ÖĞRETİM İLKELERİ - Yargı Akademi Eğitim Kurumları

download report

Transcript ÖĞRETİM İLKELERİ - Yargı Akademi Eğitim Kurumları

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ KONU ALANLARI, SORU TARZLARI

TÜRK EĞİTİM POLİTİKALARI ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI Öğr. Gör. Hasan Can OKTAYLAR Yargı Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni

A) B) C) D) E) 1) I.

II.

III.

IV.

Eğitim bireye bilgi, beceri ve teknoloji kazandırmaktan çok insani değerleri kazandırmalıdır.

Eğitim toplumun kültürel birikimini bireye aktarmalı ve onu disipliner bir süreçle ele almalıdır.

Eğitim bireyin problem çözme gücünü geliştirerek, sosyal sorunlara olan duyarlılığını arttırmalıdır.

Eğitim toplumsal reformların öncülüğünü yapmalıdır.

Yukarıda özellikleri verilen eğitim teorileri/yaklaşımları sırasıyla hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I Daimicilik II III IV Yeniden Kur. İlerlemecilik Esasicilik Daimicilik Esasicilik İlerlemecilik Yeniden Kur. Daimicilik İlerlemecilik Yeniden Kur. Esasicilik Esasicilik Daimicilik İlerlemecilik Yeniden Kur. Daimicilik Esasicilik İlerlemecilik Yeniden Kur.

2) I.

II.

III.

İngilizce öğretmeni “Car” (otomobil) kelimesini öğretirken bir otomobil resmini göstererek karşılığının “Car” olduğunu söylemiştir.

Fen ve teknoloji öğretmeni gece-gündüz olayının oluşumunu açıklarken bir portakal ve sopaya geçirilmiş elmayı alır. Portakalı güneş gibi düşünmelerini sopaya geçirilmiş elmayı dünya gibi düşünmelerini ister. Daha sonra elmanın bulunduğu sopayı portakalın etrafında döndürerek arka kısmı gece ön kısmın gündüz olduğunu anlatır. Öğretmen okula yeni başlayan öğrencilere okula geliş ve gidişte dikkat edecekleri kuralları öğretmek istemiştir. Bunun için sınıfta trafik düzeneği kurarak yeşil, sarı ve kırmızı renkli kartonlar kullanmış ve her renkte öğrencilere ne yapmaları gerektiğini yaptırmıştır.

Yukarıda verilen uygulamaların dayandığı öğretim ilkeleri hangisinde doğru bir sıralama ile verilmiştir?

A) I Öğrenciye görelik II Anlamlılık III Hedefe görelik B) Somuttan-soyuta Transfer edebilme Hayatilik C) Somuttan soyuta Açıklık Hayatilik D) E) Açıklık Somuttan-soyuta Hayatilik Transfer edebilme Açıklık Anlamlılık

3) Fen teknoloji dersi öğretmeni Ümit Bey, 6. sınıfta ‘‘Canlılarda Üreme ’’ konusunu işleyecektir.

Bunun için dersin başında

(I)

konuyu kavram haritası şeklinde tahtaya yazarak ayrıntılı açıklamış,

(II)

konu ile ilgili olarak bilim dergilerinden toplamış olduğu makaleleri okuyarak sonuçlar üzerinde büyük grup tartışması yaptırmış

(III)

konu ile ilgili günlük yaşamdan çok sayıda örnekler vermiş,

(IV)

öğrencilerin birbirlerine soru sormalarına ve eleştirmelerine fırsat vermiş,

(V)

süreçte önermeleri pekiştirmek için zaman zaman ödül kullanmıştır.

Ümit Öğretmenin yapmış olduğu bu uygulamalardan hangisi ya da hangileri öğrencinin etkin olduğu öğrenme durumlarını doğrudan etkiler?

A)I ve II B)II ve IV C)II, IV ve V D)I, III ve IV E)II, III ve IV

4) Fen ve teknoloji dersi öğretim programı ilköğretim 6. sınıf ‘‘canlılarda üreme, büyüme ve gelişme’’ ünitesinde ‘‘Büyüme, gelişme ve ergenliğin araştırıldığı, tartışıldığı ve paylaşıldığı toplumsal organizasyonların önemini fark ederek bu organizasyonlara katılmaya gönüllü olur.’’ kazanımı yer almaktadır.

Öğrencilerin bu kazanıma ulaşabilmeleri için aşağıdaki uygulamalardan hangisi önerilemez?

A) B) Öğrencilerden ergen sorunlarıyla ilgili makaleler yazmaları istenir.

Tüm öğrencilere ergen sorunlarıyla ilgili bir dergiye abone olmaları şartı koşulur.

C) Öğrencilerden, bu konuyla ilgili organizasyonları araştırarak bir bilgilendirme sunumu yapmaları istenir.

D) Sınıfa ergenlik konusunda uzmanlaşmış bir konuk davet edilerek öğrencilerin ilgilerinin çekilmesi amaçlanır.

E) Ergenlik ve gelişim sorunlarıyla ilgili kuruluşlara geziler düzenlenir.

5) Nil Öğretmen, öğrencilerini öğrenmeye teşvik eden etkin bir öğrenme-öğretme ortamı sağlamak için çaba gösteren nitelikli bir öğretmendir.

Aşağıdaki uygulamalardan hangisinin Nil Öğretmen’e ait olma olasılığı en yüksektir?

A) B) Öğrenci çalışmalarından en nitelikli olanları yıl sonunda sergileme Öğrenci katılımını teşvik etmek için öğrenci yanlış yanıt verse de yanıtını onaylama C) Öğrenmeleri pekiştirmek için öğrencilere çok sayıda ve sık sık ödül verme D) Öğrencilerin birbirlerine soru sormalarına ve birbirlerini eleştirmelerine fırsat verme E) Sadece dönem sonunda değerlendirme yaparak geçme notu verme

6) Serkan öğretmen, derste öğrencilere

(I)

‘‘Derse etkin katılımınızı bekliyorum.’’ der ve

(II)

öğrenci grupları oluşturur.

(III)

Gruplar arasında dolaşarak onlara ipuçları verir.

(IV)

Sınıfa getirdiği kaynakları öğrencilerle paylaşır.

(V)

Beğendiği çalışmalara artı puan verir.

Yukarıdaki öğretmen davranışlarından hangisi, öğrencilerin öğrenme-öğretme sürecine etkin katılmalarını sağlamada en az etkiye sahiptir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

7) Dil bilgisi dersinde anlatım bozukluklarını işleyen Mehtap Öğretmen, öğrencilerine ev ödevi olarak içinde anlatım bozukluğu olan gazete veya dergi metinlerinden üç örnek bulup sınıfa getirmelerini ister.

Bu uygulamada Mehtap Öğretmen’in temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) B) Öğrencilerin derse aktif olarak katılımlarını sağlamak Çağdaş öğretim yöntem ya da tekniklerini kullanmak C) Öğrencilerin konuyu ne derece öğrendiklerini belirlemek D) Öğrencilerin öğrendikleri bilgileri günlük yaşamla ilişkilendirmelerini sağlamak E) Öğrencilerin farklı ilgi ve becerilere sahip arkadaşlarıyla paylaşımlarını arttırmak

8) Bir fen ve teknoloji öğretmeni yıl ortasında göreve başladığı okulda, öğrencilerin bu dersle ilişkili günlük yaşam problemlerinin çözümüne ilişkin öz-yeterlik algılarının çok düşük olduğunu tespit eder. Bu nedenle öncelikle öğrenci ürün dosyalarını inceler ve öğrencilerle görüşmeler yapar. Bunların sonucunda sene başından bu yana dersin ezbere dayalı yapılmış olduğunu, öğrenilenlerle günlük yaşam arasında da bağlantının iyi kurulmadığını öğrenir.

Bu öğretmenin öğrencilerdeki öz-yeterlik algısını yükseltmek için öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapması daha etkili olur?

A) B) Öğrencilerin ürün dosyalarını ayrıntılı incelemesi Bir önceki fen ve teknoloji öğretmeniyle görüşmesi C) Gösteri yönteminin kullanımına ağırlık vermesi D) Derslerde günlük yaşamdan çok sayıda örnek vermesi E) Basit örneklerle öğrencilerde başarılı olma duygusunu geliştirmesi

9) Öğrenci, öğretim sürecine etkin olarak katılmalı ve yaşayarak öğrenmelidir.

Bu ilkeyi göz önünde bulunduran bir öğretmen sınıf içi öğretme-öğrenme etkinliklerinde aşağıdakilerden hangisini yapmaktan kaçınmalıdır?

A) B) İş birlikli çalışmalar yaptırma Etkinlikte bulunan öğrencilere geri bildirim verme C) Derslerde aktif katılımın gerektiğini açıklama D) Öğrencilerin ilgi ve yetenek alanlarına uygun etkinlikleri düzenleme E) Ödül vererek katılımı özendirme

10)

Öğrenciyi etkin/aktif kılmak ve öğrenci merkezli öğretim yapmak isteyen bir öğretmen, sınıf içi öğretim etkinliklerini düzenlerken aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) B) İçerik ve amaçlardan çok yöntem ve tekniklere odaklanmalıdır.

İçeriği ve yöntemleri sınıftaki başarılı öğrencilere göre düzenlemelidir.

C) Sınıf içi etkinliklerde araç-gereç kullanmalıdır.

D) Etkinlikleri bilimsel verilere göre planlamalıdır.

E) Etkinlikleri öğrencilerle birlikte planlamalı ve uygulamalıdır.

11) Bir öğretmen, toplumu yakından ilgilendiren bir olayla ilgili olarak dergi ve gazetelerde yer alan köşe yazısı, resim, röportaj vb. toplamış; onlardan bu olayı değişik boyutlarıyla ele alıp bunlar arasında ilişkileri belirleyerek sonucu sınıfa sunmalarını istemiştir.

Bu durumda, aşağıdakilerden hangisini yapan öğrenci daha üst düzeyde bir bilişsel davranış göstermiştir?

