เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี Material Safety Data Sheet(MSDS)

Download Report

Transcript เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี Material Safety Data Sheet(MSDS)

Material Safety Data Sheet(MSDS)
หรือ
Safety Data Sheet (SDS)
เอกสารข้ อมูลความปลอดภัยสารเคมี
MSDS หรือ SDS หมายถึง...
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี ที่แสดงข้อมูลเฉพาะ
ของสารเคมีแต่ละตัวเกี่ยวกับลักษณะความเป็ นอันตรายของสารเคมี
องค์ประกอบของสารเคมี พิษ วิธีใช้ การเก็บ การกาจัดและ
การจัดการอื่นๆ ซึ่งจะต้องมีประจาไว้ในห้องปฏิบตั ิการทุกห้องเพื่อ
ความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้สารเคมีในห้องปฏิบตั ิการ
โดยข้อมูลที่แสดงในเอกสารต้องเป็ นไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย
กาหนด
ข้ อมูลทีอ่ ยู่ใน MSDS หรือ SDS ของสารเคมี
ประกอบด้ วย 16 หัวข้ อ
1. ข้ อมูลเกีย่ วกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจาหน่ าย
2. องค์ ประกอบ/ข้ อมูลเกีย่ วกับองค์ ประกอบของสารเคมี
3. ข้ อมูลเกีย่ วกับอันตรายของสารเคมี
4. มาตรการปฐมพยาบาล
5. มาตรการการผจญเพลิง
6. มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารเคมีหกรั่วไหล
7. ข้ อปฏิบัติการใช้ สารและการเก็บรักษา
8. การควบคุมการสั มผัสสาร/การป้องกันส่ วนบุคคล
ข้ อมูลทีอ่ ยู่ใน MSDS หรือ SDS ของสารเคมี(ต่ อ)
9. สมบัติทางเคมีและกายภาพ
10. ความเสถียรและความว่ องไวต่ อปฏิกริ ิยา
11. ข้ อมูลทางพิษวิทยา
12. ข้ อมูลเชิงนิเวศน์
13. มาตรการการกาจัด
14. ข้ อมูลการขนส่ ง
15. ข้ อมูลเกีย่ วกับข้ อกาหนดและพระราชบัญญัติ
16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
ตัวอย่ างเอกสาร MSDS ของ
Sulfuric acid
1. ข้ อมูลเกีย่ วกับสารเคมีและบริษทั ผู้ผลิตและจัดจาหน่ าย
ชื่อเคมี IUPAC : Sulfuric acid
ชื่อเคมีทวั่ ไป : Sulfuric acid
ชื่อผู้ผลิต/นาเข้ า : Kyhochem (pty) Limited
แหล่ งข้ อมูลอืน่ ๆ : Modderfontein Ganteng 1645
2. องค์ ประกอบ/ข้ อมูลเกีย่ วกับองค์ ประกอบของสารเคมี
ชื่อพ้องอืน่ ๆ : Oil of vitriol; BOU; Dipping Acid; Vitriol Brown
Oil; Sulfuric; Acid Mist; Hydrogen sulfate; Sulfur acid;
Sulfuricacid, spent;
สู ตรโมเลกุล :
สู ตรโครงสร้ าง :
2. องค์ ประกอบ/ข้ อมูลเกีย่ วกับองค์ ประกอบของสารเคมี(ต่ อ)
รหัส CAS NO. : 7664-93-9
*CAS NO. เป็ นชุดตัวเลขที่กาหนดขึ้นโดย Chemical Abstracts Service
of the American Chemical Society สาหรับใช้ช้ ีบ่งชนิดของสารเคมีอนั ตรายที่
กาหนดในกฎหมาย Toxic Substance Control Act (TSCA)
รหัส UN/ID NO. : 1830
* รหัส UN/ID NO. เป็ นรหัสตัวเลข 4 หลัก เพื่อชี้บ่งชนิดของสารเคมี (Identification
