3.2อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง6กพ55

download report

Transcript 3.2อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง6กพ55

่
ภารกิจที2
การติดตามการปฏิบต
ั ริ าชการ
สาธารณสุขในส่วนภู มภ
ิ าค
ประเด็นหลักที่ 3
การส่งเสริมสุขภาพ
ป้ องกันควบคุมโรค และลด
่
ปั จจัยเสียงด้านสุขภาพ
3.2 การป้ องก ันและ
ควบคุ
ม
โรคติ
ด
ต่
อ
3.2.1 กระบวนการ
่
ขับเคลือนให้เกิด
อาเภอควบคุมโรค
เข้มแข็ง
้ ด
ผลสาเร็จหรือตัวชีวั
มีผลสาเร็จของการควบคุมโรคที่
สาคัญตามนโยบายของกระทรวง
่ นปั ญหาของ
สาธารณสุขและทีเป็
้ ่
พืนที
่ องการ
ผลลัพธ ์ทีต้
• อาเภอมีคณ
ุ ลักษณะเป็ นอาเภอควบคุมโรค
่ นส่งผลให้เกิดการเกิดการ
เข้มแข็งแบบยังยื
่ นปั ญหาตามนโยบายของ
ลดโรคทีเป็
่ นปั ญหา
กระทรวงสาธารณสุขและโรคทีเป็
ในระดบ
ั อาเภอ ร ้อยละ60 ของอาเภอ
้
งหวัด(ชลบุร ี 7 อาเภอ)
ทังหมดในจั
่ าคัญตามนโยบายฯ(HIV/AIDS DHF)
• (โรคทีส
ความสอดคล้อง
ที่
่ วชีวั
้ ด
ชือตั
หน่ วย
วัด
น้ าหนั
ก
(%)
กลุ่มงาน
A4
ระดับความสาเร็จการพัฒนาศ ักยภาพอาเภอเข้มแข็งด้านการควบคุมโรค
่ นและ SRRT ระดับตาบลมีมาตรฐาน
แบบยังยื
ระดับ
15
ควบคุมโรค
A5
้ ัง
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาการดาเนิ นงานควบคุมป้ องกันโรคเรือร
(NCD)
ระดับ
20
ควบคุมโรค
F7
อ ัตราความสาเร็จของการร ักษาผู ป
้ ่ วยว ัณโรค(TB
Success rate)
ระดับ
10
ควบคุม
โรค
F8
การดาเนิ นงานไข้เลือดออกผ่านเกณฑ ์ตัวชีว้ ัด 5 ตัวชีว้ ัด
่
และอ ัตราป่ วยลดลง ร ้อยละ 20 เมือเที
ยบกับอ ัตราป่ วยจาก
ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี
ร ้อยละ
15
ควบคุม
โรค
่
ความเชือมโยง
ยุทธศาสตร ์ ที่ 4
พัฒนาการบริหารจัดการระบบ
เครือข่ายเฝ้าระว ังภัยสุขภาพ
KRA 7 ระด ับความสาเร็จของการพัฒนาเป็ น
ต้นแบบศูนย ์เป็ นต้นแบบศูนย ์กลางด้านบริหาร
จัดการ บริการ และวิชาการ
เป้ าประสงค ์
ทุกอาเภอมีศ ักยภาพป้ องกน
ั ควบคุมโรค
่ น
เข้มแข็งอย่างยังยื
P9 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาศ ักยภาพอาเภอ
่ น
ควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยังยื
ื่ มโยง
ความเชอ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการระบบเครือข่าย
เฝ้าระว ังภัยสุขภาพ
่ าคัญลดลง
KRA 6 อ ัตราป่ วยตายด้วยโรคทีส
P8 ระดับความสาเร็จของเครือข่ายและภาคีเครือข่ายในการ
บริหารจัดการงานป้ องก ัน
ควบคุมโรคตามมาตรฐานระบาดวิทยา
U 21 การดาเนิ นงานไข้เลือดออกผ่านเกณฑ ์ชีว้ ัด 5 ตัวชีว้ ัด
และอ ัตราป่ วยลดลงร ้อยละ20
ของค่ามัธยฐาน5ปี ย้อนหลัง
กระบวนการขับเคลือ
่ นฯ
• 1.มีคณะกรรมการการป้ องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ
่ ในระด ับอาเภอ
• 2.มีระบบระบาดวิทยาทีดี
• 3.มีการวางแผน ติดตามประเมินผลการป้ องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• 4.มีการระดมทร ัพยากรหรือการสนับสนุ น
่ ยวข้
่
งบประมาณจากหน่ วยงานทีเกี
องเป็ น
รู ปธรรม
ตารางแสดง ค่ามัธยฐานของผู ป
้ ่ วยไข้เลือดออก 5 ปี ย้อนหลัง
จาแนกรายอาเภอ
Med.
