Verejné a neverejné zdroje informácií

Download Report

Transcript Verejné a neverejné zdroje informácií

Cesta k informáciam
už nebude zložitá
Ing. Katarína Šebejová, PhD.
Trend Holding, spol. s r. o.
Informácie = úspech
2
•
Kde vznikajú informácie a kto ich využíva
•
Aké informácie o firme potrebujeme
•
Aké informácie firmy musia poskytnúť
•
Kde ich budeme hľadať
•
Aké verejné zdroje môžeme využiť
•
Prečo verejné zdroje nestačia
•
Aké výhody majú komerčné produkty
Informácie = rôzne úrovne
EKONOMIKA
Makro
úroveň
ODVETVIE
PODNIK
Mikro
PODNIK
ODVETVIE
EKONOMIKA
3
úroveň
Informácie = rôzne členenie
Informačná pyramída
4
Informácie = rôzni užívatelia
PODROBNÉ ÚDAJE
AGREGOVANÉ ÚDAJE
(RIZIKO)
(POROVNANIE)
• Akcionár - zhodnotenie kapitálu
• Stratégia - Company
• Investor - potenciál na investovanie intelligence (konkurenti,
odvetvie)
• Bankár - kredibilita, finančná
• Marketing - potenciál klientov
analýza
a obchodných partnerov
• Obchodný partner – platobná
• Obchod - bonita obchodných
morálka, nové obchodné vzťahy
partnerov, riziko portfólia
• Konkurent - podiel na trhu, SWOT
• Plánovanie - legislatíva,
analýza
makroekonomické ukazovatele
• Zamestnanec - základné informácie a prognózy
o hospodárení, stratégii atď.
5
• Ostatní – rôznorodé záujmy
Informácie o ekonomike a regiónoch
EKONOMIKA
Databázy ŠÚSR
Slovstat
Ďalšie zdroje
ŠÚSR
Údaje o vývoji ekonomiky,
ESA95, podnikateľské štatistiky
Aktuálne ukazovatele
ekonomického vývoja
MOŠ
Infostat
RES, ELIS
Urban audit na stránke ŠÚSR
Údaje o mestách a obciach
RegDat
Údaje o vývoji ekonomiky
za NUTS a kraje
Databázy Eurostatu
ESDS – Európska štatistika
6
NBS
SDDS, predikcie bánk, štatistické
údaje za bankový sektor
Ministerstvo financií
Prognózy Inštitútu
finančnej politiky
Informácie o podniku
Aktuálne správy
PODNIK
Registračné údaje
7
Finančné údaje
IČO
Účtovné výkazy
Názov
Platobná disciplína
Sídlo
Kredibilita
Právna forma
Pozícia v odvetví
Štatutárny zástupca
Vyhliadky do budúcnosti
Informácie z pohľadu firmy
Poskytovateľ
informácií
• na báze legislatívy
• dobrovoľne
8
PODNIK
Používateľ
informácií
Informácie = dlhodobý úspech
10 priorít podnikania podľa PwC
1. Zmena strategických cieľov
2. Podpora talentovaných ľudí
3. Kategorizácia možností zvyšovania výnosov klienta
4. Nový prístup ku vzťahom s dodávateľmi
5. Zmena podnikateľského modelu
6. Investície do portfólia produktov
7. Zameranie sa na rastúce trhy a odvetvia
8. Aktualizácia zoznamu akvizícií
9. Zväčšenie záberu monitorovaných trhov
10. Tvorba plánu a tímov pre ozdravenie podniku
9
Informácie = minimálne riziko, maximálny rast
„Pravidelné získavanie informácií
má pre obchodné vzťahy
rovnaký význam
ako preventívna lekárska prehliadka
pre ľudí“.
