Pravci unapre*ivanja profesionalnog razvoja zaposlenih u

download report

Transcript Pravci unapre*ivanja profesionalnog razvoja zaposlenih u

PRAVCI UNAPREĐIVANJA
PROFESIONALNOG RAZVOJA
ZAPOSLENIH U
OBRAZOVANJU
Prof.dr Šefika Alibabić,
Filozofski fakultet u Beogradu
*****
“Sitni su oni koji učiteljev
rad za sitan smatraju”
Nastavnik kroz aktuelne paradigme



Nastavnik u kontekstu profesionalizacije
Nastavnik u kontekstu koncepta “društva znanja”
Nastavnik u kontekstu koncepta kvaliteta
*****
Usavršavanje u kontekstu strategija
profesionalnog razvoja
Profesionalizacija nastave i nastavnika
Da li je nastavnik
 Zanimanje
 Profesija
 Semiprofesija
Zanimanje


“posao koji pojedinac obavlja kao svoju
svakodnevnu radnu aktivnost kojom osigurava
sredstva za život”
Iza njega ne stoji tačno određeno obrazovanje –
nedefinisan je nivo obrazovanja
Profesija



“zanimanje koje ima monopol nad nekim
kompleksnim delom znanja i praktičnih veština, a za
koje je potrebno dugotrajno školovanje – visoko
obrazovanje, te tako postaje jasno prepoznatljivo u
društvu”
Poreklo profesije je vezano za pojavu univerziteta
Visokoškolsko obrazovanje je kriterij za
prepoznavanje prof.statusa zanimanja
Obeležja razvijenih profesija (sociološki
konsenzus)







Sistematski teorijski fond znanja
Društvena kontrola i društvene sankcije
Monopol na stručnu ekspertizu
Profesionalna (sub)kultura i kodeks profesionalne
etike
Autonomija i autoritet
Težnja za savršenstvom
Profesionalno udruživanje
Kad započinje profesionalni razvoj?
Integrativni pristup
 Fazni pristup

Integrativni pristup






Izbor kandidata
Inicijalno obrazovanje
Pripravnički staž
Nastavničko iskustvo
Profesionalno usavršavanje u toku rada
Dalje formalno obrazovanje
Fazni pristup



Prvo i dalje nastavničko iskustvo
Neformalno obrazovanje/usavršavanje (in-servis
obrazovanje )
Dalje formalno obrazovanje
Modeli i funkcije profesionalnog
razvoja/usavršavanja
modeli




Zasnovan na deficitu
Zasnovan na razvojnim
zadacima(potrebama)
***
Individualistički
Organizacijski
funkcije





Kompenzirajuća
Adaptirajuća
Razvijajuća
***
Kultura izolacije
Kooperativna kultura
Kako obezbediti razvoj profesionalizacije i
profesije ?
Obezbediti pozitivnu selekciju
 Koncipirati inicijalno obrazovanje u
skladu sa profesionalizacijom
 Sistemski rešiti usavršavanje
nastavnika

Nastavnik u kontekstu koncepta
“društva znanja”
KO JE I GDE JE NASTAVNIK U KONCEPTU DRUŠTVA ZNANJA?
DRUŠTVO UČENJA
UČEĆA ORGANIZACIJA
UČEĆAznanja/nastavnik
ORGANIZACIJA
Radnik
ŠKOLA
DRUŠTVO ZNANJA
Svojstva koja karakterišu “radnika
znanja” (Draker)






Sposobnost i spremnost upravljanja sobom
Kontinuirana inovativnost u radu
Obrazovna potreba kao rastuća potreba
Kvalitet u radu
Želja za prosperitetom organizacije
Stalno učenje
Nastavnik u kontekstu koncepta
kvaliteta
***
Kvalitet obrazovanja i u obrazovanju se
mnogo više postiže inovativnim nego
strukturalnim promenama.
Nosioci inovativnih promena su nastavnici.
Škola - “kuća kvaliteta”
“Kvalitetan nastavnik” u “kući kvaliteta”
Tehnički sistem
TQM
Socijalni sistem
Zadovoljavanje
svih
“korisnika”
(učenika,
nastavnika,
Roditelja,
društva.
Strategijski
menadžment –
strategijsko planiranje
Kontinuirana
unapređenja
svih
procesa
i faktora
(poboljšanja na
svim nivoima
i u svim sektorima)
Upravljanje procesima
– operativno
planiranje
Menadžment sistem
Upravljanje
činjenicama
(naučno
argumentovano
predviđanje,
implementacija
rezultata
istraživanja)
Upravljanje
projektima –
planiranje projekata
Uvažavanje
i
Profesionalni
razvoj
zaposlenih
(kvalitet rada
=
kvalitet življenja)
Upravljanje ljudskim
potencijalima –
planiranje kvaliteta
Rezime
“jedinica razvoja”



