Νέα Υγειονομική Διάταξη

Download Report

Transcript Νέα Υγειονομική Διάταξη

«Υγειονομική Διάταξη περί λειτουργιας των
επιχειρησεων υγειονομικου ενδιαφεροντος
και των εργαστηριων τροφιμων,σε
συμμορφωση των απαιτησεων των
Ευρωπαικων Κανονισμων
178/2002,852/2004 και 882/2004
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ
Υγειονολογος Τεχνολογος Msc
Προισταμενη Τμηματος Υγειονομικων
Κανονισμων Δ.Υ –Υπ.Υ&Κ.Α
1
Η απαίτηση εκσυγχρονισμού
• Η ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς
τον πολίτη.
• Η νέα αντίληψη ίδρυσης και λειτουργίας των
καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού
ενδιαφέροντος στις παραγωγικές τάξεις
• Τα νέα δεδομένα στα ΚΥΕ τα οποία δεν
περιλαμβάνονται στην ΥΔ Α1β/8577/83 και δεν
μπορούν να συμπεριληφθούν με συνεχείς
τροποποιήσεις αλλά πρέπει να ενταχθούν σε
ένα νέο νομοθετικό πρότυπο
2
Απαίτηση εκσυγχρονισμού
• Ο Ν. 3919(ΦΕΚ32/τΑ/2-3-2011) αρχή της
επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων
περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων
και ο Ν.3844(ΦΕΚ/Τα/3-5-2010)σχετικα με τις υπηρεσιες
στην εσωτερικη αγορα και άλλες διαταξεις.(0δηγια
2006/123 Ε.Κ)
• Τα αιτήματα των Επαγγελματικών Οργανώσεων καθώς
και τα σχετικά έγγραφα των Περιφερειακών
Υγειονομικών Υπηρεσιών στα οποία διατυπώνονται
προτάσεις για την τροποποίηση της Α1β/8577/83
Υγειονομικής Διατάξεως
3
Διατήρηση διαδικασίας
ιδρύσεως και λειτουργίας
• Επιτακτικοί λόγοι Δημοσίου συμφέροντος
που σχετίζονται άμεσα με την προστασία
της Δημόσιας υγείας των καταναλωτών και
των εργαζομένων
• Οι απαιτήσεις που τίθενται δεν μπορούν
να υποκατασταθούν από κατασταλτικούς
ελέγχους και δεν υπερβαίνουν τα αναγκαία
όρια για την επίτευξη των στόχων
Δημοσίου συμφέροντος.
4
ΣΧΕΔΙΟ Υ.Δ
Αρθρο 1
• Σκοπός της παρουσας Υ.Δ είναι η
καθιέρωση
• των αναγκαίων όρων και προϋποθέσεων
για την λειτουργια Κ.Υ.Ε & Εργαστηριων
Τροφιμων όπως αυτά περιγραφονται στα
ακολουθα αρθρα.
5
Ορισμοί, πεδίο εφαρμογής,
αρμοδιότητες(αρθρο 2)
• Πλαίσιο της νέας διάταξης αποτελούν οι ορισμοί και
ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 του κανονισμού
852/2004 καθώς και οι ορισμοί που έχουν καταγραφεί
στους ΟΔΗΓΟΥΣ ΟΡΘΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ οι
οποίοι προσαρτώνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
• Οι διατάξεις θα εφαρμόζονται τόσο κατά την διαδικασία
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ τους όσο - και στη
συνέχεια ανελλιπώς κατά τη διάρκεια της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
των καταστημάτων και εργαστηρίων τροφίμων και
ποτών καθώς και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών οι
οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες εστίασης σε
οποιοδήποτε στάδιο
6
Επιχείρηση τροφίμων
• Ως Επιχείρηση Τροφίμων ορίζεται κάθε
επιχείρηση δημόσια ή ιδιωτική, που ασκεί μια ή
περισσότερες από τις παρακάτω δραστηριότητες
κερδοσκοπικές ή μη: μεταποίηση, παραγωγή,
συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή,
διακίνηση και προσφορά προς πώληση ή
διάθεση τροφίμων.
• Στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών
υπάγονται και οι επιχειρήσεις που συνυπάρχουν
με άλλες δραστηριότητες εμπορικές ή μη ή
λειτουργούν εντός άλλων χώρων
7
Υγειονομικός έλεγχος
• Οι υγειονομικοί έλεγχοι διενεργούνται από τις
αρμόδιες ελεγκτικές αρχές της Χώρας σύμφωνα
με την ισχύουσα Νομοθεσία.
• Η Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκδίδει
Υγειονομικές διατάξεις , συντονίζει,
παρακολουθεί και εποπτεύει τον τρόπο
εφαρμογής αυτών, τη συγκέντρωση και
αξιολογηση στατιστικών στοιχείων και τη
διαβίβαση αυτών στις Κεντρικες Αρμόδιες Αρχές.
8
Υγειονομικά – ελεγκτικά όργανα
• Ως αρμόδια υγειονομικά - ελεγκτικά όργανα για την
εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων ορίζονται οι
υγειονομικοί υπάλληλοι (Ιατροί Δημόσιας Υγείας, Ιατροί
άλλων ειδικοτήτων, Υγιεινολόγοι Μηχανικοί και
Υγιεινολόγοι Επόπτες Δημόσιας Υγείας) της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, των Υγειονομικών Υπηρεσιών των
Περιφερειών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των
Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας, του ΣΕΥΥΠ, του
ΕΟΦ του ΕΦΕΤ, καθώς και υπάλληλοι άλλων κρατικών
φορέων (Υπηρεσιών Αγροτικής Ανάπτυξης,
Κτηνιατρικής, Εμπορίου, EOT, Αστυνομικών και
Λιμενικών Αρχών, Δημοτικής Αστυνομίας κ.λπ.).
9
Άρθρο 3
Γενικές απαιτήσεις υγιεινής
• Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων εξασφαλίζουν ότι όλα τα
στάδια, παρασκευής, μεταποίησης, παραγωγής, συσκευασίας,
αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής, διακίνησης και προσφοράς
προς πώληση ή διάθεσης με ταυτόχρονη παροχή υπηρεσιών που
βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις
υγιεινής όπως καθορίζονται στον κανονισμό 852/2004.
• Με την επιφύλαξη των δραστηριοτήτων που δηλώνονται από την
επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 4 του παρόντος, η ευθύνη
αφορά την σωστή υποδομή του κτιρίου ή του χώρου στον οποίο
δραστηριοποιείται η επιχείρηση, στην απασχόληση εκπαιδευμένου
προσωπικού στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, στη
λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού ώστε να αποφεύγεται
διασταυρούμενη επιμόλυνση των τροφίμων , στην παροχή των
μέσων για την παρασκευή συντήρηση και διάθεση των τροφίμων.
• Σε περιπτώσεις εργαστηρίων τροφίμων που επεξεργάζονται ζωικά
τρόφιμα, οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται με βάση τους
ορισμούς και τα παραρτήματα των ΕΚ 853 και 854/2004.
10
ΙΔΡΥΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ –
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
•
•
•
•
•
•
Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών υποχρεούνται να κατέχουν ΑΔΕΙΑ
Ιδρυσης & λειτουργίας της αρμόδιας αρχής όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο
80 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.α.) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
3852/2010 και να έχουν καταχωρηθεί στο αντίστοιχο μητρώο
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ της Κεντρικής Αρχής. Η
καταχώρηση περιλαμβάνει τουλάχιστον :
Την επωνυμία, ακριβή διεύθυνση σε αστικές περιοχές ή ένδειξη τοποθεσίας
με ηλεκτρονικό χάρτη εκτός αστικών περιοχών
Τηλέφωνο και λοιπά σημεία επικοινωνίας mail, fax
Όνομα υπευθύνου και ιδιοκτήτου
Τομέα δραστηριότητας όπως κατηγοριοποιείται στο παρόν άρθρο
Το Αρχείο αυτό είναι προσβάσιμο από όλες τις αρμόδιες τοπικές,
περιφερειακές ή κεντρικές Αρχές ελέγχου και περιλαμβάνει την προϊστορία
της των ελέγχων και συμβάντων της επιχείρησης, χρησιμεύει δε για την
εξαγωγή στατιστικών ελέγχου παρελθόντων περιόδων αλλά και στη
διαμόρφωση σχεδίων ελέγχου.
