pedagógus kompetenciaprofilok

download report

Transcript pedagógus kompetenciaprofilok

A pedagógus kompetenciaprofilok
fejlesztésének eljárása és első
eredményei
Dr. Baráth Tibor
2011. szeptember 16.
TÁMOP – 4.1.2-08/1/B
„Mentor(h)áló – Pedagógusképzést segítő
szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása”
Amiről szó lesz…
• A kompetenciaprofilok fejlesztésének
kontextusa
• A fejlesztés módszerei, eljárása
• Eredmények, alkalmazási és fejlesztési
lehetőségek
2011.09.16.
2
A FEJLESZTÉS KONTEXTUSA
2011.09.16.
3
A Mentor(h)áló program kontextusa
– Kontextus1: A társadalmi, gazdasági környezet
– Társadalmi-gazdasági környezet átalakulása, globalizáció,
komplexitás  hatás az iskolára  hatás a
pedagógusképzésre
– Tudásalapú társadalmak, a modern gazdaság és a
munkaerő minősége
– Együttműködés: felsőoktatás, közoktatás, munkaerőpiac
– K+F+I gyors beépülése és alkalmazása a rendszerben
– Hálózatos működés
– Kontextus2: A tanulás fogalma
– Kontextus3: Nemzetközi és hazai tapasztalatok
2011.09.16.
4
Kontextus 1: Globalizáció – a felgyorsult világ
Arányok
• A tudás
növekedésének
sebessége
– 15-20 éve 7 évenként
duplázódott
– 2006 után kétévente
duplázódik
– A változás
exponenciális
2011.09.16.
Kb. 4 cm
Kb. 322 m
A növekedés
tempója
5
Kontextus 1: Gazdaság
• Azon szakmák közül, amelyek 2010-ben a 10
legkeresettebb szakmák közé tartoztak, egy sem
létezett 2004-ben
• Az USA Munkaügyi Minisztériumának becslése
szerint a ma fiataljainak 10-14 állásuk lesz… 38 éves
korukra.
• Hatás az oktatásra:
– Az iskola a fiatalokat olyan szakmákra készíti fel, amelyek a képzés
idején még nem léteznek; olyan technológiákat kell alkalmazniuk
majd, amit még fel sem találtak; mindezt azért, hogy megoldjanak
olyan problémákat, amelyekről ma még azt sem tudjuk, hogy
probléma
• America's Career InfoNet: Select Education Level
2011.09.16.
6
Kontextus2: tanulás
• Átmenet az ipariból a tudástársadalomba  kapcsolat az
iskolával és iskolázással – a tanulástudomány és
eredményei
– Sawyer: az iskolázás standard és új modellje
– Termék vs. információ megosztása
– A bizalom és a tolerancia mint a versenyképesség egyik kulcsa
(Fukuyama, Florida)
2011.09.16.
7
Kontextus3: Európai Uniós ajánlások
• Az Európai Bizottság közleménye
• Elvárások, ajánlások a pedagógusképzéssel
kapcsolatban
– A pedagógusképzés társadalmi összefüggései
– A pedagógusképzés közös európai alapelvei
– A pedagógusképzés kulcskompetenciái
– Ajánlások a pedagógusképzés nemzeti
stratégiái számára
A pedagógus kompetenciák és végzettségek közös európai elvei.doc
2011.09.16.
8
Kontextus3: OECD ajánlások
• A tanári kompetenciaprofil megalkotása során a tanulók számára
elsajátítandó tudást kell alapul venni, onnan lehet a pedagógusokkal
szemben támasztott szakmai elvárások rendszerét visszavezetni.
• Az egész szakma számára kell normákat meghatározni, és rögzíteni
kell, hogy mi számít eredményes tanításnak.
• A tanári profilnak a szakmai tudásra és a pedagógiai készségekre
vonatkozó elvárásokat is magában kell foglalnia.
• Szükséges azt is rögzíteni, hogy a tanár sokféle tanulóval, illetve
kollégával tudjon együttműködni, így az iskolának és a szakmának is
hasznára lehessen, valamint folyamatosan képes legyen szakmailag
fejlődni.