Number) ที่ถูกกาหนดโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations) และกรมการ
ขนส่ งแห่งสหรัฐอเมริ กา (Department of Transportation ; DOT)
2. องค์ ประกอบ/ข้ อมูลเกีย่ วกับองค์ ประกอบของสารเคมี(ต่ อ)
รหัส EC NO. : 231-639-5
*รหัส EC NO. เป็ นระบบรหัสสารเคมี 7 หลัก ที่กาหนดขึ้นโดยกลุ่มประชาคมยุโรป
รหัส IMO :
*รหัส IMO คือสัญลักษณ์รูปภาพที่ใช้เพื่อบอกความเป็ นอันตรายของสารเคมี
3. ข้ อมูลเกีย่ วกับอันตรายของสารเคมี
อันตรายต่ อสุ ขภาพอนามัย (Health Effect)
สั มผัสทางหายใจ : การหายใจเข้าไป สารนี้มีฤทธิ์กดั กร่ อนและก่อให้เกิดการ
ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ทาให้มีอาการน้ าท่วมปอด เจ็บคอ ไอ
หายใจติดขัด และหายใจถี่รัว การหายใจเอาสารที่ความเข้มข้นสูงอาจทาให้
เสี ยชีวิตได้
สั มผัสทางผิวหนัง : การสัมผัสถูกผิวหนัง สารนี้มีฤทธิ์กดั กร่ อน ทาให้เป็ น
แผลไหม้ และปวดแสบปวดร้อน
3. ข้ อมูลเกีย่ วกับอันตรายของสารเคมี(ต่ อ)
กินหรือกลืนเข้ าไป : การกลืนหรื อการกินเข้าไป ทาให้คลื่นไส้ อาเจียน
แต่ไม่มีผลต่อเนื้อเยือ่
สั มผัสถูกตา : การสัมผัสถูกตา สารนี้มีฤทธิ์กดั กร่ อน ทาให้ตาแดง ปวดตา
และสายตาพร่ ามัว
ความผิดปกติ,อืน่ ๆ :สารนี้มีผลทาลายฟัน ระบบหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ
4. มาตรการปฐมพยาบาล
หายใจเข้ าไป : ถ้าหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยออกสู่บริ เวณที่มีอากาศ
บริ สุทธิ์ ถ้าผูป้ ่ วยหยุดหายใจให้ช่วยผายปอด ถ้าหายใจติดขัดให้ออกซิเจนช่วย
รักษาร่ างกายผูป้ ่ วยให้อบอุ่นและอยูน่ ิ่ง นาส่ งไปพบแพทย์
กินหรือกลืนเข้ าไป : ถ้ากลืนหรื อกินเข้าไป อย่ากระตุน้ ให้เกิดการอาเจียน
ให้ผปู ้ ่ วยบ้วนล้างปากด้วยน้ า ให้ผปู ้ ่ วยดื่มน้ า 200 - 300 มิลลิลิตร นาส่ ง
ไปพบแพทย์
4. มาตรการปฐมพยาบาล(ต่ อ)
สั มผัสถูกผิวหนัง : ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ฉีดล้างผิวหนังทันทีดว้ ยน้ า
ปริ มาณมากอย่างน้อย 15 นาที นาส่ งไปพบแพทย์
สั มผัสถูกตา : ถ้าสัมผัสถูกตา ให้ฉีดล้างตาทันทีดว้ ยน้ าปริ มาณมาก
อย่างน้อย 15 นาที นาส่ งไปพบแพทย์
อืน่ ๆ: การรักษาอื่น ๆ อยูใ่ นการวินิจฉัยของแพทย์ภายใน 24 ชัว่ โมง
อาการเกี่ยวกับปอดบวม อักเสบ บางทีอาจจะมีข้ ึน
5.มาตรการการผจญเพลิง
จุดวาบไฟ(ºซ.) : *จุดวาบไฟ คือ อุณหภูมิต่าสุ ด ที่ทาให้ของเหลวกลายเป็ นไอเพียงพอ
ต่อการเริ่ มต้นลุกไหม้ข้ ึนเมื่อมีแหล่งจุดติดไฟ
จุดลุกติดไฟได้ เอง(ºซ.) : *จุดลุกติดไฟได้เอง คือ อุณหภูมิต่าสุ ดที่ ทาให้สารเคมีลุกติดไฟขึ้นเอง
5.มาตรการการผจญเพลิง(ต่ อ)
ค่ า LFL % : -
ค่ าUFL % : -
* ขีดจากัดความไวไฟ ช่วงของส่ วนผสมของไอระเหย/ก๊าซกับอากาศที่สามารถ
ลุกติดไฟได้ระหว่างค่าขีดจากัดบน (Upper Flammable Limit ; UFL) และ
