sixsigmaที่ดีที่สุดnew

download report

Transcript sixsigmaที่ดีที่สุดnew

SIX SIGMA
นายกนกศักดิ ์
จันชา
ชนะ
รหัส 534702201
บ.5306
นางสาวช่อผกา
บุบพันธ ์
รหัส 534702208
บ.5306
นางสาวปิ ยาภรณ ์
รหัส
534702210 บ.5306
ศรีสุข
• Six Sigma คืออะไร:
Six Sigma คือ ส่วนผสม
กลมกลืนกันระหวางความฉลาด
่
หลายๆ ดานในการบริ
หาร
้
องคกร
โดยการพัฒนากลวิธ ี
์
ทางสถิตเิ พือ
่ ใช้เป็ นอาวุธของ
องคกร
โดยเป้าหมายสูงสุดของ
์
Six Sigma นี้ ไดเน
่ าร
้ ้ นไปทีก
• แนวคิดพืน
้ ฐานของ Six sigma
เป็ นการพัฒนาทีม
่ งเน
ุ่ ้ นความเป็ น
เลิศ ไดแก
่ อสาร การสรางกล
้ ่ ดานการสื
้
้
ยุทธ ์ และนโยบาย การกระจาย
นโยบาย การจูงใจ และการจัดสรร
ทรัพยากรในองคการให
่ ให้
้เหมาะสม เพือ
์
การปรับปรุงองคการเป็
นไปอยางต
อเนื
่
่ ่ อง
์
และเป็ นระบบ
โดยเน้นการมีส่วนรวมของ
่
พนักงานทีม
่ ค
ี วามสามารถ มีความ
ตัง้ ใจทีจ
่ ะปรับปรุง ตองได
รั
้
้ บ
ความรูที
้ เ่ พียงพอตอการ
่
ปรับปรุง รวมทัง้ มีทม
ี ทีม
่ ี
ความสามารถและมีความตัง้ ใจทีจ
่ ะ
ปรับปรุง มีทม
ี ทีป
่ รึกษาทีม
่ ค
ี วาม
• วิธก
ี ารและขัน
้ ตอนของ Six Sigma
วิธก
ี ารนา Six Sigma ไปใช้ใน
การปรับปรุงคุณภาพการทางานเพือ
่ ให้
สามารถตอบสนองความตองการของลู
กคา้
้
ไดดี
้ เรียกวา่ DMAICซึง่ เป็ นวิธก
ี ารใน
้ ยง่ิ ขึน
การวิเคราะหและปรั
บปรุงกระบวนการ
์
ทางานและแกไขปั
ญหาทีม
่ อ
ี ยูในปั
จจุบน
ั
้
่
(Process Improvement) ซึง่ DMAIC จะมี
องคประกอบดั
งนี้
์
D-Define คือขันตอนในการก
้
าหนดลักษณะปั ญหาที่องค์กรเผชิญอยู่
M-Measure คือขันตอนการเก็
้
บข้ อมูลและวัดค่าข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
A-Analyze คือขันตอนในการน
้
าเอาข้ อมูลที่เก็บมา มาวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหา
I-Improve คือขันตอนในการเสนอแนะแนวทางแก้
้
ไขปั ญหาและการนาไปปฏิบตั ิจริง
C-Control คือขันตอนในการควบคุ
้
มให้ กระบวนการอยูภ่ ายใต้ ข้อกาหนดที่ตงไว้
ั้
• แนวคิดแบบ six sigma เน้นให้พนักงานแตละคน
่
สร้างผลงานขึน
้ มาโดย
1. การตัง้ ทีมทีป
่ รึกษา (Counselling
groups) เพือ
่ ให้คาแนะนาพนักงานในการ
กาหนดแผนปรับปรุงการทางาน
2. การให้ทรัพยากรทีจ
่ าเป็ นตอการ
่
ปรับปรุง (Providing resource)
3. การสนับสนุ นแนวความคิดใหม่ ๆ
(Encouraging Ideas) เพือ
่ ให้โอกาส
พนักงานในการเสนอแนะความคิดเห็ นใหมๆ่
4. การเน้นให้พนักงานสามารถคิดไดด
้ วย
้
แนวคิดการบริหารองคการแบบเดิ
ม
์
1.ผลของการแกไขปั
ญหาจะตอง
้
้
หายขาด
2.ผู้นาคือผู้ทีส
่ ามารถแกไขปั
ญหา
้
ในปัจจุบน
ั ได้
3.ใช้ประสบการณและความ
์
ชานาญเป็ นหลักในการปรับปรุงเพราะ
เห็ นผลสาเร็จไดง้ าย
่
4.ความรับผิดชอบเป็ นหน้าทีข
่ อง
พนักงานแตละคนต
องปฏิ
บต
ั ิ
่
้
แนวคิดการบริหารแบบ six sigma
