Zajęcia organizacyjne

download report

Transcript Zajęcia organizacyjne

Organizacja seminarium
dyplomowego inżynierskiego
Prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska
Plan zajęć
Wprowadzenie
Omówienie organizacji zajęć
Ustalenie listy tematów i promotorów
Omówienie sposobu przygotowania
prezentacji
 Ustalenie terminów pierwszej serii
prezentacji
 Zadanie domowe




Wprowadzenie
 Szczegółowy program przedmiotu
 Wykaz literatury
 Regulamin przedmiotu
 udział w zajęciach,
 sposób bieżącej kontroli wyników,
 tryb zaliczenia
 Terminy i miejsce konsultacji
 Oszacowanie czasu pracy studenta poza
zajęciami
Szczegółowy program przedmiotu
 Organizacja pracy nad publikacją
 Harmonogram
 Spis treści
 Wykorzystanie literatury
 Prezentacja projektów
 Emisja głosu
 Przygotowanie prezentacji
 Pomoce audiowizualne
 Wymagania formalne związane z egzaminem dyplomowym
 Dokumenty
 Terminy
 Przebieg egzaminu
Wykaz literatury
 www.cs.put.poznan.pl/jjozefowska
 Materiały do wykładów
 Hasło: w 2009
 Z. Szyjewski, Zarządzanie projektami
informatycznymi, Placet, Warszawa 2001.
 A. Jaszkiewicz, Inżynieria oprogramowania,
Helion, Gliwice 1997.
 W. Leszek, Technologia pisarstwa
naukowego, Wyd. Instytutu Technologii
Eksploatacji – PIB, Poznań – Radom 2007.
Regulamin przedmiotu
 Obowiązkowa obecność
 Usprawiedliwienia są respektowane w ciągu
tygodnia od nieobecności
 Maksymalnie 1 nieobecność nieusprawiedliwiona
 Maksymalnie 2 spóźnienia
 Jedna prezentacja (ok. 15 minut/osobę)
 Oddanie sprawozdania z prezentacji
 Nieobecność w terminie prezentacji powoduje
obniżenie oceny
 Oddanie pracy dyplomowej jest warunkiem
zaliczenia seminarium
Zasady przygotowania prezentacji
 Każdy student prezentuje referat
 Poza wygłoszeniem prezentacji należy
oddać sprawozdanie
 Strona tytułowa – wg wzoru sprawozdania na
stronie www
 Wydruk slajdów (6 slajdów na stronie)
Prezentacja
 Wstęp (około 5 minut)
 Cel: krótka prezentacja tematu i zakresu
pracy.
 Zakres:





temat pracy, promotor, skład zespołu, klient,
cel i zakres pracy,
koncepcja rozwiązania,
harmonogram prac,
aktualny stan prac na tle harmonogramu.
 Karta pracy dyplomowej
Prezentacja
 Część główna (Około 10 minut)
 Cel: uzasadnienie podjęcia tematu oraz koncepcji rozwiązania.
 Zakres
 temat pracy, promotor, skład zespołu, klient,
 cel i zakres pracy (rozwinięte w stosunku do pierwszej prezentacji),
 motywacja do podjęcia tematu – temat pracy na tle dostępnych
technologii informatycznych,
 koncepcja rozwiązania (przykłady rozwiązań szczegółowych),
 stosowane technologie,
 zaktualizowany harmonogram prac,
 aktualny stan prac na tle harmonogramu,
 proponowany spis treści pracy dyplomowej.
Kryteria oceny prezentacji
 Czy przedstawiono wszystkie wymagane informacje?
 Czy prezentacja była dobrze zorganizowana
(uporządkowana)?
 Czy prezentacja była zrozumiała pod względem
merytorycznym?
 Czy prezentacja była ciekawa?
 Czy materiały pomocnicze były dobrze przygotowane
(czytelne, pomocne)?
 Czy sprawozdanie zostało oddane w terminie?
30%
20%
20%
5%
20%
5%
Ustalenie terminów prezentacji
 Lista studentów i promotorów
 Data pierwszego wystąpienia
Zadanie domowe
 Przygotować z promotorem kartę pracy
dyplomowej i przynieść na następne zajęcia