αγροδιατροφικη συμπραξη περιφερειας πελοποννησου α

Download Report

Transcript αγροδιατροφικη συμπραξη περιφερειας πελοποννησου α

«Αγροδιατροφική Σύμπραξη
Περιφέρειας Πελοποννήσου»
Αστική Μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Οι αστικές εταιρείες είναι ευρέως γνωστές και
ρυθμίζονται από τα άρθρα 741 – 784 του Αστικού Κώδικα.
Καταστατικό Ίδρυσης
Ν.4015/2011 Άρθρο 9
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Μ.Κ.
ΣΥΜΠΡΑΤΟΝΤΕΣ
ΔΗΜΟΙ
ΤΑΜΕΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Α.Ε.Ι
Τ.Ε.Ι
Σ.Α.Ο.
ΦΟΡΕΙΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Μ.Κ.
ΣΚΟΠΟΣ







Η παροχή γνωμοδοτήσεων προς την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
Πελοποννήσου αναφορικά με την προσθήκη των τοπικών γεωργικών
προϊόντων υψηλής εμπορικής και διατροφικής αξίας στο αντίστοιχο
«Καλάθι της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Η Σύναψη συμφωνιών με τους αντίστοιχους συλλογικούς φορείς ή τις
μεμονωμένες επιχειρήσεις για τους τρόπους προώθησης των τοπικών
προϊόντων σε κάθε δραστηριότητα των παραπάνω επιχειρήσεων.
Η Οργάνωση της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα πλεονεκτήματα
κάθε παραγόμενου είδους διατροφής
Η συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις.
Η συμμετοχή σε προγράμματα προώθησης των προϊόντων εθνικής ή
κοινοτικής προέλευσης.
Η ανάπτυξη διμερών επαφών σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο με αντίστοιχους
φορείς, επιχειρήσεις, περιφέρειες ή άλλες εθνικές ή υπερεθνικές οντότητες
για των προώθηση των προϊόντων της οικείας περιφέρειας.
Η διατύπωση προτάσεων και εισηγήσεων προς κάθε αρμόδιο και
ενδιαφερόμενο αποδέκτη αναφορικά με τα κίνητρα υποστήριξης και την
αξιοποίηση των εθνικών και κοινοτικών πόρων με σκοπό την ανάδειξη και
προώθηση των σχετικών με το «Καλάθι της Περιφέρειας» πολιτικών».
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Μ.Κ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση κάθε αρμόδιου και
ενδιαφερόμενου αποδέκτη, με συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις και
συναντήσεις.
Η συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με ελληνικά και ξένα
ιδρύματα με συναφές αντικείμενο, καθώς και με κρατικά ιδρύματα
και οργανισμούς στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης.
Η ανάληψη πρωτοβουλιών, η διενέργεια επιστημονικών και
ενημερωτικών εκδηλώσεων, η έκδοση πάσης φύσεως εντύπων και
διαδικτυακών αναρτήσεων με σκοπό την υποστήριξη και διάδοση
των σχετικών με το «Καλάθι της Περιφέρειας» πολιτικών.
Η εκπόνηση μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη
διαφήμιση και διάδοση των αγροτικών προϊόντων που έχουν
περιληφθεί στο Καλάθι της Περιφέρειας».
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Μ.Κ.
Διττός ο Ρόλος της Εταιρείας
Νέες
αποδοτικότερες
καλλιέργειες
Στοιχεία Παραγωγής
Διαθεσιμότητα
Αγροτική Παραγωγή
Αγροδιατροφική
Σύμπραξη Περιφέρειας
Πελοποννήσου
Νέες ανάγκες
της αγοράς
Ζήτηση
Προβολή –
Προώθηση- Διάθεση
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Μ.Κ.
Λέξη Κλειδί : ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
• Αγροτών
• Αγροτικών
επιχειρήσεων
• Οικονομίες
Κλίμακας
• Διαχείριση
μεταφορών
• Μεταφορές
Αγροτικής
• Επιχειρήσεων
του κλάδου
• Ιδιωτών
• Εξοικονόμηση
Πόρων
Παραγωγής
Τυποποίησης
–
Πιστοποίησης
Διακίνησης
Διάθεσης
• Προβολή και
Προώθηση
• Νέα Δίκτυα
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Μ.Κ.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Υπηρεσίες
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ
ΣΥΜΠΡΑΞΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Α.Μ.Κ.
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
ΦΟΡΕΙΣ
ΕΜΠΟΡΟΙ
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Μ.Κ.
ΠΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΩΝ.
ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ & ΛΟΙΠΑ
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Μ.Κ.
ΣΤΟΧΟΙ







H προσφορά τοπικών προϊόντων ποιότητας και υψηλής ασφάλειας, με
ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα την τοπικότητα και την
πολιτιστική κληρονομιά.
H επιστροφή των ίδιων των κατοίκων της Περιφέρειας στην παραγωγή
και κατανάλωση αυτού που είναι ποιοτικό, υγιεινό, αειφορικό,
παραδοσιακό και ντόπιο.
H αύξηση της βιολογικής και ολοκληρωμένης παραγωγής (γεωργία –
κτηνοτροφία)
H αύξηση της μεταποιητικής δραστηριότητας των γεωργικών
προϊόντων και την πιστοποίηση τους.
H διάσωση & προώθηση των τοπικών ποικιλιών, οι οποίες σε αρκετές
περιπτώσεις απειλούνται με εξαφάνιση.
H ενίσχυση της απασχόλησης, η αύξηση του εισοδήματος του
παραγωγού και επιχειρηματία του αγροτοδιατροφικού τομέα καθώς η
ενίσχυση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων του τομέα.
Η διασύνδεση του αγροτικού και του τουριστικού τομέα της
Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Μ.Κ.
«Αγροδιατροφική Σύμπραξη
Περιφέρειας Πελοποννήσου»
Αστική Μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία
Μια ευκαιρία,
ένα στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί!
Σας ευχαριστώ πολύ
Ζεϊμπέκης Λεωνίδας
Οικονομολόγος
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Μ.Κ.