ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ_3rd forum

Download Report

Transcript ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ_3rd forum

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Σερετίδης Χρυσόστομος
Χημικός Μηχανικός
Σύμβουλος ΑDR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ
Ιούνιος 2013
Διεθνείς κανονισμοί
ICAO
DG Regulations
IMDG Code
ADNR
ADR
RID
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ
Εθνική Νομοθεσία
UN
EU
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ
GR
Εθνική Νομοθεσία Επικινδύνων Αποβλήτων
Πετρελαιοειδών
Εθνική Νομοθεσία για διαχείριση Επικινδύνων
Αποβλήτων Πετρελαιοειδών
Κ.Υ.Α. 13588/725/2006
GR
Κ.Υ.Α. 24944/1159/2006
Ν. 4042/2012
Διασυνοριακές Μεταφορές
EU
Ε.Κ.1013/2006
Σύμβαση Βασιλείας
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ
Είδη Επικινδύνων Αποβλήτων Πετρελαιοειδών
Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.)
Περίπου 400 κωδικοί Επικινδύνων Αποβλήτων – 6ψήφιος αριθμός με αστεράκι
Επικίνδυνα Απόβλητα Πετρελαιοειδών (ενδεικτικά)
05 01 03* Πετρελαιοειδή κατάλοιπα
13 05 02* Λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού
15 02 02* Ρυπασμένα απορροφητικά υλικά, ΜΑΠ
16 07 08* Απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο
17 05 03* Ρυπασμένα χώματα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ
Ταξινόμηση Επικινδύνων Αποβλήτων
Πετρελαιοειδών
Class
Επικίνδυνα
Απόβλητα
UN Number
Φυσικοχημικές
ιδιότητες και
επικινδυνότητα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ
PG I, II, III
Οδικώς. Φορτηγό με συσκευασίες
Οδικώς. Εμπορευματοκιβώτιο
με συσκευασίες
Μεταφορά Υγρών σε βυτίο
Θαλάσσια μεταφορά
εμπορευματοκιβωτίου
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ
Ταξινόμηση Επικινδύνων Αποβλήτων
Συλλογή, Συσκευασία, Σήμανση,
Φόρτωση, Στοιβασία, Ασφάλιση
Μεταφορά
Εκφόρτωση
Τελική διάθεση Επικινδύνων Αποβλήτων
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ
Συμπλήρωση έντυπο αναγνώρισης αποβλήτων
Κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές
Εθνική Μεταφορά
Τελική διάθεση Επικινδύνων Αποβλήτων
Πετρελαιοειδών εντός Ελλάδος
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ
Αίτηση συγκατάθεσης στις αρμόδιες αρχές
Έγγραφη συγκατάθεση από αρμόδιες αρχές
Εθνική Διασυνοριακή Μεταφορά
Τελική διάθεση Επικινδύνων Αποβλήτων
Πετρελαιοειδών σε χώρα της Ε.Ε.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ
Συλλογή επικινδύνων
αποβλήτων σε συσκευασίες
Άντληση επικινδύνων
αποβλήτων με βυτίο
Σφράγιση συσκευασιών
Ασφάλιση δεξαμενής
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ
Σήμανση με UN Number (για θαλάσσια μεταφορά
απαιτείται κατάλληλη ονομασία αποστολής)
Ετικέτες κινδύνου
Βέλη προσανατολισμού
Περιβαλλοντικά Επικίνδυνες Ουσίες
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ
Φόρτωση με περονοφόρο
Κίνδυνος ανατροπής
Τήρηση ορίου ταχύτητας
Τακτική συντήρηση
Ελαστικά
Μέτρα Ασφάλειας οδηγού
Πιστοποιημένος χειριστής
περονοφόρου
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ
Παραδείγματα στερέωσης συσκευασιών σε εμπορευματοκιβώτιο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ
Έγκριση τύπου οχήματος ADR
Όχημα FL
Μεταφορά εύφλεκτων
Όχημα OX
Μεταφορά Υπεροξειδίου του Υδρογόνου
Όχημα AT
Μεταφορά άλλων Επικινδύνων Αποβλήτων
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ
Μεταφορά Υγρών Επικινδύνων Αποβλήτων
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ
Γείωση Βυτίου
Αναπνευστικά
- Ασφαλιστικά
Πάχος Δεξαμενής
Δοχείο συλλογής
Πυροσβεστήρες
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ
Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ
Πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ADR ανά χρόνο
Φύλλο δοκιμών ADR δεξαμενής ανά 3 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ
Σήμανση Βυτίου Επικινδύνων Αποβλήτων
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ
Έγγραφο μεταφοράς
Γραπτές Οδηγίες
ADR οχήματος
ADR οδηγού
Πιστοποιητικό container
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ
Έντυπο Αναγνώρισης
Αποβλήτων
Έντυπο Παρακολούθησης
Αποβλήτων
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ
Τήρηση ορίου ταχύτητας
Επικίνδυνοι ελιγμοί
Αντικανονικό προσπέρασμα
Καλή κατάσταση ελαστικών - οχήματος
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ
Έλεγχοι στο δρόμο
Περιορισμοί κυκλοφορίας
Σήραγγες, κατοικημένες περιοχές
Π-49
Ρ-64
Ρ-74
Ρ-45
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ
Εκφόρτωση Επικινδύνων
Αποβλήτων
Εγκατάσταση τελικής διάθεσης
Επικινδύνων Αποβλήτων
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Ευχαριστώ για την
προσοχή σας.
Σερετίδης Χρυσόστομος
Χημικός Μηχανικός
Σύμβουλος ΑDR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ
Ιούνιος 2013