A) B) Olayın başlangıcını yine olayı görenlerin ağzından belirten Olaya ilişkin yazılanların bir listesini hatırlayarak sunan C) Olayda kimlerin rol aldığını ve neler yaptıklarını sıralayan D) Olayla ilgili malzemeyi, yazı, resim vb. şeklinde gruplayan E) Olayın değişik boyutlarını ve bu boyutlar arasındaki bağlantıları ortaya koyan

12)

Sınıfta söz almaktan çekinen bir öğrencinin söz alma davranışını daha sık göstermesi için öğretmenin izleyeceği aşağıdaki yöntemlerden hangisinin en az etkili olması beklenir?

A) B) Başlangıçta öğrencinin ilgisiz konularda da olsa konuşma eğilimini pekiştirmek Öğrenci söz almak istediğinde ona söz vermek C) Öğrencinin söz alıp almayacağını ona sık sık sormak D) Öğrencinin söz alarak yaptığı konuşmaları pekiştirmek E) Öğrenciyi kendini iyi hissettiği konularda konuşmaya güdülemek

13) Meral Öğretmen’in bütün çabalarına karşın, sınıfında çok başarılı öğrencilerin yanı sıra orta ve alt düzeyde başarı gösteren öğrenciler de vardır.

Aşağıda önerilenlerden hangisi yapıldığında, başarısı orta ve alt düzeyde olan bu öğrenciler için üst düzey başarı sağlama olasılığı yaratılabilir?

A) B) Okul yönetiminden öğrencileri düzey gruplarına ayırmasını isteme Başarılı, orta ve alt düzeyde olan öğrencilerin ailelerinden yardım isteme C) Başarıları orta ve alt düzeyde olan öğrencilere konuyu tekrar anlatma D) Başarı düzeyi yüksek öğrencileri, diğerlerinin öğrenmesinden sorumlu tutma E) Başarıları orta ve alt düzeyde olan öğrencilere farklı etkinlikler ve ödevler yaptırmayı planlama

ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM POLİTİKALARI (1920-1948) 1948-2000 YILLARI DÖNEMİ 2000 YILINDAN SONRAKİ DÖNEM

• 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Yasası ESASİCİLİK • Nesnel bilgi, davranışçı psikolojinin ilkelerine göre verildi. İLERLEMECİLİK Yeniden Kurmacılık • 1924 ve 1926 yıllarında J. Dewey’in incelemeleri ve raporu Programlandırılmış Öğretim (Skinner) Tam Öğrenme (Bloom) Bilişsel Psikoloji Nesnel Bilgi Yapılandırmacılık Öznel Bilgi İlerlemecilik • “Eğitim (Okul) yaşamın kendisidir.” • Birey merkezli eğitim.

KÖY ENSTİTÜLERİ • 1928 yılında Dil devrimi: Türkçe • resmi dil olarak kabul edildi. 1929 ve 1930 yıllarında İlk mektep ve Orta mektep programları • yenilendi.

Bu dönemde halk eğitimine büyük önem verildi. Halk evleri ve Millet mektepleri yaygınlaştırıldı. • Atatürk/ İsmail Hakkı Baltacıoğlu/ Hasan Ali Yücel/ Hakkı Tonguç/ Rüştü Uzel/ J. Dewey/ Buyse/ Malche •Kademeli Yaklaşma •Şekillendirme Zincirleme •Biçimlendirme • • Okulda Öğrenme (Carroll) Temel Öğretim Modeli (Glasser) • Öğretim Durumları Modeli (Gagne) • Bireyselleştirilmiş Öğretim (Keller) 1973 tarihli, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasası Açık (Resmi) Program Uygulanmakta Olan Program (İşevuruk) İhmal Edilen Program (Geçersiz Öğretisiz) Ekstra Program (Destekleyici) Sunuş Yolu Ausubel Buluş Yolu Bruner • Aktif Öğrenme • Proje Tabanlı •Çoklu Zeka •İşbirlikli Öğrenme •Basamaklı Öğretim Problem Çözme Üst düzey düşünme • Metabiliş (Üstbiliş) • Yaratıcı Düşünme •Eleştirel Düşünme • Yansıtıcı Düşünme • Analoji GİZİL (ÖRTÜK) PROGRAM

ÖĞRETİM İLKELERİ

Hedefe Görelik

Eğitim durumları işe koşulduğu hedeflere hizmet edebilmeli, onlara ulaşılabilir olmalıdır.

Anlamlılık

Öğrenme konularının yaşamda ne şekilde, nasıl kullanılabileceğinin açıklanarak öğrencilerin öğrenmeye güdülenmesi sağlanır.

Öğrenciye Görelik

Yapılacak tüm etkinliklerin öğrencinin gelişim özellikleri ilgi, istek ve beklentilerine uygun olarak gerçekleşmelidir.

Gelişim Özelliği Ön Öğrenmeler Öğrenci Düzeyine Uygunluk

Öğrenme-öğretme etkinliklerinin öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyine uygun olması beklenir.

Somuttan Soyuta

Öğrenme konularının somutlaşması sağlanır. Bu nedenle konular araç-gereç, resim, fotoğraf, şekil, nesne vb. ile işlenir.

Hayatilik-

gücüdür.

Yaşama Yakınlık

Öğretim etkinliklerinin öğrencilerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri ve yaşamı ilgilendiren konuları kapsayabilme

Materyal Kullanımı Hayat Sınıf

Açıklık 1.Öğrenme konuları ile öğrenci karşı karşıya gelir(canlandırma, deney,rol oynama).

2.Kavram ve örnekler açık, net ve anlaşılır bir dille verilir.

Transfer Edebilme

Başlangıçta kazanılan bilginin çeşitli, benzer, yeni durumlarda da uygulanmasıdır. Öğrenciler bilgiyi benzer ya da farklı durumlarla ilgili problemlerin çözümünde kullanılabilmelidir.

Bilinenden-Bilinmeyene

Yeni öğretilecek bilgi ve becerilerin daha önce öğrenilen bilgi ve becerilerden hareketle öğretilmesidir. Böylece öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyi ve ön koşul bilgiler dikkate alınır.

Yakından Uzağa

Öğretme-öğrenme etkinlikleri yaşantı, yer ve zaman açısından yakın ilgilerden-uzak ilgilere doğru yönelecek şekilde sunulmalıdır.

Ön Koşul Ön Bilgi Yeni Bilgi Sıralı Aşamalı Basitten Karmaşığa (Kolaydan-Zora)

Öğrenme konuları birbirine ön koşul ve aşamalılık ilkelerine göre hiyerarşik sıralanmalı ve izlenmelidir. Öğrenilecek konular, zorlukları açısından derecelendirilmelidir.

Zaman Bugünden Geçmişe

Önce günümüzde olan durumlar sonra giderek geçmişte olanlar tanıtılır.

Uygulanabilirlik

Öğretimin yaparak-yaşayarak gerçekleştirilmesidir. Öğrencinin aktif katılımını davranışta bulunmasını gerektirir.

Tümdengelim(B.P.B)

Öğrenme konuları ana başlıklardan alt başlıklara ayrılarak düzenlenmelidir.

Güncellik

Ders konularıyla aktüel(güncel) olay ve sorunlar arasında ilişki kurularak öğretim yapılmalıdır.

Ekonomiklik

Yaşantı; emek,zaman materyal açısından uygun olmalıdır. Öğrenme yaşantıları birden fazla davranışı gerçekleştirici olmalıdır.

Bütünlük

Eğitimin hedefleri ve konu birimleri düzenlenirken bireyin bütün olarak gelişimini sağlayıcı özellikler dikkate alınmalıdır. Geniş alan tasarımı ve ilişki merkezli tasarım kullanılır

ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM

Aktif öğrenme,Çoklu zeka, İşbirlikli öğrenme, Basamaklı öğretim, Proje tabanlı öğrenme          Proje üretmek, sorunlara çözüm bulmak Sunum yapmak, soru sormak Makale, şiir, resim, afiş, grafik, vb. hazırlamak Gezi, gözlem, deney yapmak Misafir konuşmacı, uzman görüşmesi yapmak Sergi düzenlemek Kişiler arası etkileşime geçmek Bilgi ve beceriyi yaşamla ilişkilendirmek, transfer etmek Teknolojiyi etkin kullanmak Katılımda bulunma, özgüven kazanma

SINIFTA İSTENMEYEN DAVRANIŞLARIN (SORUN) GİDERİLMESİ

    Sorunun (problemin) kaynağı nedenleri belirlenmeli Uygulanan yöntem ve teknikler geliştirilmelidir Öğrenci farklılıkları dikkate alınmalı Öğrencilere görev ve sorumluluk verilmeli.

ÖĞRETİMİ KLAVUZLAMA

− Öğretim planını yapma − Dersin hedef-davranışlarını(kazanımlarını) belirleme − Öğrenci giriş(ön koşul bilgi) davranışlarını belirleme − Öğretim hizmetlerini etkili kullanma → İpuçları sunma → Öğrenci katılımını sağlama → Pekiştireç sunma → Dönüt-düzeltme işlemleri − Dersin sonunda konuyu özetleme, kısa tekrar yapma − Eksik(yanlış) öğrenmeleri giderme − Sonraki dersin konularına ilişkin kısa açıklama yapma

DÜŞÜNME BECERİLERİ

Tümdengelim (Dediksiyon) Tümevarım (endiksiyon) Analoji (Benzetim) Diyalektik Hipotetik Eklektik (Uzlaştırıcı) Empati Analitik İmgelem Yakınsak Iraksak Argümantasyon Epistemolojik İnanç

TÜMDENGELİM (DEDÜKSİYON) • Genel kurallardan, yargılardan özel kurallara, yargılara ulaşma.

TÜMEVARIM (ENDÜKSİYON) • Özel kuralardan, yargılardan genel kurallara, yargılara ulaşma.

ANALOJİ (BENZETİM) • Benzerliklerden yararlanarak, bilinmeyen(yeni) benzerliklere ulaşma. • Birinde var olan özelliğin diğerinde de var olabileceğini düşünme.

DİYALEKTİK • Her düşüncenin(tez), kendi içinde çelişkisini taşıdığı(antitez) bir başka durumun birleşimi sonucu oluşan(sentez) süreçtir.

HİPOTETİK • Birden çok çözüm yolu üretmeye yönelik düşünmedir.

EKLEKTİK (UZLAŞTIRICI) • Farklı ve zıt düşüncelerden ortak(barışçı) düşünceye ulaşmadır.

