Formasyon Eğitimi 10. Hafta

Download Report

Transcript Formasyon Eğitimi 10. Hafta

Dr. Oğuz ÇETİN
KONULAR











Uzaktan Eğitim Nedir?
Neden Uzaktan Eğitim?
Temel Kavramlar
Uzaktan Eğitimin Tarihçesi
Uzaktan Eğitimin Türkiye Ve Dünya’daki Uygulamaları
Uzaktan Eğitimden Web Tabanlı Öğretime Geçiş Süreci
Web Tabanlı Öğretimin Bileşenleri Ve Özellikleri
Web Tabanlı Öğretimin Uygulamaları Ve Özellikleri
Web Tabanlı Öğrenmenin Avantaj Ve Dezavantajları
Kaynakça
UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?

 Uzaktan eğitim; farklı ortamlarda bulunan öğrenci
ve öğretmenlerin, öğrenme-öğretme faaliyetlerini,
iletişim teknolojileri ve posta hizmetleri ile
gerçekleştirdikleri bir eğitim sistemi modelini ifade
eder.
UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?

 Her ne kadar uzaktan
öğrenme ve uzaktan
eğitim kavramları
birbirlerinin yerine
kullanılıyorlarsa da,
uzaktan öğrenme
kavramı öğreneni daha
çok vurgulamaktadır.
UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?

 Uzaktan gerçekleştirilen
öğrenmelerde öğrenciye
büyük sorumluluklar
düşmektedir.
Bilgi ekonomisinin
oluşmasıyla gelişen ve
değişen teknolojik
yapılanmalar eğitim
kalitesini de hızla
etkilemektedir.
UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?

Uzaktan eğitim
teknolojisi, uzaktan
eğitimi, yüz yüze eğitime
bir alternatif olarak
sunmak için, büyük bir
hızla gelişmektedir.
NEDEN UZAKTAN EĞİTİM?

Uzaktan Eğitim Geniş Bir Öğrenci Kitlesine Hitap Edebilir:
Uzaktan eğitim;eğitimin sınırlarını(zaman, mekan, maliyet,...) en
aza indirmektedir. Eğitim almak için çeşitli sınırlara takılan
bireyler de günümüzde uzaktan eğitimi tercih etmeye
başlamışlardır. Böylece uzaktan eğitim geniş bir öğrenci kitlesi
kazanmıştır.
NEDEN UZAKTAN EĞİTİM?

Uzaktan Eğitim Yaşam Boyu Öğrenmeyi Destekler:
Zaman, mekan, öğrenci hızı vb. konulardaki
esnekliğinin yanı sıra yaş konusunda da bağımsızlık
sağlamaktadır.
NEDEN UZAKTAN EĞİTİM?

Uzaktan Eğitim Zaman
ve Mekan Açısından
Esneklik Sağlar:
Öğrenciler eğer kendi
programlarına uygunsa
veya istekleri
doğrultusunda seçim
yaparlarsa karşılıklı ve eş
zamanlı yapılan eğitimlere
katılırlar.
NEDEN UZAKTAN EĞİTİM?

Uzaktan Eğitim Öğrenci
Merkezlidir:
Uzaktan eğitimin ortaya
çıkış amacı dahil olmak
üzere tüm öğeleri uzaktan
eğitimin öğrenci Merkezli
Eğitim sunduğunun bir
göstergesidir
NEDEN UZAKTAN EĞİTİM?

Daha az bütçe ile daha fazla kişi eğitim görebilir:
Ulaşım, yiyecek, kalacak yer, işte çalışamama(zaman
kısıtlı olduğu için) gibi bir çok ekonomik götürüsü olan
nedenlerden uzakta; eğitime devam etme olanağı
sağlar.
UZAKTAN EĞİTİMİN TEMEL
KAVRAMLARI

Tarihsel süreç içinde Uzaktan
Eğitimde çalışan araştırmacılar
süreç içindeki gelişmelere bağlı
olarak yeni uzaktan eğitimle ile
ilgili yeni kavramlar
oluşturmuşlardır. Bu yeni
kavramlarla uzaktan eğitim
terminolojisini sürekli
gelişmekte ve kendi
yenilemektedir.
TEMEL KAVRAMLAR











Kaynak Tabanlı Öğrenme
Teknoloji Tabanlı Öğrenme
Uzaktan Öğrenme
E-Öğrenme
Bilgisayar tabanlı Öğrenme
Çevrimiçi Öğrenme
İnternet Tabanlı Öğrenme
Web Tabanlı Öğrenme
M-Öğrenme
Sanal Öğrenme
TEMEL KAVRAMLAR

a)Kaynak Tabanlı
Öğrenme:
Programın en geniş
terimidir. Çünkü
öğrenenler için her türlü
basılı veya elektronik
kitap, resim, ses, video,
yazılım vb her türlü
kaynağı içerir.
UZAKTAN EĞİTİMİN TEMEL
KAVRAMLARI

b)Teknoloji Tabanlı
Öğrenme:
Bir öğrenme ortamında
herhangi bir teknoloji
aracından faydalanılan
öğrenmedir. Teknoloji
tabanlı öğrenme sadece
Uzaktan Eğitim
ortamlarında değil herhangi
bir sınıf ortamında
kullanılabildiği için uzaktan
eğitimi kapsar.
UZAKTAN EĞİTİMİN TEMEL
KAVRAMLARI
c)Uzaktan Öğrenme:
Uzaktan öğrenme
öğretmen ile öğrenenin
fiziksel olarak farklı
mekanlar da olduğu
durumda yapılan öğrenme
etkinliğidir. Bu bakımdan
uzaktan öğrenme hem
elektronik olmayan hem de
elektronik olan materyaller
kullanılabildiğinden eöğrenmeden daha
kapsamlıdır.

