buranı - Azərbaycan Texnologiya Universitet

Download Report

Transcript buranı - Azərbaycan Texnologiya Universitet

Azərbaycan Texnologiya Universiteti
Azərbaycan Texnologiya Universitetində
İKT-nin inkişaf perspektivləri
Fəxrəddin Mehralı oğlu Həsənov
İKT təhsil prosesində
“Təhsil prosesinin informasiyalaşdırılması
təhsilin yeni formalarını yaratmağa, sadə
əməliyyatların vaxtını azaltmağa, tədris
prosesini optimallaşdırmağa, innovasiyaları
daxil etməyə və yekunda müəllimlərə öz
potensialını tam və dolğun açmağa imkan
verir"
Петрозаводский государственный университет
Universitetdə təhsilin
informasiyalaşdırılmasının əsas
istiqamətləri
Kompüterləşdirmə və təhsilin kommunikasiya təminatı
Elektron maarifləndirici resursların yaradılması
Tədrisdə İKT-dən istifadə üçün pedaqoji kadrların hazırlığı
Təhsili idarə etməkdə İT-nın inkişafı
Təhsilin metodlarının və təşkilat formalarının dəyişilməsi
Təhsildə İKT-dən istifadənin normativ-hüquqi və metodik
bazasının inkişafı
Distant təhsilin inkişafı
Maarifləndirici saytların və portalların yaradılması
Петрозаводский государственный университет
Universitetin korporativ portalının
ümumiləşdirilmiş arxitekturası
Петрозаводский государственный университет
İnternet portalın strukturları
Петрозаводский государственный университет
ATU-nun avtomatik idarəetmə sistemi
АСУ
«ВУЗ» АГТУ
Проект
«Электронный ВУЗ»
АСУ
«Деканат»
Сотрудник
Личный кабинет
студента
АСУ
«Кафедра»
Сотрудник
Личный кабинет
преподавателя
АСУ
«Абитуриент»
Сотрудник
Удаленный
пользователь
Личный кабинет
абитуриента
Рабочее место
сотрудника
Сотрудник
6
Петрозаводский государственный университет
Elektron universitet portalının
aktuallaşdırılması sxemi
Петрозаводский государственный университет
Məqsəd və təyinat
Məqsəd: arayışların və göndərişlərin verilməsi, reytinqə,
qiymətləndirilmələrə, cədvələ və əmrlərə baxış proseslərinin
avtomatlaşdırılması.
Təyinat:
1
2
3
Vaxta qənaət
Universitetdə keçirilən təşkilati tədbirlərin operativliyinin yüksəldilməsi
Görülən işlərə nəzarətin təminatı
8
Петрозаводский государственный университет
Təhsil prosesi
Proseslərin informasiya təminatı:
Universitetə qəbul
Semestrin yekununda tədris planının icrasının təhlili
İstehsalat təcrübələrinin planlaşdırılması və keçirilməsinə
nəzarət
Biliklərə nəzarəti
Yekun dövlət imtahanları
Sənədlərin və standart hesabatların formalaşdırılması
Петрозаводский государственный университет
Tədrisin idarə edilməsi
Tədris və işçi tədris planlarının formalaşdırılması
Kafedralarda tədris yüklərinin bölgüsünə və
icrasına nəzarət
Fakültələrin və kafedraların tədris fəaliyyətinin
təhlili
Metodik ədəbiyyatın nəşrinin planlaşdırılması və
hesabatı
Dərs cədvəlləri
Петрозаводский государственный университет
Heyətin idarə edilməsı
(tələbələrin və əməkdaşların kontingenti)
Ştat cədvəlinin tərtibi, əmrlərlərin və sərəncamların formalaşdırılması,
hesabatı, vəziyyətin analizi və kontingentin hərəkətinin qeydiyyatı
Şəxsi işlər arxivinin təşkili və formalaşdırılması
Məzuniyyətlərin qrafiki və hesabatının formalaşdırılması
İxtisasartırma və təhsil
Elmi nəşrlərin hesabatı, attestasiya üçün sənədlərin hazırlığı
Əmək kitabçası
Karyeranın təhlili və planlaşdırılması
Xəstəlik kağızlarının hesabatı və xəstəliklərin təhlili
Əlavələrin (əməkhaqqına əlavələrin, mükafatların, yardimların və s.) və
cəzaların təhlili və hesabatı
Müsabiqələrin və müqavilələrin müddətlərinin izlənilməsi
Məzunların bölgüsünün hesabatı
idarələrlə haqq-hesabların formalaşdırılması və statistikası
Sənədlərin elektron formatda formalaşdırılması
Петрозаводский государственный университет
Cari işləri idarə etmə
Elektron sənəd dövriyyəsi
Əmrlərin və sərəncamların icrasına
nəzarət
Tədbirlərin keçirilməsinin reqlamentinə
nəzarət
Петрозаводский государственный университет
Maliyyə işlərinin planlı idarə edilməsi
Ştat cədvəli
Maliyyə planlarının icrasına nəzarət
Müqavilə öhdəliklərinə nəzarət
Standart hesabatların formalaşdırılması
Maliyyə təhlili
Əmək haqlarının, təqaüdlərin və maddi yardımların hesablanması
Təhsil haqlarının, yataqxana və kommunal xidmət xərclərinin hesabatı
Material və anbar hesabatı
Kassa hesabatı
Avans və ezamiyyət hesabatları
Mühasibat hesabı (hesablar, hesab-qaimələr, daxil olmaların kitabı)
Mühasibat sənədlərinin (balans, əsas kitab, kassa kitabı, analitik hesabın
siyahıları, dövriyyə siyahıları) formalaşdırılması
Standart mühasibat haqq-hesabının formalaşdırılması
Sənədlərin və hesabatların elektron formada formalaşdırılması
Петрозаводский государственный университет
İnzibati-təsərrüfat
Laboratoriya ləvazimatlarının, auditoriya və inzibati
fondların istifadəsi
Yataqxanaların məskunluğu və yataqxanalarda yaşamaq
üçün ödənişlərin hesabatı və ona nəzarət
Avtomobil nəqliyyatını idarə etmə
Петрозаводский государственный университет
Rektorluq
Universitetin fəaliyyətinin (maliyyə, kadr, tədris,
təsərrüfat) müxtəlif sferalarının vəziyyəti haqqında yekun
məlumatların monitorinqi
Universitetin fəaliyyətinin effektivliyinin təhlili
Qəbul edilən qərarların effektivliyinin təhlili
Strateji planlaşdırma
Петрозаводский государственный университет
Korporativ tədris portalı
Lazımlı korporativ informasiyanın ötürülməsinə və axtarışına
sərf edilən vaxta qənaət edilməsi
Tez-tez istifadə edilən sənədlərin standartlaşdırılmasının
təminatı
Korporativ mühitdə işin nəticələrinə motivasiyanın
yüksəldilməsı
Bütün informasiya mənbələrinə girişin vahid nöqtəsi
İstifadəçilərin müxtəlif kateqoriyaları üçün girişin
məhdudlaşdırılması
Web - portalla iş üçün interfeysdir
Əlavə məlumat mənbələrinə qoşulmaq üçün interfeyslər
Yeniləşmənin və informasiyanın aktuallığına On-line (birbaşa)
dəstək
Петрозаводский государственный университет
Diqqətinizə görə sağ olun!
Fəxrəddin Mehralı oğlu Həsənov