11
Κατηγορίες επιχειρήσεων
• Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 852/2004 οι επιχειρήσεις
τροφίμων και ποτών ανάλογα με την παραγωγική τους
διαδικασία κατατάσσονται σε κατηγορίες.
• Οι κατηγορίες αυτές είναι ενδεικτικές και όχι εξαντλητικές
και έτσι επιτρέπεται η διεύρυνση αυτών εφόσον
υπάρξουν νέες ή τροποποιημένες παραγωγικές
διαδικασίες.
• Σε κάθε περίπτωση στόχος είναι η τήρηση των
υγειονομικων ορων και η τεκμηρίωση εκ μέρους της
επιχείρησης ότι διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των
παραγομένων ή προσφερομένων τροφίμων σε όλες τις
φάσεις της παραγωγικής αλυσίδας (από την παραγωγή
μέχρι και την κατανάλωση).
12
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
•
•
•
•
Παρασκευαστές & Συσκευαστές
Διανομείς & Μεταφορείς
'Εμποροι (Λιανικό Εμπόριο)
Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών
(Μαζική εστίαση & χώροι αναψυχής)
• Παρασκευαστές που πωλούν κυρίως
λιανικώς
13
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Παρασκευαστές & Συσκευαστές
• Όλες οι επιχειρήσεις που ασκούν είτε
δραστηριότητα παρασκευής ή μεταποίησης είτε
δραστηριότητα συσκευασίας είτε και τις δυο .
Μπορούν να περιλαμβάνουν εισαγωγές
τροφίμων προοριζομένων να μεταποιηθούν και
εξαγωγές παρασκευασμένων ή μεταποιημένων
τροφίμων. Δεν περιλαμβάνουν επιχειρήσεις
όπου πραγματοποιούνται μόνο κτηνιατρικοί
έλεγχοι (σφαγεία, εργαστήρια κοπής κρέατος
κ.λ.π.)
14
Διανομείς & Μεταφορείς
• Δραστηριότητες διάθεσης πριν το στάδιο της λιανικής
πώλησης (ιδίως εισαγωγή, χονδρική πώληση,
αποθήκευση κατά τη χονδρική πώληση, χονδρεμπόριο
πολλαπλών δραστηριοτήτων, δηλαδή επιχειρήσεις που
μπορούν να διαθέτουν εμπορεύματα τόσο στους
λιανοπωλητές όσο και σε εστιάτορες ή σε καταναλωτές.
Περιλαμβάνονται επίσης οι δραστηριότητες μεταφοράς ,
οι επιχειρήσεις αποθήκευσης για λογαριασμό τρίτων
(logistics providers) καθώς επίσης οι επιχειρήσεις
εγκατάστασης και τροφοδοσίας μηχανημάτων αυτόματης
πώλησης.
15
'Εμποροι (Λιανικό Εμπόριο)
• Περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι καταστημάτων λιανικής
πώλησης που ασκούν δραστηριότητες λιανικού
εμπορίου τροφίμων (πώληση στην τελικό καταναλωτή)
όπως παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, κάβεςξηρών καρπών, πρατήρια άρτου, πρατήρια πάσης
φύσεως, οπωροπωλεία, πτηνοπωλεία, καφεκοπτεία
κ.λ.π καθώς και όλες οι πωλήσεις μέσω υπαίθριου
εμπορίου (μικροπωλητές- καντίνες- μηχανήματα
αυτόματης πώλησης κ.λ.π.)
• Επίσης περιλαμβάνεται η πώληση επί αυτοκινήτου –
πόρτα πόρτα (exvan) καθώς και η πώληση τροφίμων
μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου
16
Καταστήματα λιανικού εμπορίου
• Τα καταστήματα στα οποία κυρίως πωλούνται όλα τα είδη
τροφίμων συσκευασμένα ή μη με την προϋπόθεση να
διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια αυτών σε όλη την παραγωγική
διαδικασία, καθώς και μη τρόφιμα σε διαρρυθμισμένους χώρους
νοητά χωρισμένους
• Στα καταστήματα αυτά επιτρέπεται εκτός της πώλησης και η
παρασκευή, συσκευασία, διάθεση των πωλουμένων τροφίμων για
τις ανάγκες του καταστήματος καθώς και η διάθεση αυτών σε
καθισμένους ή διερχόμενους πελάτες ή η διανομή κατ’ οίκον ή η
κατανάλωση σε παρακείμενο χώρο με την προϋπόθεση να
διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια και να προβλέπεται στο
τηρούμενο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ και όλες οι διαδικασίες να
τεκμηριώνονται επισημαίνοντας τα κρίσιμα σημεία στα πλαίσια του
αυτοελέγχου.