อาเภอ/ปี
จานวน
ผู ป
้ ่ วย/ราย อ ัตราป่ วย ค่า อ ัตราป่ วยร ้อย
(ร ้อยละ 20
Med.
ละ 20
Med.)
49
50
51
52
53
เมือง
บ้านบึง
27
5
35
20
547
189
133
42
529
177
106
34
47.24
44.52
37.79
35.62
หนองใหญ่
6
8
23
19
40
15
85.44
68.35
บางละมุง
พานทอง
34
2
46
4
337
191
627
74
702
181
270
59
150.94
144.02
120.75
115.22
พนัสนิ คม
5
8
315
81
180
65
68.72
54.97
ศรีราชา
เกาะสีช ัง
สัตหีบ
บ่อทอง
20
0
16
7
18
0
22
20
524
0
159
80
569
4
194
21
543
8
197
47
419
0
127
17
255.23
0.00
118.27
45.05
204.18
0.00
94.62
36.04
เกาะจันทร ์
0
4
68
21
52
17
58.98
47.18
การดาเนินงาน
• สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ และผลการ
ประเมินอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี 54 พบว่า อ.
เกาจันทร ์ อ.เกาะจ ันทร ์ ยังไม่ผ่านเกณฑ ์ อาเภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็ง
• ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง(ประเมิน โดย วสส.
สสม. สคร.3 พบ 2 อาเภอยังไม่ผา่ นเกณฑ์ (เกาะ
ี งั
สช
เกาะจันทร์)
้
• มาจัดทาแผนงาน/โครงการ ทังหมด
8 โครงการ
แผนงานโครงการ
• โครงการ พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ
• โครงการพัฒนาศ ักยภาพผู ป
้ ฏิบต
ั งิ านด้านการเฝ้า
ระวังควบคุมและป้ องกันโรค
• โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระว ังควบคุมป้ องกันโรค
อุบต
ั ใิ หม่ อุบต
ั ซ
ิ า้
• โครงการพัฒนาอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ
่ นและพัฒนาSRRTตาบล
ยังยื
แผนงานโครงการ
• โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังควบคุมป้ องกัน
โรคติดต่อนาโดยแมลง
• โครงการพัฒนาระบบการดาเนิ นงานควบคุม
ป้ องกันและร ักษาวัณโรค
• โครงการสนับสนุ นและประสานภาคีเครือข่ายใน
การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาเอดส ์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ ์ จังหวัดชลบุร ี
1.2วิเคราะห์ และนาเสนอข ้อมูล
• นาเสนอข ้อมูล
ในทีป
่ ระชุม ฯทุกเดือน สถานการณ์โรคทีต
่ ้องเฝ้ าระวัง
และเหตุการณ์โรคและภัยทีผ
่ ด
ิ ปกติในชว่ งเวลา
นัน
้ ๆ (เอกสารหมายเลข1 และFile การนาเสนอ
วาระติดตาม
1.3 ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง
วิเคราะห์ SAR
วสส. สสม. สคร.3 พบ 2 อาเภอยังไม่
ผ่านเกณฑ์
ี งั เกาะ
(เกาะสช
2.กลไกสนับสนุน
1.มีคณะกรรมการการป้ องก ันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ
อยูร่ ะหว่างการปรับเปลีย
่ นคาสงั่ ให ้เป็ นปั จจุบัน
2.จัดทาโครงการ
แผนงานโครงการ
• (ยุทธศาสตร์ท ี่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการระบบ
เครือข่ายเฝ้ าระวังภัยสุขภาพ)
• โครงการ พัฒนาระบบเฝ้าระว ังโรคและภัยสุขภาพ
• โครงการพัฒนาศ ักยภาพผู ป
้ ฏิบต
ั งิ านด้านการเฝ้า
ระวังควบคุมและป้ องกันโรค
• โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังควบคุมป้ องกันโรค
อุบต
ั ใิ หม่ อุบต
ั ซ
ิ า้
• โครงการพัฒนาอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ
่ นและพัฒนาSRRTตาบล
ยังยื
แผนงานโครงการ
• โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังควบคุมป้ องกัน
โรคติดต่อนาโดยแมลง
• โครงการพัฒนาระบบการดาเนิ นงานควบคุม
ป้ องกันและร ักษาวัณโรค
• โครงการสนับสนุ นและประสานภาคีเครือข่ายใน
การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาเอดส ์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ ์ จังหวัดชลบุร ี
โครงการพัฒนาอาเภอควบคุม
่ นและ
โรค เข้มแข็งแบบยังยื
พัฒนา SRRTตาบล
กิจกรรม
่
1.จัดทาคาสังคณะกรรมการในการด
าเนิ นงาน
้
2.ประชุมชีแจงเครื
อข่ายระดับอาเภอ ได้แก่ รพ.สสอ.
อปท.เป็ นต้น และจนท.รพสต.
3.พัฒนาศ ักยภาพSRRTระดับอาเภอและตาบล
่
4.สนับสนุ นการจัดเวทีแลกเปลียนเรี
ยนรู ้ อย่างน้อยทุก 3
เดือน
5.ติดตามประเมินผล โดยที่ สสจ.ประเมิน สสอ./รพ
(อาเภอเข้มแข็ง) สสจ.ร่วมกับทีมอาเภอประเมินรพสต.
6.จัดประกวดอาเภอเข้มแข็งดีเด่น
3.มีระบบการติดตามความก ้าวหน ้า
และผลสาเร็จ
• กาหนดการนิเทศติดตาม ในแต่ละแผนงาน/
โครงการ
• มีการนิเทศ ติดตาม 2ครัง้ / ปี (.......................)
• สรุ
ปผลงานรอบ
6 เดื
น 9งและสอบสวน
เดือน และ
4.มี
ระบบการเฝ้
าอระวั
ข ้อเสนอแนะ
โรค และการควบคุมโรคทีม ี
ิ ธิภปีาพ
ประสท
• มีรายงานการสอบสวนโรค
54 จานวน 26
ิ้ เดือน
เหตุการณ์ และนาเสนอทุกสน
ิ ก
• มีการประเมินระบบเฝ้ าระวัง ปี 54 โรคชค
ุ น
ุ ย่า ปี
55 ประเมินโรคหัด
การประเมินอาเภอควบคุมโรคเข ้มแข็ง มี
5 คุณลักษณะ
คุณลักษณะที่ 1 มีคณะกรรมการควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ มี 5 ข ้อ (50 คะแนน)
สว่ นทีต
่ ้องพัฒนา คณะกรรมการต ้องมีตัวแทนจาก
ภาคท ้องถิน
่ และภาคประชาชนร่วมด ้วย
มีการติดตามและการประชุมอย่างสมา่ เสมอ
คุณลักษณะที่ 2 มีระบบระบาดวิทยาทีด
่ ใี นระดับ
อาเภอ
5.อาเภอผ่านเภณฑ์อาเภอควบคุม
โรคเข ้มแข็ง
อย่างน ้อย ร ้อยละ60
• อาเภอต้องผ่านเกณฑ ์อาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
ฯ5 คุณลักษณะ
1.มีคณะกรรมการฯ (ภาคเอกชน ประชาชน การ
ประชุม)
่ (มาตรฐานSRRT การ
2.มีระบบระบาดวิทยาทีดี
อบรมอสม. ฐานข้อมู ล NCD)
3.มีการวางแผนติดตามประเมินผลการควบคุมโรค
และภัย
4.มีการระดมทร ัพยากร
5.มีผลสาเร็จในการควบคุมโรคตามนโยบายกท.
