Seminár k Bc. práci a metodológia výskumu

download report

Transcript Seminár k Bc. práci a metodológia výskumu

Seminár k Bc. práci a metodológia výskumu
Mgr. Andrej Fukas, PhD.
Zimný semester / školský rok 2012 - 2013
Hlavné tematické okruhy
 Ako písať záverečnú prácu. Štruktúra, úprava, bibliografické
odkazy a citácie. Požiadavky na rozsah a formu záverečnej
práce.
 Terénny výskum v sociálnych vedách: sociológia / sociálna
antropológia
 Kvantitatívny - kvalitatívny výskum
 Príprava na výskum. Projekt. Príprava dotazníka. Terénne
denníky
Hlavné tematické okruhy
 Zúčastnené pozorovanie
typy pozorovania, techniky zaznamenávania
 Typy a techniky interview:
individuálne interview - skupinové interview
formálne interview - neformálne interview
techniky kladenia otázok
 Spracovanie dát
 Terénny výskum a etika
Informácie o splnení podmienok kurzu
 Max. 3 absencie
 Príprava, realizácia a prezentácia mikrovýskumu v
záverečnom kolokviu (50% hodnotenia)
 Ústna skúška (50% hodnotenia)
Povinná a odporúčaná literatúra
 Eco, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia,
1997.
 Silverman, David. Ako robiť kvalitatívny výskum. Banská
Bystrica: Ikar, 2005
 Smernica č. 07/2011 o náležitostiach záverečných,
rigoróznych a habilitačných prác, ich bibliografickej
registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
v Bratislave.
Zdroj:
http://www.vssvalzbety.sk/userfiles/SMERNICA72011.pdf
Ako písať diplomovú prácu
 Postup pri písaní záverečnej práce
Dostatok času
Výber témy: - téma zodpovedá záujmom autora
- pramene nutné na spracovanie problematiky
(témy) sú pre autora dostupné.
- spracovateľnosť všetkých podkladov
zodpovedá kultúrnej úrovni autora
- Metodologické predpoklady na daný výskum
zodpovedajú skúsenostiam a príprave autora
Ako písať diplomovú prácu
 Etapy písania záverečnej práce:
- plán
- prvopis (posúdenie konzultantmi)
- čistopis
Ako písať diplomovú prácu
 Vlastný prínos
 Individuálny charakter
 Rozsah
Odporúčaný rozsah bakalárskej práce je 40 až 60 strán,
diplomovej práce 60 až 80 strán.
Ako písať diplomovú prácu
 Písmo - odporúčaný typ písma je Times New Roman,
veľkosť 12 a je jednotný v celej práci, s výnimkou nadpisov.
Odporúčané nastavenie strany – riadkovanie 1,5, okraje
zľava 3,5 cm, sprava 2 cm, zhora a zdola 2,5 cm, orientácia
na výšku, formát A4.
Štruktúra záverečnej práce
 Záverečná a kvalifikačná práca obsahuje tieto hlavné časti:
a) úvodná časť,
b) hlavná textová časť,
c) prílohy (nepovinné),
d) záverečná časť (nepovinné)
Štruktúra záverečnej práce
 Úvodná časť záverečnej práce obsahuje tieto položky v danom poradí:
a) obal,
b) titulný list,
c) zadanie záverečnej práce,
d) čestné vyhlásenie (v kvalifikačných prácach sa neuvádza),
e) poďakovanie (nepovinné),
f) abstrakt v štátnom jazyku,
g) abstrakt v anglickom jazyku, resp. nemeckom, francúzskom jazyku,
h) obsah,
i) zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek,
j) zoznam skratiek a značiek (ak sú v práci),
k) slovník termínov (nepovinné).
Štruktúra záverečnej práce
 Hlavnú textovú časť záverečnej alebo kvalifikačnej práce
tvorí:
a) úvod,
b) jadro,
c) záver,
d) resumé (povinné iba v prípade, ak je práca vypracovaná v
inom ako štátnom jazyku a nevzťahuje a na študentov z
Českej republiky),
e) zoznam použitej literatúry.
Štruktúra záverečnej práce
 Hlavná časť práce a jeho členenie je určené typom práce
a) súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí,
b) cieľ práce,
c) metodika práce a metódy skúmania,
d) výsledky práce,
e) diskusia (v prípade realizovaného výskumu).
Štruktúra záverečnej práce
 Časť Metodika práce a metódy skúmania spravidla obsahuje:
- charakteristiku objektu skúmania,
- pracovné postupy,
- spôsob získavania údajov a ich zdroje,
- použité metódy vyhodnotenia a interpretácie výsledkov,
- štatistické metódy.
Štruktúra záverečnej práce
 V Závere je potrebné v stručnosti zhrnúť a zhodnotiť
dosiahnuté výsledky vo vzťahu k stanoveným cieľom práce.
 Za prílohy sa považujú tieto skupiny materiálov:
- prípadové štúdie a kazuistiky,
- doplnkové ilustrácie alebo tabuľky,
- dotazníky,
- nepoužitá bibliografia, ale relevantná – medzinárodné
dohovory, deklarácie.
Štruktúra záverečnej práce
 Zoznam použitej literatúry obsahuje úplný zoznam
bibliografických odkazov. Rozsah tejto časti je daný
množstvom použitých literárnych zdrojov, ktoré musia
korešpondovať s citáciami použitými v texte záverečnej
práce.
Citácie
 V bakalárskej diplomovej práci odporúčame použiť metódu
citovania podľa prvého údaja (mena) a dátumu, pri ktorej sa
v texte uvedie v zátvorkách prvý údaj (priezvisko autora,
alebo prvé slovo z názvu) a rok vydania citovaného
dokumentu.
 Ak sa prvý údaj už nachádza v rámci textu, v zátvorkách za
nim sa uvedie len rok. V prípade potreby sa v zátvorkách
uvedú za rokom aj čísla citovaných strán. Ak majú dva alebo
niekoľko dokumentov ten istý prvý údaj a rovnaký rok,
odlíšia sa malými písmenami (a, b, c, a pod.) za rokom vo
vnútri zátvoriek. To isté sa urobí aj v zozname použitej
literatúry.