Nastavnik
Škola
Nastavnik i škola
koncepti



Profesionalizacije
Društva znanja/učenja
Totalnog kvaliteta
Usavršavanje u kontekstu strategija
profesionalnog razvoja
Uloga in-servis obrazovanja u
profesionalnom razvoju nastavnika





Pojam in-servis obrazovanja nastavnika
(INSET= In-Service Education for Teachers)
Obuka na poslu
Obuka u toku rada/službe
Široki komunikacijski sistem koji obezbeđuje kontakt
među nastavnicima i između nastavnika i razvoja
(Britanika) – iskustvo i nova znanja i umenja
Neformalno kontinuirano usavršavanje (u školi i van nje)
Sistem neformalnog kontinuiranog usavršavanja
Evropska strategija in-servis obrazovanja
nastavnika (Sander)






Inset kao decentralizovan sistem u koncepciji
doživotnog učenja
Inset kao promocija i realizacija ideje o školi kao
organizaciji koja uči
Inset kao odgovor na zahteve raznovrsnosti,
različitosti, promenljivosti
Inset kao odgovor na zahtev profesionalizacije
Inset baziran na poštovanju principa obrazovanja
odraslih
Inset kao promoter samousavršavanja (osnovnog
elementa profesionalizacije)
Ko upravlja profesionalnim
razvojem nastavnika?
NIVOI UPRAVLJANJA PROFESIONALNIM
RAZVOJEM
OBRAZOVNA POLITIKA
MENADŽMENT INSTITUCIJE
SELF NIVO
NIVO SISTEMA
Problemi u i oko INSET-a







Usavršavanje normativne regulative INSET-a, sa jasnim definisanjem
načina upravljanja i finansiranja, akreditovanja i evaluacije
programa i procesa
Usklađivanje PRESET-a i INSET-a
Uloga naučno-istraživačkih institucija u sistemu INSET-a s akcentom
na povezivanju nauke i struke
Motivisanje za učešće u in-servis programima (dobrovoljnost,
obaveznost, mogućnost napredovanja...)
Kvalitet programa stručnog usavršavanja, njihovih ciljeva i ishoda
Mogućnost primene naučenog (motivisanost za primenu, pracenje i
procenjivanje
Projektovanje i modeliranje in-servis aktivnosti za nastavnike koji
rade sa odraslima, sa učenicima sa posebnim potrebama, sa
studentima
Pravci unapređivanje profesionalnog
razvoja u svetlu aktuelnih paradigmi
Zajedničko poentiranje svih učesnika:
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
Konsultovana i preporučena literatura





Alibabić,Š., Ovesni,K. (2005) Upravljanje profesionalnim razvojem
nastavnika, Inovacije u nastavi, br.2, Učiteljski fakultet, Beograd, str.
14-29
Alibabić,Š., Ovesni,K. (2008) Karijerni razvoj nastavnika, Zbornik:
Inovacije u osnovnoškolskom obrazovanju – od postojećeg ka
mogućem, Učiteljski fakultet, Beograd, str. 38-50
Avramović,Z., Vujačić, M. (2010) Nastavnik između teorije i nastavne
prakse, IPI, Beograd.
Krsmanović,S. (1996) TQM u visokom obrazovanju, Zbornik: Sistem
kvaliteta u obrazovanju, Institut za preduzetništvo Univerziteta BK i
zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, str. 270-285
Teorija i praksa profesionalnog razvoja nastavnika. (2010) Zbornik
radova, Priredile N.Polovina i J.Pavlović, IPI, Beograd
“Budućnost nemaju oni koji znaju, već oni
koji hoće da uče”