ΣΗΜΑΝΣΗ

Download Report

Transcript ΣΗΜΑΝΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ
ΚΑΙ
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ
• Αλκυδικά ή ακρυλικά χρώματα ενός ή
περισσοτέρων συστατικών
• Θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά
• Προδιαμορφωμένες ταινίες
• Γυάλινα σφαιρίδια / αντιολισθητικά αδρανή
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ
ΕΛΟΤ ΕΝ 1463
• συντελεστής φωτεινότητας σε συνθήκες
διάχυτου φωτισμού Qd
• συντελεστής οπισθανάκλασης RL
• παράγοντας φωτεινότητας β και
χρωματικές συντεταγμένες x,y
• αντιολισθηρότητα
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Οι επιδόσεις των υλικών πιστοποιούνται είτε
•
με δοκιμές πεδίου ΕΛΟΤ ΕΝ 1824
•
εργαστηριακά σε προσομοιωτή φθοράς
ΕΛΟΤ ΕΝ 13197
ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
• τον παραγωγό και την εμπορική ονομασία του υλικού
διαγράμμισης
• τα στοιχεία εφαρμογής των υλικών (σύνθεση, πάχος,
αναλογία υλικών επίπασης κλπ.)
• την κλάση κυκλοφορίας Ρ (αριθμός διελεύσεων τροχών)
για την οποία πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμές σύμφωνα
με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 ή ΕΛΟΤ ΕΝ
13197
• την κατηγορία του συντελεστή φωτεινότητας Qd
• την κατηγορία του συντελεστή οπισθανάκλασης RL
• την τιμή της αντιολισθηρότητας SRT
• τη φθορά του υλικού σε % εναπομένουσας επιφανείας
ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
ΕΛΟΤ ΕΝ 1463-1 & 2
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΩΝ
ανάλογα με τη χρήση σε:
• μόνιμους (τύπος Ρ)
• προσωρινούς (τύπος Τ)
ανάλογα με το σχεδιασμό σε:
• μη συμπιεζόμενους (τύπος Α)
• συμπιεζόμενους (τύπος Β)
ανάλογα με το υλικό του ανακλαστικού στοιχείου:
• Γυαλί (τύπος 1)
• Πλαστικό (τύπος 2)
• Πλαστικό με επιφάνεια ανθεκτική στην τριβή (τύπος 3)
ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΩΝ
ΜΟΝΙΜΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
• ΣΗΜΑ CE
• ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
• Η παραπάνω σήμανση του προϊόντος
• Ο κωδικός του αναγνωρισμένου φορέα πιστοποίησης
• Ο τύπος του ανακλαστήρα με βάση την ανωτέρω
ταξινόμηση (πχ. Ρ2Α)
• Ο αριθμός και το έτος έκδοσης του Προτύπου ( π.χ.
ΕΛΟΤ ΕΝ 1463-1:2009)
• Τα δύο τελευταία ψηφία του έτους που εγκρίθηκε η
χρήση του σήματος CE
• O αριθμός του πιστοποιητικού συμμόρφωσης
• Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ως προς την
ανακλαστικότητα , το χρώμα, τις χρωματομετρικές
απαιτήσεις και την κατηγορία επίδοσης σε πεδίο
δοκιμών
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΜΟΝΙΜΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
• Ανακλαστικότητα
• Έλασμα αλουμινίου
• Μορφή, διαστάσεις, γραμματοσειρές
• Κατασκευή
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ)
ΕΛΟΤ ΕΝ 1317
ΟΜΟΕ – ΣΑΟ (ΦΕΚ 702/Β/29-04-11)
• Αναγκαιότητα τοποθέτησης του συστήματος
• Κατηγορίες εμποδίων και επικινδύνων θέσεων
• Προσδιορισμός ελάχιστου απαιτούμενου μήκους
εφαρμογής
• Κριτήρια επιλογής κατηγορίας επίδοσης κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1317