EMPATİ • Başka birinin yerine geçme ve onun gibi hissetme, onun gözü ile olayları algılama.

• “Onun gibi bakmak.” • “Onun gibi hissetmek.” • “Onun gözü olmak.” • “Ona ifade etmek.” ANALİTİK DÜŞÜNME • Bir bütünü parçalara ayırabilme ve parçalarla bütün arasındaki ilişkiyi kurma.

İMGELEM (HAYAL GÜCÜ) • Bilincin görselleştirme(imaj) işlemi yapması.

• Gerçeğe farklı boyutlar katma. Örneğin; canlı ve cansız nesneleri konuşturma • Bilim ve sanat etkinlikleri bu düşünme ile güçlenir.

YAKINSAK DÜŞÜNME • Farklı düşüncelerin dayandığı ortak düşünceyi( odak nokta) bulma. • Tek doğru bulunur.

• Öğrenme yolu ezber ve tekrardır.

IRAKSAK DÜŞÜNME • Ortak düşünceden(odak nokta) hareketle farklı düşüncelere ulaşabilme.

• Yeni, yaratıcı, özgün çözümler üretilir.

• Etkinliklerle öğrenme sağlanır.

ARGÜMANTASYON (DAYANAKLANDIRMA) • İddia, sonuç, sonuçların haklılığı, sebepler, gerekçeler ya da destekleyiciler sunmaktır. • Savunma ve inandırma amaçlı düşündürmedir.

EPİSTEMOLOJİK İNANÇ • Bireyin bilme ve öğrenme sürecine ilişkin inancı, öğrenme özgüveni

YARATICI DÜŞÜNME

TEMEL DÜŞÜNME BECERİLERİ

ELEŞTİREL DÜŞÜNME YANSITICI DÜŞÜNME METABİLİŞSEL DÜŞÜNME

YARATICI DÜŞÜNME Yeni, özgün, esnek, farklı, alternatifli düşünme Serbest ve hoşgörülü öğrenme ortamı ELEŞTİREL DÜŞÜNME Bilgiyi,bilgi kaynaklarını, düşünceleri tutarlı ve tarafsız yönleriyle irdeleme, sorgulama Gözlem ve bilgiye ulaşarak sonuç elde etme Beyin fırtınası, Problem çözme Tartışma teknikleri

TEMEL DÜŞÜNME BECERİLERİ

YANSITICI DÜŞÜNME Bireyin genel olarak ‘’kendisine’’ yönelik algısıdır. Kendini tanıma, ifade etme, neleri yapıp, neleri yapamayacağını fark etme ve deneyimlerini aktarması Kendini tanıma,bilgi ve deneyimleri kullanma Otobiyografi,günlük yazma, portfolyo ve grup tartışması METABİLİŞSEL DÜŞÜNME Bireyin öğrenme sürecini bilmesi kullanması ve kontrol etmesi Bireyin öğrenme ve düşünme süreçlerinin farkında olması ve etkin bir şekilde kullanması

Esasicilik

ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI/KURAMLAR

İlerlemecilik Davranışçılık 1) Okulda Öğrenme (Carroll) * Bireyselleştirilmiş Öğretim (Keller) * Tam Öğrenme (Bloom) 2) Programlandırılmış Öğretim (Skinner) 3) Temel Öğretim (Glasser) 4) Öğretim Durumları (Gagne) Bilişselcilik 1) Sunuş Yolu (Ausubel) 2) Buluş Yolu (Bruner) 3) Tam Öğrenme (Bloom) 4) Öğretim Durumları (Gagne) 5) Bilgi/İşlem (Gagne-Miller) Yapılandırmacılık 1) Çoklu Zeka 2) İşbirlikli Öğretim 3) Proje Tabanlı 4) Aktif Öğrenme 5) Yaşantısal Öğrenme 6) Basamaklı Öğretim 7) Araştırma İnceleme 8) Tematik Öğrenme

Davranışçılık Bilişselcilik • Akademik başarıyı artırma • Bilgi birimlerini (olgusal gerçekleri) bireye aktarma • Katı, kontrollü, planlı öğrenmeler • Kültürel değerleri aktarma • Anlamlı öğrenmeyi sağlama • Öğrenmede zihinsel süreçleri kullanma • Önceki bilgi-yeni bilgi ilişkisi kurulmalı • Tartışma, örnek olay, deney, araştırma • Ezber ve soyut düşünme • Düz anlatım, deney, gözlem, gösterip yaptırma, bilimsel araştırma yapma • Yakınsak düşünme • Tümdengelim, tümevarım, anoloji Yapılandırmacılık • Somut deneyimlerle öznel bilgiyi oluşturma • Bilgiyi üretme ve toplumsal sorunlara çözüm üretme • Bireyin çok yönlü gelişimi • Bilgiyi oluşturma ve toplumsal sorunlara çözüm üretme • Aktif öğrenme teknikleri • Yaratıcı düşünme,eleştirel düşünme,yansıtıcı düşünme, Iraksak düşünme, empatik düşünme, global( kavram ilişkilendirme), lateral (farklı) düşünme,anoloji, argümantasyon

OKULDA ÖĞRENME\ CARROLL

Sınıfta hızlı ve yavaş öğrenen öğrenciler bulunmaktadır.

Etkili öğrenme, öğrenme için öğrenciye ayrılan ZAMAN’nın doğru kullanılmasına bağlıdır. ‘Vakit nakittir.’ zaman önemlidir.

 Etkili öğrenme = Öğrenmede geçen zaman Öğrenme için gerekli olan zaman 

Yetenek/ Sebat/ Fırsat öğrenmelerde önemlidir.

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM (KELLER PLANI)

• Hızlı ve yavaş öğrenen öğrencileri dengeleyen ve öğretimin bireyselleştirilmesini sağlayan bir süreç izlenir.

• Öğrencilere bireysel öğretim süreci izlenir. Her öğrenci kendi düzeyine uygun etkinliklerde bulunur.

• Ya da homojen (aynı bilgi, beceride olan) küçük gruplarla(3 5 kişi) öğretim yapılır.

• Dönüşümlü günlük çalışmalar – Beceri geliştirme çalışmaları, planlı grup çalışmaları, düzey geliştirme çalışmaları gibi etkinlikler gerçekleşir.

TEMEL ÖĞRETİM MODELİ/ GLASSER

• Etkili öğretim gerçekleştirmeye yönelik dört ögeden oluşur. Bunlar: 1. • Hedeflerin Saptanması • Giriş Davranışları 2.

• Öğretme-Öğrenme Ortamı 3.

• Değerlendirme 4.

PROGRAMLI ÖĞRETİM / SKİNNER (DAVRANIŞÇILIK)

 Bireysel öğretim tekniğidir. Özel materyaller aracılığıyla yapılır.

 Öğretilecek her bilgi(davranış) sırasıyla hiç atlanmadan öğretilir  Öğretim materyali kademeli yaklaşma(edimsel koşullanma) ilkelerine göre doğrusal içerik tasarımı kullanılarak hazırlanır

TAM ÖĞRENME/BLOOM (DAVRANIŞÇILIK-BİLİŞSELCİLİK)

 Grupla ve bireysel öğretim tekniğidir. Öğretmen-öğrenci etkileşiminin gerçekleştiği dersler şeklinde yürütülür  Okulda, öğretme-öğrenme süreçlerinde etkili olan bütün öğeleri, öğrencilerin en etkili öğrenme düzeyine ulaşması için sistemli olarak bir araya getiren yaklaşımdır  Öğrencilerin başarısı onların yetenek düzeylerine değil, onlara sunulan öğretimin niteliğine ve ihtiyaçları olan zamanı tanımaya bağlıdır  Her öğrenci öğrenebilir(başarılı olabilir)ilkesine dayanır

PROGRAMLI(PROGRAMLANDIRILMIŞ) ÖĞRETİMİN İLKELERİ 1. Küçük adımlar:

Öğrenilecek bilgi küçük birimlere bölünüp ve basitten karmaşığa doğru ve ön koşul ilkelerine göre sıralanır

2. Etkin katılım

: Her bilgi biriminden sonra öğrencinin davranışı göstermesi beklenir. Öğrencinin davranışı göstermesi için soru ya da alıştırma kullanır. Böylece öğrenci öğrenme sürecinde aktiftir

3. Başarı ilkesi:

Öğrenmenin sağlanması için öğrencilerin doğru davranışları pekiştirmesi önemlidir. Bunun için soruları doğru cevaplaması gerekir

4. Anında düzeltme:

Öğrenciye yaptığı davranışın doğruluğu hakkında anında dönüt(eğer doğru ise pekiştireç) verilir

5. Bireysel hız:

hızıyla öğrenir Öğrenmelerdeki bireysel farklılıklardan dolayı her öğrenci kendi

TAM ÖĞRENME/BLOOM Normal öğretimde sınıf başarısı normal dağılımlıdır Tam öğrenmede sınıfın başarısı yüksek çıkar. Sola çarpıktır

I. Ünite Konu ----- Konu ----- Konu ---- TAM ÖĞRENME YAKLAŞIMININ UYGULAMA BASAMAKLARI

• Ünitenin hedef-davranışları(kazanımları) ve başarı standardı belirlenir.( En az %70 başarı hedeflenir) • Diagnostik (Tanıma-yerleştirmeye dönük) değerlendirme yapılır. Bilişsel ve duyuşsal giriş davranışları belirlenir ve giderilir.

 Öğretim yapılır.

(Öğretim Hizmetleri)  İpucu  Öğrenci katılımı  Pekiştirme  Dönüt-düzeltme İzleme(Formatif) Değerlendirme

Ek(Tamamlayıcı) Öğretim II. Ünite Konu ----- Konu ----- Konu -----

• Birebir öğretim, tekrar ders-farklı tekniklerle ders • Birebir ders, küçük gruplarla ders,kaynaklarla ders; programlı öğretim yazılımı, eğitsel oyun, okulda ya da evde ek öğretim, ödev verme.