ผลการดาเนินงาน
• 1.มีคณะกรรมการการป้ องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ
• อยูร่ ะหว่างการปรับเปลีย
่ นคาสงั่ ให ้เป็ นปั จจุบัน
่ ในระด ับอาเภอ
• 2.มีระบบระบาดวิทยาทีดี
่ องพัฒนา การอบรม อสม (การเฝ้าระวงั
ส่วนทีต้
เหตุการณ์ )
การประชุมเครือข่าย SRRT ระด ับตาบล อย่างน้อย
ปี ละ 2 ครง้ั
มีฐานข้อมู ลข้อมู ล NCD ,จัดทาสถานการณ์ทุก 6
เดือน)
ผลการดาเนิ นงาน
• 3. มีการวางแผน ติดตามประเมินผลการป้ องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ประเมิน อาเภอ DHF TB ประเมิน SRRT ประเมิน
อาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
• มีการระดมทร ัพยากรหรือการสนับสนุ น
่ ยวข้
่
งบประมาณจากหน่ วยงานทีเกี
องเป็ น
รู ปธรรม อบจ สนับสนุ นงบ ฯ 25 ล้าน บาท DHF
•รายละเอียดโครงการ
แผนงานโครงการ
• (ยุทธศาสตร์ท ี่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการระบบ
เครือข่ายเฝ้ าระวังภัยสุขภาพ)
• โครงการ พัฒนาระบบเฝ้าระว ังโรคและภัยสุขภาพ
• โครงการพัฒนาศ ักยภาพผู ป
้ ฏิบต
ั งิ านด้านการเฝ้า
ระวังควบคุมและป้ องกันโรค
• โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังควบคุมป้ องกันโรค
อุบต
ั ใิ หม่ อุบต
ั ซ
ิ า้
• โครงการพัฒนาอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ
่ นและพัฒนาSRRTตาบล
ยังยื
โครงการพัฒนาอาเภอควบคุม
่ นและ
โรค เข้มแข็งแบบยังยื
พัฒนา SRRTตาบล
กิจกรรม
่
1.จัดทาคาสังคณะกรรมการในการด
าเนิ นงาน
้
2.ประชุมชีแจงเครื
อข่ายระดับอาเภอ ได้แก่ รพ.สสอ.
อปท.เป็ นต้น และจนท.รพสต.
3.พัฒนาศ ักยภาพSRRTระดับอาเภอและตาบล
่
4.สนับสนุ นการจัดเวทีแลกเปลียนเรี
ยนรู ้ อย่างน้อยทุก 3
เดือน
5.ติดตามประเมินผล โดยที่ สสจ.ประเมิน สสอ./รพ
(อาเภอเข้มแข็ง) สสจ.ร่วมกับทีมอาเภอประเมินรพสต.
