Vzájemné působení nabídky, poptávky a ceny

Download Report

Transcript Vzájemné působení nabídky, poptávky a ceny

ZSV – Vzájemné působení
nabídky, poptávky a ceny
 Autor: Mgr. Daniela Tauchmanová
 Projekt: Humanisté s počítačem
 Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.1.09/03.0032
 Realizátor projektu: Gymnázium, Jablonec
nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková
organizace
Na trhu není poptávka, ani nabídka izolována,
ale střetávají se.
Nemůžeme je proto zkoumat izolovaně, ale
současně.
Navíc na jedné straně je poptávané a nabízené
množství závislé na ceně, ale na druhé straně
také platí, že cena je funkčně závislá na nabídce
a poptávce.
→ závislosti jsou vzájemné, obousměrné
 Tržní
systém funguje na principu
ustanovení rovnováhy na trzích.
 Říkáme, že
trh je v rovnováze, pokud se
nabízené množství rovná poptávanému
množství.
V
tomto okamžiku dochází k tzv.vyčištění
trhu, není zde přebytek ani nedostatek
zboží.
Cena
Nabízené množství
Poptávané množství
Komentář
35 Kč
600 ks
100 ks
Přebytek na trhu (500 ks)
25 Kč
450 ks
200 ks
Přebytek na trhu (250 ks)
15 Kč
400 ks
400 ks
Trh je „vyčištěný“, je v rovnováze
10 Kč
100 ks
600 ks
Nedostatek na trhu (500 ks)
P – cena za kus
Q – nabízené a poptávané množství
E – rovnovážný bod
D – poptávková křivka
S – nabídková křivka
PE – rovnovážná cena, cena
vyčišťující trh
QE – rovnovážné množství
přebytek = poptávané množství < nabízené množství
nedostatek = nabízené množství < poptávané množství
-přebytek i nedostatek vyvolávají konkurenční chování na straně výrobců i na
straně spotřebitelů
Přizpůsobování trhu při nerovnováze
 při
rovnováze je trh stabilní (cena
i množství)
 při
nerovnováze začnou působit tržní síly
a měnit cenu i množství
 trhy
mají obvykle tendenci směřovat do
rovnovážné situace




tržní cena je patrně příliš vysoká
→ zesiluje soutěž prodávajících
- aby prodali, snižují ceny
při nižších cenách zmenšují nabízené
množství
kupující
→ poptávají větší množství
přebytek zboží se zmenšuje, až zcela
zanikne, když se obě množství vyrovnají



poptávající se snaží uspokojit veškeré své zamýšlené
nákupy
→ zesiluje soutěž kupujících – jsou ochotni koupit i za
vyšší cenu → ceny se zvyšují, ale poptávají menší
množství než dříve
výrobci
- zvyšují ceny a zvyšují nabízené množství, protože
při
vyšších cenách mohou vyrábět s vyššími náklady
chybějící rozdíl mezi poptávaným a nabízeným
množstvím se postupně zmenšuje, až zcela zanikne,
když se obě množství srovnají
trhu tedy znamená, že všichni,
kteří chtěli prodat, a všichni, kdo chtěli
koupit za určitou cenu, jsou uspokojeni
 rovnováha
 je
to situace ale velmi mimořádná, na trhu
existuje jen výjimečně, ale trh má tendenci
se
tomuto rovnovážnému stavu přibližovat
 výše
uvedeným tržním mechanismem se
automaticky obnovuje rovnováha na všech
trzích ekonomiky
Změny rovnováhy:
a) Nabídka se zvýšila ve všech cenových úrovních
(např. mimořádně úrodný rok)
→ zvýšení nabídky je možný jen za cenu snižování cen
→ rovnováha se ustálí na nízké ceně a větším objemu
nabídky i poptávky
b) Nabídka poklesla ve všech cenových úrovních
(např. růst nákladů)
→ pokles nabídky tlačí cenu vzhůru
→ rovnováha se ustálí na vyšší ceně a menším objemu
nabídky a poptávky
c) Poptávka se zvýšila (např. vzrostly
důchody, preference,..)
→ zvýšení poptávky táhne ceny vzhůru
→ rovnováha se ustálí na vyšší ceně a větším
objemu nabídky i poptávky
d) Poptávka poklesla (např. snížily se
důchody, preference, ceny substitutů)
→ pokles poptávky stlačuje cenu dolů
→ rovnováha se ustálí na nižší ceně a menším
objemu nabídky i poptávky
1. Načrtněte graf, který bude představovat nabídku a poptávku
po hudebních CD.
Zakreslete do něj a vysvětlete vliv následujících změn:
a) při výrobě CD desek došlo ke snížení nákladů. Jak se
změní cena?
b) zájem spotřebitelů o CD klesá, protože jsou na trhu nové
nosiče hudebních nahrávek – internet a MP3.
Jak se změní cena?
2. Proč je nabídková křivka pozemků v centru města strmě
stoupající?
Proč u ojetých automobilů je mírně stoupající?
Jaké je u lístků na finále tenisového poháru?
3. Cena sportovní obuvi se zvýšila, a přesto se jí prodalo více.
Neodporuje to zákonu klesající poptávky?Vysvětlete.
Načrtněte graf.
4. Kam se posune (a proč) křivka poptávky po čaji,
a) když se zdraží káva?
b) když se zdraží cukr?
5. V následujících příkladech určete, jakým směrem se
změní cena. Změní se cena pohybem po křivce nebo
v důsledku posunu celé křivky?
a) Vyšší příjmy obyvatelstva vedly k vyššímu odbytu
aut.
b) Neúroda okurek vedla k poklesu nákupu okurek.
c) Vyšší daň na benzín snížila objem prodaného
benzínu.
(Uvědomte si, že daň zde působí stejně jako náklad, daň
zdražuje výrobek)
 M. Sojka, J.Pudlák: Ekonomie
pro střední
školy, 4.vyd., Fortuna.Praha 2003
 http://www.miras.cz/seminarky/mikroek
onomie-n02-nabidka.php