Sonuç(düzey) Belirleme (Summatif Değerlendirme) • Başarı testi • Erişi testi • Ara sınav • Yıl sonu sınavı • Yeterlik testi

TAM ÖĞRENME MODELİNİN (SİSTEMİNİN) DEĞİŞKENLERİ I. Öğrenci Nitelikleri (Giriş Davranışları) Sisteme Giriş II. Öğretim Hizmetlerinin Nitelikleri(Eğitim Durumlarının eğişkenleri) III. Öğrenme Ürünleri (Sistemden Çıkış) Bilişsel giriş davranışları

     Sözel,işlemsel yetenek Okuduğunu anlama Dinleme becerisi Bilgi, beceri, yetenek Ön koşul bilgiler  Problem çözme becerisi

Duyuşsal giriş davranışları

  İlgi Tutum  Akademik öz güven (benlik)  Öğretim sürecinde öğrenci ve öğrenmeleri etkileyen dışsal koşulları(dışarıdan kontrol edilen öğretim etkinliklerini) kapsar. Bunlar dört tanedir:  öğreneceğini açıklayıcı mesaj) 

İpucu

(öğrencinin neyi

Pekiştirme

(davranışı gösterme eğilimini güçlendiren uyarıcıları verme)  öğrenme sürecinde yaptıkları) 

Katılım

(öğrencilerin

Dönüt ve düzeltme

(öğrencilerin neyi öğrenip neyi öğrenemediklerini bildirme)  Öğrenme düzeyi ve çeşidi   Öğrenme hızı  Duyuşsal ürünler (kendine güven,ruh sağlığı güdü) Bilişsel ürünler (kavrama, analiz, sentez değerlendirme,hedef alanları,problem çözme ,düşünme yetenekleri)

ÖĞRETİM HİZMETLERİ

İpucu • Öğretici düzenlemeler • Hatırlatıcı iletiler Öğrenci Katılımı • Öğrenci; soru soran, problem çözen, düşünen, sorulara cevap veren aktif durumlardır.

Pekiştirme • Doğru davranışı güçlendiren uyarıcılar verilir.

Dönüt Düzeltme • Davranışın doğru-yanlış, eksik-tam olduğuna ilişkin ileti verilir.

DÖNÜT TÜRLERİ

1. TEYİT EDİCİ

• Öğrenme sonucunu bildirir. • Örneğin; ‘Cevabın doğru ya da yanlış’

2. DÜZELTİCİ

• Teyit edici dönütle birlikte yani öğrenme sonucu ile birlikte doğru cevabı verme • Örneğin; ‘Cevabın yanlış doğru cevap oranlı ölçektir.’

3. AÇIKLAYICI

• Yanlış neden yanlış, doğru neden doğru açıklanır. • Örneğin; ‘Cevabın yanlış çünkü…’

4. TEŞHİS EDİCİ

• Yanlış bilgiyi düzeltmek için yapması gerekenleri açıklama • Örneğin; ‘Konu ile ilgili kaynakları tekrar okuman faydalı olabilir’

5. EKLEMLEYİCİ/ GENİŞLETİCİ

• Bilgi genişletilir. Bilgiye açıklayıcı(ek) bilgi katılır.

• Örneğin; ‘Cevabın doğru. Ayrıca….’

ÖĞRETİM DURUMLARI MODELİ/ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ MODELİ(GAGNE)

Davranışçı ve bilişsel öğrenme ilkelerini bütünleştirmiştir. Öğrenme zihinde gerçekleşir.

Öğrenme Ürünleri

1 Sözel Beceriler(Terimler, isimler, semboller) 2 Bilişsel/Zihinsel (entelektüel) Beceriler 3 Bilişsel Stratejiler(Dikkat, algılama, kodlama,depolama, geri getirme, transfer etme süreçleri kullanılır. Özgün yol, yöntem, teknik, tasarım geliştirme becerisi) 4 Tutumlar (Eğilim, ilgi, özgüven vb.) 5- Psiko-motor Beceriler (Kas ve sinir sistemi koordinasyonuyla ortaya konulan beceri)

Bilişsel/Zihinsel (Entelektüel) Beceriler

1 İşaret Öğrenme ( Köpek görünce korkma, otomobilden ürkme) 2 Uyarıcı-Tepki Bağı(U-T bağı/otur deyince oturma) 3 Basit Zincirleme( Ardışık becerileri kullanma, otomobil kullanmadaki sıralamayı yapma.) 4 Sözel İlişkilendirme( İki ya da daha fazla sözcüğü ilişkilendirme yapma, dil öğrenme) 5 Ayırt Etmeyi Öğrenme( Farklılıkları öğrenme, imla kuralları,trafik işaretleri vb.) 6 Kavram Öğrenme (Sembolleştirme) 7 İlke/Kural Öğrenme ( İki yada daha fazla kavram ilke ve ilkeler arasındaki ilişki ve yasaları öğrenme) 8 Problem Çözme (Özgün çözüm yolları üretme, cümle kurma, öykü, şiir yazma vb)

İŞBİRLİKLİ (KUBAŞIK) ÖĞRENME

• Öğrenciler birbirinden öğrenir, olumlu bağlılık, işbirliği, paylaşım, uzlaşma, arkadaşlık bağlarının (pozitif) gelişmesi gibi özellikler sağlanır.

• Sosyal beceri ve empati kurma yeteneği geliştirilir.

Öğrenme ortamlarında üç farklı yapılanma bulunur:

1-

Yarışmacı(Rekabetçi) Ortam

En iyi olma çabası Sadece başarılı öğrenciler güdülenir, diğerleri baskı görür.

İletişim olumsuzdur. 2-

Bireysel Öğrenme Ortamı

Tek başına çalışır.

Öğrenci egoist ve bencildir.

3-

İşbirlikli Öğrenme Ortamı

Ortak amaç, olumlu bağlılık görülür.

Heterojen (farklı özellikteki) öğrenciler bir aradadır.

Başarılı ve başarısızlık ortaktır.(Gruba aittir)

KÜME ÇALIŞMASI

• Akademik başarı, topluma uyum istenir. Bilimsel bilginin edinilmesi amaçlanır. (Esasicilik) • Esasici teoride kullanılır.

• Homojen gruplarla yapılır.

• Başarı-başarısızlık bireye aittir.

• Liderlik tek kişidedir.

• Değerlendirme sonuca yöneliktir.

• Öğretmen öğretimi planlayan, bilgiyi aktarandır.

İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME

• Problem çözme, toplumsal sorunlara çözüm üretme, öznel bilgiyi oluşturma.

• İlerlemeci teoride kullanılır.

• Heterojen gruplarla yapılır.

• Başarı- başarısızlık gruba aittir.

• Liderlik paylaşılmıştır.

• Değerlendirme sürece ve sonuca yöneliktir.

• Öğretmen grupları oluşturan ve öğrenmelere rehberlik edendir.

2. Ekip Oyun Turnuva 3. Ekip Destekli Bireyselleş tirilmiş Öğretim 4. İşbirlikli Bütünleştiril miş Okuma ve Kompozisyo n 5. Ayrılıp Birleşme (Bilgi Ajanları) 6. Birlikte Öğrenme 7. Düşün Eşleş Paylaş 8. Karşılıklı Sorgulama 1. Öğrenci Ekipleri Başarı Bölümleri İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME TEKNİKLERİ 9. İkili Denetim

İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME TEKNİKLERİ Öğrenci Ekipleri-Başarı Bölümleri

 Gruplar heterojen belirlenir.

Ekip Oyun Turnuva

 Slavin matematik eğitiminde kullanmak üzere geliştirmiştir.

 Öğrenme ünitesi gruba verilir.

 Gruplara haftalık olarak akademik oyun(turnuva) oynatılır.

 Grup konu üzerinde birlikte çalışır.

 Öğrenciler konu ile ilgili tüm kaynakları birlikte çalışarak ve birbirlerini sınayarak turnuvaya hazırlanırlar.

 Her öğrenciye bireysel test verilir ve sınav yapılır.

 Öğrenciler puanlarına göre başarı sırasına dizilir.

 Turnuvalara her grubu temsilen bir öğrenci katılır ve sorular yöneltilir.

 Sorumluluk bireyseldir ve grup üyeleri birbirlerine yardım etmezler.

 Bireysel başarılar sonucunda grubun topladığı puana göre en başarılı gruba ödül verilir.

 Öğrencilerin elde ettiği puanlar takımın puanına eklenir ve en yüksek puanı alan takım turnuvanın birincisi olur.

Ekip Destekli Bireyselleştirilmiş Öğretim

 Öğrenci grupla fakat bireyselleştirilmiş akademik materyalle çalışır.

 Ekip üyeleri birbirlerinin cevap kağıtlarını puanlayarak grup puanını belirler.

 Puanlar her hafta tamamlanan ortalama ünite sayısı ve ünitelerdeki yeterliğe göre verilir.

İşbirlikli Bütünleştirilmiş Okuma ve Kompozisyon

 İlk öğretim 1. sınıflarda ve birleştirilmiş sınıflarda uygulanır.

 İki ayrı okuma grubu (akran grup) oluşturulur.

 iki ayrı grupta bir öğrenci okuma yaparken diğerleri ikişerli gruplar halinde tamamlayıcı bilişsel çalışmalar yapar.

Ayrılıp Birleşme (Bilgi ajanları)

Gruplar 6 8 öğrenciden oluşur.

Konular bölünür.

Birlikte Öğrenme

 Her gruba tamamlaması için proje ya da çalışma verilir. Çalışma sonucunda somut ürün (sentez düzeyi) ortaya çıkar.

 Her çalışma konusunda her gruptan bir üye bir araya gelerek yeni bir (uzman) grup oluşturulur.

 Her üye(ajan) konu ile ilgili çalışmasını tamamladıktan sonra ilk grubuna döner ve sonuçları arkadaşlarına iletir.

 Her ekip üyesi kendi ilgi ve yeteneğine uygun olan bölüm üzerinde çalışır.

 Amaç her öğrencinin güçlü yönünü çalıştırarak grubun etkisini artırmaktadır.

 Her ekip üyesi seçtiği konuda çalışır ve ekibi bilgilendirir.

 Grup üyeleri tüm konuyu öğrendikten sonra sınav yapılır ve sonuçlar bireysel olarak değerlendirilir.

 Not gruba verilir.

Muratcan

; makale tarayacaktır

Ahmet

; Uzmanla görüşecektir

Ali;

Resim yapacaktır

Ayşe

; Deney yapacaktır

Düşün-Eşleş-Paylaş

  Öğrencilerin bilgiyi işleme, zihinsel becerileri kullanma ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır.