6.จัดประกวดอาเภอเข้มแข็งดีเด่น
โครงการพัฒนาระบบการเฝ้ า ระวัง
ควบคุมป้ องกันโรคติดต่อ นาโดย
แมลง
กิจกรรมหลัก
1.จัดทาแผนงาน/โครงการควบคุมโรค ทีส
่ าคัญใน
พืน
้ ที่
2.ประชุมเครือข่ายผู ้รับผิดชอบงานในระดับ จังหวัด
และระดับพืน
้ ที่
ึ ษาประชาสม
ั พันธ์ ในรร./
3.อบรมให ้ความรู ้ สุขศก
ชุมชนและสถานบริการ
ั ยภาพบุคลากรสาธารณสุขใน การตรวจ
4.พัฒนาศก
รักษาและควบคุมโรค
5. ดาเนินการเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา ควบคุม
่ น
คุณลักษณะจังหว ัดเข้มแข็งแบบยังยื
1. นาข้อมู ลทางระบาดวิทยาของโรคและภัยสุขภาพมา
ประเมินสถานการณ์ วางแผนและปฏิบต
ั ก
ิ ารร่วมกันในการ
่ น”
พัฒนาให้เกิด “อาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยังยื
2. จังหวัดมีกลไกการสนับสนุ นให้อาเภอผ่านเกณฑ ์ฯ
3. จังหวัดมีระบบการติดตามความก้าวหน้าและผลสาเร็จ
พร ้อมสรุปผล การดาเนิ นงาน ปั ญหา/อุปสรรค/
่
ข้อเสนอแนะ เพือสนั
บสนุ นการพัฒนาฯ
4. จังหวัดมีระบบเฝ้าระวังโรค สอบสวน และการปั องกัน
่ ประสิทธิภาพ
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ทีมี
5. อาเภอผ่านเกณฑ ์คุณลักษณะอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
่ นตามเป้ าหมาย
แบบยังยื
รายละเอียดการดาเนินงาน
1 น าข ้อมู ล ทางระบาดวิท ยาของโรคและภั ย สุ ข ภาพมา
ประเมินสถานการณ์ วางแผนและปฏิบัตก
ิ ารร่วมกันในการ
พัฒนาให ้เกิด “อาเภอควบคุมโรคเข ้มแข็งแบบยั่งยืน”
1.1 มีระบบข ้อมูล ครบ 4 ด ้าน
 ข ้อมูลโรคและภัยสุขภาพ
ี่ งทีเ่ ป็ นภั ยต่อ สุข ภาพ เช ่น ปั จจั ยทางสัง คม
 ปั จ จั ยเส ย
ี่ ง
ประชากร สงิ่ แวดล ้อม และพฤติกรรมเสย
 ข ้อมูลการดาเนินงานเพือ
่ ขับเคลือ
่ นอาเภอควบคุ มโรค
เข ้มแข็งแบบยั่งยืน
 มีการแลกเปลีย
่ นข ้อมูลระหว่างเครือข่ายภายในจังหวัด
รายละเอียดการดาเนิ นงาน
คะแนน
1.2 น าเสนอข อ้ มู ล ตามข อ้ 1.1 เพื่อประเมิ น 0.33
สถานการณ์แ ละร่ว มแก ป
้ ั ญ หาโดยบุ ค ลากร
จากหน่ วยงานระดับ จัง หวัด อ าเภอ และ/หรือ
่ ๆ อย่างน้อยเดือนละ
หน่ วยงานจากภายนอกอืน
1 ครง้ั
1 . 3 วิ เ ค ร า ะ ห ์ ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น Self 0.33
Assessment คุณลักษณะอาเภอควบคุมโรค
่ ้องพัฒนา
่
นทีต
เข ้มแข็งแบบยั่งยืน เพือหาประเด็
(GAP) และวางแผน ก าหนดเป้ าหมายการ
พัฒนาฯ ในปี 2555
รายละเอียดการดาเนิ นงาน
คะแนน
