Transcript informacie2

Informácie okolo nás
2 časť
Ing. Miroslav Genči
Prezentácia informácií
Typy prezentácií :
vedená,
automatická,
interaktívna.
•2
Aplikácie na tvorbu prezentácí
 Špecializované
prezentačné
aplikácie
 MS PowerPoint, OO Impress,
 WYSIWYG
editor - MS
FrontPage, Adobe
Dreamweaver,
 editory tvorby kódu - PSPad.
•3
Aplikácie na tvorbu prezentácí
 Šablóny,
CMS systémy (MS Live
Spaces, Google webové
stránky,eSstránky.sk)
 Exporty
z iných aplikácií (grafické
editory, textové procesory)
 Programovanie
prezentácie
(Imagine Logo, Javascript, PHP).
•4
Prvky prezentácie

Snímka, resp. stránka

Text, grafika, zvuk, video

Statické a animované prvky

Hypertext, odkazy, interaktívne prvky
(tlačidlá, posúvače,formuláre).
•5
Prezentacia informácii

Publikovanie a predvedenie prezentácií.
•6
Spracovanie informácii
 musíme najprv :
 premyslieť výber nástroja,
 stratégiu riešenia
problému,
 problém vyriešiť
 vyhodnotiť svoje riešenie.
•7
Prenos dát medzi aplikáciami

Aplikácie umožňujú kopírovať medzi sebou
nielen dáta, ale aj formáty,

Prenos formátu spôsobuje množstvo
problémov (iná šablóna na webovej stránke,
nesprávne zvolená sémantika zdrojových dát,
problematické upravovanie dát a pod.).

V ideálnom prípade by sme chceli preniesť
čisté dáta umiestnené v tabuľke bez
formátovania (farby, zarovnanie, veľkosť,
čiary a pod.)
•8
Uchovávanie informácií
 Informácie
môžu byť prezentované
v rôznych formách, napr. ako text,
obrázky, animácie, grafy, zvuky...
 Všetky
tieto formy môžu byť
zozbierané, uchovávané,
prezentované a prenášané
pomocou digitálnych technológií.
•9
Uchovávanie informácií

Nápisy nám oznamujú kde sa
nachádzame, sirény, zvony alebo pískanie
môžu niesť informáciu o nebezpečenstve,
na obrázkoch môžeme vidieť napr.
porovnanie výšky dinosaura s domom.
Ktoré informácie sú pre Vás
zrozumiteľnejšie?
 Pochopíte ihneď informáciu, ktorú v sebe
ukrýva obrázok?

•10
Uloženie informácií v počítači
Informácie v počítači sú uložené v
súboroch.
 Prípona v názvoch súborov hovorí v akom
formáte sú uložené informácie a čo je
obsahom súboru (text, obraz, video,
zvuk).
 Napr. súbor s názvom uvod.txt obsahuje
text.

Názov súboru
Formát
súboru
Uloženie informácií v počítači

Formát súboru (taktiež nazývaný typ
súboru) je konkrétny spôsob kódovania
informácií za účelom ich uchovania v
počítačovom súbore.

Príklady formátov:
◦
◦
◦
◦
Text: txt
Obrázok: gif
Video: wmv
Zvuk: wma
Archivácia informácií
Archivácia údajov (zálohovanie) je
vytváranie záložnej kópie (kópií) dát.
Môže byť vykonávané manuálne alebo
automaticky. Automatické zálohovanie
môže byť priebežné alebo sa vykonáva v
určitých časových intervaloch.
• Archivuje sa na médiách:
•
– Magnetických (páska, disk)
– Optických (CD, DVD)
– Flash pamäť (USB kľúč, pamäť. karty)
Archivácia informácií
CD, DVD
Magnetické pásky
Prenos informácií, údajov
Pre prenos sa môžu používať tieto
prostriedky prenosu:
•
•
•
Osobne - magnetická páska,
magnetický disk, optické disky (CDROM, DVD),
Po kábloch (medené, optické)
Vzduchom – rádiové vlny (WiFi,
Bluetooth)
Bezpečnosť informácií
Pre bezpečný prenos citlivých informácií
sa používa šifrovanie, kryptovanie.
 Pri šifrovaní sa každý znak súboru
údajov nahradí iným znakom/znakmi
pomocou šifrovacieho algoritmu (kľúča).
 Prečítať ho vie iba ten, kto má na to
prístupové právo, teda dešifrovací
algoritmus.

Bezpečnosť informácií
Triedenie informácii
Keď je zoznam usporiadaný a môžeme
ľahko pristupovať k ľubovoľnému prvku
zoznamu, vieme šikovne vyhľadávať.
Usporiadanie zoznamu prvkov sa ukazuje
ako kľúčové.
 Prvky usporadúvame vždy podľa nejakého
kritéria, pričom potrebujeme, aby sme
vedeli porovnať ľubovoľné dva a
rozhodnúť, ktorý je väčší, menší, alebo,
sú oba rovnako veľké.

•18
Triedenie výberom




Jednoduchý spôsob triedenia prvkov podľa
veľkosti je založený na jednoduchej
myšlienke:
1. Nájdeme a odstránime najväčší spomedzi
prvkov,
2. odstránený prvok zaradíme na koniec radu
už utriedených prvkov,
3. opakujeme body 1 a 2 dovtedy, pokiaľ
zoznam prvkov obsahuje aspoň jeden prvok.
•19
Triedenie výberom
•20
Triedenie vsúvaním

Druhým jednoduchým algoritmom
triedenia je triedenie vsúvaním. Pri
triedení výberom sme vyberali spomedzi
prvkov postupne najväčší, potom druhý
najväčší, atď. až po najmenší prvok. Pri
triedení vsúvaním budeme postupne
vytvárať
•21
Triedenie vsúvaním

utriedený zoznam prvkov. Opäť si prvky
rozdelíme na dve časti, utriedenú a
neutriedenú. Na začiatku budú všetky
prvky v neutriedenej časti a utriedená
bude prázdna. Na rozdiel od
predchádzajúceho spôsobu teraz
vyberieme z neutriedenej časti ľubovoľný
prvok a budeme ho vsúvať do už
utriedenej časti.
•22
Triedenie vsúvaním
•23
Vyhľadávanie informácií

Predstavte si situáciu, že máte ísť na
nákup a na papier si zapisujete postupne
zoznam vecí, ktoré máte kúpiť. Ak chcete
skontrolovať, či ste nezabudli napríklad na
olej, musíte prejsť celý zoznam položku
po položke. Dá sa to urobiť aj šikovnejšie?

ANO - dá
•24
Vyhľadávanie informácií

S vyhľadávaním má skúsenosti každý z
nás. V súčasnosti je ľahšie vyhľadávať
skôr cez Google než vyhľadávanie v
slovníku, alebo telefónnom zozname.
Aj Google, alebo informačný systém pri
vyhľadávaní informácií musí vykonávať
podobné činnosti, ako keď sme informácie
vyhľadávali ručne, iba je schopný
prehľadať oveľa viac a omnoho rýchlejšie.
•25
Vyhľadávanie informácií
•26
Použité zdroje
Použité zdroje
 Ivan Kalaš: Informatika pre stredné koly
 http://Sk.wikipedia.org
 Ing. Gabriel Brecher
 DVUI - ŠPUI
Spracoval:
 Ing. Miroslav Genči