμα
Έμμεσοι
Κίνδυνοι
περιλαμβάνουν
για
τον
άνθρωπο,
Πυρκαγιά από υπερθέρμανση καλωδίων, κίνδυνοι
πτώσης ως αποτέλεσμα τινάγματος από ρεύμα,
διακοπή λειτουργίας ηλεκτροκίνητων μηχανισμών
προστασίας κλπ.
ΚΟΙΝΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Κίνδυνοι από ηλεκτρικό ρεύμα
Μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία
Γείωση όλων των μηχανημάτων με τα οποία έρχται σε
επαφή ο εργαζόμενος, συσκευές με τάση 220-240V
Xαμηλή Τάση στις συσκευές, 50 ή 110 V
Διπλή μόνωση μταξύ συσκευής και χειριστλη, δεν
απαιτείται γείωση
 Καλώδια περιορισμενου μήκους, κατάλληλα μονωμένα
 Αντιηλεκτροπληξιακοί Διακόπτες

ΚΟΙΝΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Κίνδυνοι ανάφλεξης έφλεκτων υλικών
από ηλεκτρικό ρεύμα
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΦΛΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Βαθμολόγηση
Συχνότητα εμφάνισης κινδυνου
Ζώνη 0
Συνεχής, η για μεγάλα δαστήματα παρουσία
έφλεκτου υλικού, μίγμα αερίων –αέρα δεξαμενή
καυσίμων
Ζώνη 1
Πιθανή ή παρουσία εκρηκτικού μίγματος σε
κανονική λειτουργία, μίγμα αέρα-αερίουσκόνης
Ζώνη 2
Απίθανη η παρουσία εκρηκτικού μίγματος, ή
για σύντομο χρόνο
ΚΟΙΝΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Κίνδυνοι ανάφλεξης έφλεκτων υλικών
από ηλεκτρικό ρεύμα
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΦΛΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Βαθμολόγηση
Συχνότητα εμφάνισης κινδυνου
Πηγή κινδύνου 0
Συνεχής
Διαφυγή 1000 ώρες/έτος σε μονάδα με συνεχή
λειτουργία
Πηγή Κινδύνου 1
Πρωτογενής
Συχνές Διαφυγές, 10-100 ώρες/έτος
Πηγή Κινδύνου 2
Δευτεογενής
Σπάνιες ή μικρής διάρκειας διαφυγές < 10
ώρες/χρόνο
ΚΟΙΝΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, Χημικά αντιδραστήρια,
τοξικοί ατμοί
Μέτρα προφύλαξης, απαγωγοί, κλιματισμός, τηλεχειρισμοί
 Ατομικά μέτρα προστασίας
Εκτίμηση ΕΚ
ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΛΑΦΤΕΙ
Στο στάδιο αυτό προσδιορίζονται οι εργαζόμενοι ή οι τρίτοι που διατρέχουν
κίνδυνο από τις πηγές κινδύνου που προσδιορίστηκαν στο προηγούμενο
βήμα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις ομάδες - κατηγορίες
ατόμων που μπορεί να είναι πιο ευπαθείς όπως :
 Το ανειδίκευτο ή άπειρο προσωπικό
 Τα άτομα που εργάζονται σε κλειστούς ή ανεπαρκώς αεριζόμενους χώρους
 Το προσωπικό με ειδικές ανάγκες
 Νέοι και ηλικιωμένοι εργαζόμενοι
 Οι έγκυες ή γαλουχούσες γυναίκες
 Το προσωπικό συντήρησης & καθαρισμού
 Οι υπεργολάβοι ή οι αυτοαπασχολούμενοι
 Σπουδαστές, μαθητευόμενοι και ασκούμενοι
 Επισκέπτες
 Εργαζόμενοι με προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας (βρογχίτιδα, υπερτασικοί,
διαβητικοί)
 Εργαζόμενοι που ακολουθούν φαρμακευτική αγωγή ή είναι αλλεργικοί ή
υπερευαίσθητοι σε συγκεκριμένες ουσίες ή/και συνθήκες
Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων
Αρ. 43 Ν. 3850/2010, Παράρτημα 2 ΚΜΛΕ
Βήματα της ΕΚ
1. Προσδιορισμός των πηγών κινδύνου & εκτεθειμένων ατόμων
.