UZAKTAN EĞİTİMİN TEMEL
KAVRAMLARI

d)E-Öğrenme nedir?
 İnternet ya da bir bilgisayar ağı üzerinden, bireyin
kendi kendine öğrenmesi ile gerçekleşen,
 Bilgiye ulaşmada zaman, mekan sınırı tanımayan
 Eş-zamanlı ya da eş-zamansız olarak diğer öğrenenler
ve öğretenler ile iletişim kurulan
 Bilgisayar teknolojisinin sağladığı görsel ve işitsel
tepkiler ile etkileşim kurulabilinen,
 Sosyo-ekonomik statü engellerini ortadan kaldıran, bireylere
yaşam boyu eğitimin üstünlüğünden yararlanma olanağı
sağlayan bir öğrenmedir.
UZAKTAN EĞİTİMİN TEMEL
KAVRAMLARI

E-öğrenme uygulanış
bakımından üç gruba
ayrılır:
 Eş zamanlı(senkron)
Eğitim
 Ayrı zamanlı(asenkron)
Eğitim
 Karma Eğitim (blearning)
UZAKTAN EĞİTİMİN TEMEL
KAVRAMLARI
Eş Zamanlı
(senkron) Eğitim

Aynı mekânda ve yüz
yüze verilen eğitimdir. Bu
eğitim modeli klasik sınıf
ortamında yapılan örgün
eğitim modelidir. Ayrıca
Internet tabanlı etkileşimli
öğrenim modeli de,
eğitim bilimcileri
tarafından eş zamanlı
eğitim kategorisi altında
değerlendirilmektedir.
UZAKTAN EĞİTİMİN TEMEL
KAVRAMLARI
Ayrı Zamanlı
(asenkron) Eğitim
 Zamandan ve
mekândan bağımsız
olarak verilen
eğitimdir.

UZAKTAN EĞİTİMİN TEMEL
KAVRAMLARI

Karma Eğitim
 Her türlü teknolojinin
kullanılabildiği,
geleneksel ve uzaktan
eğitimin farklı
modellerinin bir arya
getirilerek
düzenlendiği eğitimdir.
UZAKTAN EĞİTİMİN TEMEL
KAVRAMLARI
e)Bilgisayar Tabanlı
Öğrenme

 Öğrenme sürencinde
yararlanılan bilgisayarın
bir bilgisayar ağına bağlı
olmaksızın öğrenme
ortamında kullanıldığı
materyallerdir.
 Bu öğrenme tipinde
materyaller yerel yani
bireyseldir. O
bilgisayardaki kullanıcıya
özgüdür.
UZAKTAN EĞİTİMİN TEMEL
KAVRAMLARI

f)Çevrimiçi Öğrenme
 Öğretim ortamı ve içerik
paylaşımı olarak herhangi
bir bilgisayar ağının
kullanıldığı öğrenmelerdir.
 Kullanılan bilgisayar ağı
internet gibi sonsuz sayıda
kullanıcıya sahip bilgisayar
ağı olabileceği gibi birkaç
kullanıcıdan oluşan
internette bağlı olmayan
yerel ağlarda olabilir.
UZAKTAN EĞİTİMİN TEMEL
KAVRAMLARI
g)İnternet Tabanlı
Öğrenme

 Öğretim ortamı olarak
internetin kullanıldığı
öğrenmelerdir.
 İnternet tabanlı öğrenme
web tabanlı öğrenmeye göre
daha geniştir. Çünkü
internet birbirine bağlı çok
sayıda bilgisayar ağının yanı
sıra web, e-posta,Telnet, FTP
gibi hizmetleri de barındırır.
Bu bakımdan web tabanlı
öğrenmeyi kapsar.
Web Nedir?

 Web internet üzerindeki servislerden birisidir.İnternet
üzerinde yazı , grafik, resim,ses ve Hareketli
görüntülerden oluşan dökümanları uzaktaki
bilgisayarlara iletir.
E – Posta nedir?

 E-posta, internet
üzerinden gönderilen
dijital mektup. Görsel
olarak kâğıt bir mektup
ile aralarında büyük bir
fark yoktur. E-postalara
resim, müzik, video
gibi her türlü dosya
türü eklenebilir ve
alıcının bilgisayarına
transfer edilebilir.
Telnet Nedir?

Bir internet sitesinden diğerine bağlanmak
için kullanılan komut programdır.
Ftp Nedir?