ค่าขีดจากัดล่าง (Lower Flammable Limit ; LFL)
5.มาตรการการผจญเพลิง(ต่ อ)
ค่ า LEL % : -
ค่ า UEL % : -
*ขีดจากัดการระเบิดได้ ช่วงของส่ วนผสมของไอระเหย/ก๊าซกับอากาศที่
สามารถระเบิดได้ระหว่างค่าขีดจากัดบน (Upper Explosion Limit ;UEL)
และค่าขีดจากัดล่าง (Lower Explosion Limit ; LEL)
5.มาตรการการผจญเพลิง(ต่ อ)
NFPA Code
*ดัชนี NFPA คือ ดัชนีช้ ีบ่งอันตรายจาก สารเคมีต่อสุ ขภาพอนามัย
ความไวไฟ การเกิดปฏิกิริยา โดยการกาหนดเป็ นระดับตัวเลข 0-4 อยูบ่ น
สี่ เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน 4 ชิ้น เรี ยงกัน
5.มาตรการการผจญเพลิง(ต่ อ)
- สารนี้ไม่ไวไฟ
- สารดับเพลิง ในกรณี เกิดเพลิงไหม้ให้ใช้คาร์บอนไดออกไซด์
ผงเคมีแห้ง น้ า
- สารเคมีอนั ตรายจากการเผาไหม้ : ออกไซด์ของกามะถัน
- สารนี้เมื่อทาปฏิกิริยากับสารอินทรี ย ์ อาจทาให้เกิดเพลิงไหม้
และการระเบิดได้
6. มาตรการเมื่อมีอุบัตเิ หตุสารเคมีหกรั่วไหล
- วิธีการปฏิบตั ิในกรณี เกิดการหกรั่วไหลให้ก้ นั บริ เวณสารหก
แยกจากบริ เวณอื่น
- ให้ดูดซับสารที่หกรั่วไหลด้วยสารอัลคาไลด์ เช่น โซดาแอ๊ซ
สารอนินทรี ย ์ หรื อดิน
- เก็บส่ วนที่หกรั่วไหลในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิดเพื่อนาไปกาจัด
- ล้างบริ เวณสารหกรั่วไหล หลังจากสารเคมีถูกเก็บกวาดเรี ยบร้อยแล้ว
- ป้ องกันไม่ให้สารเคมีที่หกรั่วไหล ไหลลงสู่ท่อระบายน้ า แม่น้ า
และแหล่งน้ าอื่นๆ
- ให้สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม
7. ข้ อปฏิบัติการใช้ สารและการเก็บรักษา
- เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด
- เก็บในบริ เวณที่เย็นและแห้ง
- เก็บในบริ เวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอ
- เก็บห่างจากแสง ไอน้ า เบสแก่ สารประกอบอินทรี ย ์
- เก็บภาชนะบรรจุสารไว้ในบริ เวณเก็บสารเคมีที่เหมาะสม
- หลีกเลี่ยงการหายใจและการสัมผัสถูกผิวหนังและตา
8. การควบคุมการสั มผัสสาร/การป้ องกันส่ วนบุคคล
-
ถุงมือ
หน้ ากากป้องกันการหายใจ
ชุ ดป้องกันสารเคมี (เสื้อกราวน์ )
แว่ นตานิรภัย
9. สมบัติทางเคมีและกายภาพ
สถานะ : ของเหลว สี : ไม่มีสี กลิน่ : ไม่มีกลิ่น นน.โมเลกุล : 98
จุดเดือด(ºซ.) : 276
จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง(ºซ.) : -1 ถึง (-30)
*จุดหลอมเหลวและจุดเดือด อุณหภูมิที่ทาให้สารเคมีเปลี่ยนสถานะจาก
ของแข็งหลอมเป็ นของเหลว หรื อของเหลวเดือดกลายเป็ นก๊าซ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายสู งกว่าได้
9. สมบัติทางเคมีและกายภาพ(ต่ อ)
ความถ่ วงจาเพาะ(นา้ =1) : 1.84
*ความถ่วงจาเพาะ คือ น้ าหนักของของเหลวเมื่อเปรี ยบเทียบกับน้ าที่ปริ มาตร
เท่ากัน (น้ า = 1) ถ้าสารเคมีน้ นั ไม่ละลายน้ า และมีค่าความถ่วงจาเพาะ (ถพ.)