10
Poskytovanie informácií – legislatíva
Direktíva č. 1 (68/151/EEC)
ochrana záujmov tretích
strán, právna a vecná
situácia v obchodnej
spoločnosti má byť
kedykoľvek zistiteľná
Obchodný zákonník, Obchodný register
Direktíva č. 4 (78/660/EEC)
Zákon o účtovníctve
Direktíva č. 7 (83/349/EEC)
zjednotenie a
harmonizácia účtovných
výkazov, konsolidovaná
účtovná závierka
11
Zapísané údaje v Obchodnom
registri Zbierka zákonom
ustanovených listín
obsah výročnej správy
informačná povinnosť voči
externému prostrediu
Zákon o dani z príjmu
informačná povinnosť voči
ministerstvu financií
Zákon o cenných papieroch
informačná povinnosť emitenta,
polročná a ročná správa
Zákon o burze cenných papierov
obsah a zverejnenie kótovacieho
prospektu
Zákon o kolektívnom investovaní
informačná povinnosť správcovskej
spoločnosti, polročná a ročná
správa
účtovná závierka – ukladá sa do zbierky listín
(všetky subjekty zapísané v OR), môže byť uložená
ako súčasť výročnej správy
účtovná závierka – súčasť výročnej správy, ktorú
zostavujú ju spoločnosti, ktoré majú povinnosť
auditu,
súvahu a výkaz ziskov a strát zverejňujú v
Obchodnom vestníku spoločnosti, ktoré majú
povinnosť auditu, a úplnú účtovnú závierku
zverjenia na internete spoločnosti, ktoré zostavujú
účtovnú závierku podľa osobitných predpisov
účtovná závierka (zostavená v sústave
jednoduchého alebo podvojného účtovníctva) sa
predkladá miestne príslušnému daňovému úradu
účtovná závierka je súčasťou polročnej a ročnej
správy emitenta
účtovná závierka je súčasťou kótovacieho
prospektu
účtovná závierka je súčasťou polročnej a ročnej
správy správcovskej spoločnosti
Zdroje informácií o podnikoch
Denné spravodajstvo
Verejné zdroje
12
PODNIK
Neverejné zdroje
Registre, Vestníky
Nebankový register
klientskych informácií
Zbierka zákonom
ustanovených listín
Bankový register
klientskych informácií
Verejné databázy
Register bankových
úverov a záruk
Verejné zdroje informácií
PODNIK
Verejné registre a databázy
Obchodný register
Obchodný vestník
Živnostenský register
Zmeny údajov zapísaných
v obchodnom registri
Registre ministerstva vnútra
Uloženie listín do Zbierky listín
(účtovná závierka, výročná správa)
Štatistický register
Neúplná účtovná závierka
(overená audítorom)
Register práv
duševného vlastníctva
Konkurz, reštrukturalizácia,
likvidácia, dražba, predaj majetku
Kataster nehnuteľností
Valné zhromaždenia
Notársky centrálny register
záložných práv
Vybrané informácie súvisiace
s emisiou cenných papierov
Registre a databázy
daňového úradu
Databázy
sociálnej poisťovne
13
Verejné vestníky
Enviroportal
Vestník
verejného obstarávania
Text, metóda, výsledok,
zrušenie verejnej zákazky
Európsky
verejného obstarávania
Informačná mizéria
14
...prečo?
• Verejné registre fungujú ako samostatné aplikácie, nie sú
prepojené navzájom a ani s vestníkmi
• Verejné registre neobsahujú listiny zo Zbierky listín (ani ÚZ)
• Predkladanie ÚZ nie je koordinované, chýba kontrola
• Spracovanie predkladaných informácií je zdĺhavé
• Verejné zdroje neobsahujú analytické nástroje
• Verejné zdroje neumožňujú hromadný export do tabuľkových
formátov
15
• Vo verejných zdrojoch chýbajú elektronické kontakty
Infomíľniky
• 1993 – Obchodný vestník (vychádza 1x/15 dní) – zverejnenie vybraných údajov
zapísaných v Obchodnom registri (zápis 40 až 150 dní) a účtovnej závierky
(formulár)
• 2001 – Obchodný register na Internete (aktualizácia 1x/14 dní), bez právneho
účinku
• 2004 – Zefektívnenie Obchodného registra (formuláre, zápis do 5 dní), účtovná
závierka v plnom rozsahu – uložená do Zbierky listín a zverejnená v Obchodnom
vestníku (vychádza denne)
• 2005 – Obchodný vestník na Internete (ročník 2003 - 2005, obsah Zbierky listín
na Internete, lehoty na schválenie, uloženie a zverejnenie účtovnej závierky
• 1. 7. 2011 - Obchodný vestník sa vydáva len v elektronickej podobe, údaje na
zverejnenie sa doručujú elektronicky; vyhľadávanie na webe
• 1. 7. 2011 – Ústredný portál verejnej správy, do ktorého bol včlenený portál
Obcan.sk
• 25. 7. 2011 – Hospodársky register – MH sprístupnilo zdarma vybrané údaje z
verejných zdrojov na webe z databázy, ktorú už 10 rokov využíva
16
Čo sa nestihlo
• Zefektívnenie Obchodného registra
- druhá etapa = prepojenie informačných systémov registrových
súdov do jednotnej on-line databázy OR (uverejnenie na Internete by
malo rovnaké právne účinky ako zverejnenie v tlačenom
Obchodnom vestníku – pôvodne I. polrok 2005 – zatiaľ nie je)
• Zefektívnenie Obchodného registra tretia etapa
- elektronická komunikácia s obchodným registrom – pôvodne I.