İnternete bağlı bir bilgisayardan diğerine dosya
aktarımı yapmak için geliştirilen bir internet
protokolü ve bu işi yapan uygulama programına
verilen genel addır.
UZAKTAN EĞİTİMİN TEMEL
KAVRAMLARI

h)WEB Tabanlı Öğrenme
 Öğretim ortamı olarak
web teknolojilerinden
faydalanılan
öğrenmedir. Web
teknolojisi HTTP
protokolüne dayanır ve
HTML, web tarayıcısı,
url gibi hizmetlerden
yararlanır.
HTTP NEDİR?

Bir Web dökümanına ulaşmamız dört evreden geçer;
 Bağlantı
 İsteğimizin web servine iletilmesi
 Cevap
 İlgili sayfalarla yapılan bağlantının kesilmesi
Bu ana safhalar web üzerinde iletişim kuralların
tanımlayan protokole http denir.
HTML NEDİR?

 Html web sayfalarının
yapımında kullanılan
bir dildir.Diğer
programlama
dillerinden farklı yönü
sadece görsel
düzenleme için
kullanılmasıdır.
Web Tarayıcısı Nedir?

 İstediğiniz web
sayfasını indirip
açan,internetteki web
sunucularıyla iletişim
kurmak için
bilgisayarımıza çalışan
programdır.
URL Nedir?

 İnternet yoluyla
insanların kullanımına
sunulmuş olan her
dökümanın kendine ait
ve tek olan bir adresi
vardır , buna URL yani
Özgün Kaynak Adresi
adı verilir.
UZAKTAN EĞİTİMİN TEMEL
KAVRAMLARI

I)M-Öğrenme:
Mobil iletişim araçları
yolu ile gerçekleşen
öğrenmelerdir.
UZAKTAN EĞİTİMİN TEMEL
KAVRAMLARI

Mobil İletişim Nedir?
Mobil haberleşme cep
telefonlarıyla kurulan
iletişimdir. Bunun için
gereken alt yapı ise,
yeterli sayıda baz
istasyonunun
oluşturduğu telsiz
ağıdır.
UZAKTAN EĞİTİMİN TEMEL
KAVRAMLARI

İ)Sanal Sınıf:
Belli bir içeriği bir ağ
üzerinden öğrenmek
amacıyla olur.
UZAKTAN EĞİTİMİN
TARİHSEL GELİŞİMİ
 Kesin olarak bilinemese
de uzaktan eğitim
uygulamalarının
profesyonel bir yapıda
kullanımına 19. yüzyılda
rastlanmaktadır.
Maddeler halinde
inceleyecek olursak,
uzaktan eğitim
uygulamalarının tarihsel
gelişimini aşağıdaki
şekliyle sıralamak
mümkündür;

UZAKTAN EĞİTİMİN
TARİHSEL GELİŞİMİ

Teknolojinin hızlı gelişimiyle orantılı olarak gelişen
uzaktan eğitimin tarihsel gelişimini beş ana evreye
ayırarak inceleyebiliriz. Taylor (2010 ) bu evreleri şu
şekilde ayırmıştır:
 Birinci Kuşak
 İkinci Kuşak
 Üçüncü Kuşak
 Dördüncü Kuşak
 Beşinci Kuşak
BİRİNCİ KUŞAK
 Mektupla öğretim
öğrencilere diledikleri
zaman ve diledikleri
yerde çalışma olanağı
sağlamasına karşın
etkileşime olanak
tanımamıştır. 19. yüzyıl
ve sonrasında kitle
iletişim araçlarının
yaygınlaşmasıyla
mektupla öğretim
yöntemi önemini
yitirmiştir.

İKİNCİ KUŞAK

 Uzaktan eğitim
modelinde öğrencilere
basılı materyallerin
yanı sıra çoklu ortam
araçları da
ulaştırılmıştır. Ses ve
videokasetleri,
bilgisayar disketleri ile
eğitim de bu kuşağa
dâhil edilmektedir.
ÜÇÜNCÜ KUŞAK

 Uzaktan eğitim
modelinde televizyon
ve radyo yayınlarının
yanı sıra, video
konferans gibi sistemler
de kullanılmıştır.
Öğrenciler zamandan
ve mekândan bağımsız
olmamıştır, ancak
iletişim etkileşimli
olarak
gerçekleştirilebilmiştir.
DÖRDÜNCÜ KUŞAK

 Uzaktan eğitim esnek
modeldir.Eğitim
materyalleri Web
tabanlıdır. Çoklu ortam
destekli eğitim
materyalleri
kullanılabilmektedir.
Ayrıca e-posta, tartışma
forumları ve elektronik
belgeler ile eğitim
desteklenmektedir.
BEŞİNCİ KUŞAK

 Bu model ileri esnek öğrenme modeli olup;
dördüncü kuşaktaki esnek öğrenme modelinin daha
geliştirilmişi olarak ifade edilmektedir. Bu modelde
geleneksel uzaktan ve örgün eğitime göre ekonomik
açıdan daha düşük maliyetli bir eğitim
amaçlanmaktadır. Öğrencilere verilen hizmetin
etkileşimli olmasıyla potansiyel olarak öğrenciye
daha bireysel pedagojik deneyim verilmektedir.
TARİHSEL GELİŞİM

