ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ

Download Report

Transcript ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ
ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ

Ο όρος «ψηφιακό χάσμα» αναφέρεται στο
χάσμα μεταξύ των ατόμων, νοικοκυριών,
επιχειρήσεων και γεωγραφικών περιοχών,
σε διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά
επίπεδα, όσον αφορά στις ευκαιρίες που
έχουν για πρόσβαση στις Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών και στη
χρήση του Διαδικτύου, για ένα ευρύ
φάσμα δραστηριοτήτων (ΟΟΣΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ
Ψηφιακό Χάσμα
Παγκόσμιο
Κοινωνικό
Οικονομικό
Δημοκρατικό
Γεωγραφικό
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ

Το φαινόμενο του ψηφιακού χάσματος
παρατηρήθηκε για πρώτη φορά όταν εξετάστηκε η
διείσδυση του Διαδικτύου σε διάφορες χώρες

Με αφετηρία το παγκόσμιο ψηφιακό χάσμα,
αναγνωρίστηκε η επίδραση της ανισομερούς
κατανομής του νέου μέσου σε διάφορες ομάδες

Ο διαχωρισμός αυτός έγινε σταδιακά, εστιάζοντας
κάθε φορά σε πιο μικρό δείγμα με κάποια ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά
ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Αφρική
Ασία
Ευρώπη
Μέση Ανατολή
Βόρεια Αμερική
Λατινική Αμερική/Καραϊβική
Ωκεανία/Αυστραλία
0
5
10
15
20
25
%
2000
2011
30
35
40
45
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΕ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
100
90
Συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας
Ανά 100 κατοίκους
80
70
Χρήστες Διαδικτύου
60
Συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας
50
Συνδρομητές κινητών ευρυζωνικών
συνδέσεων
40
30
Συνδρομητές σταθερών
ευρυζωνικών συνδέσεων
20
10
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
20
0
EE27
Φινλανδία
Τσεχία
Σουηδία
Σλοβενία
Σλοβακία
Ρουμανία
Πορτογαλία
Πολωνία
Ουγγαρία
Ολλανδία
Μάλτα
Λουξεμβούργο
Λιθουανία
Λετονία
Κύπρος
Ιταλία
Ισπανία
Ιρλανδία
Ην. Βασίλειο
Εσθονία
Ελλάδα
Δανία
Γερμανία
Γαλλία
Βουλγαρία
Βέλγιο
Αυστρία
Ανά 100 κατοίκους
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ27
200
180
160
140
120
100
80
60
40
10
0
EE27
Φινλανδία
Τσεχία
Σουηδία
Σλοβενία
Σλοβακία
Ρουμανία
Πορτογαλία
Πολωνία
Ουγγαρία
Ολλανδία
Μάλτα
Λουξεμβούργο
Λιθουανία
Λετονία
Κύπρος
Ιταλία
Ισπανία
Ιρλανδία
Ην. Βασίλειο
Εσθονία
Ελλάδα
Δανία
Γερμανία
Γαλλία
Βουλγαρία
Βέλγιο
Αυστρία
Ανά 100 κατοίκους
ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ27
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
EE27
Φινλανδία
Τσεχία
Σουηδία
Σλοβενία
Σλοβακία
Ρουμανία
Πορτογαλία
Πολωνία
Ουγγαρία
Ολλανδία
Μάλτα
Λουξεμβούργο
Λιθουανία
Λετονία
Κύπρος
Ιταλία
Ισπανία
Ιρλανδία
Ην. Βασίλειο
Εσθονία
Ελλάδα
Δανία
Γερμανία
Γαλλία
Βουλγαρία
Βέλγιο
Αυστρία
Ανά 100 κατοίκους
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ27
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
EE27
Φινλανδία
Τσεχία
Σουηδία
Σλοβενία
Σλοβακία
Ρουμανία
Πορτογαλία
Πολωνία
Ουγγαρία
Ολλανδία
Μάλτα
Λουξεμβούργο
Λιθουανία
Λετονία
Κύπρος
Ιταλία
Ισπανία
Ιρλανδία
Ην. Βασίλειο
Εσθονία
Ελλάδα
Δανία
Γερμανία
Γαλλία
Βουλγαρία
Βέλγιο
Αυστρία
Ανά 100 κατοίκους
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ27
100
90
80
70
60
50
40
30
20
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
140
Ανά 100 κατοίκους
120
Συνδρομές κινητής τηλεφωνίας
100
Χρήστες Διαδικτύου
80
Συνδρομές σταθερής τηλεφωνίας
60
Συνδρομές σταθερών ευρυζωνικών
συνδέσεων
40
20
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ

Η ψηφιακή ανισότητα επεκτείνει το ζήτημα
της μη πρόσβασης και αντί να ασχολείται
μόνο με το εάν οι χρήστες έχουν ή δεν
έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ερευνά
την ικανότητα των χρηστών να
χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το
Internet για τους δικούς τους σκοπούς
ΜΟΡΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ
Ανισότητα στα τεχνικά μέσα
 Ανισότητα στην αυτονομία χρήσης
 Ανισότητα στις δεξιότητες
 Ανισότητα στο σκοπό χρήσης
 Ανισότητα στην κοινωνική στήριξη

ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ – ΥΨΗΛΟ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ποσοστό χρήσης διαδικτύου τουλάχιστον μια φ ορά την εβδομάδα
σε άτομα 25-54 ετώ ν με υψηλό μορφ ω τικό επίπεδο.
Μ. Βρετανία
Σλ οβακία
Σλ οβενία
Σουηδία
Ρουμανία
Πορτογ αλ ία
Πολ ω νία
Ολ λ ανδία
Μάλ τα
Λετονία
Λουξεμβούργ ο
Λιθουανία
Ιταλ ία
Ιρλ ανδία
Ουγ γ αρία
Ελ λ άδα
Γαλ λ ία
Φ ιλ ανδία
Ισπανία
Εστονία
Δανία
Γερμανία
Τσεχία
Κύπρος
Βουλ γ αρία
Βέλ γ ιο
Αυστρία
Ευρω παϊκή Ένω ση (27 Χώ ρες)
Ευρω παϊκή Ένω ση (15 Χώ ρες)
89
92
96
89
76
91
86
97
92
91
95
86
76
82
92
66
90
97
80
87
96
89
89
72
77
92
90
86
87
0
20
40
60
80
100
120
ποσοστό χρήσης διαδικτύου τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα σε άτομα 25-54 ετών με υψηλό
μορφωτικό επίπεδο.
ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ – ΜΕΤΡΙΟ
ΜOΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ποσοστό χρήσης διαδικτύου τουλάχιστον μια φ ορά την εβδομάδα
ατόμω ν 25-54 ετώ ν με μέτριο μορφ ω τικό επίπεδο.
Μ. Βρετανία
Σλοβακία
Σλοβενία
Σουηδία
Ρουμανία
Πορτογαλία
Πολω νία
Ολλανδία
Μάλτα
Λετονία
Λουξεμβούργο
Λιθουανία
Ιταλία
Ιρλανδία
Ουγγαρία
Ελλάδα
Γαλλία
Φ ιλανδία
Ισπανία
Εστονία
Δανία
Γερμανία
Τσεχία
Κύπρος
Βουλγαρία
Βέλγιο
Αυστρία
Ευρω παϊκή Ένω ση (27 Χώ ρες)
Ευρω παϊκή Ένω ση (15 Χώ ρες)
71
56
55
80
17
71
33
91
70
50
87
33
53
55
67
31
79
82
56
60
87
72
43
25
26
71
70
58
68
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
ποσοστό χρήσης διαδικτύου τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα ατόμων 25-54 ετών με μέτριο
μορφωτικό επίπεδο.
ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ – ΧΑΜΗΛΟ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ποσοστό χρήσης διαδικτύου τουλάχιστον μια φ ορά την εβδομάδα
σε άτομα 25-54 ετώ ν με χαμηλό μορφ ω τικό επίπεδο.
Μ. Βρετανία
Σλοβακία
Σλοβενία
Σουηδία
Ρουμανία
3
Πορτογ αλία
Ολλανδία
Μάλτα
Λετονία
Λουξεμβούργο
Λιθουανία
Ιταλία
Ιρλανδία
Ουγγαρία
4
Ελλάδα
Γαλλία
Φ ιλανδία
Ισπανία
Εστονία
Δανία
Γερμανία
Τσεχία
7
Κύπρος
4
Βουλγαρία 1
Βέλγιο
Αυστρία
Ευρω παϊκή Ένω ση (27 Χώ ρες)
Ευρω παϊκή Ένω ση (15 Χώ ρες)
0
32
19
15
69
19
76
29
16
61
14
14
26
23
47
70
21
38
68
57
46
33
31
34
10
20
30
40
50
60
ποσοστό χρήσης διαδικτύου τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα σε άτομα 25-54
μορφωτικό επίπεδο.
70
80
ετών με χαμηλό
ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ –
ΠΥΚΝΟΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ποσοστό χρήσης διαδικτύου τουλαχιστον μια φορα την
εβδομάδα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή (τουλ. 500 κάτοικοι /
τετρ. χλμ.)
Μ. Βρετανία
Σλοβακία
Σλοβενία
Σουηδία
Ρουμανία
Πορτογ αλία
Πολ ω νία
Ολλανδία
Μάλτα
Λετονία
Λουξεμβούργο
Λιθουανία
Ιταλία
Ιρλανδία
Ουγγαρία
Ελλάδα
Γαλλία
Φ ιλανδία
Ισπανία
Εστονία
Δανία
Γερμανία
Τσεχία
Κύπρος
Βουλγαρία
Βέλγιο
Αυστρία
Ευρω παϊκή Ένω ση (27 Χώ ρες)
Ευρω παϊκή Ένω ση (15 Χώ ρες)
65
58
57
79
34
42
50
82
48
60
71
61
38
62
62
36
60
85
51
62
82
67
51
42
42
64
70
57
59
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
ποσοστό χρήσης διαδικτύου τουλαχιστον μια φορα την εβδομάδα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή .
ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ –
ΑΡΑΙΟΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ποσοστό χρήσης διαδικτύου τουλάχιστον μια φορα την
εβδομάδα σε αραιοκατοικημένη περιοχή (1-99 κάτοικοι / τετρ.
χλμ.)
Μ. Βρετανία
Σλοβακία
Σλοβενία
Σουηδία
Ρουμανία
Πορτογαλία
Πολω νία
Ολλανδία
Μάλτα
Λετονία
Λουξεμβούργο
Λιθουανία
Ιταλία
Ιρλανδία
Ουγγαρία
Ελλάδα
Γαλλία
Φ ιλανδία
Ισπανία
Εστονία
Δανία
Γερμανία
Τσεχία
Κύπρος
Βουλγαρία
Βέλγιο
Αυστρία
Ευρω παϊκή Ένω ση (27 Χώ ρες)
Ευρω παϊκή Ένω ση (15 Χώ ρες)
42
6
27
65
48
74
31
78
43
45
27
74
34
40
39
22
54
33
16
55
42
0
10
20
30
71
56
37
22
68
40
50
53
50
50
60
70
80
90
ποσοστό χρήσης διαδικτύου τουλάχιστον μια φορα την εβδομάδα σε αραιοκατοικημένη περιοχή .
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στον Ευρωπαϊκό χώρο παρατηρούνται μεγάλες διακυμάνσεις
όσον αφορά στη διείσδυση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και
του Διαδικτύου

