ΕΙΔΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Download Report

Transcript ΕΙΔΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΤΙΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΕΘ Γ.Ν.Α «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Ο μηχανικός αερισμός θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν η ικανότητα του ασθενούς να διατηρεί την ανταλλαγή των αερίων έχει μειωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να απειλείται η ζωή αν δεν υπάρξει υποστήριξη

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

1. ΑΠΝΟΙΑ 2. ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ α) Υπερκαπνική β) Υποξαιμική 3. ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗ ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 4. ΣΟΒΑΡΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ

“….An opening must be attempted in the trunk of the trachea, into which a tube or cane should be put; You will then blow into this so that lung may rise again….And the heart becomes strong….” - Andreas Vesalius (1555)

O MHXANIKO Σ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ (1): AEΡΙΣΜΟΣ Ο στόχος του αερισμού είναι να διευκολύνει την απομάκρυνση του CO2 και να διατηρεί σταθερό PaCO2 • • • • • •  Κατά λεπτόν αερισμός (VE) To ολικό ποσόν του εκπνεόμενου αέρα/min A παρτίζεται από 2 παράγοντες: VA= κυψελιδικός αερισμός και VD= αερισμός νεκρού χώρου VD/VT = 0.33

VE ρυθμίζεται από το στέλεχος, ανταποκρινόμενο στο pH και στο PaCO2 • • •  Διαταραχές αερισμού στη ΜΕΘ Αυξημένη παραγωγή CO2 (πυρετός, σήψη, τραύμα, υπερσίτηση) Αυξημένος VD (ατελεκτασία, πνευμονική βλάβη, ARDS, Π.Ε.) Διορθώσεις: RR και TV

V/Q Matching.

Zone 1 demonstrates dead-space ventilation (ventilation without perfusion). Zone 2 demonstrates normal perfusion.

Zone 3 demonstrates shunting (perfusion without ventilation).

ΑΡΧΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ (2): ΟΞΥΓΟΝΩΣΗ Ο κύριος στόχος της οξυγόνωσης είναι να μεγιστοποιήσει την απόδοση του οξυγόνου στο αίμα ( PaO2) • • • • Alveolar-arterial O2 gradient (PAO2 – PaO2) Iσορροπία μεταξύ O2 στο αίμα και στις κυψελίδες Μετράει την επάρκεια του αερισμού PaO2 εν μέρει εξαρτάται από τον αερισμό, κυρίως όμως από το V/Q matching • • • Διαταραχές οξυγόνωσης στη ΜΕΘ: V/Q mismatching (ύπτια θέση ασθενούς, αυξημένη πίεση αεραγωγών, πνευμονική παρεγχυματική νόσος, νόσος μικρών αεραγωγών) Διορθώσεις: FiO2 and PEEP

V/Q Matching.

Zone 1 demonstrates dead-space ventilation (ventilation without perfusion). Zone 2 demonstrates normal perfusion.

Zone 3 demonstrates shunting (perfusion without ventilation).

ΕΙΔΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

1. AΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ - Έως τα τέλη της δεκαετίας του 1950 - «Σιδηρούς πνεύμων» - Αρνητική πίεση γύρω από τον θώρακα-> αρνητική κυψελιδική πίεση-> ο αέρας μπαίνει στον πνεύμονα λόγω διαφοράς πιέσεων. Παθητική εκπνοή 2. ΘΕΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Είσοδος αέρα λόγω διαφοράς πιέσεων μεταξύ της διασωληνωμένης τραχείας και των κυψελίδων

ΕΙΔΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

 Ασκός ανάνηψης (Αmbu)  Aναπνευστήρες διακεκομμένης θετικής πίεσης, συχνότητα έως 60 αναπνοές/λεπτό  Αναπνευστήρες θετικής πίεσης και υψηλής συχνότητας, συχνότητα>60 αναπνοές/λεπτό 1. Ηigh Frequency Positive Pressure Ventilators (HFPPV), 60 120/λεπτό 2. High Frequency Jet Ventilators, 120-600/λεπτό 3. High Frequency Oscillators, 180-12000/λεπτό

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

1. ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Εφ’όσον η εισπνευστική ροή αρχίσει, ο αναπνευστήρας συνεχίζει να δίνει αέρα στον άρρωστο μέχρι η εισπνευστική πίεση στο κύκλωμα να φτάσει μια προκαθορισμένη τιμή. Τότε αρχίζει η εκπνευστική φάση.

2. ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ Ο αναπνεόμενος όγκος προκαθορίζεται από τον χειριστή και χορηγείται στον άρρωστο μέχρι ενός ορίου ανεξάρτητα από την πίεση που δημιουργείται μέσα στο κύκλωμα. Αν η πίεση ξεπεράσει ένα όριο ασφαλείας που το καθορίζει ο χειριστής, ανοίγει πρώιμα η βαλβίδα εκπνοής.

ΜΕΘΟΔΟΙ (MODE) ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΗ ΘΕΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ

1. YΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ (Assisted ventilation) ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ (Assist control ventilation) O αναπνευστήρας δίνει μια αναπνοή όταν ο άρρωστος τον διεγείρει (trigger) κάνοντας μια εισπνευστική προσπάθεια.

- Ο άρρωστος καθορίζει τη συχνότητα και ο γιατρός τον αναπνεόμενο όγκο Αν ο άρρωστος δεν κάνει δικές του προσπάθειες επόμενη εισπνοή.

, προκαθορίζεται ένας ρυθμός αναπνοών πχ. 10/min και ο αναπνευστήρας δίνει έτσι μια αναπνοή κάθε 6 sec (υποβοηθούμενος assist control). Αν ο άρρωστος κάνει δική του προσπάθεια και ερεθίσει τον αναπνευστήρα, το εσωτερικό ρολόι μηδενίζεται και περιμένει την - Βοηθάει στο συγχρονισμό του αρρώστου με τον αναπνευστήρα

Assist Controlled Ventilation

2. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ (CONTROLLED MECHANICAL VENTILATION, CMV) KAI ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ (ΙΝΤΕRΜΙΤΤΕΝΤ MANDATORY VENTILATION, IMV)   O αναπνευστήρας δίνει αναπνοές σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα ανεξάρτητα από τις προσπάθειες του αρρώστου. Εμείς ρυθμίζουμε τον αναπνεόμενο όγκο και τη συχνότητα (CMV) Αν ο άρρωστος παίρνει και μόνος του αναπνοές , δίνουμε μικρότερη συχνότητα μηχανικών αναπνοών και το υπόλοιπο έργο το επωμίζεται ο άρρωστος (ΙΜV) (Weaning)

Controlled Mandatory Ventilation

3.

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ (Sychronized intermittent mandatory ventilation- SIMV)    O ιατρός βάζει μια συχνότητα υποχρεωτικών αναπνοών, πχ 6 το λεπτό, δηλ. μια ανά 10 sec.

O άρρωστος μπορεί να αναπνέει μόνος του για 10 sec. Tότε ο αναπνευστήρας ευαισθητοποιείται και μόλις ο ασθενής ξαναπάρει ανάσα, τον υποβοηθάει με προκαθορισμένο όγκο.

Μετά περιμένει άλλα 10 sec για την επόμενη ανάσα, ενώ στο μεσοδιάστημα ο ασθενής αναπνέει μόνος του

Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation

4. ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΚΑΤA ΛΕΠΤΟΝ ΟΓΚΟΥ (Mandatory minute volume ventilation, MMV)   O αναπνευστήρας μετρά τον όγκο που αυτόματα αναπνέει ο άρρωστος κατά λεπτό και έαν είναι μικρότερος από τον προκαθορισμένο, συμπληρώνει τον όγκο που υπολείπεται Ο άρρωστος προοδευτικά ελευθερώνεται μόνος του από τον αναπνευστήρα

5. ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (Pressure support ventilation, PSV)       O αναπνευστήρας διεγειρόμενος από την εισπνευστική προσπάθεια του ασθενούς τον υποβοηθάει σε όλη τη φάση της εισπνοής με μια σταθερή πίεση, που προκαθορίζουμε εμείς Η αναπνευστική συχνότητα εξαρτάται μόνο από τον άρρωστο.

