EBM-rörelsen - Regionförbundet Örebro

Download Report

Transcript EBM-rörelsen - Regionförbundet Örebro

Evidensbaserade metoder
och
Evidensbaserad praktik
Per Sandén
Regionförbundet Örebro
Disposition
Varför EBP?
Vad är EBP?
Två spår
Kritisk granskning
Översikter/riktlinjer
Ett praktiskt
exempel
Ett alternativ
EBM-rörelsen (Evidensbaserad medicin)

EBM-rörelsen
 -resultatrörelsen
 -klinisk epidemiologi
 -randomiserade kliniska prövningar (RCT)
 -metaanalys och systematiska översikter

Den medicinska ansatsen

”Ett professionellt handlande byggt på vetenskap och tillämpning
av bevisat verkningsfulla interventioner.”

Program för att skapa vetenskaplig säkring av det professionella
arbetet.
Utvecklingen inom socialt arbete
Kerstin Wigzells debattartikel 1999
KUBAS-projektet
Socialstyrelsens roll
IMS
Enheten för kunskapsstyrning
Kerstin Wigzells utredning 2008
Verksamhetsuppföljning
Det s.k. plattformsarbetet
Vad är evidens?

Definition
”Påvisad effekt i vetenskapliga studier med högt
bevisvärde”

Vetenskaplig metod

RCT (Randomized Controlled Trials)
RCT Randomized controlled trial
Experimentgrupp
Kontrollgrupp
Behandling A
Behandling B
Trad. insats
Ingen insats
Effekt
Effekt
Översikter/riktlinjer - metaanalys
EXP
+
C
+
+
+
Dan
-
-
Karin
+
-
Kim
+
B
+
+
+
+
A
KNTRL
-
+
EXP
EXP
Stina
Johan
-
+
-
KNTRL
Lisa
+
Pelle
Jan
Anna
-
KNTRL
(Oscarsson 2009)
7
Hur fastställs evidens?
Evidensgrad 1
Minst två oberoende studier med högt bevisvärde eller en
systematisk översikt med högt bevisvärde.
Evidensgrad 2
En studie med högt bevisvärde plus minst två studier med
medelhögt bevisvärde och entydiga resultat.
Evidensgrad 3
Minst två studier med medelhögt bevisvärde och entydigt
resultat.
Evidensgrad 4
Enbart studier av lågt bevisvärde eller avsaknad av
studier.
Den evidensbaserade praktikens
kunskapskällor
Brukares
erfarenhet
och önskemål
Professionellas
erfarenhet
Evidensbaserad
praktik
Bästa rådande
evidens
Exempel på två spår
Kritisk granskning (Critical appraisal)
Beskriver en arbetsprocess
Översikter/riktlinjer (Reviews)
Metaanalyser
EBP enligt Kritisk granskning (Critical Appraisal)
1. Formulera undersökningsbara frågor på basis av information från
brukare.
2. Sök bästa tillgängliga evidens för att besvara frågan.
3. Värdera evidens med tanke på praktisk betydelse och
användbarhet
4. Integrera denna bedömning med brukarens erfarenhet och
önskemål och genomför insatsen.
5. Utvärdera den egna insatsen och effektiviteten vid utförandet av
steg 1-4
6. Förbättra insats och arbetsprocess
Översikter/riktlinjer
Sammanställningar av forskningsresultat
Tas fram av forskare
Anger vilka insatser som ska användas för vilka klienter
Upprättar ett metodprotokoll
Evidensgrader
Några sammanfattande rader
Förhållningssättet
För en praktiker innebär evidensbaserad praktik att i en
process av livslångt lärande ställa frågor kring klientens
problem och behov, och utifrån forskningen, klienten samt
egna och andras erfarenheter söka svar som kan utgöra
underlag för val av insatser.
Arbetsmetoden
Att dokumentera klientens situation före en insats,
insatsen i sig och klientens situation efter en insats är
minimivillkoret för att arbeta evidensbaserat. Utan denna
dokumentation kan man inte relatera olika insatsers
effekter till klientens behov eller insatsens utförande.