อบรมเว็บไซต์

download report

Transcript อบรมเว็บไซต์

ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับเว็บ
เว็บคือการสื่ อสารสองทางที่เปิ ดให้บริ การตลอดเวลา เราสามารถใส่
ข้อมูลต่างๆ ได้ ทั้งภาพ, เสี ยง, วีดีโอ, ตารางรายละเอียดต่างๆ และรับข้อมูลจาก
ผูเ้ ยีย่ มชมได้ เช่น ความคิดเห็น, แบบฟอร์มสัง่ ซื้ อ, สถานการณ์ทางาน ลลล
เว็บที่ ดี คือเว็บที่ ตอบโจทย์ท้ งั เจ้าของเว็บและคนเยี่ยมชมเว็บที่ เป็ น
กลุ่มเป้ าหมาย เช่น ผูเ้ ยี่ยมชมสามารถหาข้อมูลที่ตอ้ งการได้ง่าย (ราคา, รู ปภาพ
สิ นค้า/บริ การ, แผนที่, เบอร์ ติดต่อ) ข้อมูลอัพเดทสม่าเสมอ มีระบบที่เพียงพอ
กับการสื่ อสาร/รับส่ งข้อมูล
เว็บเป็ นระบบที่ ประยุกต์ใช้ได้หลายรู ปแบบ ทาให้ หากต้องมี การวิเคราะห์
ระบบและออกแบบตามความต้องการโดยละเอียด จะต้องใช้เวลาและงบประมาณสู ง
มาก แต่หากเป็ นเว็บที่นาเสนอข้อมูลทัว่ ๆ ไป ที่ไม่ตอ้ งการการวิเคราะห์ระบบ เราอาจ
ใช้ระบบที่ออกแบบสาหรับการจัดการข้อมูลพื้นฐานได้ เรี ยกว่า Content Management
System (CMS) ซึ่ งอาจเรี ยกว่าโปรแกรมเว็บสาเร็ จรู ป มีหลากหลายโปรแกรม เช่น
WordPress, Drupal, Joomla
Domain Hosting และระบบจัดการข้ อมูล
การนาเสนอในรู ปแบบเว็บ
ในยุคนี้ เว็บพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปมาก เราอาจเรี ยกว่าเป็ นยุคของเว็บ 2.0
ซึ่ งคือ การที่คนทัว่ ไปสามารถเข้าถึงเว็บ/ทาเว็บ/ส่ งข้อมูลให้เว็บได้ง่าย ค้นหาข้อมูลผ่าน
Search Engine (เช่น Google) ได้สะดวกกว่าการพิมพ์ชื่อเว็บแบบเดิม ทาให้พฤติ กรรม
การบริ โภคข้อมูลของเว็บเปลี่ยนไป และทาให้การนาเสนอของเว็บเปลี่ยนไปดังนี้
การเตรียมข้ อมูลเพือ่ ทาเว็บ
มีอะไรใหม่ ใน Wordpress 3.8
มีอะไรใหม่ ใน Wordpress 3.8
มีอะไรใหม่ ใน Wordpress 3.8
มีอะไรใหม่ ใน Wordpress 3.8
การติดตั้งชุดตกแต่ ง
(Theme)
การติดตั้งชุ ดตกแต่ ง (Theme)
1.คลิกเลือกเมนูรูปแบบบล็อก (Appearance) แล้วเลือก Themes
การติดตั้งชุ ดตกแต่ ง (Theme)
2. เลือกคาค้นต่างๆ แล้วกดปุ่ ม Find Themes ล่างสุ ด (ไม่กรอกข้อมูลเลยแล้วกด จะแสดงธีมทั้งหมด)
การติดตั้งชุ ดตกแต่ ง (Theme)
3. กดปุ่ ม ติดตั้งตอนนี้ (Install)
การติดตั้งชุ ดตกแต่ ง (Theme)
4. กดปุ่ มใช้งาน (Activatel)
การติดตั้งชุ ดตกแต่ ง (Theme)
