παρουσίαση_Powerpoint

Download Report

Transcript παρουσίαση_Powerpoint

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο
ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ
Ο
2
ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ
1. ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
2. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
3. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ
ΟΡΥΚΤΩΝ
4. ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ
ΟΡΥΚΤΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ
1. ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
Για τη μελέτη των αδιαφανών
ορυκτών, όπως είναι τα περισσότερα
μεταλλικά ορυκτά στα μεταλλεύματα,
επινοήθηκε:
«Η χρήση ειδικού πολωτικού
μικροσκοπίου που χρησιμοποιεί
ανακλώμενο φως και ονομάστηκε
Μικροσκόπιο ανακλώμενου φωτός ή
Μικροσκόπιο μεταλλευμάτων ή
Μεταλλογραφικό μικροσκόπιο»
(Φωτ. 2.1 έως 2.3).
Φωτο 2.1. Μεταλλογραφικό
μικροσκόπιο
τύπου Leitz
ORTHOLUX MPV
με
ενσωματωμένο
μικροφωτόμετρο
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΩΝ
Φωτο 2.2 Τύποι μεταλλογραφικών μικροσκοπίων του Εργαστηρίου Κοιτασματολογίας:
Leitz HM-POL (αριστερά) και Leitz SM-LUX POL (δεξιά)
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΩΝ
Φωτο 2.3. Τύποι μεταλλογραφικών μικροσκοπίων του Εργαστηρίου Κοιτασματολογίας:
Leitz LABORLUX 11 POL S (αριστερά) και Leitz LABORLUX 12 POL (δεξιά)
ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ
Βασικές διαφορές από το πολωτικό
μικροσκόπιο διερχόμενου φωτός
(πετρογραφικό):
 Η ύπαρξη διατάξεως (φωτιστικού
συστήματος) για χρήση ανακλώμενου
φωτός που ονομάζεται συσκευή
κατακόρυφου φωτισμού (vertical
illuminator) ή συσκευή φωτισμού
αδιαφανών σωμάτων (opaque
illuminator)
ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ
 Το φωτιστικό σύστημα περιλαμβάνει
κατά σειρά (Σχ. 2.1):

Φωτεινή πηγή (λυχνία)