2 จังหวัดมีกลไกการสนับสนุ นให ้อาเภอผ่านเกณฑ ์ฯ
1
้
่
2.1 มีคาสั่งแต่งตังคณะกรรมการฯ
ซึงประกอบด
้วยบุคลากร 0.25
ของส านั ก งานสาธารณสุข จัง หวัด หน่ วยงานภายในจัง หวัด
่
และ/หรือหน่ วยงานภายนอกอืนๆ
2.2 จัดทาแผนยุทธศาสตร ์ และแผนปฏิบต
ั ริ าชการ ปี 2555 0.25
่
เพือสนั
บสนุ นอาเภอเข ้มแข็ง
่
้
่
2.3 สือสาร
ถ่ายทอด ชีแจงนโยบาย
จัดเวทีแลกเปลียนเรี
ยนรู ้ 0.25
กับ หน่ วยงานภายใต ส
้ ัง กัด สสจ.ในทุ ก ระดับ และ/หรือ
่ ร ับทราบอย่างทัวถึ
่ ง
หน่ วยงานภายนอกอืน
่
2.4 มีการถ่ายทอดความรู ้ แนวปฏิบต
ั ิเกียวกั
บ
่ ยวข
่
ตาบล ให ้แก่หน่ วยงานทีเกี
้อง
SRRT ระดับ 0.25
คะแน
รายละเอียดการดาเนิ นงาน
น
3 จังหวัดมีระบบการติดตามความก ้าวหน้าและผลสาเร็จ พร ้อม 1
สรุป ผลการด าเนิ น งาน ปั ญ หา/อุป สรรคและข อ้ เสนอแนะ
่
เพือสนั
บสนุ นการพัฒนาฯ
3.1 กาหนดแผนการติดตามประเมินผล โดยมีปฏิทน
ิ การ
ทางานอย่างช ัดเจน
0.25
3.2 มีการนิ เทศ กากับ ติดตามผลการดาเนิ นงานของอาเภอ 0.25
้ั อปี ในไตรมาส 2 และ 4
อย่างน้อย 2 ครงต่
3.3 สรุปรายงานผลการดาเนิ นงานในภาพรวม รอบ 6 และ
่
12 เดือน พร ้อมให ้ข ้อเสนอแนะในการขับเคลือนฯ
ให ้
่ ง
ร ับทราบอย่างทัวถึ
0.25
่ ง
3.4 เผยแพร่ ผลการดาเนิ นงานให ้ ร ับทราบ อย่างทัวถึ
0.25
รายละเอียดการดาเนิ นงาน
คะแนน
4. จังหวัดมีระบบเฝ้ าระวังโรค สอบสวน และการปัอง
1
่ ประสิทธิภาพ
กัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ทีมี
่ ว (SRRT)
่
เร็
4.1 ทีมเฝ้ าระวังสอบสวนเคลือนที
ระดับจังหวัด ดาเนิ นการเฝ้ าระวัง สอบสวน
่
ป้ องกัน ควบคุมโรคได ้ตามมาตรฐานทีสอดคล
้อง
กับกฏนามัยระหว่างประเทศ
0.50
4.2 มีการประเมินระบบเฝ้ าระวัง หรือถอดบทเรียน 0.50
การสอบสวน การป้ องกัน ควบคุมโรค พร ้อม
ข ้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาอย่างน้อย 1
่
เรือง/ปี
รายละเอียดการดาเนิ นงาน
คะแนน
5 อาเภอผ่านเกณฑ ์คุณลักษณะอาเภอ
่ นตามเป้ าหมาย
ควบคุมโรคเข ้มแข็งแบบยังยื
ดังนี ้
ได้คะแนน
อาเภอผ่านเกณฑ ์
ร ้อยละ
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
50 55
60
65
70
1
เกณฑ ์การประเมิน
อาเภอเข้มแข็ง
กรมควบคุมโรค
ปี 2555
34
่ น
คุณลักษณะอาเภอเข้มแข็งแบบยังยื
50
1. มีคณะกรรมการและการมีสว่ นร่วมของ ทุก
ภาคส่วน ในการป้ องกันควบคุมโรค/ ภัย
สุขภาพ
5
่
2. มีระบบระบาดวิทยาทีดี
20
3. มีการวางแผน กากับติดตามและประเมินผล