Öğrencilerde düşünme, düşüncelerini bir arkadaşıyla paylaşma, farklı bakış açısı geliştirme, düşüncelerini değiştirme gibi olanaklar verilir.

 Öğretmen soru sorar yada problemi belirtir. Öğrencilere düşünmeleri için iki dakika süre verilir.

 Öğrenciler eşleştirilerek (küçük gruplarla) cevapları tartışır, fikirlerini paylaşır.

 Daha sonra düşünceler tüm grupla paylaşılır.

Karşılıklı Sorgulama

 Öğretmen konuyu sunar.

 ayrılır.

 Öğrenciler ikili ya da üçlü gruplara Aynı gruptaki öğrenciler birbirlerine konuyla ilgili sorular sorar ve cevaplar.

 Öğretmen farklı soru kökleri sorarak tartışmaya yön verir.

İkili Denetim

  Öğrenciler dörder kişilik gruplarda önce ikişerli olarak çalışmaya yapraklarındaki soruları birbirini denetleyerek yanıtlar. Çalışma yapraklarındaki sorular yanıtlandıktan sonra karşılıklı alt gruplar birbirlerinin yanıtlarını karşılaştırır ve denetler.

AKRAN(YAŞIT) ÖĞRETİMİ

• 1 • 2

. Yaşlar çaprazlanır:

Büyük öğrenciler küçük öğrenciler ile çalışır. Öğrenci abi/abla ile birlikte öğrenir.

. Yaşıtların öğretimi:

gibi özellikler gelişir.

Aynı sınıftaki öğrenciler birlikte öğrenir. İşbirliği, sorumluluk, olumlu bağlılık

TUTOR DESTEĞİ

• Tutoru (acemi öğretmen) geliştirmek temel amaçtır. Aynı zamanda öğreneninde gelişimi sağlanır.

ÇOKLU ZEKA / GARDNER Mantıksal/Matematiksel Zeka

• Sayısal ve mantıksal yapıları kavrama • Akıl yürütme, neden-sonuç ilişkisini kurma, problem çözme, ilişki kurma, araştırma yapma • Bilim adamı, mühendis

Sözel/Dilsel Zeka

• Sözcükleri yazılı ve sözlü ifade etme, dili etkili konuşma • Hikaye, öykü, şiir yazma • Beyin fırtınası, konferans • Politikacı, öğretmen

Bedensel/Kinestetik Zeka

• Vücudu kullanma, beden dili, psikomotor beceri • Rol oynama, tiyatro, spor, gösterip yaptırma, mikro öğretim, simülasyon • Sporcu

Görsel/Uzamsal Zeka

• Resim, grafik, matriks yapma, sanat etkinlikleri • İmgelem, zihinsel canlandırma • Mimar, pilot, harita mühendisi

Müziksel/Ritimsel

çalma • Müzisyen

Zeka

• Ritim, ton, ezgiler, enstrüman

Sosyal/Bireylerarası Zeka

• Sosyal beceriler, iletişim, empati, sempati, grup çalışması • Öğretmen, politikacı, psikolog, sosyolog

Bireysel/İçedönük Zeka

• Kendini gerçekleştirme • Güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olma • Duygularının farkında olma • Bireysel hedefler belirleme • Metabiliş

Doğacı Zeka

• Çevreye duyarlılık • İnsan ve hayvan hakları • Doğaya duyarlılık

YAPILANDIRMACI(YAPISALCI OLUŞTURMACI-BÜTÜNLEŞTİRİCİ) ÖĞRENME

İlerlemecilik, Post modern düşünme ( Piaget, Bruner, J.Dewey , Gestalt, Glasserfeld) Öğrenme insan zihninde önceki yeni bilginin ilişkilendirilmesiyle oluşur Bilgi bireyden bağımsız değil, duruma özgü, bireysel(öznel) ve bağlamsal bir yapıdır İşbirlikli öğrenme, çoklu zeka, proje tabanlı öğrenme, araştırma, yaratıcı düşünme, ıraksak düşünme, tümdengelimsel düşünme Birey bilgi yapılarını deneyimlerle ve sosyal etkileşimiyle kendisi oluşturur Sarmal program tasarımı( içerik derinleşen,genişleyen ve zorlaşan bir düzende verilir.) Bilginin algılanması değil; oluşturulması önemlidir Ardışıklık, kapsama, mantıksal(lojik) içerik düzenleme ilkeleri Birey bilgiye kendi yorumunu katar ve bilgiyi yeniden inşa eder

YAPILANDIRMACI ÖĞRENME

Bilişsel Yapılandırmacı (Piaget) • Öğrenmede denge dengesizlik-denge süreci öğrenmeyi yönlendirir. Organizma özümleme-uyum sağlama(adaptasyon) süreçlerini kullanarak çevreye uyum sağlar. Sosyal Yapılandırmacı (Vygotsky) • Birey sosyal çevresi (anne baba, kardeş, arkadaş, diğer yetişkinler vb.) ile etkileşime geçerek öğrenir. Bilişsel gelişim sosyal çevreden bireye doğrudur.

Radikal Yapılandırmacı (Glasserfeld) • Bilgi öğrenmeden bağımsız değil, öğrenen tarafından somut yaşantıları (etkinlikler) üzerinden yapılandırır. Eğitim bireye düşünmeyi öğretmelidir. Her bireyin yaşantısı farklı olduğundan bilgiye ulaşma yolu aynı değildir. Yeni bilgi ön bilgiyle ilişkilendirilerek öğrenilir.

AKTİF ÖĞRENME/ GOOD

Öğrenmeyi öğrenme Ezbersiz eğitim Dönüştürmeci öğrenme Etkinlik temelli öğrenme • Öğrencide meta biliş, öz düzenleme, epistemolojik inanç, duyarlı olma gibi özellikler geliştirir • Öğrenci öğrenme sorumluluğunu kendisi alır • Bilgi edinme değil, bilgiyi üretme ve kullanma odaklıdır • Öğrencide problem çözme, düşünme yollarını geliştirme, karar verme becerilerini geliştirir • Öz değerlendirme, öz eleştiri, öz düzenleme özellikleri gelişir.

TEMATİK ÖĞRETİM

Kavram öğrenmede kullanılır Etkinlik temeli programlar uygulanır Süreç tasarımına göre geliştirilmiştir Öğrenci ilgi ve yeteneğine göre eğitim görür Disiplinler(dersler) bir tema etrafında ilişkilendirilir. Öğrenci bilişsel(araştırma, Tarih sorgulama), devinimsel (drama,müzik,materyal hazırlama) ve duyusal(şiir,yazı yazma) gelişimi sağlanır. Tiyatro, oyun, müzik, materyal hazırlama, bilişsel, Geçmişte İnsan ilişkileri Sosyal Bilgiler Anne baba ilişkileri Sevgi Türkçe İletişim İnsanlar arasında iletişim örnekleri Fen Teknoloji İnsan ve Hayvanlarda yardımlaşma senaryo gibi etkinliklerle izlenir

PROJE TEMELLİ(TABANLI) ÖĞRENME

Kurucular • J. Dewey • Bruner • Kilpatrick İlerlemeci teori, Yapılandırmacı öğrenme Öğrenci merkezli program tasarımlarında kullanılır • Öğrenci bireysel ya da grup olarak, diğer disiplinlerle de ilişkili bir problem senaryosu üzerinde çalışır • Öğrenci sorgulayarak, bilgiyi oluşturarak ve problem çözerek öğrenir • Grupla çalışma, yaşam becerileri, bilişsel işlem, yaratıcılık gibi özellikler becerisi gelişir • Yaşamda karşılaşılabilecek sorunlar disiplinler arası bağlantı kurularak, bir senaryo çerçevesinde çözümlenir

SORU:

Bir Türkçe öğretmeni sınıfta 5-6 kişilik gruplar oluşturmuştur. Gruplara, • televizyonda Türkçenin kullanılması, • gazete ve dergilerde Türkçenin kullanılması ve akranların Türkçeyi kullanmaları konularını vermiştir. Öğrencilerden sorunu belirlemelerini, veri toplamalarını, verileri değerlendirmelerini ve rapor yazıp sunmalarını istemiştir.

Bu öğretmenin uyguladığı yaklaşım, yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir?(KPSS 2008)

A) Çoklu zekaya dayalı öğrenme B) Örnek olay incelemesi C) Grup tartışması D) Proje tabanlı öğrenme E) Kaynak kişiden yararlanma

KUANTUM ÖĞRENME

• Beyindeki tüm sinirsel bağlantıları kullanarak, anlamlı bilgi oluşturmak için yapılan öğrenme sürecidir.

• Olasılıklı(kesinlik aramadan) düşünmek esastır. Olaylar ve olgular birlikte(bütün olarak) ele alınır.

• Olasılık, Bütünleştirme, İlişkilendirme kavramları önemlidir.

• Bir olayın gerçekleşmesinde çok sayıda faktör söz konusudur. Bunlar kesinlik göstermez. Bilgiler eksik kalacaktır.

• Bu nedenle öğrencilerin eleştirel düşünme becerisini kullanarak öğrendiklerini bilimsel çerçevede sorgulamaları, araştırma-inceleme yapmaları sağlanır.

• Öğrenci olaylara öznel perspektif geliştirerek düşünceler oluşturur. Tümdengelimci bir anlayışla olaylar öznel gerçeklere dayandırılır.

• Herkesin geçmişi ve yaşantıları farklı olduğu için öznel gerçekler bireye özgüdür.

YAŞANTISAL/YAŞANTI TEMELLİ ÖĞRENME (KOLB)

‘ ’ÖĞRENCİLER ETKİN VE VERİMLİ ÖĞRENME BİÇİMLERİNE SAHİPTİR’’ varsayımına dayanır.

• Öğretme-öğrenme süreçleri öğrenme biçimlerine bağlı olarak düzenlenir.

• ‘’ÖĞRENME YAŞANTIYA BAĞLI BİR SÜREÇTİR’’ Öğrenme hem somut hem de soyut biçimde yaşantıya dönüştürülür.

• BİLGİ BÜTÜNÜYLE ELDE EDİLEN YA DA TAKLİT EDİLEN DEĞİL, ZİHİNSEL BİR DÖNÜŞTÜRME SÜRECİYLE elde edilir.