5. ผลจากการเปลี่ยน Theme
การใช้ งานวิดเจ็ต
(Widget)
การใช้ งานวิดเจ็ต (Widget)
1.เลือก รู ปแบบบล็อก (Appearance) -> Widget แล้วลาก Widget จากซ้ายมือ ไปไว้ที่
ช่อง Sidebar ด้านขวามือ
การใช้ งานวิดเจ็ต (Widget)
2. ทดลองลากวิตเจ็ตที่ชื่อ ข้อความ (Text)
การใช้ งานวิดเจ็ต (Widget)
3. ผลการเพิ่มข้อความบน Sidebar
การสร้างหน้า – และเมนู
(Page – Main Menu)
การสร้ างหน้ าต่ างๆ (Page)
คลิกเลือกเมนู Page (หน้า) เพื่อทาการแก้ไข เพิ่มหน้า หรื อลบหน้า
1. ถ้าต้องการเพิ่มหน้าให้คลิก Addnew (เขียนหน้าใหม่)
2. ถ้าต้องการแก้ไขหน้าที่มีอยูแ่ ล้วให้คลิกที่หน้าที่ตอ้ งการแก้ไข
3. ถ้าต้องการลบหน้าให้คลิก Trash (ถังขยะ) บริ เวรด้านล่างของหน้านั้น
การใส่ ข้อความและการจัดรู ปแบบข้ อความ
ส่ วนของการเผยแพร่
หัวข้อ ของหน้า
ใส่ รูปภาพ
เครื่ องมือแก้ไข
ข้อความ
พื้นที่ใส่ ขอ้ ความ
การเพิม่ สื่ อและรู ปภาพ
แหล่งของสื่ อที่จะเอามาลง
1.Upload Files คือเพิ่มไฟล์ใหม่
2.Media Library คือเพิ่มจากไฟล์ที่เคย upload แล้ว
การเพิม่ สื่ อและรู ปภาพ
เลือกอัลบั้มรู ปภาพ
เลือกรู ปภาพที่ตอ้ งการ
กดเพิ่มรู ปภาพลงในหน้า
การเพิม่ สื่ อและรู ปภาพ
การสร้ าง Main - Menu
หน้าที่ใช้ทา Menu
Menu และ Sub Menu
การสร้ างบล็อก
(Post)
การสร้ างบล็อก (Post)
คลิกเลือกเมนูเรื่ อง (Post) เพื่อทาการแก้ไข เพิ่มเรื่ อง หรื อลบเรื่ อง
1. ถ้าต้องการเพิ่มเรื่ องให้คลิก เขียนเรื่ องใหม่ (Add New Post)
2. ถ้าต้องการแก้ไขเรื่ อง (Post) ที่มีอยูแ่ ล้วให้คลิกที่เรื่ อง (Post) ที่ตอ้ งการแก้ไข
3. ถ้าต้องการลบหน้าให้คลิก ถังขยะ (Trash) บริ เวณด้านล่างของหน้านั้น
การใส่ ข้อความและการจัดรู ปแบบข้ อความ
ส่ วนของการเผยแพร่
หัวข้อ ของเรื่ อง
ใส่ รูปภาพ
เครื่ องมือ
แก้ไข
ข้อความ
พื้นที่ใส่ ขอ้ ความ
การเพิม่ สื่ อและรู ปภาพ
แหล่งของสื่ อที่จะเอามาลง
1.Upload Files คือเพิ่มไฟล์ใหม่
2.Media Library คือเพิม่ จากไฟล์ที่เคย upload แล้ว
การเพิม่ สื่ อและรู ปภาพ
เลือกอัลบั้มรู ปภาพ
เลือกรู ปภาพที่ตอ้ งการ
กดเพิม่ รู ปภาพลงในหน้า
การเพิม่ สื่ อและรู ปภาพ
เสริ มคุณสมบัติ ให้เว็บ
(Plug-in)
การติดตั้งโปรแกรมเสริม (Plugin)
โปรแกรมเสริ ม จะทาให้ WordPress สามารถทางานได้มากกว่าการจัดการข้อมูล