polrok 2006 – zatiaľ nie je
• Elektronizácia Zbierky listín
- súdy spracovávajú účtovné závierky zaslané v papierovej podobe 3
až 6 mesiacov, v tom čase nie sú pre záujemcov údaje dostupné,
- ukladanie účtovných závierok do Zbierky listín súdy nekontrolujú a
neukladajú sankcie, ÚZ za rok 2010 zatiaľ neuložilo 85 %
obchodných spoločností – podľa analýzy Dun & Bradstreet
• Prepojenie verejných registrov do jednej databázy a jej zverejnenie na
Internete chýba
17
Aké sú zámery
•
•
18
1. 1. 2012
- vznik Registra účtovných závierok (RÚZ) novelou zákona o
účtovníctve, ktorý bude zbierať a spracovávať všetky ÚZ
(individuálne aj konsolidované, riadne, mimoriadne, priebežné a aj
poznámky, okrem ÚZ neziskových organizácií, ktoré sa zo zákona
nezverejňujú) aj ÚZ podľa medzinárodných účtovných štandardov,
- zber ÚZ prostredníctvom daňových úradov,
- spracovanie ÚZ v DataCentre (MF SR), ktoré už disponuje
údajmi približne z 97 % riadnych individuálnych ÚZ,
- počas roka testovacia prevádzka registra
r. 2013
- účtovné závierky budú elektronicky predkladať platitelia DPH,
ostatní sa môžu k elektronickej komunikácii pripojiť,
- údaje z verejnej časti RÚZ budú prístupné pre tretie strany,
- podnikatelia budú predkladať ÚZ len na jedno miesto a dostanú
sa k ekonomickým informáciám,
- štát ušetrí a zamedzí duplicitnému ukladaniu a predkladaniu, údaje
budú kvalitnejšie a dostupnejšie v kratšom čase
Komerčné zdroje
- marketingové a obchodné informácie
Medzinárodné
Informačné kancelárie
Lokálne
zdroje
PODNIK
Coface Slovakia
Credit Management Services
e-telefónny zoznam
na Zozname
Creditreform
Informačný portál
– obce.info
Dun & Bradstreet
(Bisnode AB)
Informačný portál
– DATAMAX.sk
-Európska databanka
-(Bisnode AB)
Kompass
WLW
(Bisnode AB)
19
Kreditné informácie,
Platobná schopnosť,
Pravdepodobnosť bankrotu
Komerčné produkty
- finančné informácie a analýzy
Monitoringy tlače,
elektronické archívy
Informačné portály
a analytické produkty
PODNIK a ODVETVIE
URplus
SCB (Crif)
Porovnanie
s benchmarkom
Cenová mapa nehnuteľností,
(NARKS)
Firemný lustrátor
Creditinfo SR (Bisnode AB)
Databázy a ad hoc analýzy
TrendAnalyses (Trend holding)
epi.sk
(Poradca podnikateľa)
Infosystém Slovakia
(Europrint)
20
Elektronické verzie
tlačených vestníkov
Poskytovatelia informácií
VEREJNÉ
INFOZDROJE
PODNIKY
Základné
informačné
zdroje údajov o
podnikoch
Registre:
štatistický,
obchodný,
živnostenský a
záložných práv,
práv duševného
vlastníctva,
kataster
Informácie z
kapitálového trhu
Vestníky:
obchodný,
verejného
obstarávania
Výročné správy
21
Na báze
registrov a
vestníkov
Infosystém
Slovakia
(EuroPrint)
Burza
cenných
papierov
Bratislava
epi.sk
(Poradca
podnikateľa)
exekutor.sk
(Komora
súdnych
exekútorov)
Centrálny
depozitár
cenných
papierov
VEEREJNÉ INFO ZDROJE
aj KOMERČNÉ INFFOPROODUKTY
KOMERČNÉ INFOPRODUKTY
enviroportal.sk
(Ministerstvo
Životného
prostredia)
ODVETVIA
Integrované informačné produkty a služby
Na báze
Agregované a
kombinácie
Marketingové
Analýzy a
primárne
dostupných
informácie
aplikácie
dáta
zdrojov
Coface
Slovstat
(dtb ŠÚSR)
Analýzy
edb.sk
štátnych
Infostat
(BonnierAB)
Creditreform
inštiúcií
(publikácie
ŠÚSR)
Dun &
Bradstreet
(Bisnode AB)
Creditinfo
Firemný
lustrátor a
Firemný
monitor
(Bisnode AB)
Univerzálny
register SR+
(Crif)
TOP rebričky
(Trend)
kompass.sk
(Kompass)
Eurostat
wlw.sk
(Bisnode AB)
Obchodné
združenia
a zväzy
Údaje o
makroprostredí
Stredné hodnoty
(SCB)
Analýzy
Trend
Zákaznícke
prieskumy
(GFK,
TNS Slovakia,
IPSOS TAMBOR
Slovakia)
Cenové
mapy
NARKS
Amadeus
AKTUALITY, LEGISLATÍVA,
Odiciálne
inštitúcie
Agentúry a
vydavateľstvá
euroinfo.sk
(Európska únia)
NBS
strukturalne
fondy.sk
(MVRR)
Analýzy
Symsite
Zlaté stránky
(Mediatel)
telecom.sk
(Telecom,
Orange, O2)
MAKRO
ŠÚSR
government.
.gov.sk
(Úrad vlády)
Ministerstvo
financií
portal.gov.sk
(Ministerstvo
vnútra)
Bankové
analýzy
justice.gov.sk
(Ministerstvo
spravodlivosti)
Monitoring
dennej tlače,
Internetu a
elektronických
médií
(Storin,
Newton,
Slovakia Online, Symsite)
Monitoring
správ tlačových
agentúr
(TASR, SITA)
zbierka.sk
(Iura Edition)
Kontakt
Trend Holding, spol. s r. o.
Tomášikova 23, 821 01 Bratislava
[email protected]
22