Jurecz Emil prezentációja ide kattintva érhető el

download report

Transcript Jurecz Emil prezentációja ide kattintva érhető el

Milyen a jó tanfelügyelő?
A tanfelügyelőkkel szemben támasztott
követelmények, szakértői kompetenciák
Miértek, és hogyanok…
• A rendszerváltás óta nem működik egységes,
nyilvános szempontrendszer alapján kialakított
rendszeres, külső szakmai ellenőrzés és értékelés
• A cél a nevelési-oktatási intézmények szakmai
fejlődésének támogatása, melyet a pedagógus, az
intézményvezető és az intézmény ellenőrzésén és
értékelésén keresztül kíván elérni az jogalkotó
• Hosszú távú célként jelenik meg a pedagógiai értékek
feltérképezése, a jó gyakorlatok elterjesztése, és
egységesen jó szakmai színvonalú köznevelésközoktatás biztosítása
2
A pedagógus ellenőrzés
(20/2012 (VIII. 31.) EMMI R. 148§ 2. bek.)
• Általános pedagógiai szempontok szerint történik
• Célja: a pedagógus pedagógiai készségeinek,
módszereinek megismerése, fejlesztése
• Módszere:
• a pedagógiai munkához készített dokumentumok
vizsgálata
• a foglalkozások, a tanítási órák és tanórán kívüli
foglalkozások egységes szempontok szerinti
megfigyelése
• interjú (pedagógus és vezető) és kérdőív (önértékelő)
• a pedagógus által készített portfólió bizonyos elemeinek
vizsgálata
3
A pedagógusellenőrzés feltételei
• 5 évente legalább egyszer (20/2012 (VIII. 31.)
EMMI R. 146 § 2. bek.)
• Minden pedagógust egyidejűleg két szakértő
látogat meg (20/2012 (VIII. 31.) EMMI R. 148§ 3.
bek.)
• A kormányhivatal megyei terve alapján (20/2012
(VIII. 31.) EMMI R. 146 § 2. bek.)
• A kormányhivatal rendeli el (20/2012 (VIII. 31.)
EMMI R. 146 § 3. bek.)
4
Rövid történet, tanulságokkal
Mindig volt társadalmi igény a közösségi
nevelés-oktatás ügyének ellenőrzésére
Spárta: katonai
Athén: demokrácia
Középkor: keresztény
5
Rövid történet, tanulságokkal
Megkezdődött az oktatás állami
ellenőrzésének szervezett folyamata
1715-ben III. Károly Dekrétuma
1723-tól hivatali szervezet: M. Kir.
Helytartótanács végeztet ellenőrzést
Ratio Educationis 1777
az állam szabályozza az oktatásügyet
Ratio Educationis
6
Rövid történet, tanulságokkal
Tanfelügyeleti rendszer (1867. évi XXVIII.; és az
1868. évi XXXVIII Tv.; Trefort, Eötvös, Wlassics
)
Jelentős felügyeleti szabályozások
Tanfelügyeleti
rendszer
A tanfelügyelőség dolgozói jogi szakemberek
Ez a tény nagy ellenérzést váltott ki
a pedagógusokból.
1896-ban a II. Országos Tanítógyűlésen a tanárok
követelték a hozzáértő szakmai felügyeletet.
7
Rövid történet, tanulságokkal
Az egységes tanügy-igazgatási és
felügyeleti rendszer (1935. évi VI. tv.)
Magyar Tanítók
Évkönyve
1931-1932
Takács Béla kir. tanfelügyelő:
A pedagógiai szemináriumok és a tanítóság
Megjelenik: Iskolafelügyelők utasításai
Figyelmen kívül hagyták az iskola sajátos
nevelési jellemzőit
A gyakorló pedagógusokban kialakult az a
vélemény, hogy a felügyelő jó szakember,
de azért jön, hogy hibát találjon.
8
Rövid történet, tanulságokkal
Az iskolák államosítása 1945
Ideológiai befolyás
Központi szakfelügyelet, minisztériumi és
megyei (fővárosi) szakfelügyelők (1957)
Tovább erősödött a felügyelettel
szembeni ellenérzés (1960-1970)
9
Rövid történet, tanulságokkal
Rendszerváltás után
Megnő az iskolák önállósága
Az ellenőrzés két változata: belső és külső
A külső ellenőrzés = tanügy-igazgatási,
pedagógiai csak elvétve történik
