Bakalárska práca 2010/2011

Download Report

Transcript Bakalárska práca 2010/2011

Bakalárska práca
2010/2011
doc. Ing. Ján Orieška, PhD.
Smernica č. 3/2010
o záverečných a kvalifikačných prácach
na UMB v Banskej Bystrici






Bakalárska práca (BP) = záverečná práca
Obhajoba BP patrí medzi štátne skúšky
Autorom BP je študent univerzity
So zadaním témy určený aj vedúci práce
Licenčná zmluva o použití BP (3x)
Analytický list na zápis bibliografických informácií
(vzor je v centrálnom registri záverečných prác –
CRZP)
2
Obsahové zameranie BP:






najjednoduchší druh záverečnej práce
pragmatický charakter
preukázanie schopnosti pracovať s literatúrou
prezentácia vedomostí o problematike, teórii a
odbornej terminológii
prvky pôvodnosti, sumarizácie a kompilácie,
aplikácia v praxi, príp. riešenie čiastkovej úlohy
BP musí byť originálna, nie plagiát (autorský zákon)
3
Formálna úprava BP:








v slovenskom jazyku (iný jazyk – súhlas garanta)
biely papier A4, počítačová tlač, čierne písmo
(obojstranná tlač?)
ľavý a pravý okraj 3 cm, horný a dolný okraj 2,5 cm
v celej práci (aj titulný list) riadkovanie hlavného textu
1,5
poznámky pod čiarou/za textom riadkovanie 1,0
Times New Roman, veľkosť 12, nadpisy 14
rozsah 30 – 40 strán (54 000 – 72 000 znakov)
číslovanie arabskými číslicami (päta, vonkajšia strana)
4
Štruktúra bakalárskej práce:









Obal – obálka, väzba (vzor),
Titulný list (vzor)
Zadanie (kópia)
Čestné vyhlásenie (o originálnosti práce)
Abstrakt (povinne v štátnom jazyku, JA alebo inom)
Obsah (názvy častí a čísla strán)
Zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek
Zoznam skratiek a značiek
Slovník
5









Úvod (1 – 2 strany)
1. Súčasný stav riešenej problematiky doma a v
zahraničí (cca 30 % práce)
2. Cieľ práce, metodika práce a metódy skúmania
(20-30 % práce, realita menej)
3. Výsledky práce a diskusia (30-40 % práce)
Záver
Resumé (v JA)
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
Sprievodný materiál
6
Predkladanie bakalárskej práce:





usmernenie na nástenke katedry v predstihu
minimálne 2 ks tlačené + 1 ks elektronicky (formát
PDF), identické verzie
vloženie elektronickej verzie do systému evidencie
záverečných prác (pridelenie kódu)
licenčná zmluva
analytický list (pre knižnicu)
7
Niekoľko odporúčaní
k formalizácii textu
bakalárskej práce
8

Vlastný text
Nadpisy (kapitoly, subkapitoly, časti)
 Hladký text (odstavce)
 Triedenie textu (1. ...., 2. ....., a) ...., b) .....,
- .....,)
 Citovanie literatúry (citáty, parafrázy)

Citát v texte (Katuščák, 1998, s. 87)
 Parafráza v texte (Katuščák, 1998)

Písanie %, dátum, index, spojovník – pomlčka
 Bohemizmy (jedná sa – ide o) , anglikanizmy
 Vývoj verzus rozvoj?

9
Vzor triedeného textu:
Úlohou organizátora je zabezpečiť aj ekonómiu animačných aktivít, zhodnotiť riziká a informovať potenciálnych
zákazníkov o pripravovaných aktivitách. K tomu mu slúži
najskôr spracovaný program animácie, ktorý obsahuje:
a) názov animačného programu,
b) charakteristiku programu,
c) počet a štruktúru účastníkov,
d) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
e) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
10


Tabuľky:
 označenie
 zaplnenie políčok
 prameň, poznámky
 - (údaj sa nevyskytuje), x (údaj nie je z
logických dôvodov možný, 0 (údaj nie je väčší
ako polovica najmenšej mernej jednotky, v
ktorej sa zostavuje tabuľka), . (údaj nie je
možné spoľahlivo zistiť)
Grafy, schémy, fotografie, nákresy a i.:
 označenie
 prameň
11
Ďakujem za pozornosť.
12