’ ’Öğrenen bilgiyi HİSSEDEREK veya DÜŞÜNEREK ALGILAR, İZLEYEREK VE YAPARAK İŞLER’’

Dört Öğrenme Biçimi vardır.

1 SOMUT YAŞANTI 2 YANSITICI GÖZLEM 3- SOYUT KAVRAMSALLAŞIRMA 4 AKTİF YAŞANTI Dört öğrenme stili vardır

3-

Ayrıştıran

=Soyut kavramsallaştırma/Aktif deneyimler 4-

Değiştiren

=Somut yaşantı/Yansıtıcı gözlem .

1-

Yerleştiren

=Somut yaşantı/Aktif deneyimler 2-

Özümseyen

kavramsallaştırma/Yansıtıcı gözlem =Soyut

Kolb ’ a g ö re ö ğrenme bi ç imleri ve ö zelliklerini aşağıdaki tabloda karşılaştırarak tekrar inceleyelim: SOMUT YAŞANTI Düşünmek değil, yaşantıya geçmek ve problemlerle ilgilenmek gerekir.

Problemlerin çözümünde bilimsel ve sistematik yaklaşımlar yerine sezgilere dayalı yaklaşım kullanılır.

Öğrenci özellikleri;

Yeni görüş ve düşüncelere açık, girişken ve meraklıdır.

• • • Araştırma, inceleme yetenekleri gelişmiştir.

Yeni fikirler üretebilir.

İşbirlikli öğrenmeye yatkın, grup çalışması yapabilir.

YANSITICI GÖZLEM Gözlemleyerek ve izleyerek öğrenme oluşur

.

Öğrenci özellikleri;

• Pratik uygulamalar yerine olayın özünü kavramaya çalışır; doğru nedir? Nasıl oluşur? Gibi sorular üzerinde çalışır.

• Düşünce ve olayları sezgi yoluyla anlar.

• Kendi duygu ve düşüncelerine güvenir, içe dönüktür.

• Karar vermeden önce gözlem yapar.

ETKİN(AKTİF) YAŞANTI

İzlemekten çok pratik uygulamalar yapmak gerekir.

Mutlak gerçek yerine fayda getiren yol bulunur.

Öğrenci özellikleri; SOYUT KAVRAMSALLAŞTIRMA

Mantık, kavramlar ve düşünceler, geliştirilir.

Problemlerin çözümünde bilimsel yaklaşım önemlidir.

Öğrenci özellikleri;

• Risk alır, sonuç elde etmede isteklidir, geribildirim talep eder.

• Düşünerek öğrenir.

• Sistematik planlar yapar.

• Yaparak öğrenir, dışadönüktür.

• Fikirlerin mantıksal analizlerini yapar.

• Proje çalışmaları gerçekleştirir.

BASAMAKLI ÖĞRETİM (PROGRAM) / NUNLEY

• İlerlemeci teori, bilişsel ve yapılandırmacı öğrenme kuramına dayanır.

• Bloom taksonomisine göre geliştirilmiştir.

Öğrenci bilgiyi alan değil, bilgiye ulaşan, sürekli olanları alan ve yeni bilgiler üreten bir durumdadır.

“ ÖĞRENCİLER FARKLI İLGİ VE YETENEK ALANLARINA, FARKLI ÖĞRENME YOLLARIN SAHİPTİR” ilkesine dayanır.

Öğrencinin C,B ve A basamaklarında belirlenmiş olan bilgi edinme, bilgileri farklı problem durumları üzerinde kullanma, analiz sentez yapma, eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme gibi etkinlikleri kullanarak görevler belirlemesi, uygulaması, değerlendirmesi ve bu görevleri başarması esasına dayanır.

A.Basamağı(1. Kademe) Üst düzey düşünme değerlendirme yapma C.Basamağı( 3.Kademe) Temel bilgi ve beceri kazanma    Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun görev alanlarını belirleme Öğrencilerin temel bilgileri edinmesi, anlaması, gözlemesi ve becerileri kazanması Bilme ve kavrama düzeyindeki hedef alanlarını kapsar B.Basamağı (2.Kademe) Öğrencilerin uygulama yapması-problem çözmesi  görevleri yerine getirmesi   Öğrencilerin belirlenmiş Edinilen temel bilgi ve becerilerin farklı problem durumlarında kullanılması Uygulama düzeyindeki hedef alanını kapsar   Öğrencilerin başardıkları görevlerin sonuçlarını tartışması Yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, etkin düşünme gibi üst düzey düşünme yollarının kullanılması  Analiz, sentez ve değerlendirme düzeyindeki hedef alanlarını kapsar

ÖĞRETİM STRATEJİLERİ (ANLAMLI ÖĞRENME) Sunuş Yolu/Ausubel

 Bilginin, olgunun, ilke ve genellemelerin belli bir düzen ve aşamalılık içinde aktarılmasını sağlar

Buluş Yolu/Bruner

 Öğrencinin kavram ilke, sonuç ve genellemelere ulaşması sağlanır.

Araştırma İnceleme/Dewey

 Öğrencilere araştırma etkinliklerini problem çözme yoluyla öğretmeyi amaçlar.

 dayanır. Bilgi genelden-özele aktarılır.

 yaklaşımla kavram ve genellemelerin öğrencilere aktarıldığı bir süreçtir.

 “içeriği anlamlı bütünlüğe” getirerek etkili olarak sunmaktır.

 Tümdengelimsel düşünmeye Açıklayıcı ve yorumlayıcı bir Öğretmenin en önemli görevi Öğretmen önce genel bilgileri, ilke, kavramları anlatır, daha sonra ayrıntılı bilgileri aktarır.

 Kavramların ve soyut konuların öğretilmesinde etkilidir.

 geliştirilir. Özelden-genele bilgi verilir.

   Tümevarımsal düşünme yolu Öğretmen ipucu,yönergeler ve soru cevap kullanarak, öğrencinin ilke, sonuç ve genellemelere ulaşması sağlanır.

Öğrenci merak, araştırma, keşfetme ve sezgi gibi özelliklerini kullanarak öğrenir.

Öğretmen örnekler, ipucu, yönergeler sunar, öğrenci bunlar üzerinde düşünerek sonuçlara ulaşır.

 Tartışma, örnek olay, problem çözme, beyin fırtınası, deney gibi yöntemler kullanır.

 Öğrenciler bir öğrenme konusu üzerinde bilimsel yöntemin(problem çözme süreci) basamaklarını kullanarak öğrenir. Öğrenci bilim adamıdır.

Problem çözme sürecinin basamakları: 1) Problemi hissetme ve belirleme 2) Problemi tanıma ve sınırlandırma 3) Problem ile ilgili bilgi toplama ve çözümle ilgili kaynakları tarama 4) Probleme çözüm yolları(hipotez denence) geliştirme 5) Problemin çözümü(hipotez) için yöntem geliştirme,veri toplama ve analiz etme 6) Hipotezleri test etme, doğruluğunu belirleme 7) Çözüme ulaşma

SUNUŞ YOLU

  Öğrenci kendini güdüler Önceki bilgi-yeni bilgi ilişkisi kurulur  Bilişsel yapı etkindir. Kavramlar derinliğine öğrenilir.

ANLATIM YÖNTEMİ (Ezbere Dayalı Öğrenme)

  Öğrenci dıştan (anne, baba, öğretmen, yüksek not isteği vb.) güdülenir Önceki bilgi yeni bilgi ilişkisi yoktur  konularak saklanır  Bilgiler depodaki eşyalar gibi üst üste Bilişsel yapı işlemez, kavramlar yüzeysel öğrenilir

ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Anlatım Tartışma Örnek Olay Gösterip-Yaptırma

Bilgi birimlerinin belirli bir düzene göre aktarıldığı öğretim yöntemidir. Güdüleme, dikkat çekme, araç-gereç kullanma konuyu aktarama, soru sorma, dönüt verme gibi etkinlikler kullanılır.

• Öğrencileri konu üzerinde düşündürmek, anlaşılmayan konuları açıklamak ve bilgileri pekiştirmek için yapılır.

• Büyük grup tartışması ve küçük grup tartışması şeklinde uygulanır.

• Öğrencilerde karşılıklı konuşma, anlayış, eleştirel düşünme, demokratik tutum gibi özellikleri geliştirir.

Gerçek hayatta ortaya çıkan, gerçek hayatta yaşanma ihtimali olan ya da senaryo olarak oluşturulan bir durum üzerinden yapılır Öğrencinin bir plan ya da durum üzerinde problem çözme becerisinin geliştirilmesine yöneliktir.

Öğretmen beceriyi aşama aşama gösterir, anlatır. Öğrenci öğretmeni izledikten sonra beceriyi belli bir düzeye gelinceye kadar tekrar eder. Öğretmen dönüt verir.

Psiko-motor beceriyi geliştirmede etkilidir.

B

Deney

ilimsel bir olayı ispatlamak için öğrenciler öğretmen gözetiminde ya da bağımsız çalışır.

Bireysel Çalışma

• Öğrenci ilgi ve yetenek alanına göre konu üzerinde çalışır.

• Öğrenci konuyu yaparak yaşayarak öğrenir.

MÜNAZARA

• İki grubun, tarafsız bir jüri önünde bir konuyu tez çalışırlar.

gücü geliştirilir.

Zıt (Karşıt) Görüşlerin Tartışması

anti tez şeklinde tartışması yoluyla gerçekleşir.

• Her grup savunduğu düşüncenin doğruluğunu kanıtlama çabasındadır. Aynı zamanda karşı tarafın düşüncesini çürütmeye • Grupların ikna becerisi ve savunma • Konu üzerinde araştırma yapma, mantık yürütme, analiz etme, görüşü savunma, karşı görüşü çürütme, dili etkili kullanma, neden sonuç ilişkisi kurma gibi özellikler gelişir.

GÖRÜŞ GELİŞTİRME

• Öğrencilerde görüş geliştirme, farklı görüşleri anlama, onlara katlanma, düşüncelerini savunma, kanıt bulma, hoşgörü, empati gibi özellikleri geliştirir.