Συλλέκτη φακό

Φίλτρο κυανού χρώματος

Πολωτή




Διάφραγμα ανοίγματος φωτισμού
(aperture diaphragm)
διάφραγμα πεδίου (field iris diaphragm)
Φακό παράλληλης δέσμης
Ανακλαστήρα (υάλινης πλάκας ή
πρίσματος ολικής ανακλάσεως)
Σχήμα 2.1. Σχηματικές τομές μικροσκοπίων που δείχνουν τα βασικά τους τμήματα και
την πορεία του φωτός δια μέσου αυτών: α. με ανακλαστήρα γυάλινη πλάκα.
β. με ανακλαστήρα πρίσμα ολικής ανακλάσεως
ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ
 Η δυνατότητα χρήσεως
μεταβαλλόμενης εντάσεως φωτισμού
από έναν μεταβλητού ρεοστάτη
μετασχηματιστή (συνεχές ρεύμα)
 Η δυνατότητα χρήσεως αναλυτή που
περιστρέφεται σ’ ένα επίπεδο ώστε να
αποκλίνει από τη θέση πλήρους
διασταυρώσεως με τον πολωτή (90o)
 Η ανάγκη ταυτόχρονης μελέτης
διαφανών και αδιαφανών ορυκτών
επιτυγχάνεται με τη χρήση
μικροσκοπίων εφοδιασμένων με
φωτιστικές διατάξεις διερχόμενου και
ανακλώμενου φωτός (Φωτ. 2.3)
ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ
2. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
 Για τη μελέτη δειγμάτων μεταλλεύματος στο
μεταλλογραφικό μικροσκόπιο
κατασκευάζονται ειδικά παρασκευάσματα που
ονομάζονται μεταλλογραφικά
παρασκευάσματα ή στιλπνές τομές (Φωτ. 2.4)
 Η ανάγκη ταυτόχρονης μελέτης μεταλλικών
και μη μεταλλικών ορυκτών και των σχέσεών
τους απαιτεί τη χρήση λεπτών στιλπνών
τομών
 Για ειδικές μελέτες (π.χ. έρευνα ρευστών
εγκλεισμάτων) κατασκευάζονται διπλής
επιφάνειας λεπτές στιλπνές τομές
Φωτο 2.4. Διαφορετικοί τύποι μεταλλογραφικών παρασκευασμάτων για μελέτη στο
ανακλώμενο φως
ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ
Η κατασκευή των στιλπνών τομών
περιλαμβάνει:
 Προετοιμασία και εγκιβωτισμό του δείγματος
 Λείανση της τομής
 Στίλβωση της τομής
Τα παρασκευάσματα για παρατήρηση
πρέπει να είναι τέλεια στιλβωμένα,
πάντοτε καθαρά και οριζοντιωμένα ώστε
το φως να ανακλάται κάθετα σ’ αυτά
Η οριζοντιότητα γίνεται με στερέωση της
τομής πάνω σε οριζόντια πλάκα με
πλαστελίνη με τη χρήση χειροπρέσσας
ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ
3. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ
Α. ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Σύνδεση του μικροσκοπίου με
ηλεκτρική πηγή
 Θέση λειτουργίας του μικροσκοπίου:
άνοιγμα του μετασχηματιστή σε
συγκεκριμένη θέση ώστε να υπάρχει
πάντα σταθερός φωτισμός κατά την
παρατήρηση
ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ
 Τοποθέτηση του οριζοντιωμένου
παρασκευάσματος στην
περιστρεφόμενη τράπεζα του
μικροσκοπίου
 Προσεκτική εστίαση του
παρασκευάσματος. Κάθε φορά που
αλλάζει το παρασκεύασμα
χρειάζεται και πάλι εστίαση, λόγω
