Projekti regionalnega pomena

Download Report

Transcript Projekti regionalnega pomena

KOORDINACIJA,
VODENJE TER
POMOČ PRI
IZVEDBI PROJEKTOV
ZAKAJ?



V Partnerskem sporazumu in Operativnem
programu za izvajanje Evropske kohezijske
politike v obdobju 2014 -2020 je prostora za kar
nekaj razvojnih priložnosti.
Sofinanciranje velikih regijski projekti (več
partnerjev, ukrepi na več občinah…)
Razbremeniti občine, predvsem prenesti
obveznosti in dolžnosti nosilnih partnerjev na
RRA
AKTIVNOSTI
oblikovanje konzorcija
 podpis pisma o nameri
 koordinator med partnerji in ministrstvi
 prijava na razpise
 izdelava investicijskih dokumentacij
 izvedba javnih naročil
 izbor izvajalcev
 koordinacij, spremljanje in izvajanje projekta
 poročanje partnerjem
 izdelava poročil

TRAJNOSTNA
MOBILNOST
11.11.2014
KAJ JE TRAJNOSTNA
MOBILNOST?
Ena prednostnih nalog EU za zmanjšanje
onesnaženja in izboljšanje kakovosti življenja
 Trajnostna mobilnost je tista, ki je hkrati okoljsko
sprejemljiva, socialno pravična in spodbuja
razvoj gospodarstva.

CILJI TRAJNOSTNE MOBILNOSTI
 zagotavljanje dostopnosti prometnega
sistema vsem uporabnikom ;
 zmanjševanje škodljivih vplivov
prometnega sistema na zdravje in
varnost prebivalcev, še zlasti tistih, ki
so najbolj ogroženi;
 zmanjševanje onesnaženja zraka,
emisij hrupa, izpustov toplogrednih
plinov in porabe energije;
 izboljšanje učinkovitosti ter razmerja
med stroški in učinkovitostjo v
osebnem in tovornem prometu ob
upoštevanju zunanjih stroškov;
 prispevanje k privlačnosti in kvaliteti
urbanega okolja in mestnega
oblikovanja.
CELOSTEN PRISTOP PRI
REŠEVANJU PROBLEMATIKE
CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE
Smernice naj bi bile navdih,
spodbuda, pomoč, vir
informacij in orodje
prepričevanja odgovornim na
občinah in vsem drugim, ki se
celostno lotevajo načrtovanja
lokalnega prometa.
CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE –
ELEMENTI IN DEJAVNOSTI PROCESA
CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE
– OKVIRNI ČASOVNI NAČRT
OPREDELITEV KLJUČNIH NOSILCEV
INTERESA IN VKLJUČITEV V
PRIPRAVO CPS
PARTICIPACIJA IN
AKTIVACIJA
Komunikacija postane strateški del prometnega
načrtovanja
 Načrtovanje za ljudi!
 Sodelujejo zainteresirane strani in državljani
 To pomeni vključevanje javnosti, s čemer se krepi
javna podpora
 Bistveni del gradnje skupnosti: aktivno
vključevati končne uporabnike!

Udeležba = osnovno načelo CPS
ZAKAJ?
Participacija:
vodi k več demokracije
 izzove lastništvo
 povečuje učinkovitost in efektivnost politične
odločitve
 ponuja vpogled v mišljenje ciljnih skupin
 zoži vrzel med državljani in politiko
 poveča preglednost

PRIDOBITVE S CELOSTNO
PROMETNO STRATEGIJO
Izboljšan mestni javni promet;
 Manjši izpusti CO2;
 Čistejši zrak;
 Večja uporaba koles, peš hoje in javnega
transporta;
 Zadovoljni in zdravi prebivalci;
 Ekonomske koristi.

MOŽNOSTI FINANCIRANJA


Paket za urbano mobilnost
Podpora EK nacionalnim, regionalnim in
lokalnim organom pri razvoju in izvedbi TM,
vključno z instrumenti financiranja (KS, ESRR,
CIVITAS, CIVINET, Horizont 2020, Smart
Cities, Do the right mix…)
AKTIVNOSTI MINISTRSTVA ZA
INFRASTRUKTURO V
PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020



Priprava razpisov za področje trajnostne mobilnosti
 KS: 26 MIO EUR
 ESRR: 21 MIO EUR
2015: razpis za CPS (izdelava ali revizija)
do leta 2018 objava vseh razpisov in javnih naročil
UPRAVIČENCI
 Občine
 Vzgojno-izobraževalne
 Raziskovalne
ustanove
ustanove
 Prevozniki
 Nevladne
organizacije
 Regionalne razvojne agencije
 Podjetja
KAJ JE PREDVIDENO ZA
FINANCIRANJE IZ EU SREDSTEV
Celostne prometne strategije (za mesta in regije)










Varni dostopi do postaj in postajališč JPP
Stojala in nadstrešnice za kolesa
Sistem P+R
Postajališča JPP
pločniki, kolesarske steze
Ukrepi trajnostne parkirne politike
Omejevanje prometa v mestnih jedrih za osebni promet
Zelena mestna logistika
Sodobne tehnologije za upravljanje mobilnosti
Izobraževalno ozaveščevalne dejavnosti o trajnostni
mobilnosti
„TRDI UKREPI“ TRAJNOSTNE
MOBILNOSTI
„MEHKI UKREPI“ TRAJNOSTNE
MOBILNOSTI
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI
OSNOVNE OBVEZE
PRIJAVA na MzI do junija, program do julija
 TEDEN AKTIVNOSTI (delavnice, dogodki,
posveti, itn.)
 TRAJEN UKREP (v letu 2015 mora občina
narediti vsaj en trajen ukrep za spodbujanje
trajnostne mobilnosti)
 DAN BREZ AVTOMOBILA – druga polovica
septembra

KLJUČNI DELEŽNIKI
Šole in vrtci;
 turistične organizacije, društva,
posamezne organizacije (področje okolja,
kolesarjenja);
 posamezni oddelki na občini (promet,
prostor, okolje, zdravje);
 vodstvo uprave;
 operater JPP.

TEMATSKI SKLOPI
 javni
prevoz
 prosti čas
 kolesarjenje
 odgovorna raba avtomobila
 nakupovanje
 hoja
 mobilnost in zdravje
 zelene poti
TEDEN AKTIVNOSTI
DELAVNICE
 DOGODKI
 POSVETI
 PREIZKUS UREDITVE:






Številne možnosti, odvisno od značaja območja,
ambicioznosti občine …
Vključevanje prebivalcev pri oblikovanju rešitev
Testne rešitve so lahko zelo poceni
Pomen pravočasne komunikacije in promocije
SODELOVANJE S PREVOZNIKI:

Skupno načrtovanje različnih dejavnosti
npr. Dan brez avtomobila – brezplačen prevoz z JPP
Hvala za vašo pozornost!
Tjaša Kump Murn
[email protected]
07/33 72 992