 Tablo1
UZAKTAN EĞİTİMİN
TARİHSEL GELİŞİMİ

 Tablo incelendiğinde, ikinci kuşaktan itibaren
iletişimin ön plana çıktığı, üçüncü kuşak dışında
öğrencilerin zaman ve mekandan bağımsız olarak
eğitim görebildikleri, ancak uzaktan eğitimin gerçek
anlamını beşinci kuşakta kazandığı söylenebilir.
Beşinci kuşakta kurumsal süreçlerin işlemeye
başladığı, özellikle üniversitelerin uzaktan eğitimi
kullandıkları görülmektedir. Uzaktan eğitime
yardımcı yüksek nitelikli materyaller hemen hemen
her kuşakta kullanılmaktadır.
Uzaktan Eğitimde Kullanılan
Yardımcı Materyaller

 Uzaktan eğitimin
öğrenme yaşantılarında
bir model olarak
kullanılmasından bu
yana gelişim süreçleri
ile paralel olarak farklı
şekillerde araç-gereç ve
cihazlar kullanma
yoluna gidilmiştir.
Uzaktan Eğitimde Kullanılan
Yardımcı Materyaller

 Gelişen teknoloji yardımcı araç-gereç ve cihazların
da gelişimini sağlamış, dördüncü ve beşinci
kuşaktan itibaren Internet ve bilgisayar kullanımının
yaygınlaşması ve esnek uzaktan eğitim modellerinin
ortaya çıkması ile televizyon ve video gibi tek yönlü
öğrenme yöntemlerinin uygulandığı iletişim
araçlarının yerini karşılıklı etkileşime dayalı olarak
elektronik ortamda öğrenme almıştır. Uzaktan
eğitim ağırlıklı olarak çevrimiçi ortamların desteği ile
yürütülmeye başlamıştır.
Uzaktan Eğitimde Kullanılan
Yardımcı Materyaller

 . Çevrimiçi eğitime olan ilginin temelinde, Internet
ve World Wide Web (WWW) gibi teknolojilerin,
bilgiyi yaratma, saklama, dağıtma ve paylaşmada
sağladığı olanaklar yatmaktadır. Eskiden saatler,
haftalar ve hatta aylarca beklenerek elde edilen
bilgilere şimdilerde birkaç dakikada ulaşılmaktadır .
Son yıllarda Internet erişiminin kolaylaşması ve
ucuzlaması, bununla birlikte iletişim hızlarının da
artması, Internet’in uzaktan eğitim alanında çok
güçlü bir araç haline gelmesine neden olmuştur.
Uzaktan Eğitimin Dünyadaki
Uygulamaları

 İletişim teknolojilerinde
görülen hızlı gelişmeler
dünyanın çeşitli
bölgelerinde bulunan
ülkelerin öğretim
sistemlerini etkilemiştir.
Bu teknoloji-öğretim
etkileşimi ile bu ülkelerin
öğretim sistemlerinde
uzaktan öğretime doğru
bir yönelme olmuştur.
Uzaktan Eğitimin Dünyadaki
Uygulamaları

 İngiltere, yükseköğretim alanında "Açık Üniversiteyi" kuran ilk
ülkedir. Japonya' da 1948'de öğretim yasası çerçevesinde
askerlere ve yarı zamanlı okullara devam edemeyen veya
okuldan uzakta bulunanlara öğretim olanaklarını sağlamak
üzere geliştirilen uzaktan öğretim sistemi orta, lise ve
yükseköğretim kademelerini kapsamı içine almıştır.
 A.B.D., açık öğretim yapan üniversiteler kurmuştur.
Pennyslvania ve South Carolina Üniversiteleri bunların başında
sayılabilir. Bu üniversiteler televizyon ve bilgisayar sistemleri
ile öğrencilerin evlerine kadar ulaşarak, gerektiğinde danışman
öğretim üyeleri ile öğrenciler arasında bu yola danışmanlık
hizmeti sağlayabilmektedir
Uzaktan Eğitimin Dünyadaki
Uygulamaları

 . Kanada'da, A.B.D.'de
olduğu gibi, bu alanda
televizyondan geniş
ölçüde
yararlanmaktadır.
Hindistan, uydu ile
televizyon öğrenimi
yaygın biçimde
kullanılmaktadır
Uzaktan Eğitimin Dünyadaki
Uygulamaları

 İsrail "Every Man's
University" ismindeki
televizyon kitaplarını
geliştirmiştir. İtalyan
Radyo ve Televizyon
kurumu "tele Scoula"
projesini başarı ile
gerçekleştirmiştir.
Uzaktan Eğitimin Türkiye’ deki
Uygulamaları

 1927-1960 yılları
arasında bu konu
üzerine tartışma ve
öneriler dönemi
olmuştur.
 1933-34 mektupla
öğrenim kurslarının
düzenlenmesi,
 1953’ten buyana
FONO dil öğretimi
Uzaktan Eğitimin Türkiye’ deki
Uygulamaları