διαφορετικού πάχους
ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΜΟΝΟ ΤΟΝ
ΠΟΛΩΤΗ
Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η !!!
ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ
ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΠΟΛΩΤΗ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ
ΚΥΑΝΟΥΝ ΦΙΛΤΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΕΙ Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΗΓΗ
ΠΕΡΙΠΟΥ ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΝΑ
ΜΗΝ ΕΠΙΡΕΑΖΕΙ ΤΙΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΑ
Τα σύνδρομα έχουν:
i.
Χρώμα σκοτεινό τεφρό προς μελανότεφρο
με φωτεινά μεταλλικά ορυκτά (Φωτ. 2.5)
ii. Τεφρόλευκο χρώμα με τεφρό μεταλλικό
ορυκτό (που φαίνεται τεφρόλευκο – λευκό)
(Φωτ. 2.6)
iii. Εσωτερικές ανακλάσεις σ’ όλη την επιφάνειά
τους με υαλώδη λάμψη και χρώματα λευκά
(Φωτ. 2.7 και 2.8) (ή ελαφρά χρωματισμένα
λόγω εμποτισμού από διαλύματα μεταλλικών
στοιχείων)
Φωτο 2.5. Διαφορά χρώματος του συνδρόμου ορυκτού (Gg) σε σχέση με διαφορετικής
φωτεινότητας και χρώματος μεταλλικά ορυκτά (Cpy: χαλκοπυρίτης, Po:
μαγνητοπυρίτης, Sph: σφαλερίτης, Ga: γαληνίτης)
Φωτο 2.6. Συσχέτιση του χρώματος συνδρόμων ορυκτών (Gg) με το τεφρό ορυκτό
χρωμίτης (Chr)
Φωτο 2.7. Παραγένεση γαληνίτη (Ga), σφαλερίτη (Sph) και συνδρόμων (Gg) σε
παρατήρηση με μόνο τον πολωτή (αριστερά). Σε παρατήρηση με πολωτή και
αναλυτή (δεξιά) διακρίνονται οι λευκές, υαλώδεις εσωτερικές ανακλάσεις των
συνδρόμων και οι κιτρινοκαστάνινες στο σφαλερίτη
Φωτο 2.8. Παραγένεση σιδηροπυρίτη (Py), σφαλερίτη (Sph) και συνδρόμου (Gg) σε
παρατήρηση με μόνο τον πολωτή (αριστερά). Σε παρατήρηση με πολωτή και
αναλυτή (δεξιά) διακρίνονται οι λευκές, υαλώδεις εσωτερικές ανακλάσεις των
συνδρόμων
ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ
 Παρατήρηση του παρασκευάσματος όσο το
δυνατό σε όλη την έκτασή του πριν την
έναρξη αναγνωρίσεως των ορυκτών
i. Διαπίστωση αριθμού μεταλλικών ορυκτών
ii. Αν υπάρχει μόνο ένα μεταλλικό
 Η αναγνώριση των ορυκτών να γίνεται
συγκριτικά με την παρουσία όσο το
δυνατόν περισσότερων ορυκτών στο
οπτικό πεδίο (Φωτ. 2.9)
 Αναγνώριση του χρώματος – περιγραφή με
βάση την παραγένεση (Φωτ. 2.10 και 2.11)
Φωτο 2.9. Παραγένεση μαγνητίτη (Mt), μαγνητοπυρίτη (Po), χαλκοπυρίτη (Cpy) και
πεντλανδίτη (Pent)
Φωτο 2.10. Μαγνητίτης (Mt) σε παραγένεση με σύνδρομο (Gg) φαίνεται λευκός
Φωτο 2.11. Μαγνητίτης (Mt) σε παραγένεση με τα φωτεινά ορυκτά χαλκοπυρίτης (Cpy) και
σιδηροπυρίτης (Py) φαίνεται με τεφρό χρώμα και καστανή χροιά
ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