Ο αναπνεόμενος όγκος εξαρτάται από το μέγεθος της προσπάθειας και από το ύψος της υποβοηθητικής πίεσης Η πίεση αυτή σταματά να εφαρμόζεται (τέλος της εισπνοής) όταν είτε περάσει ένα κλασμα του εισπνευστικού χρόνου είτε η εισπνευστική ροή πέσει στο 25% της αρχικής μέγιστης εισπνευστικής ροής.

Η εκπνοή είναι παθητική Όσο βελτιώνεται ο ασθενής τόσο μειώνουμε την υποβοηθητική πίεση.

Pressure Support Ventilation

PSV with SIMV

Πληροφορίες που προσφέρει η ανάλυση κυματομορφών      Τύπος (mode) μηχανικού αερισμού Τρόπος πυροδότησης (triggering) αναπνευστήρα Προσδιορισμός της φύσης των διαταραχών της μηχανικής του αναπνευστικού συστήματος (compliance, resistance, auto PEEP) Εκτίμηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία Αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης ασθενούς - αναπνευστήρα

Μηχανική Υποστήριξη της Αναπνοής

Ελεγχόμενος αερισμός  VC (volume control): προκαθορισμένος όγκος αέρα σε κάθε αναπνοή  PC (pressure control): εισπνευστικής φάσης ο αέρας δίνεται στον άρρωστο με σταθερή πίεση κατά τη διάρκεια της

Μηχανική Υποστήριξη της Αναπνοής

Υποβοηθούμενος αερισμός  PS (pressure support):  Ο άρρωστος ενεργοποιεί τον αναπνευστήρα με την αναπνευστική του δραστηριότητα ο ίδιος. Κατά τη διάρκεια της εισπνευστικής προσπάθειας μία βαλβίδα επίκλησης ενεργοποιείται και δημιουργεί καθ’ όλη την εισπνευστική φάση μία σταθερή πίεση που έχει προκαθοριστεί. Εξαρτάται αποκλειστικά από την αναπνευστική συχνότητα του αρρώστου.

SIMV (Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation): Ο άρρωστος λαμβάνει υποχρεωτικές αναπνοές, προκαθορισμένες, αλλά έχει τη δυνατότητα να αναπνεύσει και μόνος του

Μηχανικές ιδιότητες του αναπνευστικού συστήματος

 Ασθενής χωρίς αναπνευστικές προσπάθειες (παθητική μηχανική αναπνοή – controlled mechanical ventilation) CMV,IPPV  Ασθενής με αναπνευστικές προσπάθειες (assisted mechanical ventilation) SIMV, A/CMV

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΛΟΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

1.PEEP (Positive end-expiratory pressure) - Στη μηχανική αναπνοή - Θετική πίεση στο τέλος της εκπνοής -Σαν να εισπνέεις μέσω μιας μονόδρομης βαλβίδας από τον αέρα και να εκπνέεις μέσα στο νερό -Κρατάει τις κυψελίδες ανοικτές στο τέλος της εκπνοής, πρόληψη ατελεκτασιών 2. CPAP (Continuous positive airway pressure) - Στην αυτόματη αναπνοή -Θετική πίεση στο τέλος της εκπνοής

AUTO-PEEP (EN ΔΟΓΕΝΗΣ PEEP)   Φυσιολογικά στο τέλος της εκπνοής ο όγκος του πνεύμονα είναι ίδιος με την FRC Όταν υπάρχει PEEPi ο όγκος του πνεύμονα είναι μεγαλύτερος από την FRC

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Αuto-PEEP

O ΡΟΙ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ

   Tidal Volume (Vt) • Ο όγκος αέρα που εισπνέεται και εκπνέεται από τους πνεύμονες Breaths per Minute (RR, f) • Συχνότητα αναπνοών Positive End Expiratory Pressure (PEEP) • Η πίεση μέσα στην κυψελίδα στο τέλος της εκπνοής

O ΡΟΙ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ

   Minute Ventilation (VE) • Tο ολικό ποσό αέρα που μπαίνει και βγαίνει από τον πνεύμονα σε ένα λεπτό Fractional Inspired Oxygen (FiO2) • (21%-0.21; 100%-1.0) Inspiratory:Expiratory Ratio (I:E ratio) • Φυσιολογικά I:E ratio 1:2-3

ΕΝΑΡΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ

   Να παρέχεται πλήρης υποστήριξη του αερισμού Ικανοποιητική καταστολή, ώστε ο ασθενής να αναπνέει σε συγχρονισμό με τον αναπνευστήρα Ρύθμιση αναπνεόμενου όγκου, στατικής πίεσης, κυματομορφής ροής, χρόνου εισπνοής-εκπνοής, αναπνευστικής συχνότητας και PEEP εξατομικευμένα.

ΡΥΘΜΙΣΗ-ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΑRDS

 Low tidal volume ventilation VT: 6mL/Kg  Avoiding high pressures: (Pplat < 30cm H2O)  Permissive hypercapnia  Υψηλή PEEP  Επαρκής οξυγόνωση: SaO2 >88-90%

X ΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ

YΠΕΡΔΙAΤΑΣΗ-παγίδευση αέρα  Παράταση του χρόνου εκπνοής-μικρή αναπνευστική συχνότητα  PEEP> 5 cmH20 για εξισορρόπηση της Auto-PEEP  Ppeak<30cmH2O για αποφυγή βαροτραύματος  ΟΧΙ υπεραερισμός (PCO2 έως τις αρχικές τιμές του ασθενούς) Χρήση μη επεμβατικού

ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ

 Μέθοδος λειτουργίας: πλήρης υποστήριξη αερισμού, καταστολή ± μυοχάλαση  Στατική πίεση< 35 cm H2O  OXI PEEP σε σοβαρή διαφυγή αέρα

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΑΚΩΣΗ

 Πλήρης υποστήριξη του αερισμού  Στόχος ο όγκος (σπάνια η πίεση,π.χ.σε νευρογενές πνευμονικό οίδημα)  Υψηλή αναπνευστική συχνότητα για μείωση PCO2 και μείωση ICP (εγκεφαλικός αγγειόσπασμος)  Διατήρηση καλής ΜΑΠ, ανύψωση κεφαλής  PEEP 5 cm H20, εάν η PEEP δεν αυξάνει την ICP

ΑΣΘΜΑ

 Κύριο πρόβλημα η auto PEEP (παγίδευση αέρα)  Καλύτερος ο αερισμός πίεσης  Μικροί VT και χαμηλή αναπνευστική συχνότητα  Μείωση εισπνευστικού χρόνου  Eπιτρεπόμενη υπερκαπνία  Ppeak< 35 cm H2O (αποφυγή βαροτραύματος)  PEEP έως το 80% της auto PEEP

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 1. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ -Λόγω ↑ της ενδοθωρακικής πίεσης, μειώνεται η φλεβική επιστροφή και μειώνεται η καρδιακή παροχή Η (δε) κοιλία συμπιέζεται κατά την εισπνοή, αυξάνεται το μεταφορτίο και μειώνεται η καρδιακή παροχή Μειώνεται η αρτηριακή πίεση, ιδίως αν συνυπάρχει υποογκαιμία Αυξάνεται η έκκριση αντιδιουρητικής ορμόνης, κατακράτηση νερού

2. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ -Μειώνεται η κατανάλωση οξυγόνου από τους αναπνευστικούς μυς - Αερίζονται καλύτερα οι άνω περιοχές του πνεύμονα, λόγω της συμπίεσης των κάτω από την κοιλιά και τη μετατόπιση του διαφράγματος->ατελεκτασίες βάσεων -Βλάβες από τις υψηλές πιέσεις (βαρότραυμα), πνευμοθώρακας, υποδόριο εμφύσημα, πνευμομεσοπνευμόνιο, πνευμοπεριτόναιο.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

Διαφορική διάγνωση αυξημένης Ppeak των αεραγωγών

↑ P res ↑ P el  Yψηλή ροή  Βρογχόσπασμος  COPD  Εκκρίσεις  Απόφραξη/γωνίωση σωλήνα  Οίδημα αεραγωγών  Όγκος / μάζα αεραγωγών  Ξένο σώμα αεραγωγών