 1956 yılında ilk UE uygulamasını Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret
Hukuku Araştırma Enstitüsü başlatmıştır.
 1960 yılında ise Orta Dereceli meslek okulu
mezunlarına üniversite olanağı sağlamak
amacıyla mektupla öğretim yönteminin
kullanılması, 1961 yılında MEB. tarafından
mektupla öğretim merkezinin kurulması, (Açık
Öğretim Fakültesi)
Uzaktan Eğitimin Türkiye’ deki
Uygulamaları

 1983 yılında yürülüğe
giren 2547 sayılı Yüksek
Öğretim Yasası ile
Anadolu Üniversite
bünyesinde bir Açık
Öğretim Fakültesi
açılmıştır.
1980 ve 1990’lı yıllarda
MEB’na bağlı Okul
Radyosu, TV okulu örgün
eğitimi destekleyip,
isteyene yaygın eğitim
olanağı sağlamıştır
Uzaktan Eğitimin Türkiye’ deki
Uygulamaları

1990’lı yıllarda MEB’ bağlı okul çağı dışındaki bireylere
UE vermeyi amaçlayan kurumlar ise;

1997 yılında kurulan Açık Öğretim Lisesi,

1997-1998 de öğretime başlayan Açık Öğretim
İlkokulu,
 Mesleki ve Teknik Açık Öğretim okuludur (Elektrik
tesisatçılığı vb.),
Uzaktan Eğitimin Türkiye’ deki
Uygulamaları

 1990 Fırat Üniversitesi
uzaktan eğitim
uygulamasına e-posta ile
başladı
 1991’de Fırat Üniversitesi
televizyon ile eğitime
başladı
 1993 Ahmet Yesevi
Üniversitesi (TürkiyeKazakistan) uzaktan eğitim
teknolojilerinin bütün
imkanlarından yararlanma
gayreti içindedir.
Uzaktan Eğitimin Türkiye’ deki
Uygulamaları

 1995’te Fırat Üniversitesi
web destekli öğretime
başladı
 1997 Sakarya
Üniversitesi’nde internet
destekli öğretim başladı
 Mayıs 1997 ODTÜ
internet ile eğitim
konusunda çalışmalarını
sürdürmüştür. 1998 İDEA
Uzaktan Eğitimin Türkiye’ deki
Uygulamaları

 2000-2001 öğretim döneminde YÖK Uzaktan eğitim
projesi (Harran Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi
 2001-2002 öğretim yılı bahar döneminde Sakarya
Üniversitesi 1200 lisans öğrencisine internet yoluyla
eğitim vermiştir.
 2002-2003 yılında internet yoluyla eğitim:
Açıköğretim Fakültesi bünyesinde Bilgi Yönetimi
Önlisans Programı
Uzaktan Eğitim Modeli Olarak
Web Tabanlı Eğitime Genel Bakış

 Web Tabanlı Eğitim
(WTE) , İnternetin
Yukarıda Bahsedilen
Araçlarını Kullanan Bir
Uzaktan Eğitim
Modelidir.Web Tabanlı
Eğitim Uzaktan Eğitim
Sistemleri Arasında En
Yenisidir. WTE ; Uzaktan
Eğitim ,Bilgisayar
Destekli Eğitim Ve
İnternetin Bir Arada
Kullanıldığı Bir Sistem
Olarak Ortaya Çıkmıştır.
Uzaktan Eğitim Modeli Olarak
Web Tabanlı Eğitime Genel Bakış

 Genel Olarak WTE İn
Bir Tanımı Yapılırsa ,
Web Üzerinde Uzaktan
Eğitimi Desteklemek
Amacıyla Hazırlanmış
Kişisel Sayfalara Ve Bu
Sayfaların Oluşturduğu
Eyleme WEB TABANLI
EĞİTİM Denir.
Uzaktan Eğitim Modeli Olarak
Web Tabanlı Eğitime Genel Bakış

 Web Tabanlı Eğitim İnternetin De Gelişmeye
Başlamasıyla Birlikte Uzaktan Eğitime Açılmış Bir
Kapıdır.Uzaktan Eğitim Web Tabanlı Eğitim İle Yeni
Bir Boyut Kazanmıştır.Teknolojinin Takip Edilmesi
İçin Web Tabanlı Eğitim Teknoloji Adına En Büyük
İmkandır.Çünkü Bir Çok Yeni Teknolojinin Ortaya
Çıktığı Dünyamızda Bu Yenilikleri Takip Etmenin
Tek Yolu Web Tabanlı Eğitimdir.
Uzaktan Eğitim Modeli Olarak
Web Tabanlı Eğitime Genel Bakış

 Web Tabanlı Eğitim
İnsanların Öğrenme
Şekillerini Değil,
Eğitmenlerin Öğretme
Yöntemlerini
Değiştirmiştir.Web
Tabanlı Eğitimde İnternet
Ve Bilgisayara Kolay
Ulaşıldığı İçin Her Evi
Bir Okul,Bir Fakülte, Bir
Kurs Haline Getirmiştir.
Moodle