มากกว่า 1 สารเคมีน้ นั ก็จะจมน้ าแต่ถา้ มีค่าน้อยกว่า 1 สารเคมีน้ นั จะลอยน้ า
9. สมบัติทางเคมีและกายภาพ(ต่ อ)
ความดันไอ(มม.ปรอท) : 0.001 ที่ 20 องศาเซลเซียส
*ความดันไอ คือแนวโน้มของของแข็งหรื อของเหลวที่จะระเหย
กลายเป็ นไอในอากาศ
ความหนาแน่ นไอ(อากาศ=1) : 3.4
*ความหนาแน่นไอ คือน้ าหนักของไอระเหยหรื อก๊าซเมื่อเทียบกับ
อากาศในปริ มาตรที่เท่ากัน (อากาศ = 1)
9. สมบัติทางเคมีและกายภาพ(ต่ อ)
ความสามารถในการละลายนา้ ที(่ กรัม/100 มล.) :
ละลายน้ าได้ ที่ 20 องศาเซลเซียส
*ความสามารถในการละลายน้ าได้ คือน้ าหนักของสารเคมีที่สามารถ
ละลายในน้ าได้ ต่อหน่วยปริ มาตร
9. สมบัติทางเคมีและกายภาพ(ต่ อ)
แฟคเตอร์ แปลงหน่ วย 1 ppm = 4.07
มก./ม3 หรือ 1 มก./ม3 = 0.25
ppm ที่ 25 องศาเซลเซียส
*แฟคเตอร์แปลงหน่วย ความเข้มข้นของก๊าซและไอระเหยสารเคมีมกั จะ
กาหนดไว้เป็ นหน่วยส่ วนในล้านส่ วน (ppm) เพื่อความสะดวกของผูใ้ ช้งานให้
สามารถแปลงหน่วยไปเป็ นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) และจาก mg/m3
เป็ น ppm ที่อุณหภูมิปกติ 25 องศาเซลเซียส โดยกาหนดให้สาร 1 โมล
มีปริ มาตร = 24.45 ลิตร
10. ความเสถียรและความว่ องไวต่ อปฏิกริ ิยา
-สารที่เข้ ากันไม่ ได้ : เบสแก่ น้ า สารอินทรี ย ์ โลหะอัลคาไลน์
- สารเคมีอนั ตรายทีเ่ กิดจากการสลายตัว : เมื่อทาปฏิกิริยากับโลหะ
จะเกิดออกไซด์ ของกามะถันและไฮโดรเจน
- สารนีท้ าปฏิกริ ิยากับสารอินทรีย์ทาให้ เกิดเพลิงไหม้ และเกิดการระเบิด
11. ข้ อมูลทางพิษวิทยา
LD50(มก./กก.) : 2140 ( หนู)
*LD50 หมายถึง ปริ มาณ (dose) ของสารเคมีซ่ ึงคาดว่าจะทาให้สตั ว์ทดลองที่
ได้รับสารนั้นเพียงครั้งเดียว ตายไปเป็ นจานวนครึ่ งหนึ่ง (50 %)ของจานวนเริ่ มต้น
IDLH(ppm) : 0.25
*IDLH ค่าความเข้มข้นของสารเคมีสูงสุ ดเมื่อเกิดความบกพร่ องจากอุปกรณ์
ป้ องกันการหายใจแล้วสามารถอพยพออกจากบริ เวณนั้นภายใน 30 นาที โดย
ปราศจากอุปกรณ์ป้องกันการหายใจและไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองอย่าง
รุ นแรงหรื อมีผลต่อสุ ขภาพอนามัย
11. ข้ อมูลทางพิษวิทยา(ต่ อ)
รหัส RTECS : WS 5600000
*RTECS เป็ นรหัสชี้บ่งชนิดของสารเคมีในฐานข้อมูลพิษวิทยา
PEL-TWA(ppm) : 3.75
*PEL ค่าความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศการทางานที่อนุญาตให้มี
ได้ตามกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งสหรัฐอเมริ กา
11. ข้ อมูลทางพิษวิทยา(ต่ อ)