↑ TV Θωρακικό τοίχωμα

 Κυφοσκωλίωση  Δυσμορφία πλευρών  Υπεζωκοτική νόσος  Παχυσαρκία  Κοιλιακή διάταση

Πνεύμων

 Διάμεση πνευμονοπάθεια  Εκτομή πνεύμονα  Ατελεκτασία  Πνευμονικό οίδημα  Πνευμονία ↑ total PEEP  Υψηλή εξωγενής PEEP  Auto – PEEP  Δυσλειτουργία εκπνευστικού σκέλους

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ

Άμεσα προβλήματα: • ΠΝΘ • Εισρόφηση • Πνευμονικό Οίδημα • Βρογχόσπασμος Όψιμα προβλήματα: • Πνευμονία • ARDS

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΕΧΝΗΤΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ 1. ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ (ΕΚΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΙΜΑ, ΕΙΣΡΟΦΗΘΕΝ ΥΛΙΚΟ) 2. ΡΗΞΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ, ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ (ΥΠΟΑΕΡΙΣΜΟΣ, ΑΤΕΛΕΚΤΑΣΙΑ) 3. ΞΑΦΝΙΚΗ ΑΠΟΣΩΛΗΝΩΣΗ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ Δυσλειτουργία αναπνευστήρα : Βαλβίδες, βελόνες, πηγή αερίου-ρεύματος, υγραντήρες, νεφελοποιητές, alarms.

Συνδέσεις κυκλώματος αερισμού (ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ή ΔΙΑΡΡΟΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ)

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 1. Πνευμονική λοίμωξη (Ατελεκτασία, Πνευμονία) Διάρκεια παραμονής σωλήνα - τραχειοστόματος Κύκλωμα αναπνευστήρα – Φίλτρα (Λοιμώξεις σε μη συχνές αλλαγές τους) Βρογχοαναρροφήσεις !!!

2. ΒΑΡΟΤΡΑΥΜΑ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ (Tidal Vol, Peak Pressure) ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΞΑΦΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΩΛΗΝΩΣΗΣ 1. ΥΠΟΑΕΡΙΣΜΟΣ 2. ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ 3. ΑΠΝΟΙΑ ΛΟΓΩ ΥΠΟΚΑΠΝΙΑΣ 4. ΑΠΝΟΙΑ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ 5. ΣΥΡΙΓΜΟΣ 6. ΛΑΡΥΓΓΟΣΠΑΣΜΟΣ 7. ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΔΩΝ-ΟΙΔΗΜΑ 8. ΣΤΕΝΩΣΗ/ΙΝΩΣΗ ΤΡΑΧΕΙΑΣ

Ασθενής «σε πόλεμο» με τον αναπνευστήρα

Δυσλειτουργία αναπνευστήρα (Ρυθμίσεις ?) Απόφραξη αεραγωγού ή σωλήνα Καταστολή ?

Αερισμός με Ambu...

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΒΑΜΑΤΩΝ

1. ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ 2. Αυξημένη πιέση αεραγωγών 3. Πτώση κορεσμού 4. Επιδράσεις απο το καρδιαγγειακό 5. Εκκρίσεις – Βύσμα ?

6. Δάγκωμα σωλήνα?

7. Συριγμός (τραχειόστομα)

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

- 100% Ο2 - Ελεγχος βατότητας τραχειοσωλήνα-τραχειοστόματος - Αναρρόφηση εκκρίσεων - Ελεγχος βάθους καταστολής καθώς και των γραμμών & αντλιών χορήγησης καταστολής - Σε ετοιμότητα σετ διασωλήνωσης για αλλαγή σωλήνα (απόφραξη τραχειοσωλήνα) Αλλαγή τραχειοστόματος - Αερισμός με ασκό ?