 Moodle, herkesce
kullanılabilecek bir
çevrimiçi ders yönetim
sistemidir. Moodle açık
kaynak kodlu ve ücretsiz bir
yazılımdır. Moodle kelimesi
açılımı 'Modular Object
Oriented Dynamic Learning
Environment' olup Esnek
(Modüler) Nesne Yönelimli
Dinamik Öğrenme Ortamı
olarak çevrilebilir.
Moodle

 En önemli özelliği, herkes
tarafından (öğretmen,
öğrenci) çok kolay şekilde
kullanılmasıdır. 209
ülkede 81 dilde desteği
mevcuttur.Çok büyük bir
tematik topluluğa yani
geliştirici ve son kullanıcı
eğitmenlerden oluşan
(yanlızca kendi sitesinde
839,119 kayıtlı üye)
kitleye sahiptir.
Moodle

 Geniş geliştirici kitlesi
nedeniyle ürün yaşam
çevrimi çok hızlıdır.
Yani çok kısa sürede
yeni sürümle
geliştirilmektedir.
Sistem hem Windows
hem de Linux
sistemleri altında
çalışmaktadır.
Öğretim Yönetim Sistemi

 Asenkron (farklı zamanlı) veya harmanlanmış
eğitimde, öğrenenlerin ders seçimi ve derse
kaydolmasına, içeriklerin sunulmasına, ölçme ve
değerlendirme yapılmasına, kullanıcı bilgilerinin
izlenip raporlanmasına olanak sağlayan bir yönetim
yazılımıdır
Öğretim Yönetim Sistemi

 Bu yazılım sayesinde
öğrencilerin, personelin
eğitimlere ilgili takip
edilir, testlerden aldığı
puanlara göre
performansları izlenir.
Öğretim Yönetim Sistemi

Ülkemizde daha çok Eğitim Yönetim Sistemi olarak
kullanılmaktadır.
Daha geniş bir anlatımla ÖYS’nin işlevleri şu şekilde listelenebilir;
 e-Öğrenme içeriklerini kullanıcıya sunar,
 Kayıt işlemlerini yürütür,
 Kullanıcılar ve eğitmenler arasında iletişim ve etkileşimi sağlar,
 Ölçme ve değerlendirme yapar,
 Kullanıcı eğitim bilgilerini takip eder,
 Raporlar oluşturur.
 Tüm bu işler sayesinde iş gücünden, zamandan ve maliyetten
tasarruf sağlar.
Öğretim Yönetim Sistemi

 Bir kurum için doğru
ÖYS tanımı ise,
kurumun
gereksinimlerine yanıt
verebilen Öğrenme
Yönetim Sistemi
olacaktır.
Öğretim Yönetim Sistemi

 ÖYS yazılımları e-öğrenme
projesinin omurgasını
oluşturdukları için kurumlar
için son derece hayati bir
öneme sahiptir. Bununla
birlikte ÖYS yazılımları,
giderek uzaktan eğitim
portalleri haline
dönüşmektedir. Bu durum,
ÖYS ile birlikte yepyeni
yazılımların üretimini ve
kullanımını
yaygınlaştırmaktadır.
Öğretim Yönetim Sistemi

Bu yazılımlar;
 ÖYS Sınıf Yazılımları,
 Sosyal etkileşim ve
ortak çalışma araçları
(giderek standart ÖYS
özellikleri haline
gelmektedir.),
 İçerik (eğitsel yazılım)
üretim, sunum ve
yönetim yazılımları,
Öğretim Yönetim Sistemi

 Oldukça karmaşık ölçme
ve değerlendirme
yazılımları (ÖYS için
standart özelliklerdir.),
 Çevrimdışı (Offline)
içerik yönetim yazılımları.
 Çevrimdışı ölçme ve
değerlendirme yazılımları
(gizlilik ilkeleri
dahilinde) olarak
özetlenebilir.
İçerik Yönetim Sistemi

 İçerik Yönetim
Sistemi (İngilizce: Cont
ent Management System,
kısaca CMS) katılımcı
teknikler ile belge ya da
benzeri içeriklerin
yaratılmasına ve
düzenlenmesine
yardımcı olan yazılım
dizgeleridir...
İçerik Yönetim Sistemi

 Çoğu zaman bir web sitesi hazırlamak, web
sayfalarında bulunan bilgilerin arzu edilen şekilde
görüntülenmesini sağlayan yazılımlar olarak dar
anlamlı bir tanımla değinilen içerik yönetim
sistemleri, uluslararası platformda birçok
organizasyon için zorunluluk haline gelen modern
bir varlık yönetimi tekniği olmuştur.
İçerik Yönetim Sistemi

 Günümüzde içerik
yönetim sistemleri
kendi içerisinde
bölünmüş
bir yazılım endüstrisi
haline gelmiş, sayısız
yazılım firmasının
ürünleri ile birlikte
birçok açık kaynak kod
projesini
barındırmaktadır.
İçerik Yönetim Sistemi

 İçerik yönetim sistemi,
ortak çalışma
gerektiren ortamlardaki
iş akışını yönetmeyi
sağlayan işlemler
bütünüdür. Bu işlemler
manuel veya bilgisayar
tabanlı olabilir. Bu
işlemler aşağıdakileri
sağlamak için
tasarlanmıştır.
İçerik Yönetim Sistemi