• A profil tartalmazhatja a tanári előmenetel (pedagógus életpálya)
különböző szintjeihez (pl. kezdő, tapasztalt, magasabb beosztású
tanár) tartozó különböző elvárásokat, teljesítményszinteket.
2011.09.16.
9
Kontextus3: Képzési és kimeneti követelmények
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának
gyakorlása során alkalmas:
• a tanulói személyiség fejlesztésére;
• tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére,
fejlesztésére;
• a pedagógiai folyamat tervezésére;
• a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók
műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztésére;
• egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák
hatékony fejlesztésére;
• a tanulási folyamat szervezésére és irányítására;
• a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására;
• szakmai együttműködésre és kommunikációra;
• szakmai fejlődésben elkötelezettségre, önművelésre.
2011.09.16.
10
Szakoktató, óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus,
tanár, mentortanár
MÓDSZEREK ÉS ELJÁRÁSOK
2011.09.16.
11
A Mentor(h)áló program fókusza
• Pedagógusképzés: kimeneti kompetencia
által vezérelt követelmények
• Tanulásirányítás: tényekre és egyéni
adatokra épülő fejlesztés, a kompetenciák
mérhetővé tétele
• Felnőttoktatás: szervezeti és egyéni
felelősség a képzésben
• Konkrét célok: kompetenciák meghatározása, a
programok kompetencia alapú fejlesztése,
kompetenciafejlesztés a közreműködők
körében
2011.09.16.
12
Munkaerő-piaci alapú kompetenciafejlesztés
• Képességekre vonatkozó megállapodás a szektorokban
(Sector Skills Agreement)
– „Skills for Business” hálózat
– A megállapodás célja
• Az LLUK (élethosszig tartó tanulás szektorális tanácsa)
Lifelong Learning UK (LLUK) - Home
–
–
–
–
2011.09.16.
Kompetencialevárások meghatározása a szektorban működőkre
Széles körű társadalmi egyeztetés
Sokrétű adatgyűjtés, elemzés, empíriára támaszkodó fejlesztés
Képzési kínálat elemzése, a kompetenciafejlesztés akadályai,
fejlesztések, hatásvizsgálat
13
A fejlesztési modell
• Strukturált, tematikus műhelyek
– A műhelyek résztvevői
• A tudást felhasználók (igazgató, fenntartó
képviselője, vállalati képviselő, szülő)
• Az adott foglalkozást művelők (pedagógusok)
• Az adott foglalkozásra felkészítők (oktatók)
– A műhelyek logikája
• Szakmai elvárások azonosítása, strukturálása
• Az elvárt működés viselkedés meghatározása,
priorizálása
struktura_rovid_leiras.docx
Tanítói mondatok_listazva.xls
2011.09.16.
14
A fejlesztési modell
• Kérdőíves vizsgálat
– A műhely eredményére épülő mérőeszköz
– 750 főt meghaladó visszajelzés
• Disszemináció, visszajelzések
– Konferencia
– Internet
• A folyamat integritása
– Vezető oktatók és munkáltatók, fenntartók, nemzetközi szakértők
csoportja végzi a szakmai anyagok összehangolását, véglegesítését
– A profilok leírásának megfelelősége (a célcsoport szempontjainak alkalmazása)
– A műhelyek alapján készült profilok korrekciója a kérdőíves vizsgálat alapján
– A profilok horizontális vizsgálata, indokolt azonosságok és eltérések
• A profilok bemutatása a Konzorciumi Tanács számára
2011.09.16.
15
Tényekre épülő képzés és fejlesztés
• A szakmaprofil: az elvárt működés,
viselkedés meghatározása
• Képzési profil: a képzés által fejlesztett
működési formák, viselkedésminták
• Egyéni profil: az egyén jellemzői egy adott
időszakban
• Összevetés és következtetések
• Eszköz: a RaDAr
2011.09.16.
16
A RaDAr-ról néhány szóban
• Több ezer szót, kifejezést
tartalmazó kompetenciatérkép
• A RaDAr az emberi
magatartás, viselkedés,
szerepek vizsgálatára
alkalmas
• Vizsgálja az adott
viselkedések értékeit is
• Támogatja a fejlesztési
javaslatok megfogalmazását
2011.09.16.