1.เน้นสรางทั
กษะและการเรียนรูให
้
้ ้แก่
พนักงานอยางเป็
นระบบ และเขมงวด
รูปั
่
้
้ ญหา
และกาหนดเป็ นโครงการปรับปรุงทัง้ ระยะสั้ นและ
ระยะยาว
2.วัดทีผ
่ ลการปรับปรุงเป็ นหลัก
3.ใช้ทีมงานทีม
่ ผ
ี ลประเมินการทางานดี
หรือ ดีเยีย
่ ม มาทาการปรับปรุงและตัดสิ นใจให้
คนเกงมี
่ แกปั
่ เวลาถึง 100 % เพือ
้ ญหาให้กับ
องคการ
์
4.สรางผู
น
้ ในอนาคต
้
้ าโครงการให้เกิดขึน
5.ใช้ขอมู
้ ลเป็ นตัวตัดสิ นใจเทานั
่ ้น
6.เนนความรับผิดชอบในการทาโครงการ
หลักการสาคัญของกลยุทธ ์ Six sigma
การบรรลุกลยุทธที
์ ่
สาคัญของ six sigma ซึง่ เกีย
่ วของกั
บ
้
ขัน
้ ตอน 4 ขัน
้ ตอน ซึง่ ประกอบดวย
้
Measure - Analyze - Improve Control
1. Measurement ในขัน
้ นี้เป็ นการ
ขัน
้ ตอนการวัด วัดวาองค
การอยู
ที
่
่ ่
์
ใด black belt จะกระทาเพือ
่ วัดจุด
วิกฤตตอคุ
่ ณภาพ (Critical to
Quality : CTQ) หรือการวัดสิ่ งทีม
่ ี
ผลกระทบตอลั
่ กษณะคุณภาพหรือ
ผลการปฏิบต
ั งิ านมากทีส
่ ุดวางแผน
กาลังคนทาการวัดในสิ่ งทีจ
่ าเป็ นซึง่
เป็ นการประเมินปัญหาและระบุ
ปัญหา บันทึกผลลัพธที
้
์ ไ่ ดและ
2. Analyze เป็ นการวิเคราะห ์
วาปั
ๆ เริม
่ มาจากทีใ่ ด
่ ญหาตาง
่
เพือ
่ หาทางแกไขโดยการเปรี
ยบเทียบ
้
ศั กยภาพขององคการและ
์
คูแข
่ ง่ วิเคราะหช
่
์ ่ องวางของ
กระบวนการทางานตางๆ
ทีเ่ กิดขึน
้
่
ในองคการ
เพือ
่ ระบุปจ
ั จัยทีน
่ าไปสู่
์
ผลสาเร็จในกระบวนการปฏิบต
ั งิ าน
ในบางกรณีจะพบวาองค
การมี
ความ
่
์
จาเป็ นตองออกแบบผลิ
ตภัณฑ ์ หรือ
้
3. Improvement การแกไข
้
กระบวนการ ในขัน
้ นี้ black
belt จะเป็ นผู้ระบุลก
ั ษณะของ
ผลิตภัณฑที
่ องปรั
บปรุงเพือ
่ ให้
้
์ ต
บรรลุผลในการปฏิบต
ั งิ านและบรรลุ
วัตถุประสงคทางด
านการเงิ
น การ
้
์
ปรับปรุงที่ CTQจะช่วยในการ
ปรับปรุงเพือ
่ ให้เกิดการเปลีย
่ นแปลง
ทัง้ กระบวนการ
4. Control การควบคุม ในขัน
้ นี้ถก
ู
กาหนดขึน
้ มาเพือ
่ ช่วยให้ black
belt กาหนดมาตรการตาง
ๆ เพือ
่ เป็ นตัว
่
ควบคุมตัวแปรทีส
่ าคัญให้อยูในช
่
่ วง
มาตรฐานใหมที
่ ร่ ะดับการทางานทีไ่ ดรั
้ บ
การปรับปรุงแลวในขั
น
้ ตอนของการ
้
ปรับปรุงจนมัน
่ ใจวาความส
าเร็จตาง
ๆ
่
่
ทีเ่ กิดขึน
้ นั้นเป็ นผลมาจากการปรับปรุง
กระบวนการจริง ๆ (MiKel J. Harry,
1998:62). เมือ
่ ไดมี
้ การปรับปรุง
โครงสรางและหน
ั ผิดชอบ ของ Six
้
้ าทีร่ บ
sigma ประกอบดวย
้
1.Champion เป็ นชือ
่ เรียกผูที
่ ค
ี วาม
้ ม
รับผิดชอบสูงสุดตอผลส
าเร็จในงาน หรือผู้บริหาร
่
ระดับสูง(Executive-Level
Management) สนับสนุ นให้เป้ามายของงาน
สาคัญประสบความสาเร็จรณรงคและผลั
กดันให้
์
เกิดองคการ
six sigma และเกิดกระบวนการ
์
ปรับปรุงองคการอย
างต
อเนื
์
่
่ ่อง ขจัดอุปสรรค ให้
รางวัลหรือคาตอบแทน
ตอบปัญหา อนุ มต
ั ิ
่