Οι παραδοσιακά αναπτυγμένες χώρες παρουσιάζουν υψηλή
ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών

Το ψηφιακό χάσμα είναι μεγαλύτερο για το μέτριο και χαμηλό
μορφωτικό επίπεδο (σε σχέση με το υψηλό)

Οι πυκνοκατοικημένες περιοχές εμφανίζουν αυξημένα ποσοστά
χρήσης του Διαδικτύου (σε σχέση με τις αραιοκατοιημένες),
επιβεβαιώνοντας το σημαντικό ρόλο των υποδομών
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ





Ποσοστό ατόμων που παρήγγειλαν αγαθά ή
υπηρεσίες ηλεκτρονικά για ιδιωτική χρήση (COM)
Ποσοστό ατόμων που δεν έχουν ποτέ
χρησιμοποιήσει Η/Υ (NOPC)
Ποσοστό νοικοκυριών με πρόσβαση στο Διαδίκτυο
από το σπίτι (HOME)
Ποσοστό νοικοκυριών με ευρυζωνική πρόσβαση
(BROAD)
Ποσοστό ατόμων που χρησιμοποιούν τακτικά το
Διαδίκτυο (USE)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ
Σχήμα 3.12 Χάσμα μεταξύ καλύτερης και χειρότερης περιοχής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τους 5 δείκτες της έρευνας - 2009
100
90
80
70
60
Ποσοστό %
50
Βόρεια Ολλανδία
40
Κεντρική Ελλάδα
30
20
10
0
COM
PC
HOME
Δείκτες
USE
BROAD
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ICI)
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ICI


ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: εξετάζει το
(y) και όχι τα επιμέρους στοιχεία (a, b) όπως οι
άλλες μεθοδολογίες
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: περιλαμβάνει
κοινούς παράγοντες (a1 – a3) που μπορεί να
είναι όμοιοι σε διαφορετικά πλαίσια και
μοναδικούς παράγοντες που είναι μοναδικοί
στο εκάστοτε πλαίσιο
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ICI


ΤΑ ΒΑΡΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: τα προτεινόμενα βάρη
εξαρτώνται από το γενικό πλαίσιο της εκάστοτε
περίπτωσης
Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ICI ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ:
κατά την επανάληψη της διαδικασίας μέτρησης
του ψηφιακού χάσματος επιδιώκεται βελτίωση
των παραγόντων και των αντίστοιχων βαρών
τους
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ / ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ»
ΠΡΟΣΒΑΣΗ
•
•
•
Φυσική πρόσβαση στην τεχνολογία
Καταλληλότητα της τεχνολογίας
Οικονομική δυνατότητα προσέγγισης της τεχνολογίας και
χρήση της τεχνολογίας
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
•
•
•
•
Ανθρώπινη ικανότητα και εκπαίδευση
Τοπικά σχετικό περιεχόμενο, εφαρμογές και υπηρεσίες
Ένταξη στην καθημερινή ρουτίνα
Κοινωνική αποδοχή της τεχνολογίας
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ / ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
•
•
•
•
•
Κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες
Τοπικό και μακρο-οικονομικό περιβάλλον
Πολιτική θέληση & δημόσια υποστήριξη
Νομικό & ρυθμιστικό πλαίσιο
Περιφερειακό & διεθνές περιβάλλον
ΔΕΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ




ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
(δυνατότητα πλήρους χρήσης των βασικών
υπηρεσιών του Διαδικτύου)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ONLINE
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