Εκτίμηση ανακλαστικότητας

Παρατήρηση μεταβολών με τη στροφή
της τράπεζας
i.
Διπλοανακλαστικότητα ή πλεοχροϊσμός
ανακλάσεως
ii. Εκτίμηση ποιοτικής διαβαθμίσεως (πολύ
έντονη, έντονη, σαφής, πολύ αδύνατη, μη
διακρινόμενη) (Φωτ. 2.12 έως 2.15)
Φωτο 2.12. Μολυβδαινίτης με ισχυρή διπλοανακλαστικότητα (τεφρόλευκο έως λευκό
χρώμα)
Φωτο 2.13. Κοβελλίνης με πολύ έντονη διπλοανακλαστικότητα (κυανούν έως κυανοϊώδες
χρώμα) και σιδηροπυρίτης (λευκοκίτρινο)
Φωτο 2.14. Διαβάθμιση χρώματος ανακλάσεως στο ορυκτό κοβελλίνης (παραλλαγές
κυανού χρώματος) λόγω της έντονης διπλοανακλαστικότητάς του
Φωτο 2.15. Διαβάθμιση χρώματος ανακλάσεως στο ορυκτό νικελίνης λόγω της
διπλοανακλαστικότητάς του
ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ
Γ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΠΟΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΛΥΤΗ
1. ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΜΕΧΡΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
2. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΥΑΝΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ
3. ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΑΣ
ΜΙΚΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ
4. ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΚΛΑΣΕΩΝ ΤΕΛΕΙΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ Ο
ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ
 Εκτίμηση της εντάσεως της
ανισοτροπίας (αδύνατη, μέτρια,
ισχυρή, πολύ ισχυρή) (Φωτ. 2.16 έως
2.20)
 Περιγραφή των χρωμάτων
ανισοτροπίας. Τα χρώματα
ανισοτροπίας μεταβάλλονται
όταν αλλάζει το άνοιγμα του
αναλυτή
Φωτο 2.16. Παραγένεση μαγνητίτη (Mt), χαλκοπυρίτη (Cpy) και μαγνητοπυρίτη (Po) σε
παρατήρηση με μόνο τον πολωτή (αριστερά). Η ίδια εικόνα με πολωτή και
αναλυτή (δεξιά) αποκαλύπτει τη μέτρια ανισοτροπία στο χαλκοπυρίτη και την
ισχυρή στο μαγνητοπυρίτη
Φωτο 2.17. Κρύσταλλοι μαρκασίτη (φωτεινό) μέσα σε σύνδρομο (σκοτεινό) σε
παρατήρηση με μόνο τον πολωτή (αριστερά) και σε ελαιοκατάδυση. Σε
παρατήρηση με πολωτή και αναλυτή (δεξιά) φαίνεται η έντονη ανισοτροπία
στο μαρκασίτη
Φωτο 2.18. Μολυβδαινίτης μέσα σε σύνδρομο (σκοτεινό) σε παρατήρηση με μόνο τον
πολωτή (αριστερά). Σε παρατήρηση με πολωτή και αναλυτή (δεξιά)
φαίνεται η ισχυρή ανισοτροπία στο μολυβδαινίτη
Φωτο 2.19. Μαγγανίτης σε παρατήρηση με μόνο τον πολωτή (αριστερά) και με πολωτή
και αναλυτή (δεξιά) παρουσιάζει την πολύ ισχυρή του ανισοτροπία
Φωτο 2.20. Κοβελλίνης σε παρατήρηση με μόνο τον πολωτή (αριστερά) και με πολωτή
και αναλυτή (δεξιά) παρουσιάζει την πολύ ισχυρή του ανισοτροπία
ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ
 Εκτίμηση τρόπου εκδηλώσεως
εσωτερικών ανακλάσεων
 Χρώματα εσωτερικών ανακλάσεων
 Πιθανή διαβάθμιση χρωμάτων
εσωτερικών ανακλάσεων
(ζώνωση)
(Φωτ. 2.21 έως 2.24)
Φωτο 2.21. Χαρακτηριστικά χρώματα εσωτερικών ανακλάσεων στα διαφανή μεταλλικά
ορυκτά μαλαχίτης (πράσινα) και αζουρίτης (κυανά)
Φωτο 2.22. Κυπρίτης (Cup), χαλκός (Cu) και μαλαχίτης (Mch) σε παρατήρηση με μόνο
τον πολωτή (αριστερά). Σε παρατήρηση με πολωτή και αναλυτή (δεξιά)
διακρίνονται οι εσωτερικές ανακλάσεις στον κυπρίτη με αιματέρυθρα
χρώματα
Φωτο 2.23. Σφαλερίτης (Sph) και γαληνίτης (Ga) σε παρατήρηση με μόνο τον πολωτή
(αριστερά). Σε παρατήρηση με πολωτή και αναλυτή (δεξιά) διακρίνονται οι
εντυπωσιακές εσωτερικές ανακλάσεις στο σφαλερίτη σε ζωνώδη ανάπτυξη
Φωτο 2.24. Σφαλερίτης (τεφρό) και γαληνίτης (λευκό) σε παρατήρηση με μόνο τον
πολωτή (αριστερά). Σε παρατήρηση με πολωτή και αναλυτή (δεξιά)
διακρίνονται οι εντυπωσιακές εσωτερικές ανακλάσεις στο σφαλερίτη σε
ζωνώδη ανάπτυξη
ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ
Δ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ
 Παρατήρηση και περιγραφή
γνωρισμάτων ορυκτών που
προσφέρουν επιπλέον
ορυκτοδιαγνωστικά στοιχεία για
την ταυτοποίησή τους
 Χρήση κατά περίπτωση
α. Πολωτή
β. Πολωτή + Αναλυτή
ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ
 Περιλαμβάνουν:

Μορφή κρυστάλλων ή κόκκων (Φωτ.
2.25 έως 2.28)

Σχισμό

Ζωνώδη δομή (Φωτ. 2.31 έως 2.33)

Πολυδυμία (Φωτ. 2.34 έως 2.37)

Σκληρότητα λειάνσεως


(Φωτ. 2.29 και 2.30)
(Φωτ. 2.38)
Αλλοιώσεις – Μετατροπές –
Αντικαταστάσεις (Φωτ. 2.39 και 2.41)
Ιστούς απομείξεως (Φωτ. 2.42 έως 2.44)
Φωτο 2.25. Ιδιόμορφοι κρύσταλλοι σιδηροπυρίτη (λευκοκίτρινο) μέσα σε σύνδρομο
(τεφρό)
Φωτο 2.26. Πρισματικοί κρύσταλλοι αιματίτη
Φωτο 2.27. Σκελετώδεις κρύσταλλοι βισμουθίου (καστανοκίτρινο λόγω οξειδώσεως) μέσα
σε ραμμελσβεργίτη (λευκό)
Φωτο 2.28. Διαφορετικής μορφής κρύσταλλοι ή κόκκοι μεταλλικών ορυκτών μέσα σε
σύνδρομο (σκοτεινό τεφρό)
Φωτο 2.29. Παραγένεση σιδηροπυρίτη, τετραεδρίτη και γαληνίτη με χαρακτηριστικά
σκοτεινά τριγωνάκια αποτέλεσμα του σχισμού κατά (100)
Φωτο 2.30. Η μετατροπή του μαγνητοπυρίτη (ροδοκαστάνινο) σε μαρκασίτη (υποπράσινο)
αποκαλύπτει το σχισμό του ορυκτού κατά (0001) (κατεύθυνση βέλους)
Φωτο 2.31. Χαρακτηριστική οπτική ζώνωση στον μπραβοϊτη. Παρατήρηση σε
ελαιοκατάδυση με μόνο τον πολωτή
Φωτο 2.32. Ζωνώδης κρύσταλλος σιδηροπυρίτη (λευκοκίτρινο) από τον εγκλεισμό
τετραεδρίτη (τεφρό) και γαληνίτη (τεφρόλευκο) σε παραγένεση με σύνδρομα
Φωτο 2.33. Χαρακτηριστική ζωνώδης ανάπτυξη κρυστάλλων με πυρήνα χρωμίτη και
περιθώρια μαγνητίτη μέσα σε σύνδρομα (σκοτεινά τεφρά)
Φωτο 2.34. Χαουσμανίτης σε παρατήρηση με μόνο τον πολωτή (αριστερά) και με
πολωτή και αναλυτή (δεξιά), όπου διακρίνεται η πολυδυμία με τη μορφή
παράλληλων ταινιών
Φωτο 2.35. Βισμουθίνης σε παρατήρηση με μόνο τον πολωτή (αριστερά) και με πολωτή
και αναλυτή (δεξιά), όπου διακρίνεται η πολυδυμία με τη μορφή
παραμορφωμένων ελασμάτων
Φωτο 2.36. Λουζονίτης (Luz) και τετραεδρίτης (Tet) σε παρατήρηση με μόνο τον πολωτή
(αριστερά). Η παρατήρηση με πολωτή και αναλυτή (δεξιά) φανερώνει την
πολυδυμία στο λουζονίτη
Φωτο 2.37. Χαρακτηριστική πολυδυμία στο ραμμελσβεργίτη. Παρατήρηση με πολωτή
και αναλυτή
Φωτο 2.38. Παραγένεση σιδηροπυρίτη (λευκοκίτρινο), σφαλερίτη (τεφρό) και γαληνίτη
(τεφρόλευκο) στον οποίο διακρίνονται τα σκοτεινά τρίγωνα αποτέλεσμα του
σχισμού, καθώς και μεγάλος αριθμός γραμμών λειάνσεως λόγω της μικρής
του σκληρότητας
Φωτο 2.39. Μετατροπή κρυστάλλων σιδηροπυρίτη (Py) σε λειμωνίτη (Lim) ως
αποτέλεσμα οξειδώσεως. (Gg: σύνδρομο)
Φωτο 2.40. Παραγένεση σιδηροπυρίτη (Py), χαλκοπυρίτη (Cpy), γαληνίτη (Ga) και μαγνητίτη
(Mt), που μετατρέπεται σε αιματίτη (Hem), μαζί με σύνδρομο (Gg)
Φωτο 2.41. Αντικατάσταση του γαληνίτη (Ga) από χαλκοσίνη (Cc) και κοβελίνη (Cov)
Φωτο 2.42. Σταγονοειδή εγκλείσματα χαλκοπυρίτη (κίτρινο) μέσα σε σφαλερίτη (τεφρό)
ως αποτέλεσμα απομείξεως
Φωτο 2.43. Χαρακτηριστικές μορφές εγκλεισμάτων αιματίτη (λευκό) μέσα σε ιλμενίτη
(ροδοκαστάνινο) ως αποτέλεσμα απομείξεως
Φωτο 2.44. Απομεικτικά σώματα ιλμενίτη με τη μορφή λεπτών ταινιών μέσα σε μαγνητίτη.
Παρατήρηση σε ελαιοκατάδυση με μόνο τον πολωτή (αριστερά) και με πολωτή
και αναλυτή (δεξιά)
ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ
4. ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ
ΟΡΥΚΤΩΝ
Χημικός τύπος ορυκτού
2. Σύστημα κρυσταλλώσεως (μορφή
κρυστάλλων ή όχι)
3. Μακροσκοπικό χρώμα και πιθανές
μεταβολές του
1.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΠΟΛΩΤΗ
4. Χρώμα ανακλάσεως στο μικροσκόπιο
πάντοτε σε συνδυασμό με
διαφορετικές παραγενέσεις
ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ
5. Ανακλαστικότητα (π.χ. χαμηλή,
μέτρια, υψηλή, αλλά και σε
απόλυτες τιμές %)
6. Διπλοανακλαστικότητα
α. Τρόπος εκδηλώσεως
β. Εκτίμηση ποιοτικής
διαβαθμίσεως
ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΠΟΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΛΥΤΗ
7.
α. Ισοτροπία
β. Ανισοτροπία
i. Ένταση ανισοτροπίας
ii. Χρώματα ανισοτροπίας
8.
Εσωτερικές ανακλάσεις
9.
Ιδιαίτερα γνωρίσματα (κρυσταλλικό
σχήμα, διδυμίες κλπ)
10. Σύγκριση με άλλα ορυκτά για διάκριση
11. Παραγένεση (Γενετική σχέση, σχέση
συγγένειας, χημική σχέση)
12. Κατηγορίες κοιτασμάτων