Συστηματική διερεύνηση εργασιών, Συνεντεύξεις, Στατιστικά
στοιχεία, Βιβλιογραφία
2. Αξιολόγηση Επικινδυνότητας και καθορισμός
Προτεραιοτήτων
Πιθανότητα-Σοβαρότητα-Συχνότητα
3. Λήψη Αποφάσεων για την Προληπτική Δράση
Πρόληψη ή αποφυγή κινδύνων αλλιώς μείωση των κινδύνων και των
επιπτώσεων τους. Συμβατότητα με Νομοθεσία
Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων
Αξιολόγηση & ιεράρχηση των κινδύνων
Αξιολογούνται οι κίνδυνοι που ήδη καταγράφηκαν, δηλαδή εξετάζεται
πόσο πιθανό είναι κάθε πηγή κινδύνου να προκαλέσει βλάβη. Η
διαδικασία αυτή μπορεί να είναι ποιοτική ή ποσοτική δηλαδή ίσως
χρειαστεί να γίνουν μετρήσεις παραγόντων ή να γίνει αξιολόγηση
στατιστικών στοιχείων και ειδικευμένων τεχνικών ανάλυσης.
Με αυτόν τον τρόπο διαπιστώνεται αν θα χρειαστεί ή όχι η λήψη
επιπρόσθετων μέτρων για την απαλοιφή ή μείωση του κινδύνου.
Πηγή: Μεθοδολογία για την Αναγνώριση Επαγγελματικών Κινδύνων και
την Εκτίμηση Επικινδυνότητας στην ΓΕΕΛ, Εργαστήριο Νοητικής
Εργονομίας και Ασφάλειας της εργασίας, Τμήμα Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης
Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων
Αξιολόγηση & ιεράρχηση των κινδύνων
Ποιοτική Ανάλυση της Επικινδυνότητας
Βασίζεται στην αξιολόγηση της Πιθανότητας να συμβεί ένα ατύχημα
και να προκληθεί βλάβη στην υγεία του εργαζομένου, και στην
αξιολόγηση της Σοβαρότητας των συνεπειών του ατυχήματος
στην εξεταζόμενη θέση εργασίας
Τα αποτελέσματα δεν είναι απόλυτα αλλά ενδεικτικά και οι πίνακες
φανερώνουν την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων.
Πηγή: Μεθοδολογία για την Αναγνώριση Επαγγελματικών Κινδύνων και την Εκτίμηση
Επικινδυνότητας στην ΓΕΕΛ, Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας και Ασφάλειας της
εργασίας, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης
Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων
Αξιολόγηση & ιεράρχηση των κινδύνων
Ποιοτική Ανάλυση της Επικινδυνότητας
Σοβαρότητα
Συνεπειών
i Αξιοσημείωτες
μικροί τραυματισμοί που απαιτείται η παροχή
πρώτων βοηθειών και προκαλούν ελάχιστα
προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία
iiΣημαντικές
Περιορισμένες συνέπειες, όχι σημαντικοί
τραυματισμοί
iiiΚρίσιμες
Προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία,
υψηλή ζημιά, σοβαροί τραυματισμοί
ivΜοιραίες
Μοιραίο συμβάν, μεγάλες ζημιές, έκτακτην
ανάγκη
Πηγή: Μεθοδολογία για την Αναγνώριση Επαγγελματικών Κινδύνων και την Εκτίμηση
Επικινδυνότητας στην ΓΕΕΛ, Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας και Ασφάλειας της
εργασίας, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης
Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων
Αξιολόγηση & ιεράρχηση των κινδύνων
Ποιοτική Ανάλυση της Επικινδυνότητας
Πιθανότητα
Εκδήλωσης
1. Απίθανο
Πρακτικά αδύνατο
2. Λίγο πιθανό
Συνέβη κάποτε
3. Πιθανό
Θα μπορούσε να μην συμβαίνει συνήθως
4. Πολύ πιθανό
