NQN saxlanmasi

Download Report

Transcript NQN saxlanmasi

NEFTİN, QAZIN NƏQLİ VƏ SAXLANMASI
KAFEDRASI
ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİNİN
HESABATI
MÖVCUD NEFT KƏMƏRLƏRİNİN İSTİSMAR
ETİBARLILIĞININ TƏHLİLİ
Bakı -2013
1
I FƏSİL. NEFT KƏMƏRLƏRİNİN
ETİBARLILIĞI MƏSƏLƏLƏRİ
1.1 Etibarlılıq nəzəriyyəsinin əsas anlayışları
1.2 Layihələndirilmə mərhələsində magistral neft
kəmərinin etibarlılığının təmin olunması
1.3 Neft kəmərinin istismar etibarlılığının
qiymətləndirilməsi
2
NK-nın xətti hissəsinin istismar
etibarlılığına təsir edən əsas amillər

Boru metalının korroziyaya uğraması vəziyyəti

Boru divarında defektlərin mövcudluğu
Izolyasiya örtüyünün vəziyyəti
Elektrik xəttləri ilə kəsişməsi
Kəmərin torpağa basdırılması dərinliyi
Sürüşmə halları
Sualtı keçidlərin texniki vəziyyəti





3
Magistral nasoslarda baş verən
dayanmaların sayı, %
Valların uc kipləşdirmə yerləri
Yağlama sistemi
Yastıqlar
Yüksək vibrasiya
Sızmalar
Xidməti heyətin səhvləri
Sairə dayanmalar
-
30,4
9,3
15,4
4,3
3,9
12,1
24,6
4
II FƏSİL RİSKLƏRİN AŞAĞI SALINMASI
YOLUİLƏ NEFT KƏMƏRLƏRİNİN
ETİBARLILIĞININ YÜKSƏLDİLMƏSİ
2.1 Boru kəmərində mövcud risklərin qiymətləndirilməsi
2.2 Neft kəmərləri ərazilərində mövcud risklərin
qiymətləndirilməsi
5
Nəzarət planının tərtibatı
Risklərin təyini
Nəzarət planının tərtibatı
Kəmərə baxışın aparılması
Nəticələrin təhlili
Nəyə diqqət yetirməli
Növbəti baxışın vaxtı
6
Risklərin qiymətləndirilməsi
Təhlükə törədən hallar
Baş verməsi ehtimalı
Vaciblik dərəcəsi
Nəzarətin imkanı dərəcəsi
Riskin qiymətləndirilməsi
7
Boston kubunun təsviri
8
Sualtı kəmər üçün risklərin
qiymətləndirilməsinin nəticələri
Təhlükə halları
Baş vermə
ehtimalı
Vaciblik
dərəcəsi
Nəzarətin
imkanları
dərəcəsi
Riskin yekun
qiyməti
Mexaniki birləşdiricilərdə
nasazlıqlar
3
3
1
9
Xarici korroziya
2
3
3
18
Daxili korroziya
2
3
1
6
Üzə çıxma halları
1
3
3
9
Titrəmələr
1
3
3
9
Balıqçılıqdan əmələ
gələn zədələnmələr
1
1
1
1
9
NƏTİCƏLƏR
1. Mövcud neft kəmərlərində baş verən dayanmaların, qəzalı halların statistikası geniş
şəkildə təhlil olunmuşdur. Nəticədə müəyyən olunmuşdur ki, texniki baxışdan
keçmiş və təmir olunmuş sahələrin uzunluğu artdıqca dayanmaların və qəzalı
halların sayı azalmağa başlamışdır.
2. Kəmərlərin xətti hissəsi və neftvurucu stansiyaların struktur birləşməsinin müxtəlif
variantlarında sistemin etibarlılıq göstəricilərinin müqayisəli təhlili aparılmış və
bunun əsasında sistemdə ehtiyatın yaradılması üçün tövsiyyələr verilmişdir.
3. Neft kəmərinin etibarlılığı hələ layihələndirilmə zamanı təmin olunmalıdır. Bu
zaman elə layihə həlli seçilməlidir ki, o, həm etibarlılıq, həm də istismar
səmərəliliyi baxımından ən əlverişli olsun. Sözügedən məsələnin həlli üçün
ümumiləşdirilmiş meyar kimi iqtisadi səmərəlilik meyarı optimal hesab oluna bilər.
4. Neft kəmərlərində baş verə bilən risklər təhlil olunmuş və onların ehtimal yanaşma
əsasında qiymətləndirilməsı əsaslandırılmışdır. Risklərin qiymətləndirilməsi üçün
Boston kubu üsulu seçilmiş və hipotetik sualtı kəmər üzərində qiymətləndirilmə
aparılmışdır. Ən yüksək risk xarici korroziya halı ilə bağlı olmuşdur.
10