แผนงานควบคุมโรค
10
่
4. การระดมทร ัพยากรเพือการควบคุ
มโรค
5
5. ผลสาเร็จของการดาเนิ นงานควบคุมโรค
10
35
คุณลักษณะที่ 1 มีคณะกรรมการและการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในการป้ องกน
ั ควบคุมโรคและ
5
ภัยสุขภาพ
ประเด็นการประเมิน
คะแนน
1. คาสง่ ั คณะกรรมการสุขภาพระด ับอาเภอ
่ น ทงั้
1
1 ประกอบด้วยต ัวแทนจาก 3 ภาคสว
ภาคร ัฐ ท้องถิน
่
ประชาชน
1. มีรายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ
1
่ เสมออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครงั้
2 อย่างสมา
1. นาผลการวิเคราะห์สถานการณ์มากาหนด
1
3 ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหามาใชใ้ นการ
ดาเนินงาน
1. มีการมอบหมายผูร้ ับผิดชอบให้ดาเนินการ
1
4 ควบคุมโรค/ภ ัยอย่างน้อยร้อยละ 50 ของการ
่
คุณลักษณะที่ 2 มีระบบระบาดวิทยาทีดี
ประเด็นการประเมิน
2. ทีม SRRT อาเภอและเครือข่ายมีความพร ้อมและ
ปฏิ
1 บต
ั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
20
คะแ
นน
8
2.1.1 ทีม SRRT ระดับอาเภอ ได้ร ับการประเมินโดย
สคร. และผ่านมาตรฐาน
7
2.1.2 มีการอบรม“การเฝ้าระวงั เหตุการณ์”แก่
SRRT ตาบล ครอบคลุมทุก รพ.สต.
1
ประเด็นการประเมิน
2. ทีม SRRT ระด ับตาบลมีการดาเนินงานด ังนี้
2
2.2.1 อสม.ทุกคนผ่านการอบรมการเฝ้าระวงั
เหตุการณ์
่ ร ับแจ้งอย่างน้อยเดือนละ 1 ครง้ั *
2.2.2 มีข่าวทีได้
้ หรื
่ อ
2.2.3 มีการแจ้งข่าวแก่เครือข่าย อสม.ในพืนที
สสอ.
ในกรณี ทพบความผิ
ี่
ดปกติหรือมีการระบาด
2.2.4 มีการบันทึกข้อมู ลการแจ้งข่าวลงใน
โปรแกรมออนไลน์ได้อย่างถู กต้อง ได้แก่
คะแ
นน
4.5
0.
5
1.
2
1.
0
0.
ประเด็นการประเมิน
2. ทีม SRRT ระด ับตาบลมีการดาเนินงานด ังนี้
2
2.2.5 มีการสอบสวนโรค/ภัยสุขภาพ อย่างน้อย
ปี ละ 1 ครง้ั
2.2.6 มีการประชุมทีม SRRT เครือข่ายระดบ
ั ตาบล
อย่างน้อยปี ละ 2 ครง้ั
2.2.7 มีเครือข่ายการฝ้าระวัง สอบสวนโรค เช่น
เครือข่าย facebook, การสอบสวนโรคร่วมก ันวงั
ป้ องกันโรคติดต่อ
คะแ
นน
0.
5
0.
3
0.
5
2. มีระบบข้อมูลและการเฝ้าระว ังโรคและภ ัย
7.5
3 สุขภาพ
2.3.1 ระบบข้อมูลและการเฝ้าระว ัง
3
โรคติดต่อมีคณ
ุ ล ักษณะด ังนี้
2.3.1.1 มีความครอบคลุมของสถาน
่ งรายงาน *
บริการทีส่
1.
0
2.3.1.2 ข้อมู ลทันเวลาเป็ นปั จจุบน
ั *
0.
5
0.
5
* = คิดตามสัดส่วน
2.3.1.3 มีการสารองข้อมู ล 5 ปี *
2.3.1.4 มีการจัดทาหรือนาเสนอรายงาน
1.
ประเด็นการประเมิน
2. มีระบบข้อมูลและการเฝ้าระว ังโรคและ
3 ภ ัยสุขภาพ
2.3.2 ระบบข้อมูลและการเฝ้าระว ังโรค
ไม่ตด
ิ ต่อมีคณ
ุ ล ักษณะด ังนี้
2.3.2.1 มีการรายงานผู ป
้ ่ วยทุกไตรมาส
*
2.3.2.2 สารองข้อมู ล 5 ปี *
2.3.2.3 จัดทาหรือนาเสนอรายงาน
คะแน
น
7.5
2.5
0.5
1
คุณลักษณะที่ 3 มีการวางแผน กาก ับติดตามและ
ประเมินผลแผนงานควบคุมโรค
10
คะแน
ประเด็นการประเมิน
น
มีเป้าหมายและแผนฯ ทีเ่ ป็นปัญหาสาค ัญของ
1
้ ทีอ
3.1พืน
่ ย่างน้อย 1 เรือ
่ ง
3.2มีเป้าหมายและแผนฯ ทีเ่ ป็นปัญหาสาธารณสุข
ตามนโยบายอย่างน้อย 1 เรือ
่ ง
1
้ ทีแ
3.3มีปฏิทน
ิ ปฏิบ ัติการฯ ทีเ่ ป็นปัญหาของพืน
่ ละ
ทีเ่ ป็นนโยบายของประเทศ
1
3. มีปฏิบ ัติการร่วมก ับท้องถิน
่ และภาคประชาชน
4 ในการป้องก ันควบคุมโรค/ปัญหาสุขภาพทีเ่ ป็น
1
ประเด็นการประเมิน
3.5 มีผร
ู ้ ับผิดชอบติดตามประเมินแผนทีเ่ ป็นปัญหาของ
้ ทีแ
พืน
่ ละทีเ่ ป็นนโยบายของประเทศ
คะแนน
1
3.6 โครงการแผนงานมีการกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงาน/การประเมินผลความสาเร็จของแผนฯ
1
3.7 โครงการแผนงานมีการกาหนดระยะเวลาและ
ผูร้ ับผิดชอบในการประเมินผลความสาเร็จแผนฯ
1
่ ติดตาม
3.8 มีรายงานผลการปฏิบ ัติงานตามแผนฯ เพือ
กาก ับ
อย่างน้อย 1 ครงต่
ั้ อปี
1
3.9 มีแผนปฏิบ ัติการรองร ับการควบคุมโรค/ ภ ัยฉุกเฉิน
ทางด้านสาธารณสุขระด ับอาเภออย่างน้อย 1 แผน
1
้ มแผนร ับการควบคุมโรค/ภ ัยฉุกเฉินด้าน
3.1 มีการซอ
0 สาธารณสุขระด ับอาเภออย่างน้อยปี ละ 1 ครงั้
1
่
คุณลักษณะที่ 4 การระดมทร ัพยากรเพือการควบคุ
มโรค
5
ประเด็นการประเมิน
คะแนน
4.1
4.2
4.3
4.4
่
- ร ้อยละของ อปท.มีการจัดสรรทร ัพยากรเพือการ
ควบคุมโรคอย่างเป็ นรู ปธรรม
- ร ้อยละของกองทุนสุขภาพชุมชน จัดสรร
่
ทร ัพยากรเพือการควบคุ
มโรคอย่างเป็ นรู ปธรรม (มี
แผนการทางานและการใช้เงิน)
่
- CUP ร.พ. จัดสรรทร ัพยากรเพือการควบคุ
มโรค
่ เช่น องค ์กรเอกชน วัด ประชาชน เป็ นต้น
อืนๆ
จัดสรรทร ัพยากร โดยมีระบบการบริหารจัดการ
่
ทร ัพยากรเป็ นรู ปธรรม ทีสามารถตรวจสอบได้
1
2
1
1
คุณลักษณะที่ 5 มีผลสาเร็จของการ
ดาเนินงานควบคุมโรค
10
ประเด็นการประเมิน
คะแน
น
5. โรคนโยบาย 4 โรค
1
- กระบวนการป้องก ันควบคุมโรค
3
ดาเนินการสาเร็จ
- ขนาดปัญหาโรค/ภ ัยสุขภาพควบคุมได้ 2
ตามเกณฑ์
้ ที่ 16 โรค
5. โรคทีเ่ ป็นปัญหาในพืน
2