Uitzigt - School of Education

Download Report

Transcript Uitzigt - School of Education

Leidraad bij het geïntegreerd
toetsen van eindcompetenties bij
zij-instromers lerarenopleiding
UITZIGT (SoE 2010/26)
Penvoerende instelling:
Projectpartners:
KHLeuven
Lessius Mechelen
CVO VIVO Kortrijk
Positionering van het UITZIGT-assessmentinstrument
Een totaalbenadering
 Leerweg-onafhankelijk assessment-instrumentarium voor
eindtoetsing zij-instromers dat beter aansluit bij alternatieve
(verbredende en verdiepende) leertrajecten
↔ gefragmenteerde benadering van evaluatie
↔ taakbelasting van klassieke toetspraktijk
(zowel voor lectoren als cursisten)
 meer aansluiten bij een competentiegerichte curriculumopbouw
 Verwevenheid EVC en eindtoetsing
Actieve rol van de student
• Betrokkenheid van de student voor, tijdens en na
de evaluatie
– Zelf bewijslast verzamelen, kritisch terugblikken, eigen
leerproces bevragen…
– Niet alle initiatief aan de ‘ondervrager’ laten: de student toont
zelf aan dat hij in verschillende beroepssituaties juist heeft
gehandeld/competent is
– Feedback naar de student: assessment for learning
• Zelfregulering van het leren
• Responsabilisering van de student
Leerwegonafhankelijke beoordeling
Assessment is onafhankelijk van het gevolgde
leertraject:
- ontkoppelen van begeleiden en beoordelen
- toetsing van alle studenten met eenzelfde
beoordelingskader
= MEER validiteit en betrouwbaarheid van de
beoordeling.
→ Accreditatie-criteria verscherpen de behoefte
aan objectieve outputpeiling
360° feedback in summatieve context
1. Klassieke kennis- en vaardigheidstoetsen
2. Bewijslast praktijk
(student, opleiding, stageplaats)
3. Checklist
4. Bijkomende toetsing
(casussen, actieonderzoek, authentieke leertaken)
5. Portfolio-assessment
(portfolio + competentiegericht interview)
Begeleiden van de student bij het samenstellen van
het assessmentportfolio
• Duidelijke afspraken over de inhoud en de
maximumomvang van een portfolio
(= aantal bewijsstukken)  vormelijke ontvankelijkheid
• Leidraad: STARR-formulier
• Kwalitatieve criteria voor de bewijsstukken (VRAAK)
 inhoudelijke ontvankelijkheid
• Correct Nederlands zonder spelfouten
Evaluatiecriteria en cesuren die leiden tot een
eindoordeel
• Een holistische benadering met analytische inslag
• Assessoren  één totaalbeoordeling
+ motivering door de (kwalitatieve) beoordelingen van
verschillende deelcompetenties
• Autonomie van de instellingen
• Aanbevelen van een mogelijke beslissingsstrategie
• Informatie die van doorslaggevende aard is in de
eindweging:
 professionele houdingen (attitudes)
 een aantal competenties zien we als zogenaamde breekijzers
Verloop van het eind-assessment en de beoordelingscommissie
Voorbereiding en ondersteuning student
• Ideaal tijdpad : zie projectdocument
(uitprinten)
Voorbereiding en coaching van assessoren
• Vertrouwd maken met het competentieprofiel
• Vaardigheden bij het doornemen van een
competentiegericht portfolio ontwikkelen:
wat is goede bewijslast?
• Beheersen van interviewtechniek (STARR)
• Oefenen in het toepassen van cesuren
Implementatie CVO VIVO Kortrijk
• Digitaal portfolio
• Keuze- en verplichte opdrachten in
bewijskracht
Implementatie Thomas More
• Werkplekleren
Stage + 2 opleidingsonderdelen
• Deels digitaal portfolio
Via Toledo
• Bewijskracht vrij te kiezen
Per competentiecluster
Implementatie KHLeuven
• Uitbreiding tot alle OPO’s
(volledige competentieprofiel)
• Evolutie naar geïntegreerde eindtoetsing
(programmatisch toetsen)
Vragen
• Welk gedachtengoed of realisaties spreken je
aan uit dit project?
• Wat zie je (nog) moeilijk te realiseren in jouw
instelling? Waarom?