10
Összefoglalva
• A felügyelet-történetből láthatók, a felügyelettel és
a felügyelővel szemben támasztott elvárások:
 Mindig volt társadalmi igény az iskolák
ellenőrzésére
 Legyen követhető rendszer az ellenőrzés
 Hozzáértő, szakmai ellenőrzést várnak el a
pedagógusok
 A szakmaiság legyen a domináns
 Meghatározó, ezért fontos az ellenőrzést végző
szakértő személyisége, attitűdje
11
A jelentkezés feltételei
• Felsőfokú végzettség (Nkt. 2011.CXC.
82.§ 1.)
• Pedagógus szakképzettség és az
intézmény típusának, a tagozatnak
megfelelő bármely szak
• Pedagógus szakvizsga – bármely
szakirány és/vagy PhD pedagógia
szakterületről
12
A jelentkezés feltételei
• Pedagógus ellenőrzéshez:
 ellenőrzési tapasztalat
 legalább 14 év pedagógusi (oktatói) tapasztalat,
melyből legalább 5 év az adott intézménytípusnak
megfelelő
• Vezető ellenőrzéshez: legalább 5 év köznevelési
intézményben vezetői gyakorlat, legalább 14 év
pedagógusi gyakorlat
• Intézményellenőrzéshez: legalább 14 év
pedagógusi gyakorlat, melyből 5 év tanügy-igazgatási
területen szerzett gyakorlatot jelenthet.
13
A jelentkezés feltételei
• Szerepel az Országos Szakértői Névjegyzéken; az
OH honlapon megtalálható
• Rendelkezik legalább 3 év pedagógusértékelési
gyakorlattal
• Pedagógus munkakörben vagy pedagógusmunkakörre szóló jogviszony; vagy 10 évnél nem
régebbi nyugdíj időtartam
• Szakmai önéletrajz, referenciákkal
• Erkölcsi bizonyítvány
14
Követelmények,
tanfelügyelői
kompetenciák
15
Legfontosabb vagy nélkülözhetetlen
szakértői képességek, kompetenciák
• Szakmai és etikai
HITELESSÉG
HITELESSÉG
16
Legfontosabb vagy nélkülözhetetlen
szakértői képességek, kompetenciák
Helyzetfelismerő képesség
Nyitottság
Előítélet-mentesség
Jó kapcsolatteremtő és kommunikációs
készség
• Problémaérzékenység
• Kritikai – elemző, rendszerező
gondolkodás képessége
• Tárgyilagos megközelítési képesség
•
•
•
•
17
Legfontosabb vagy nélkülözhetetlen
szakértői képességek, kompetenciák
• Empátia és együttműködési készség, támogató
attitűd
• Jó kifejező- és fogalmazási készség;
lényegkiemelő íráskészség
• Rugalmasság és alkalmazkodóképesség
• Idővel való gazdálkodás képessége;
• Döntésképesség
• Konfliktuskezelés
• Határozottság
• Önművelés igénye
• Szabálytűrés és követés
18
Legfontosabb vagy nélkülözhetetlen
szakértői képességek, kompetenciák
•
Szakmai ismeretek:
 IKT kompetenciák (felhasználói szintű informatikai
ismeretek )
 A vonatkozó köznevelési jogszabályok ismerete
(köznevelési törvény, szakképzési törvény, ONAP,
NAT, központi kerettantervek, intézményműködésre
vonatkozó rendeletek)
 Intézményi kötelező dokumentumok és azok előírt
tartalmának ismerete
 Ellenőrzési, mérési és értékelési alapismeretek
 Az adott intézménytípusra, tagozatra, speciális
területre vonatkozó általános és specifikus
ismeretek
19
Legfontosabb vagy nélkülözhetetlen
szakértői képességek, kompetenciák
•
Szakmai ismeretek:
 A tanfelügyeleti ellenőrzésre és a szakértői munkára
vonatkozó jogszabályi háttér-szakmapolitikai
elvárások, dokumentumok ismerete
 Minőségfejlesztési ismeretek
 Vezetés- és szervezetelméleti ismeretek
 Pszichológiai ismeretek
 Pedagógiai-módszertani kultúra meghatározó
tényezőinek ismerete
 Szaknyelv használatának ismerete
20
„Olyan lesz a jövő, mint amilyen
a ma iskolája”
Szent-Györgyi Albert
Jurecz Emil
[email protected]
20/326-2034
21