• Öğrenci bir konu karşısında “Katılıyorum”, “Katılmıyorum”, “Kararsızım” görüşlerinin belirlendiği köşelere giderek diğer öğrencilerle etkileşime girerler ve süreçte görüşlerini değiştirirler.

Öğretmen, ilköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde ‘‘Türkiye sahip olduğu bor kaynağını doğru biçimde kullanmaktadır.’’ önermesiyle tartışmaya dayalı bir ekinlik planlamaktadır. Bütün öğrencilerin tartışmaya katılmalarını, düşündüklerini gerekçeler göstererek belirtmelerini, düşüncelerini değiştirebileceklerini belirtmiştir. Öğrencilerinde başkalarının düşüncelerine saygı, dinleme, kendi düşüncesini savunma ve kanıt bulma becerileri geliştirmeyi hedeflemiştir.

Bu etkinlik aşağıdaki tartışma türlerinden hangisi için en uygundur?

A) Münazara B) Görüş geliştirme C) Forum D) Panel E) Konuşma halkası

Genel Tartışma Formatı Panel

• Konuşmacılar konu uzmanıdır ya da önceden araştırma yaparak bilgi sahibidir.

• Konu farklı boyutlarıyla çok yönlü ve derinliğine ele alınır.

Forum

• Farklı görüşlere sahip kişi ya da gruplar aralarında tartışır katılımcı ve dinleyiciler karşılıklı tartışır.

Açık Oturum

• Konuşmacıların bir konu ile ilgili görüşlerini(aralarında her hangi bir tartışma yapmadan) sıra ile açıklamasıdır.

• Bir başkanın yönetiminde ve kontrolünde gerçekleşir.

• Bir sonuca(gerçeğe) ulaşılmaz. Katılımcılar konu üzerinde tartışır.

•Katılımcılar konuya farklı kaynaklardan hazırlanarak, ulaştıkları bilgilere kendi bakış açılarını ve görüşlerini katarak, konuyu ele alırlar.

• Öğrencilerin konu ile ilgili bilgi edinmeleri, yorum yapmaları, sorunlar ve sorunların çözümleri üzerinde düşünmeleri sorgulamaları sağlanır.

• Bir sonuca(gerçeğe) ulaşılır.

Sempozyum

• Konuşmacılar bir konuyu farklı boyutları ile ele alır ve bilimsel açıklamalar yapar.

• Bilimsel, sanatsal ve toplumsa konularda konuşmacılar bilgi temelli açıklama yapar.

• Dinleyiciler katılır.

Zıt Panel

• Belli ölçüde anlatılmış, tartışılmış ve tamamlanmış konuların tekrarı ile pekiştirilmesi için yapılır.

•Yeni fikirlerin ortaya çıkması konunun gözden geçirilmesi, yanılgıların düzenlenmesi gibi faydaları bulunur.

• Sınıf ikiye bölünür. Soru soran ve cevap veren(tartışan) iki grup aralarında tartışır.

Kollegyum

1 Sınıfa ya da panele misafir(uzman konuşmacı) getirilir. Konuşmacı uzmanlık alanı ile ilgili konuşmalar yapar, bilgi ve deneyimini aktarır. İş adamı, profesör, sporcu vb.

2- Panelist grupla birlikte uzman(kaynak kişiler) grup katılımıyla gerçekleşir. Panelist grup konuyu sunarken ve görüş ayrılığına düşerken uzman gruptan bilgi alınır.

Sokrat Semineri

• Anlaşılması zor, farklı anlamlar çıkarılabilecek, üst düzey bir metnin ya da akademik ve karmaşık bir konunun grup tarafından tartışılması yapılır.

• Katılımcılar konu üzerinde tartışır.

Kologyum

• Akademik nitelikli (bilim adamlarının katıldığı) bilimsel toplantıdır.

• Bilimsel bir sorunu incelemek ya da siyasal, ekonomik ve diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik nitelikli toplantıdır.

• Bilim insanları fikir yürütür.

Sözel Kaynaktan Faydalanma

Bir olayı yaşamış, kaynak olma özelliğine sahip kişiden (birincil kaynaktan) bilgi alınır.

Sokratik Tartışma

• Öğrencilerin çok iyi bildikleri konu üzerinde tartışma yapılır: İki aşamalıdır.

1) Alaysı (İroni): Öğrencilere bildikleri konularda sorular sorulur. Sorular bildiklerinin güvenilir olup  olmadığına yöneliktir. Böylece bildiklerinin sağlam, temelsiz, eksik, yarım yamalak olduğu anlaşılır.

2) Doğurtmaca: Konu ile ilgili ipucu niteliğinde sorular sorulur öğrenci akıl yürüterek sonuca(doğruya) ulaşır.

 Bilgiye (gerçeğe) öğrenci ulaşır. Öğretmen söylemez. ‘’Bilgi doğuştandır, öğretmen bunları ortaya çıkarır’’ ilkesine dayanır

Delphi Tekniği

• Bir problemin çözümüne yönelik uzman görüşleri alınarak, farklı görüş açıları ve deneyimlerden faydalanılarak, ortak çözüm yolları bulunur.

Seminer

• Bir konu üzerinde yapılan araştırma inceleme sonuçları hakkında sunu yapılır. Kişi araştırma yaptığı konuda tek başına konuşma yapar. (Panelde grup konuyu derinliğine alırken, Seminerde bir kişi konuyu derinliğine ele alır).

Konferans

Konu uzmanının dinleyicilere bilgi vermesidir.

Brifing

• Bir kurumun yapısının ve işleyişinin tanıtımı ya da teknik bir konunun uzman tarafından ilgililere sunumudur.

Söylev

• Duygusal etki oluşturmak için yapılan konuşmadır. Bayram konuşmaları.

Demeç

• Otoriter ya da yetkili bir kişinin basın yayın organlarına konuşma yapmasıdır.

BEYİN FIRTINASI

• Bir konu, olay ya da sorun üzerine düşünerek, çok sayıda fikir(çözüm yolu) üretmesi amaçlanır.

• Yaratıcı problem çözme becerisini geliştirir. Hayal gücü ve demokratik ortamlar gerektirir.

• Önemli olan nitelikli (kaliteli) çözümler değil kısa zamanda nicel(çok sayıda) fikir üretmektir.

• Fikir üretme ve fikirleri değerlendirme olmak üzere iki bölümden oluşur.

• Doğal konuşma yapılır. Çılgın, akla gelen sıra dışı fikirler yönlendirme ve mantık aranmadan serbestçe söylenir.

ÖĞRETİM TEKNİKLERİ BEYİN ESERİ

• Bireysel ya da grup halinde görüş geliştirmede kullanılır.

• Sınıf bir konu ile ilgili 6-7 kişilik gruplara ayrılır.

• Her öğrenciye konunun farklı yönleri ile ilgili üç tane kart verilir.

• Her öğrenci kartlara konularla ilgili görüşlerini yazar ve sıranın üzerine koyar.

• Her öğrenci bir kart çeker ve sesli olarak okur.

• Tüm görüşler okunduktan sonra sınıfta paylaşılır.

BİLİŞSEL ÇIRAKLIK

• Öğrencinin bir uzmanı gözleyerek başladığı ve uzmanın giderek azalan desteği ile işi kendi başına, hatta kendi biçimiyle yapar duruma geldiği süreçtir.

• Bireyin farklı uzmanları gözleyerek, farklı uzmanların yaptıkları üzerinden kendine özgü öğrenme ve ürün biçemi geliştirmesi amaçlanır.

SORU-CEVAP

• Sözel etkileşim yöntemidir.

• Konunun anlaşılması, eleştirel düşünme, öğrenciyi derse katma, dinleme, hatırlama, akıl yürütme, yaratıcılık, güdülenme, ifade etme, sorgulama vb. özellikleri geliştirir.

• Soru sınıfa sorulmalı, gönüllü olan cevap vermeli, doğru cevap pekiştirilmeli, yanlış cevap pekiştirilmemeli, yanlış cevaba dönüt-düzeltme verilmelidir.

• Dersin giriş bölümünde ön koşul bilgileri sağlama İşleniş bölümünde derse katma Sonuç bölümünde eksik öğrenmeleri belirlemek için kullanılır.

SORU TURU

• Bir konunun sunumunda, netleştirilmesinde kullanılır.

• Öğrencilerde yazma, soru çıkarma, açıklama yapma, değerlendirme gibi üst düzey işlere katılma fırsatı verir.

Uygulama aşamaları: 1 Öğrenciler konuyla ilgili soruları ya da öğrenmek istedikleri kavramları boş kağıtlara yazar 2 Her öğrenci kağıdı sol taraftaki arkadaşına iletir 3 Öğrenci kendisine gelen kağıttaki soru ya da kavramla ilgili düşüncelerini yazar.

4 Öğrenciler kağıdı tekrar solundakine verir 5 Tur tamamlanıncaya kadar her öğrenci kağıda düşüncesini yazar 6 Kağıt ilk yazan öğrenciye ulaşır 7 Sonuç sınıfla paylaşılır

ÖĞRENME GALERİSİ

İki amaç için kullanılır. 1.

Öğrencilerin “neler öğrendiklerini” değerlendirme ve eksik öğrenmeleri belirleme.

2.

Sınıfın(grubun) bir çalışma ya da toplantıya sunacağı öneri ve fikirleri belirleme.

Uygulama aşamaları: 1) Öğrenciler 2-4 kişilik gruplara ayrılır.

2) Gruplar gözden geçirecekleri konu ya da olayları listeler.

3) Listeler duvara asılır.

4) Öğrenciler listeleri inceleyerek, eksik öğrenmelerini belirler. İşaret koyar.

5) Hangi öğrenmelerin kaç kişi tarafından gerçekleştiği, eksik öğrenmeler ve etkinliğe götürülecek öneriler listelenir.

EĞİTSEL OYUN

• Öğrencinin fiziksel, zihinsel, sanatsal ve estetik becerilerini geliştirir.

• Öğrenmeyi zevkli ve ilgi çekici hale getirir.

• Öğrenilen bilgiler pekiştirilir ve rahat bir ortamda tekrar edilir.

• Oyunlarla öğrenilir.

• İşbirliği, sosyalleşme, dayanışma, problem çözme, anlayışlı olma gibi özellikler geliştirir.