ΥΠΟΑΕΡΙΣΜΟΣ -Ρήξη αεροθαλάμου (τραχειοσωλήνα- τραχειοστόματος) -Πτώση Εκπνεόμενου όγκου -Πτώση πίεσης αεραγωγών -Πτώση κορεσμού Ή χος διαρροής -Διαφυγή αέρα από το στόμα -Ξαφνική αποσωλήνωση

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΥΠΟΑΕΡΙΣΜΟ

 100% Ο2  Αύξηση αναπνεόμενου όγκου  ‘Ελεγχος αεροθαλάμου Δυσλειτουργίες των αεροθαλάμων *Σπασμένο cuff εξ’αρχής *Το cuff είναι υπεργλωττιδικά , πάνω απο τις χορδές (Υπερπλήρωση αεροθαλάμου >15-20cc αέρα) Ο άρρωστος μιλάει!

*Καταστροφή : - Tης βαλβίδας (3-way ή λαβίδα) - Ρήξη cuff (AΛΛΑΓΗ )  *Διαστολή τραχείας (Τραχειομαλακία,μικρός σωλήνας)  Σε ετοιμότητα σετ διασωλήνωσης  Αλλαγή τραχειοστόματος  Αερισμός με ασκό ! (BLS)

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

-Βρογχόσπασμος?

-«Ξύπνιος» άρρωστος?

-Αλλαγή θέσης τραχειοσωλήνα?

(Mετακινήση άρρωστου, αλλαγές θέσης άρρωστου για νοσηλευτική ή θεραπευτική φροντίδα) -Βλάβη αναπνευστήρα ?

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

1.ΥΠΟΞΑΙΜΙΑ 2.Eρεθισμός τρόπιδας : ΒΡΑΔΥΑΡΡΥΘΜΙΑ,ΥΠΟΤΑΣΗ 3.Κυψελιδικό Collapse – Ατελεκτασία 4.ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ,Kαρίνας 1. fiO2 > 0,7 πριν την αναρρόφηση 2. Διάμετρος καθετήρα < 50% διαμέτρου τραχειοσωλήνα 3. Προσοχή στους κανόνες αποστείρωσης 4. 15 δευτερόλεπτα μέγιστος χρόνος αναρρόφησης 5. Οξυγόνωση 100% για 3 λεπτά μετά την αναρρόφηση

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

     Έλεγχος θέσης και βατότητας τραχειοσωλήνα Αερισμός με ασκό (ambu) συνδεδεμένο με οξυγόνο Έλεγχος καλής λειτουργίας αναπνευστήρα Κλινική εξέταση αρρώστου Λήψη αερίων αίματος

Who’s Watching the Patient?

Pierson, IN: Tobin, Principles and Practice of Critical Care Monitoring

Αποδέσμευση του αρρώστου από το μηχανικό αερισμό (weaning) Ενδείξεις:  Κυψελιδοαρτηριακή διαφορά Ο2 < 350mmHg   Ζωτική χωρητικότητα VC >10 -15 ml/kg Μέγιστη εισπνευτική πίεση < 20cmH2O     Νεκρός χώρος <60% του αναπνεόμενου όγκου Πνευμονικός αερισμός με ήρεμη αναπνοή <10lt/min PaO2 >60mmHg me FiO2 35% PCO2 35 -45mmHg Αντενδείξεις:  Αιμοδυναμική αστάθεια      Αρρυθμίες Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας Υποθρεψία Διαταραχές συνειδήσεως Ινότροπη υποστήριξη

ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Αποσύνδεση από τον Αναπνευστήρα Διόρθωση αρχικού αιτίου ?

-pH Διόρθωση ηλεκτρολυτικών διαταραχών.

Νορμοογκαιμία.

Αναιμία, Πόνος?

Υπολειπόμενη φ.καταστολή?

Αντανακλαστικό βήχα,κατάποσης Δύσκολος αεραγωγός ?

Σημεία σε ασθενή που έχει αδυναμία αποδέσμευσης από τον αναπνευστήρα

Στερνοκλειδομαστοειδείς μύες Διαφόρεση & αναπέταση ρινικών κογχών Κυάνωση Εισολκή υπερκλείδιου κόγχου Ταχύπνοια Παράδοξη κινητικότητα διαφράγματος Εισολκή μεσοπλευρίων μυών Ταχυκαρδία

ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Αποσύνδεση από τον Αναπνευστήρα Aφωνία Δυσκολία κατάποσης Λαρυγγόσπασμος Αδυναμία βήχα Σοβαρό γλωττιδικό Οίδημα

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας….