5. Lovrencic SEEWA KBC Zagreb Sektor IS

Download Report

Transcript 5. Lovrencic SEEWA KBC Zagreb Sektor IS

Sektor IS integralna sigurnost
Kruno Lovrenčić, univ.spec.oec.,dipl.ing.
ZDRAVA RADNA MJESTA
ZA ZAPOSLENE U ZDRAVSTVU
Zagreb, 3. do 5. lipnja 2013.
Funkcija
• Klinički bolnički centar Zagreb
• najveća bolnička ustanova u Republici Hrvatskoj,
• ima potpuno razvijen sustav upravljanja sigurnošću
• rad usklađen prema načelima standarda kvalitete za akreditaciju
bolnica.
• dokumentirani postupci
upute SUS (sustav upravljanja sigurnošću)
dostupni na intranet stranicama KBC Zagreb.
• radne
Nastanak i evaluacija (2009. – 2012.)
• do 2009. organizacija i provedba zaštite na radu hibridna
forma - poslodavac;
• 2010. godine odluka o ovlaštenju;
Vodeća ideja
• 01.05.2009. – organizacija sektora;
• 2009. – 2010. – formiranje službi;
• MISIJA : oformiti sustav upravljanja sigurnošću;
• VIZIJA : pružanje usluga drugim zdravstvenim
ustanovama
(KBC Zagreb SUS)
Služba ZOI-ZOP – SURADNJA ?
?
?
Služba ZOI; ZOP;
?
?
?
ORGANIZACIJA SEKTORA
ORGANOGRAM
RAVNATELJ
Admin
TS + IS
Služba
ZNR
Rukovoditelj
sektora
IS (52)
Služba
ZOP
Služba
ZOI
Služba
DDD i ZO
Služba
ZOZ
Multisektorska suradnja
komunikacija
Klinike / Zavodi /
Sektori / Uredi
Sektor IS
Sektor
tehničke
potpore
Sektor IT
Sektor
pravnih,
kadrovskih i
općih
poslova
Služba za zaštitu na radu
• 2010.: izrađen plan i program osposobljavanja
• MinGoRP izdaje KBC Zagreb odobrenje za obavljanjem
osposobljavanja u području zaštite na radu;
• osposobljavanje iz područja ZNR:
• predstojnika klinika (ovlaštenici),
• povjerenika zaposlenika;
• Započeto osposobljavanje za:
• rad na siguran način i
• zaštitu od požara zaposlenika;
• VIZIJA : pružanje usluga prema drugim zdravstvenim
ustanovama (potrebna doregistracija);
UŠTEDA ZA KBC ZAGREB
Osposobljavanje za rad na siguran način
+
Osposobljavanje za preventivne mjere zaštite od požara
Cijena
osposobljavanja
na tržištu
Broj
zaposlenika
Osposobljeno

500 kn /
zaposlenik
5720
3900
2.625,000 kuna
 Ušteda za
KBC
2.625,000 kuna
Služba za DDD i zaštitu okoliša
• tretiranje bioloških štetnika / preventiva / kurativa;
• briga o skladištima otpada;
• briga o okolišu / monitoring;
• odgovorna osoba za kemikalije (na razini KBC-a Zagreb);
• praćenje odvoza otpada i vođenje dokumentacije prema
vrstama otpada;
Služba za zaštitu od zračenja
• Smjernice :
• Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost
• Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti
• Interni akti
• Općenita pravila i postupci u svrhu zaštite od zračenja djelatnika i pacijenata
• Zaštita od zračenja
• Preuzimanje opreme
• Podaci o opremi
• Upravljanje opremom
• Evidencija o održavanju opreme
• Odgovornosti i ovlaštenje za opreme
• Dozimetri
IZRAĐENA DOKUMENTACIJA
2009. – 2012.
• Procjena opasnosti za sve lokacije (revizija);
• Pravilnik o zaštiti na radu;
• Procjena ugroženosti od požara za sve lokacije + kategorizacije ugroženosti od požara
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
za sve lokacije;
Pravilnik o zaštiti od požara / Plan evakuacije i spašavanja / Smjernice za IS
Pravilnik o zaštiti okoliša / Pravilnik o gospodarenju otpadom;
Planovi gospodarenja otpadom;
Pravilnik o radu i održavanju objekata za odvodnju;
Operativni plan interventnih mjera u slučaju iznenadnog onečišćenja;
Upute za odlaganje opasnog medicinskog otpada;
Ishođenje vodopravnih dozvola;
Planovi kontrole voda;
Registar onečišćenja okoliša;
Revidirani su pravilnici o organizaciji i provođenju zaštite od zračenja;
Izrađena općenita pravila i postupci u svrhu zaštite od zračenja zaposlenika i
pacijenata;
Analiza ozljeda za razdoblje
01.01.2010. – 31.12.2012.
2010
2011
2012
ukupan broj ozljeda
109
103
110
na mjestu rada
66
60
58
na putu na posao
25
20
32
na putu s posla
18
20
20
broj teških OR - prijelom
16
13
11
izvođene radne operacije na način protivno
pravilima ZNR
28
33
32
površine za kretanje radnika
21
24
31
pad radnika
19
25
22
kontuzija i nagnječenje
11
20
20
broj ubodnih incidenata
89
95
131
Hvala na pozornosti
[email protected]