17
A RaDAr dimenziói
• Kapcsolat / Tartalom
orientáció
• Dinamizmus / Stabilitás
• Hatékony / Nem
hatékony viselkedés
• Csapdahelyzetek
• Vezető / Megvalósító
• Valós én/ Mutatott én
2011.09.16.
18
AZ ELSŐ EREDMÉNYEK,
ALKALMAZÁSOK
2011.09.16.
19
A tanítói profil
TENGELY
1
2
13,95
15,31
Q1
29,26
3
5
6
7
8
12,21 13,57 12,79 11,43 11,05 9,69
Q2
KAPCSOLA
T
55,04
TARTALOM
44,96
DINAMIKU
S
53,49
STABIL
46,51
VEZETŐ
52,71
MEGVALÓSÍT
Ó
47,29
2011.09.16.
4
25,78
Q3
24,22
Q4
A tanító az ideális profil szerint extravertált,
kifelé forduló személy, akinek fontos, hogy
kik veszik körül és, hogy ő hatni tud a
környezetére. Kíváncsi arra is, hogy mi
történik körülötte, építi a kapcsolatait.
Dinamikus, jól kezeli a váratlan
helyzeteket. Az újdonságok felé nyitott,
attitűdje elfogadó. Jellemző rá a lojalitás és
elköteleződés.
Vezetői kompetenciái erősebbek, a célt
mindig szem előtt tartva halad. Optimista
szellemiségével, együttműködésével el is
éri azt.
20,74
20
A tanítói profil – egy példa
RaDAr 1. tengely
• A tanító extravertált, kifelé
forduló személy, akinek
fontos, hogy kik veszik
körül és, hogy ő hatni tud
a környezetére. Kíváncsi
arra is, hogy mi történik
körülötte, építi és ápolja
kapcsolatait.
2011.09.16.
Tevékenységek
• Érdeklődik a tanítói szakma
fortélyai, innovációi
iránt. Szívesen ismerkedik meg
új pedagógiai eljárásokkal,
módszerekkel, és a napi
gyakorlatában hajlandó is
kipróbálni ezeket. A gyerekeket
is tájékozódásra, érdeklődésre
ösztönzi.
• A tanító jó kapcsolatokat alakít
ki és tart fenn a kisiskolásokkal,
a kollégákkal, a szülőkkel.
21
A fejlesztés folytatása
•A műhelyek és a
kérdőíves vizsgálat
eredményeinek
összevetése
•A profilok leírásának
további részletezése és
strukturálása
•Módszertani javaslatok,
ajánlások
megfogalmazása
2011.09.16.
Szereplők
Területek
Önmaga
Tanulók
Kollégák
Szülők
Külső
szereplők
Tanulás,
tanulásirányítás,
tudásmenedzsment
Szakmai
együttműködés,
kommunikáció
Felelősségvállalás
22
Képzésfejlesztés: a tanítóképzés
• Szakmai dokumentumok elemzése
– Eredmény: képzési profil
• Tanítói műhely oktatókkal és hallgatókkal:
a működő gyakorlat elemzése
– Eredmény: a képzési profil korrekciója
• A képzési és a szakmaprofil összevetése
– Eredmény: fejlesztési javaslatok a képzés
számára
2011.09.16.
23
Néhány eddigi alkalmazás
• A tanítóképzés programjának
felülvizsgálata során a követelmények
pontosítása
• Tananyagfejlesztés a kompetenciaelvárások
alapján
• Az óvodapedagógus-képzés és a
mentorképzés tartalmi fejlesztése
2011.09.16.
24
Összegzés helyett…
• Tényekre épülő képzés és fejlesztés
– Egyéni kompetenciák
– Elvárt kompetenciák
– Célirányos képzés
– Tapasztalatokra épülő képzésfejlesztés
• Illeszkedés a nemzetközi tendenciákhoz
– Egy példa: igazgatói kompetenciák fejlesztése –
transznacionális kompetenciastandardok
http://www.tpf.hu/pages/books/index.php?page_id=35&books_id=241
2011.09.16.
25
„Mentor : A wise and trusted guide.”
Köszönjük a figyelmet!
2011.09.16.
26