• Σε περίπτωση που οι δραστηριότητες έχουν διαφορετικούς
υπεύθυνους έναντι του νόμου πρέπει να καταχωρούνται δυο
επιχειρήσεις , η κάθε μια στην κατηγορία της.
17
Πώληση μη τροφίμων εντός
καταστημάτων τροφίμων
•
Επίσης σε όλες τις κατηγορίες μπορεί να συνυπάρχουν
με άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων μη τροφίμων
(κατάστημα εντός καταστήματος) με την προϋπόθεση
της σωστής διαρρύθμισης ώστε να διασφαλίζεται υγιεινή
και ασφάλεια των τροφίμων.
• Δεν απαιτείται διαχωρισμός μεταξύ των τμημάτων παρά
μόνο ταξινόμηση και τοποθέτηση κατά τρόπο που να
προστατεύονται τα τρόφιμα και γενικά να αποφεύγεται η
διασταυρούμενη επιμόλυνση .
• Στις περιπτώσεις που διακινούνται μη ασφαλή τρόφιμα
υπόκεινται στις προβλεπόμενες κυρώσεις
• Όλοι οι χώροι ανταποκρίνονται στο διάγραμμα ροής της
επιχείρησης και στα πωλούμενα είδη
18
Συνύπαρξη επιχειρήσεων
• Οι παραπάνω κατηγορίες μπορούν να συνυπάρχουν
εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από άλλες διατάξεις
πέραν των υγειονομικών και εφόσον διασφαλίζεται η
υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και των
παρεχομένων υπηρεσιών.
• Επίσης μπορούν να συνυπάρχουν με άλλες κατηγορίες
επιχειρήσεων (κατάστημα εντός καταστήματος)με την
προϋπόθεση της σωστής διαρρύθμισης ώστε να
διασφαλίζεται η Υγιεινή των τροφίμων.
• Αν κάποιος είναι ιδιοκτήτης δυο ή περισσότερων
εγκαταστάσεων αιτείται χωριστής έγκρισης και
καταχώρησης για κάθε ξεχωριστή εγκατάσταση
19
Συγκροτήματα επιχειρήσεων
• Επιχειρήσεις ενταγμένες σε συγκροτήματα που
παρέχουν γενικές διευκολύνσεις (εμπορικά
κέντρα, συγκροτήματα ομοειδών
δραστηριοτήτων, ή άλλες μορφές πολλαπλής
εγκατάστασης μπορούν να υποδεικνύουν σημεία
εξυπηρέτησης κοινής χρήσης που παρέχουν τα
σχετικά συγκροτήματα εφόσον υπάρχει σχετική
σύμφωνη γνώμη από τον εκπροσωπούντα το
συγκρότημα και οι χώροι αυτοί επαρκούν για το
εξυπηρετούμενο κοινό και προσωπικό .
20
Επιχειρήσεις Παροχής
Υπηρεσιών (χώροι μαζικής
εστίασης και αναψυχής)
• Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται: τα εστιατόρια,
καφετέριες, κυλικεία, ζαχαροπλαστεία (μπουγατσάδικα,
λουκουματζίδικα κ.λ.π.) αναψυκτήρια, καφενεία,
τροφοδοσία δεξιώσεων, μπαρ). Στα εστιατόρια
περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι εστιατορίων, όπως
οβελιστήρια, ψαροταβέρνες, πιτσαρίες,
συμπεριλαμβάνων αυτά της διάθεσης ετοίμων γευμάτων
για κατ’ οίκον κατανάλωση καθώς επίσης και των
επιχειρήσεων παροχής δραστηριοτήτων ομαδικής
εστίασης σε επιχειρήσεις , σχολεία, παραθεριστικούς
οικισμούς, κατασκηνώσεις, δημόσιους οργανισμούς
κ.τ.ομ.
21
Παρασκευαστές που πωλούν
κυρίως λιανικώς
•
Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται τα αρτοποιεία, τα
κουλουροποιεία, τα ζαχαροπλαστεία με παρασκευαστήριο που
τροφοδοτούν μικρά παρασκευαστήρια τροφίμων που κάνουν λιανική
πώληση τροφίμων
•
Ορισμένες κατηγορίες του κλάδου των τροφίμων είναι δυνατόν να
ανήκουν σε περισσότερες από μια κατηγορία. Επιβάλλεται στην
περίπτωση αυτή να καταχωρούνται μια μόνο φορά στην κατηγορία
που αντιστοιχεί στην κύρια δραστηριότητά τους.
(π.χ. Υπεραγορά με αρτοποιείο καταχωρείται στους διανομείς και όχι
στους παραγωγούς κ.λ.π.
Σε περίπτωση που οι δραστηριότητες έχουν διαφορετικούς
υπεύθυνους έναντι του νόμου πρέπει να καταχωρούνται δυο
επιχειρήσεις, η κάθε μια στην κατηγορία της.
Επίσης σε όλες τις κατηγορίες μπορεί να συνυπάρχουν με άλλες
κατηγορίες επιχειρήσεων μη τροφίμων (κατάστημα εντός
καταστήματος) με την προϋπόθεσης της σωστής διαρρύθμισης ώστε
να διασφαλίζεται υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.
•
•
•
22
Επαγγελματικά προσόντα
χειριστών τροφίμων
• Κάθε πρόσωπο το οποίο ασκεί ή
προτίθεται να ασκήσει το επάγγελμα του
χειριστή τροφίμων όπως αυτό ορίζεται
στον κανονισμό ΕΚ 852/2004 θα πρέπει
να διαθέτει τα επαγγελματικά προσόντα
όπως αυτά προβλέπονται στα
επαγγελματικά περιγράμματα και τη
βασική κατάρτιση στην Υγιεινή και
Ασφάλεια των τροφίμων
23
Διαδικασια για την αδειοδοτηση
και καταχωρηση της
επιχειρησης(αρθρο 5)
• Για την χορήγηση ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ της
Επιχείρησης ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στις
αρμόδιες αρχές (Ε.Κ.Ε, Κ.Ε.Π, Ο.Τ.Α, Ε.Ο.Τ
κ.λ.π) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως
αυτά ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
• Επιπρόσθετα σε συμμόρφωση προς τις
διατάξεις του άρθρου 6 του ΕΚ 852/2004 για την
γνωμάτευση καταλληλότητας από την
Υγειονομική Υπηρεσία του καταστήματος ή
εργαστηρίου τροφίμων υποβάλλει στην
Υγειονομική Υπηρεσία τα εξής:
24
Πληροφοριακό έντυπο επιχείρησης
•
•
•
•
•
•
ΕΝΤΥΠΟ στο οποίο ο ενδιαφερόμενος αποτυπώνει
τσεκάροντας όλα τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης
που πρόκειται να ιδρύσει όπως αναφέρονται στο άρθρο
4. Ήτοι:
Καταχώρηση που περιλαμβάνει τουλάχιστον :
Την επωνυμία, ακριβή διεύθυνση σε αστικές περιοχές ή
ένδειξη τοποθεσίας με ηλεκτρονικό χάρτη εκτός αστικών
περιοχών
Τηλέφωνο και λοιπά σημεία επικοινωνίας mail, fax
Όνομα υπευθύνου και ιδιοκτήτου
Τομέα δραστηριότητας όπως κατηγοριοποιείται στο
παρόν άρθρο
25
Διάγραμμα ροής επιχείρησης•
Προκαταρκτική μελέτη HACCP ή χρήση αντίστοιχου οδηγού υγιεινής με αναφορά των
κρίσιμων σημείων ελέγχου ή των διαδικασιών εφαρμογής των βασικών προαπαιτούμενων όπως
προσδιορίζονται και στο άρθρο 2 (ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΡΧΕΙΑ – ΦΑΚΕΛΟΙ που πρέπει να τηρούνται
από τις επιχειρήσεις ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ).
•
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ στο οποίο να εμφανίζονται ο εξοπλισμός και οι προβλεπόμενες θέσεις
εργασίας. Ο υπεύθυνος της Επιχείρησης μπορεί να επιλέξει από κατάλογο προτυποιημένων
διαγραμμάτων ή να υποβάλει δικό του διάγραμμα στο οποίο περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες
που θα υπάρχουν στην υπό ίδρυση επιχείρηση. Έλλειψη σχετικού διαγράμματος η επιχείρηση
ακολουθεί προκαθορισμένα ελάχιστα εμβαδά. Παράρτημα (4).
Η επιχείρηση μπορεί να αλλάζει τη θέση και το εμβαδόν των τμημάτων ανάλογα με
τη ροή των εργασιών με την προϋπόθεση να αποτυπώνεται αυτό σε νέο
διάγραμμα ροής το οποίο τηρείται στο αντίστοιχο αρχείο της επιχείρησης και είναι
διαθέσιμο στις ελεγκτικές αρχές.
Σχεδιάγραμμα σφραγισμένο από Μηχανικό στο οποίο αποτυπώνονται ενδεικτικά τα τμήματα
ώστε η ελεγκτική αρχή να διαμορφώσει άποψη της επάρκειας του συνολικού χώρου, της διάταξης
των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.
Βεβαίωση επαρκούς εκπαίδευσης ή επαρκούς επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με το
αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης, ενός τουλάχιστον υπευθύνου του καταστήματος ή
εργαστηρίου και πρόβλεψη ώστε όλοι οι χειριστές τροφίμων να είναι εκπαιδευμένοι και να
διαθέτουν θεωρημένο ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ .
Υπεύθυνη δήλωση μελετητών και ιδιοκτήτη/υπευθύνου για την πιστή τήρηση των ανωτέρω
•
•
•
26
Προσωρινή λειτουργία
• Μετά την καταχώρηση η επιχείρηση τίθεται νομίμως σε λειτουργία
με προσωρινή άδεια 3μήνου διάρκειας. Οι αρμόδιες αρχές
αδειοδότησης εξετάζουν προβαίνουν σε άμεσο ( εντός της
προθεσμίας των 3 μηνών) έλεγχο πληρότητας των
υποβληθέντων δικαιολογητικών και εφόσον συντρέχουν οι
νόμιμες προϋποθέσεις χορηγούν την οριστική ΑΔΕΙΑ.
• Στη βεβαίωση αναγγελίας προσδιορίζεται η κατηγορία της
επιχείρησης και οι επαγγελματικές δραστηριότητες που πρέπει
να ασκούνται
• Εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν οι
νόμιμες προϋποθέσεις με απόφασή της απαγορεύει στον
ενδιαφερόμενο τη λειτουργία της επιχείρησης.
27
Υγειονομικοί έλεγχοι (Αρθρο 6)
•
Κατά τους επίσημους ελέγχους(check-list), οι οποίοι
διενεργούνται από τις Υπηρεσίες των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών
της Χώρας για τον τακτικό ή έκτακτο έλεγχο λειτουργίας των
επιχειρήσεων, λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών
Κανονισμών, της ΚΥΑ 15523/2006 και των Κανόνων Ορθής
Πρακτικής Υγιεινής.
• Ο υπεύθυνος ενημερώνεται για το αν υπάρχουν παραβάσεις της
νομοθεσίας και
• προτείνονται καλές πρακτικές ή διορθώσεις.
• Παραβάτες υπόκεινται στις διατάξεις του κυρωτικού συστήματος
28
Διασφάλιση
υγιεινής & ασφάλειας τροφίμων
• Για την διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των
παρεχομένων τροφίμων, των χώρων του εξοπλισμού και
των μέσων καθώς και για την αξιολόγηση των τροφίμων
κατά τον έλεγχο ως προς την ασφάλεια τους και την
σχετική κατάταξη τους ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 14
του ΕΚ 178/2002 όπως διευκρινίζονται στην
εφαρμοστική ΚΥΑ 15523/2006 (ΦΕΚ 1187/τα.β.2006)
και στο άρθρο 43 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.α./2-112011)
• Για τον έλεγχο, την αξιολόγηση των ευρημάτων κατά τον
έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων εφαρμόζονται τα
προβλεπόμενα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
29
Υγειονομικοί έλεγχοι
•
•
•
•
•
•
•
•
Με βάση την καταγραφή τους προγραμματίζονται τακτικοί ή έκτακτοι
Υγειονομικοί Έλεγχοι τα αποτελέσματα των οποίων αποστέλλονται στον
Ε.Φ.Ε.Τ και στην Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η συλλογή και η καταγραφή τους αποτελεί την κύρια πηγή πληροφοριών
που αξιολογούνται και δίνουν το ερέθισμα για την λήψη μέτρων με σκοπό
την συνεχή βελτίωση της κατάστασης τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών
όσο και της Δημόσιας Υγείας γενικότερα.
ΕΛΕΓΧΟΙ επίσης γίνονται:
Κατόπιν παραπόνων, καταγγελιών
Όταν ζητούνται συμβουλές από τους ιδιοκτήτες
Όταν σχεδιάζεται ή τροποποιείται μια καινούρια εγκατάσταση
Για τον δειγματοληπτικό έλεγχο τροφίμων
Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταγράφουν τις δικές τους
οδηγίες ασφάλειας τροφίμων (haccp plan) και να θέτουν στη διάθεση των
ελεγκτικών αρχών τα προβλεπόμενα από αυτό στοιχεία . Ειδικότερα πρέπει
να τηρούν τα παρακάτω
30
ΑΡΧΕΙΑ-ΦΑΚΕΛΟΙ που πρεπει να τηρουνται
από τις επιχειρησεις ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ.
•
•
•
•
Οι ενδιαφερόμενοι να λειτουργήσουν επιχείρηση τροφίμων παντός είδους θα πρέπει
να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωσή τους στις επτά αρχές του συστήματος HACCP
(Ανάλυση Επικινδυνότητας και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) και ειδικότερα να τηρούν
τους παρακάτω φακέλους οι οποίοι θα είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών
Φάκελος 1ος ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Περιέχει α. το Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης στην
υγιεινή και το χειρισμό των τροφίμων και τον αντίστοιχο κλαδικό Οδηγό Υγιεινής ή
της επιχείρησης εφόσον αυτή έχει συντάξει ανάλογο και έχει εγκριθεί από τις
αρμόδιες αρχές β. Αντίγραφο κατάστασης απασχολούμενου προσωπικού,
θεωρημένα τα Ατομικά Βιβλιάρια Υγείας του προσωπικού καθώς και πιστοποιητικά
εκπαίδευσης αυτών στην Υγιεινή και Ασφάλεια των τροφίμων σύμφωνα με το
επίπεδο που αντιστοιχεί σε κάθε ειδικότητα
Φάκελος 2ος ΝΕΡΟΥ Περιέχει αποδεικτικά στοιχεία του τρόπου υδροδότησης της
επιχείρησης και όπου απαιτείται αποτελέσματα δειγματοληψίας
Φάκελος 3ος ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ Περιέχει το πρόγραμμα
καθαρισμού και απολύμανσης καθώς και τα χρησιμοποιούμενα καθαριστικά και
απολυμαντικά με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για τη χρήση τους σε χώρους
τροφίμων.
31
ΑΡΧΕΙΑ-ΦΑΚΕΛΟΙ που πρέπει να τηρούνται
από τις επιχειρήσεις ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ.
•
•
•
•
•
•
Φάκελος 4ος ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΙΑΣ Περιέχει τη σύμβαση με
αδειοδοτημένη εταιρεία καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών, το πρόγραμμα
καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων , την κατάσταση και τα πιστοποιητικά των
χρησιμοποιουμένων εντομοκτόνων και τρωκτικοκτόνων καθώς και τα αντίδοτα αυτών
.
Φάκελος 5ος ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Περιέχει τα στοιχεία παρακολούθησης όλων των
ψυκτικών θαλάμων και θερμοθαλάμων (εάν υπάρχουν «ζεστά» προϊόντα)
Φάκελος 6ος ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Αναφέρονται οι προμηθευτές
της επιχείρησης και υπάρχουν τα σχετικά συνοδευτικά δελτία αποστολής των
προιόντων /α΄υλών καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία για τον έλεγχο της
ιχνηλασιμότητας (όπου αυτό απαιτείται ).
Στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που υποχρεούνται να τηρούν πλήρες σύστημα
ποιότητας θα τηρούνται όλοι οι προβλεπόμενοι από τη μελέτη φάκελοι ( εξοπλισμού,
διαγραμμάτων ροής, κρίσιμων σημείων ελέγχου και τελικών προϊόντων)
Όλοι οι παραπάνω φάκελοι θα είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών οι οποίες θα
διενεργούν τον έλεγχο σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ και των αρμοδίων ελεγκτικών
φορέων της χώρας , με συγκεκριμένη μέθοδο και με βάση ειδικό έντυπο
προτυποποιημένου ελέγχου για κάθε κατηγορία επιχείρησης.
Οι παραβάτες θα τιμωρούνται σύμφωνα με ………κυρωτικό σύστημα
32
Παραβάσεις
υγειονομικών διατάξεων(αρθ. 7)
• Οι παραβάσεις των υγειονομικών διατάξεων
βεβαιώνονται από τα υγειονομικά - ελεγκτικά όργανα, με
τη σύνταξη εκθέσεως υγειονομικής επιθεωρήσεως.
• Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή ο
Περιφερειάρχης, μετά από προηγούμενη αιτιολογημένη
γνωμοδότηση - εισήγηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας
της Περιφέρειας ή των κατά περίπτωση αρμόδιων
φορέων, μπορεί να απαγορεύσει τη λειτουργία,
πρόσκαιρα ή οριστικά, κάθε επιχείρησης υγειονομικού
ενδιαφέροντος ή την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας ή επιτηδεύματος από το οποίο μπορεί
να προκληθεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.
• Οι ως άνω επιχειρήσεις κλείνουν υποχρεωτικά χωρίς
άλλες διατυπώσεις και σφραγίζονται από την αρμόδια
αστυνομική αρχή.
33
Παραβάσεις –παρεμπόδιση
υγειονομικών διατάξεων
• Αν απασχολεί μέχρι 10 εργαζόμενους, με φυλάκιση
μέχρι τριών (3) μηνών ή με πρόστιμο μέχρι 3.000 ευρώ.
• Αν απασχολεί από 11 έως 100 εργαζόμενους με
φυλάκιση έ-ως ενός (1) έτους και χρηματική ποινή 5.000
έως 50.000 ευρώ.
• Αν απασχολεί από 101 και πάνω εργαζόμενους
τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) ετών και με
χρηματική ποινή από 10.000 έως 100.000 ευρώ.
• Σε επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 51
εργαζομένους, οι οποίες πραγματοποιούν ιδιαίτερα
σοβαρές παραβάσεις που συνεπάγονται μόλυνση
μεγάλης έκτασης, ιδίως δε αν οι παραβάσεις ενεργούνται
κατ’ επάγγελμα, τιμωρούνται με φυλάκιση και χρηματική
ποινή μέχρι 200.000 ευρώ.
34
Επιβολη ποινών
• Οι ποινές είναι άμεσα εκτελεστές.
• Ένδικα μέσα επιτρέπονται κατά το
νόμο.
• Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ρυθμίζονται εκάστοτε ο τρόπος
είσπραξης των οφειλών και κάθε άλλη
λεπτομέρεια.
35
Μεταβατικές-Καταργητικές
διατάξεις
• -Από της δημοσιεύσεως του παρόντος καταργείται η
Υγειονομική διάταξη Α1β 8577/83. Άδειες λειτουργίας
που εκδόθηκαν με την ως άνω Υ.Δ καθώς και τα
αρτοποιία κ.λ.π εξακολουθούν να ισχύουν, θα πρέπει
όμως οι Επιχειρήσεις να τεκμηριώνουν τα αρχεία του
H.A.C.C.P και να εφαρμόζουν τους κανόνες ορθής
υγιεινής πρακτικής.
• Για τη συμπλήρωση και βελτίωση των όρων των
επιχειρησεων, οι Επαγγελματικές οργανώσεις μπορούν
να επεξεργάζονται και να επικυρώνουν Κώδικες
πρακτικής σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΕΚ 852/2004.
36
Ευχαριστω!
Στην διαθεση σας για κάθε συνεργασια.