Θα μπορούσε να είναι αναμενώμενο
Πηγή: Μεθοδολογία για την Αναγνώριση Επαγγελματικών Κινδύνων και την Εκτίμηση
Επικινδυνότητας στην ΓΕΕΛ, Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας και Ασφάλειας της
εργασίας, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης
Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων
Αξιολόγηση & ιεράρχηση των κινδύνων
Ποιοτική Ανάλυση της Επικινδυνότητας
Πιθα
νότητ
α
4
Β2
Β1
Α2
Α1
3
Γ1
Β2
Β1
Α2
2
Γ2
Γ1
Β2
Α2
1
Γ2
Γ2
Γ1
Β2
i
ii
iii
iv
Σοβαρότητα
Πηγή: Μεθοδολογία για την Αναγνώριση Επαγγελματικών Κινδύνων και την Εκτίμηση
Επικινδυνότητας στην ΓΕΕΛ, Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας και Ασφάλειας της
εργασίας, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
Α1 Επίπεδο: Απαράδεκτα μεγάλη επικινδυνότητα
Α2 Επίπεδο: Πολύ μεγάλη επικινδυνότητα
Β1 Επίπεδο: Μεγάλη επικινδυνότητα
Β2 Επίπεδο: Σχετικά μικρή επικινδυνότητα
Γ1 Επίπεδο: Ανεκτή επικινδυνότητα
Γ2 Επίπεδο: Χαμηλή επικινδυνότητα
Managerial Economics: Economic
Tools for Today’s Decision Makers, 4/e
By Paul Keat and Philip Young
Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων
Για το επίπεδο Α επικινδυνότητας (εξαιρετικά μεγάλη) επιβάλλεται η
λήψη άμεσων δραστικών μέτρων ενώ πολύ πιθανή θεωρείται η απαίτηση
για ριζικές αλλαγές σε τεχνολογικό και οργανωτικό επίπεδο στην
εταιρία.
Άμεσα και αποτελεσματικά επιβάλλεται να είναι τα μέτρα τα οποία
πρέπει να ληφθούν και να εφαρμοστούν για περιπτώσεις
επικινδυνότητας επιπέδου Β (πολύ μεγάλη επικινδυνότητα). Να
αναθεωρηθούν πρακτικές εργασίες και να αντικατασταθούν στοιχεία του
τεχνολογικού συστήματος. Ενέργειες για τη μείωση έκθεσης των
εργαζομένων σε βλαπτικούς παράγοντες επιβάλλεται να γίνουν σε μικρό
χρονικό διάστημα.
Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων
Σε συνθήκες μεγάλης επικινδυνότητας, επίπεδο Γ,
ενδείκνυται η λήψη μέτρων ασφαλείας σε συγκεκριμένους
τομείς της εταιρίας όπου εντοπίζονται και οι
σημαντικότερες πηγές κινδύνου. Οι παρεμβατικές ενέργειες
πρέπει να πραγματοποιηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Σε περιπτώσεις χαμηλής επικινδυνότητας, επίπεδο Δ,
βαρύτητα στην εφαρμογή και τήρηση των μέτρων ασφαλείας
καθώς και στη τακτική εκπαίδευση του προσωπικού για
θέματα ασφαλείας σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Τέλος στην περίπτωση Ε, συνεχής τήρηση μέτρων
ασφαλείας
Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων
στην Εξορυκτική Βιομηχανία
•
http://osha.europa.eu/en/topics/riskassessment/OiRAOnline-Risk-Assessment
Λατομεία-Σχιστήρια
Στοιχεία ΕΛΙΝΥΑΕ, 2007
Λατομεία-Σχιστήρια
Φωτογραφικό Υλικό από
Ιστοσελίδα Μάρμαρα
Διονύσου
Μεταλλεία
Οδηγίες Καλής Πρακτικής ΥΑΕ στις
Εξορυκτικές Εργασίες-Μεταλλεία
Φωτογραφικό Υλικό από Ελληνικές Εξορυκτικές
Εταιρείες, (S&B, ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟ, ΕΛΙΝΥΑΕ,
BG BAU (Σύνδεσμος Κατασκευαστικών Εταιρειών) , κ.α.
Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων
στην Εξορυκτική Βιομηχανία
www.latomet.gr
Yγιεινή και Ασφάλεια
•
….Οι βασικές έννοιες της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, η εκτίμηση
και διαχείριση των κινδύνων που παρουσιάζονται συχνά στις εξορυκτικές
βιομηχανίες (π.χ. κατά τις εκσκαφές, τη φόρτωση και τη μεταφορά υλικών,
από εκρήξεις ή καταπλακώσεις κλπ), ο έλεγχος και η παρακολούθηση μέτρων
προστασίας, η υφιστάμενη νομοθεσία αλλά και οι ευρωπαϊκές οδηγίες, θα
πρέπει να εξετάζονται σε καθημερινή βάση στους εργασιακούς χώρους.
Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων
στην Εξορυκτική Βιομηχανία
www.latomet.gr
Yγιεινή και Ασφάλεια
•
Σχετικά με τις δονήσεις και τα εκρηκτικά, τι η τεχνολογία των
εκρηκτικών υλών έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε έχει
βελτιωθεί σημαντικά το επίπεδο ασφάλειας στους εξορυκτικούς χώρους,
τουλάχιστον όσο αφορά τη χρήση τους. Στην Ελλάδα, τα τελευταία 15
χρόνια έχουν συμβεί πάνω από 100 θανατηφόρα ατυχήματα σε
εργαζόμενους στους μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους εξόρυξης
(ΜΟ τελευταίας 20ετίας:7), και από αυτά μόνο 4 οφείλονταν στην χρήση
εκρηκτικών.
Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων
στην Εξορυκτική Βιομηχανία
•
http://osha.europa.eu/en/topics/riskassessment/OiRAOnline-Risk-Assessment
ΕΜΜΕΣΟΙ ΧΗΜΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΥΑΝΙΟΥΧΩΝ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΒΑΙΑ ΜΑΡΕ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ,2000
ΕΜΜΕΣΟΙ ΧΗΜΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΥΑΝΙΟΥΧΩΝ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΒΑΙΑ ΜΑΡΕ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ,2000
ΕΜΜΕΣΟΙ ΧΗΜΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΥΑΝΙΟΥΧΩΝ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΒΑΙΑ ΜΑΡΕ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ,2000
Σημαντικές υπερβάσεις, κατά τάξεις μεγέθους,
Περιβαλοντικών Ορίων
Οδηγία 2006/21 ΜWD, Aρθρο 14
“η συγκέντρωση του διασπώμενου με ασθενές οξύ
κυανίου στο σημείο απόρριψης των απορριμμάτων
κατεργασίας εντός της λίμνης δεν υπερβαίνει τα
50 ppm από την 1η Μαΐου 2008, τα 25 ppm από την 1η
Μαΐου 2013, τα 10 ppm από την 1η Μαΐου 2018 και τα 10
ppm σε εγκαταστάσεις στις οποίες χορηγείται άδεια μετά
την 1η Μαΐου 2018.
ΕΜΜΕΣΟΙ ΧΗΜΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Οδηγία 2003/105/ΕΚ , SEVESO
, για τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ
του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των
κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων
σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες
ΕΜΜΕΣΟΙ ΧΗΜIΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