TLV-TWA(ppm) : 0.25
TLV-STEL(ppm) : 0.75
TLV-C(ppm) : -
*TLV ค่าขีดจากัดความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศการทางาน
ที่พนักงานเกือบทั้งหมดสัมผัสสารเคมีดงั กล่าวซ้ า ๆ วันแล้ววันเล่าโดย
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุ ขภาพอนามัย
12. ข้ อมูลเชิงนิเวศน์
LC50(มก./ ม3) : 510 / 2 ชั่วโมง ( หนู)
*LC50 ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศซึ่งคาดว่าจะทาให้
สัตว์ทดลองที่สูดดมในระยะเวลาที่ระบุไว้ตายไปเป็ นจานวนครึ่ งหนึ่ง
(50%) ของจานวนเริ่ มต้น
12. ข้ อมูลเชิงนิเวศน์ (ต่ อ)
ผลกระทบต่ อระบบนิเวศน์
ผลกระทบทางชีวภาพ: เป็ นพิษต่อสิ่ งมีชีวิตที่อาศัยในน้ า ส่ งผลที่เป็ น
อันตรายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพีเอช เป็ นพิษต่อปลาและสาหร่ าย มีฤทธิ์
กัดกร่ อนแม้ในสภาพที่เจือจางไม่ทาให้เกิดการขาดออกซิเจนทางชีวภาพ
ทาให้แหล่งน้ าดื่มเป็ นพิษถ้าปล่อยให้เข้าสู่ดินหรื อน้ าในปริ มาณมาก ควรทา
ให้เป็ นกลางในระบบบาบัดนาเสี ย
ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้ า, น้ าเสี ย หรื อดิน
13. มาตรการการกาจัด
- ทาให้เป็ นกลางด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เจือจางหรื อ
โดยเทลงบนหิ นปูนหรื อโซเดียมคาร์บอเนต
- ติดต่อบริ ษทั ที่มีใบรับอนุญาตกาจัดอย่างถูกต้อง
14. ข้ อมูลการขนส่ ง
ไม่ควรขนส่ งมาพร้อมกับสารอันตราย สารที่เข้ากันกับกรด
ซัลฟิ วริ กไม่ได้ เช่น Hydrogent Peroxide เพราะอาจเกิดการ
ระเบิดขณะขนส่ งได้
15. ข้ อมูลเกีย่ วกับข้ อกาหนดและพระราชบัญญัติ
สารเคมีอนั ตราย
พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ppm) เฉลีย่ 8 ชั่วโมง : 0.25
พรบ. วัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2535 : ชนิดที่ 3
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
เอกสารอ้างอิง
1. "Chemical Safety Sheet ,Samsom Chemical Publisher ,1991 ,หน้า 838"
2. "NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards.US.DHHS ,1990 ,หน้า 290"
3. "ITP. SAX'S Dangerous Properties of Industrial Materials ,1996 ,หน้า
3046"
4. "สอป.มาตรฐานสารเคมีในอากาศและดัชนีวดั ทางชีวภาพ ,นาอักษรการ
พิมพ์ ,2543 ,หน้า 53"
5." ACGIH. 2000 TLVs and BEIs Threshold Limit Values for Chemical
Substances and Physical Agents ,and
Biological Exposure Indices. Ohio.,2000 ,หน้า 53"
จบการนาเสนอ