ปกติ เช่น สร้างหน้าชัว่ คราวเวลาปิ ดปรับปรุ ง, เครื่ องมือช่วยในการตกแต่งบทความ, เชื่ อมต่อ
กับ Facebook/Twitter, ปรับปรุ งการทางานและการแสดงผลต่างๆ
เลือกปลัก๊ อิน
เพิ่มปลัก๊ อินใหม่ตามที่ตอ้ งการ
ปลัก๊ อินที่ติดตั้งแล้ว
การติดตั้งปลัก๊ อินใหม่ (Add Plugin)
เมนูสาหรับเลือกปลัก๊ อิน
พิมพ์ชื่อปลัก๊ อินที่ตอ้ งการ
ค้นหา
ปลัก๊ อินทีแ่ นะนา
1. Akismet ใช้ป้องกันบล็อกของคุณจากความเห็นและ trackback สแปม ต่าง
2. CKEditor for WordPress เพิ่มเครื่ องมือการตกแต่งบทความต่างๆ
3. SI CAPTCHA Anti-Spam เพิม่ CAPTCHA เพื่อป้ องกัน สแปมในหน้า login
4. StatPress ใช้ในการเก็บและแสดงสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
5. Uji Popup ใช้เพื่อสร้าง popup แสดงข้อความ หรื อโฆษณาต่างๆ
6. All in One SEO Pack ใช้เพื่อทาให้เว็บของเรามีอนั ดับที่ดีในการค้นหาผ่าน Search Engine
ปรับแต่ง SEO ให้ Wordpress
(SEO Plugin)
SEO คือ
Search engine optimization (SEO) แปลว่า "การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดใน
เสิ ร์จเอนจิน" คือ กระบวนการที่ทาให้เว็บไซต์ หรื อ ชื่อเว็บไซต์ ปรากฏอยูใ่ นตาแหน่ง
ที่ดีที่สุดของผลการค้นหาผ่าน เว็บเสิ ร์ชเอนจิน (Search Engine) ด้วย Search Keyword
ที่เกี่ยวข้องกับ ธุ รกิจ ข้อมูล เนื้ อหา บทความ สิ นค้าและบริ การ ที่นาเสนอผ่านเว็บไซต์
ของเรา โดยรักษาให้อยูใ่ นตาแหน่งที่ดีที่สุดเสมอ (ปกติจะพยายามทาให้อยูใ่ นหน้าแรก
ของการค้นหา) ซึ่ งการทา SEO นั้นจะประกอบไปด้วย การปรับปรุ ง-เพิ่มคาสาคัญ (คีย ์
เวิร์ด) ในหน้าเว็บไซต์ การปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ให้มีขนาดเล็ก การใช้ meta tag และ
วิธีอื่นๆ ควบคู่กนั ไป
All in One SEO Pack Plugin
การตั้งค่าทัว่ ไป
การตั้งค่าหน้าหลัก
ชื่อของหน้าหลัก
รายระเอียดของหน้าหลัก
คาสาคัญของหน้า
All in One SEO Pack Plugin
ปกติแล้ว WordPress จะตั้งค่า
Title ให้เราในลักษณะ Archive – Blog
Name – Post Title ซึ่ ง Title ลักษณะนี้
SEO นั้นดีสู้ Title ในลักษณะ Post Title
– Blog Name สาหรับหน้า Post หรื อ
Page Title – Blog Name สาหรับหน้า
Page ไม่ได้ ดังนั้น All in one SEO จีงจะ
เขี ย น Titleให้ เ ราใหม่ ใ นแบบที่ เ รา
ต้องการ
The END