โครงการ กาหนดวิสัยทัศนโครงการ
สนับสนุ น
์
ทรัพยากรในดานบุ
คลากร
้
งบประมาณ เวลา สถานที่ กาลังใจ และความ
2. Six sigma Director มีหน้าที่
นาและบริหารองคการให
้สาเร็จบรรลุ
์
แนวทาง six sigma ภายในหน่วยงาน
ทางธุรกิจตนเองเป็ นผูก
้ าหนดแนวทาง
ในการปฏิบต
ั แ
ิ ละนโยบายการ
ดาเนินงานของ six sigma สนับสนุ น
กิจกรรมตางๆ
ทีส
่ าคัญในการกระจาย
่
นโยบายให้เป็ นไปอยางต
อเนื
่
่ ่ อง
3. Master Black Belt คือ
ผูช
ค และเครือ
่ งมือ
้ านาญการดานเทคนิ
้
สถิต ิ เป็ นผูมี
ย
่ วชาญ
้ ความรูและความเชี
้
ในการทางานเป็ นอยางดี
และสามารถ
่
ถายทอดและให
่ สราง
่
้การอบรมเพือ
้
ทีม Black Belt และGreen Belt ตลอด
การปรับปรุงได้ เป็ นผูช
้ ่ วยเลือก
โครงการปรับปรุง
ให้แก่ Champion และเป็ นผูมี
้ ความคิด
สรางสรรค
ในการคั
ดเลือกโครงการ
้
์
ปรับปรุง โดยมองในภาพรวมใหญของ
4. Black belt คือ ผูบริ
้ หาร
โครงการ (Project Manager) และผู้
ประสานงาน (Facilitator )ไดรั
้ บการ
รับรองวาเป็
้ ครู Black belt เป็ น
่ นสายดาชัน
การบงบอกถึ
งระดับความสามารถสูงสุด
่
ของนักกีฬายูโด จะทาหน้าทีเ่ ป็ นหัวหน้า
โครงการ บริหารลูกทีมทีม
่ ล
ี ก
ั ษณะขาม
้
สายงาน ซึง่ ในการบริหาร six sigma จะ
่
าโครงการยอยที
ประกอบไปดวยการท
่
้
คัดเลือกจากปัญหาทีม
่ อ
ี ยูในกระบวนการ
่
ตาง
ๆ ขององคการ
กระจายกลยุทธและ
่
์
์
นโยบายของบริษท
ั ไปยังระดับ
Black Belt ตองได
รั
้
้ บการฝึ กอบรม
เพือ
่ ให้มีความรูที
้ สาคัญในการปรับปรุงการ
ทางาน ซึง่ ความรูหลั
้ ก ๆ ของ Black
Belt เพือ
่ การทาโครงการปรับปรุงทีจ
่ ะ
ไดรั
้ บประกอบดวย
้
1 ความรูทางสถิ
ติ
้
2 ความรูทางด
านการบริ
หารโครงการ
้
้
านการสื
่ อสารและการ
3 ความรูทางด
้
้
เป็ นผูน
้ าโครงการ
4 ความรูเพื
่ การปรับปรุงคุณภาพอืน
่
้ อ
ๆ
5. Green belt คือพนักงานทีท
่ า
หน้าทีโ่ ครงการ เป็ นผูที
ั การรับรองวา่
้ ร่ บ
มีความสามารถเทียบเทานั
่ กกีฬายูโดใน
ระดับสายเขียว ซึง่ ในการบริหาร six
sigma นั้น ผู้ทีท
่ าหน้าทีเ่ ป็ น Green
belt จะเป็ นผูช
้ ่ วยของ Black belt ใน
การทางาน ทาหน้าทีใ่ นการปรับปรุง
โดยใช้เวลาส่วนหนึ่งของการทางาน
ปกติ นาวิธก
ี ารปรับปรุงตามแนวทาง six
sigma ไปใช้ในโครงการได้ สามารถ
6. Team Member ใน
โครงการทุกโครงการจะตองมี
้
สมาชิกทางาน 4-6 คน โดยเป็ น
ตัวแทนของคนทีท
่ างานใน
กระบวนการทีอ
่ ยูในขอบข
ายของ
่
่
โครงการ
การนาขัน
้ ตอนของ Six sigma ไปใช้ มี
่ าคัญ คือ
วัตถุประสงคที
์ ส
1. เพือ
่ ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ
(Process Improvement) ซึง่ จะเป็ นการ
มองหาวาอะไรคื
อตัวแปรสาคัญในการ
่
ปรับปรุง
2.ใช้ในการออกแบบ ซึง่ อาจจะเป็ นไดทั
้ ง้
ผลิตภัณฑ ์ บริการใหม่ (Product
Design/Redesign) หรือออกแบบ
กระบวนการใหม่ (Process