 Çok miktarda insanın paylaşımlı veriye ulaşması ve
değiştirmesine imkan sağlamak,
 Erişilen veri için rol tanımlı yetkilerin verilmesini
sağlamak,
 Verinin kolay saklanmasını ve okunmasını
sağlamak,
 Tekrarlanan ve tekerrür eden veri miktarını
azaltmak için gerekli ortamları sağlamak,
 Rapor yazılmasını kolaylaştırmak,
 Kullanıcılar arası iletişimin artmasını sağlamak
İçerik Yönetim Sistemi

 Bir İYS'inde veri herhangi
birşey olabilir.
Dökümanlar, filmler,
resimler, telefon
numaraları, bilimsel veri
vb. İYS genelde veriyi
kaydetmek, kontrol
etmek ve gözden
geçirmek
(zenginleştirmek) ve
yayınlamak için
kullanılır.
İçerik Yönetim Sistemi

 Merkez bir veri
ambarında çalışır ve
yeni eklenen dosyalara
sürüm bilgisi ekler.
Sürüm bilgisi ekleme
işlemi İYS'nin en büyük
avantajlarından
birisidir.
Web Tabanlı Öğretimin
Bileşenleri Ve Özellikleri

 Web-tabanlı öğretim ,
öğrenimin teşvik
edildiği ve
desteklendiği anlamlı
bir öğrenme ortamı
oluşturmak için, WWW
üzerindeki kaynakları
kullanan hipermedya
tabanlı bir öğretim
programıdır.
Web Tabanlı Öğretimin
Bileşenleri Ve Özellikleri

 Bir web-tabanlı öğrenme ortamı birçok kaynağı ve
desteği içermelidir. Bileşenler bir web tabanlı
öğretim sisteminin iç parçalarıdır. Özellikler, bir
web-tabanlı öğretimin bu bileşenleri tarafından
desteklenen karakteristikleridir. Bileşenler tek olarak
ya da birlikte bir ya da daha fazla özelliğe katkıda
bulunabilirler.
Web Tabanlı Öğretim Bileşenleri

1) İçerik Geliştirilmesi
a) Öğrenme ve öğretim
teorileri
b) Öğretim tasarımı
c) Müfredat geliştirilmesi
Web Tabanlı Öğretim Bileşenleri

2) Çoklu ortam bileşeni
a) Metin ve grafik
b) Ses
c) Video
d) Grafik Kullanıcı
Arabirimi – karakter
modu yerine ikonları,
grafikleri ve bir işaret
aygıtını kullanır.
e) Sıkıştırma teknolojisi
Web Tabanlı Öğretim Bileşenleri
3) İnternet Araçları
a) İletişim Araçları
b) Asenkron: e-posta, eposta grupları, haber
grupları, vs.
c) Senkron: metin tabanlı
(örneğin soh- bet, IRC,
MUD, vs.) ve ses-video
(ör- neğin İnternet
telefonu, vs.) konferans
araçları
d) Uzaktan Erişim Araçları

Web Tabanlı Öğretim Bileşenleri

e) Telnet, Dosya Transfer
Protokolü (FTP), vb. f)
İnternet Gezinme Araçları
(Veritaban- larına ve web
belgelerine erişim)
g) Gopher, Lynx, vs. h) Arama
ve Diğer Araçlar
i) Arama motorları
j) Sayıcı araçlar g) Gopher,
Lynx, vs. h) Arama ve Diğer
Araçlar
i) Arama motorları
j) Sayıcı araçlar
Web Tabanlı Öğretim Bileşenleri

4) Bilgisayarlar ve
Depolama Aygıtı
a) Unix, DOS, Windows
ve Macintosh işletim
sistemlerini çalıştıran
bilgisa- yarlar
b) Sunucular, manyetik
ortamlar, CD- ROM lar,
vs.
Web Tabanlı Öğretim Bileşenleri

5) Bağlantılar ve Servis
Sağlayıcılar
a) Modemler
b) Dial-in (örneğin
standart telefon hat- ları,
ISDN, vs.) ve adanmış
(örneğin 56kbps, T1, E1
hatları, vs.) servisler
c) Gateway servis
sağlayıcılar, İnternet
servis sağlayıcılar, vs.
Web Tabanlı Öğretim Bileşenleri

6) Yazarlık Programları
a) Programlama dilleri
(örneğin HTML,
VRML, Java, Java
scripting, vs.)
b) Yazarlık araçları
c) HTML dönüştürücüler
ve editörler, vs.
Web Tabanlı Öğretim Bileşenleri

7) Sunucular
a) HTTP sunucular,
HTTPD yazılımı, Web
sitesi, URL, vs
b) CGI – http ya da web
sunucuları ile
etkileşimin bir yolu
Web Tabanlı Öğretim Bileşenleri

8) Browserlar ve Diğer
Uygulamalar
a) Metin-tabanlı browserlar,
grafik-ta- banlı
browserlar, VRML
browserlar, vs.
b) Bağlantılar (örneğin
hipertext bağlan- tılar,
hipermedya bağlantılar,
3-D bağlantılar, vs.)
c) Web browserlara eklenen
eklenti.
Web Tabanlı Öğretim Özellikleri

Anahtar Özellikler: Etkileşimli, çoklu or- tam, açık
sistem online arama, aygıt-mesafe-zaman bağımsız,
her yerden erişilebilir, elektronik yayın- lama, online
kaynaklar, dağıtılmış, değişik kültür- lerin etkileşimi,
endüstri destekli, öğrenen kont- rollü, vs.
Web Tabanlı Öğretim Özellikleri

İlave Özellikler: Uygunluk, kolay kullanım, online
destek, gerçekçi, ders güvenliği, ders geliş- tirme
kolaylığı, birlikte öğrenme, resmi ve resmi olmayan
çevreler, online değerlendirme, sanal kültürler, vb.
ğretimin tasarımına olan katkısı ile ilişkilidir
Web Tabanlı Eğitimin Avantajları

 WEB tabanlı eğitim
sayesinde her zaman
her yerde eğitim olgusu
gerçekleşir.
 Kurumlar ve bölgeler
arası dengesizlikler
kalkmış ve böylece
eğitimde fırsat eşitliği
sağlanmış olur
Web Tabanlı Eğitimin Avantajları

 Gruplar arasında
(öğrenci-öğretmen ve
öğrenci-öğrenci) çok
yönlü bir haberleşme
sağlanmaktadır
 Öğrencilerin, Internet,
bilgisayar ve bilgisayar
teknolojilerini kullanım
becerilerini arttırır.
Web Tabanlı Eğitimin Avantajları

 Metin tipinde bir
sunumdan öte, ses,
renk, grafik, animasyon
gibi unsurlarla beraber
Web daha etkili
olmaktadır.
 Bilgilerin kolaylıkla
değiştirilebilmesinden
dolayı sürekli güncel
bilgiler sunulmaktadır.
Web Tabanlı Eğitimin Avantajları

 İnternet en büyük bilgi
bankasından biridir.WEB
tabanlı eğitim sayesinde
de öğrenciler bilgiyi
bizzat kaynağından
alıyor ve aynı zamanda
teknolojiyle eğitim alarak
çağa ayak uyduruyorlar
 Daha ucuz bir maliyet
oluşturmaktadır.
 Eğitim kalitesi arttırılmış
olur.
Web Tabanlı Eğitimin Avantajları

 Öğrenci bu sayede ders
içeriklerini görebilir ve
anlamadığı konuları
tekrar dinleyebilir.
 Okullarda eksik olan ders
materyalleri bu şekilde
giderilebilir.
 Sınıf ortamında aktif
olmayan adaylar böylece
elektronik ortamda
özgüven kazanmış olur.
WEB Tabanlı Eğitimin
Dezavantajları

 Öğrencilerin daha çok
çaba sarf etmesi
gerekmektedir.Bu yüzden
öğrencinin irade sahibi ve
kendi başına çalışmayı
sevmesi gerekir.
 Eğitim veren bir kursun
oluşturulması için daha
fazla zaman ve çaba
gerekmektedir.
 Öğrencini yeterli
teknolojik bilgiye sahip
olması gerekir.
WEB Tabanlı Eğitimin
Dezavantajları

 Öğrencilerin (özellikle
de küçük yaştaki
öğrencilerin), canlı ile
cansız arasındaki farkı
ayırt etmelerini
zorlaştırması, duygusal
alanda körleşmelerine
neden olması ve onları
yalnızlığa itmesine
neden olmaktadır.
WEB Tabanlı Eğitimin
Dezavantajları

 Sürekli olan teknolojik
gelişmelerden dolayı
sistemin son gelişmeler
seviyesinde
güncellenmesi zor
olmaktadır.
WEB Tabanlı Eğitimin
Dezavantajları

 Öğretmenlerinde
teknolojik açıdan yeterli
olması gerekir.
 Öğrenciler dersi takip
etmede zorlanabilir ve
başarılı olamayabilir.
 Teknik yetersizlikler
olabilir.
KAYNAKÇA
















www.vikipedi.com
www.ab.org.tr
www.politeknik.gazi.edu.tr
www.aku.edu.tr
www.ocw.metu.edu.tr
http://www.eogrenme.net/index.php?option=com_content&task=view&id=5
8&Itemid=39
http://www.dersimiz.com/
http://www.bilgisayardershanesi.com/
http://www.bilisimterimleri.com/
http://url.nedir.com/
http://www.uzaktanegitim.gen.tr/
http://www.uzem.sakarya.edu.tr/
http://uzaktanegitim.istanbul.edu.tr/
Uzaktan Eğitim
www.eogrenme.net
HAZIRLAYANLAR

 MERVE AYBEK
 RABİA YILDIKO
 NEFİYE SARI
 FATMA ÇELİK
 MELTEM OĞUZ
 GAMZE KÖKSAL
 FATİH ŞİŞKİN
 ALİHAN ÖZKAN
TEŞEKKÜRLER