(YARATICI) DRAMA

• Öğrenci bir durumu ya da beceriyi sınıfın önünde canlandırır.

• Öğrenci bir yaşantı, olayı, fikri ya da soyut bir kavramı oyunsu süreçlerle canlandırır.

• Doğaçlama yapılır.

• Yaratıcı düşünce, hayal gücü, problem çözme, eleştirel düşünme, dili etkin kullanma, kendini tanıma, ifade etme gibi özellikleri geliştirir.

• Öğrenci hangi durumda, nasıl davranması gerektiğini yaşayarak öğrenir.

• Grup etkileşimi sağlanır.

• Öğrenci serbest ve bağımsız konuşma alışkanlığı kazanarak duygu ve düşüncelerini kendi ifadelerini kullanarak rahatça açıklar.

Ece Öğretmen sosyal bilgiler dersinde sınıfı iki gruba ayırır ve Türkiye’nin illeriyle ilgili özellikleri birer karta yazar. Her gruptan bir öğrencinin bir kart çekerek kartta yazılı olan kavramı gruptaki diğer arkadaşlarına beden diliyle anlatmasını ister. Beş dakika içinde en fazla kavramı doğru anlatan grubun daha başarılı olacağını belirtir.

Ece Öğretmen’in bu uygulamada aşağıdaki öğretim yöntem ya da tekniklerinden hangisini kullandığı söylenebilir?

A) B) Örnek olay Atölye çalışması C) Eğitsel oyun D) Gösteri E) Rol oynama

Beril Öğretmen, Türkçe dersinde öğrencilerin ‘‘Metnin türünü dikkate alarak okur.’’ ve ‘‘Gazete ve dergi okur.’’ kazanımlarını edinmelerini sağlamak için ‘‘rol oynama’’ ve ‘‘eğitsel oyun’’ öğretim yöntem ya da tekniklerini kullanır.

Beril Öğretmen, bu öğretim yöntem ya da tekniklerini kullanarak öğrencilerinde öncelikle hangi özelliğin gelişmesine yardımcı olur?

A) Argümantasyon B) Sentezleme C) Yansıtıcı düşünme D) Somut yaşantı kazanma E) Akademik benlik geliştirme

Elif Öğretmen, fen ve teknoloji dersinde hayvanlarla ilgili bir konuda öğrencilerin ilgisini çekmeyi ve merakını uyandırmayı amaçlar. Bunun için dersine nesli tükenmiş hayvanlarla ilgili fotoğrafları göstererek başlar. Daha sonra nesli tükenmiş hayvan isimleriyle ilgili bir oyun oynatır ve bu fotoğraflarla ilgili rol kartları vererek öğrencilerden ikili canlandırmalar yapmalarını ister.

Bu örnekte, Elif Öğretmen’in kullandığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Örnek olay B) Beyin fırtınası C) Altı şapkalı düşünme D) Yaratıcı drama E) Gösteri

İlköğretim sınıf sosyal bilgiler dersinde Elif Öğretmen depremle ilgili konuyu işlemektedir. Öğrencilerinden gönüllü olan üç kişiye bir durum verir ve canlandırmalarını ister. Daha sonra sınıf içinde öğrencilere deprem tatbikatı yaptırarak dersi tamamlar.

Elif Öğretmen bu uygulamada hangi öğretim yöntem ya da tekniklerinden yararlanmıştır?

A) B) Beyin fırtınası – Benzetim Örnek olay – Yaratıcı drama C) Yaratıcı drama – Benzetim D) Beyin fırtınası – Örnek olay E) Yaratıcı drama – Beyin fırtınası

Öğretmen öğrencisini tahtaya kaldırarak ilk defa gittiği bir şehirde kaybolması durumunda neler yapacağını arkadaşlarına canlandırarak anlatmasını istemiştir.

Bu süreçte hangi teknik kullanılmıştır?

A) Simülasyon B) Drama C) Beyin fırtınası D) Gösteri E) Gösterip-yaptırma

Empati Kurmayı Sağlayan Teknikler

A-

Görüş Geliştirme

• Zıtlıklar tartışılır.

• Karşıt görüşleri-çelişkili düşünceleri görme, onlara katlanma, hoşgörü gibi özellikler gelişir.

Uygulama aşamaları:

1) Tartışma konusu tahtaya yazılır 2) Kartonlara “katılıyorum”, “katılmıyorum”, “kararsızım” ifadeleri yazılır ve duvarlara asılır 3) Öğrenciler katılma derecelerine göre kartonların önünde toplanır ve sıra ile düşüncelerini açıklar 4) Öğrenciler görüşlerini değiştirerek yeni gruba katılırlar B-

Konuşma Halkası

• Öğrencilerin görüş farklılıklarını görmesine , farklı görüşlere saygı göstermesine olanak verir.

• Sınıf içinde güven ve saygı ortamı oluşturur. İletişim becerileri geliştirilir.

Uygulama aşamaları:

1) Öğrenciler U ya da yarım daire şeklinde oturur 2) Uyulacak kurallar iki amaç için yapılır.

•Bilimsel olay, öykü, film, resim vb. verilir ya da canlandırma yapılır.

•Öğretmen tartışılacak konuyu açıklar. 3) Kullanılan materyal ile ilgili “sizce ne hissetmiştir?” “sizce ne düşünmüştür?”, “siz ne hissettiniz?” soruları yöneltilir 4) Katılımcılar olay yada öyküdeki kişinin yerine geçerek düşünürler ya da kendi düşüncelerini açıklarlar 5) Her öğrenci konuşur. Konuşmak istemeyen öğrenci “pas” der ve ikinci turda konuşmaya cesaretlendirilir C-

Rol Yapma

• Öğrenci gerçek rolünden ve duygularından arınarak kendini başka birinin yerine koyar. Böylece onların nasıl düşündüklerini, neler hissettiklerini ve nasıl davrandıklarını anlama yeteneklerini geliştirirler.

• Dersin konusu ile ilgili bir sorun, durum, olay ya da fikir bir grup öğrenci tarafından diğer öğrencilerin önünde dramatize edilir.

KAR TOPU

 Bir problem durumu verilir, öğrenci önce tek başına düşünür  Sonra bir arkadaşı ile ikili grup olarak düşünceler tartışılır  Daha sonra görüşlerin tartışılması dörtlü, sekizli gruplarda yapılır  Son aşamada sonuçlar sınıfça paylaşılır

WORKSHOP (ÇALIŞTAY) DÜŞÜNCE ATÖLYESİ

 Uzman ve deneyimli 6 ya da 8 katılımcının sorun çözümüne katkıda bulunduğu bir tekniktir

İSTASYON

 Yaratıcı düşünmeyi geliştirmek, öğrenci katılımını sağlamak, problem çözme becerisini geliştirmek, yarım bırakılan bir işi tamamlamak için kullanılan bir tekniktir  Sınıf 3-5 gruba ayrılır  Öğrenme konusu saptanır  alanlarına(istasyon) bölünür  Gruplar çalışma Slogan yazma   Afiş hazırlama Şiir yazma  Örnek olay yazma vb.

 Her çalışma alanından sorumlu bir öğrenci olur. Gruplar 10’ ar dakika ara ile yer değiştirir ve kendinden önceki grubun yarım (eksik) bıraktığı çalışmayı tamamlar

İstasyon tekniğinin uygulandığı bir sınıfta üç istasyon grubu oluşturulur. Birinci grup konuyla ilgili mektup yazar, ikinci grup afiş hazırlar ve üçüncü grup şiir yazar. Her istasyon grubu çalışma için kendisine verilen süre dolunca diğer istasyona geçer ve çalışmaya arkadaşlarının kaldığı yerden devam eder. Çalışmanın sonunda istasyon şefleri ortaya çıkan ürünleri sunarlar.

Uygulanan bu tekniğin öğrencilere kazandıracağı en önemli yarar aşağıdakilerden hangisidir?

A) B) Farklı öğretim yöntemlerini öğretme Düşünme becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirme C) Çalışma kurallarına uymayı öğrenme D) Öğretim materyallerini etkili kullanma E) Arkadaşlarına saygılı davranma

DEDİKODU

  Öğrencilerin konuyu kavraması, o konuda düşünmesi ve düşüncelerini değerlendirmesi amaçlanır.

Uygulama aşamaları; Öğrenciler ikişerli gruplara ayrılır.

 birbirlerine söylerler  Konu ya da soruyla ilgili düşüncelerini Eşler ayrılıp yeni ikili gruplar oluşturur  önceki eşinin düşüncesini iletir   Yeni eşler kendi düşüncesini ve Ayrıca düşüncelerindeki değişimi ve arkadaşının düşüncesine katılıp katılmadığını belirtir Birkaç tur yapıldıktan sonra sınıf tartışması yapılır ve sonuca ulaşılır.

VIZILTI

 uygulamalardır  Kısa zamanlı geçici Bir problem ya da soru üzerinde görüşme yapma, hipotez geliştirme, yaratıcı düşünme, örnek bulma gibi beceriler gelişir

Vızıltı 22 Vızıltı 44 Vızıltı 66

gibi tekniklerle uygulanır

ÇEMBER

• iki amaç için kullanılır.

1. Öğrencilerin bilgi ve beceri sahibi oldukları konularda konuşmaları sağlanır 2. Öğrencilerin konu ile ilgili önceden hazırlanan sorulara cevap vermesi istenir • Her öğrenci 1-2 dakika konuşur. Doğru cevabı veremiyorsa ipucu verilir. Öğretmen tartışmanın sonunda ana noktalara vurgu yapar • Öğrenciler çember şeklinde oturur. Bir başkan ve bir sekreter görevlendirilir. Grup üyeleri başkanın sağından başlayarak konuşur. Sekreter konuşmaları yazar. Sekreter

AKVARYUM

•İki amaç için kullanılır. 1.

Öğrencilerin ilgi duyduğu konularda konuşması sağlanır.

2.

Öğrencilerin üzerinde anlaşamadıkları konularla ilgili konuşması sağlanır.

• Öğrencilerin tartışma ve grupla etkileşim becerilerini geliştirir

İki türlü uygulanır:

1.

Sınıfta iç içe iki çember oluşturulur. İç çemberdeki öğrenciler konuyu aralarında tartışırken, dış çemberdeki öğrenciler tartışmayı izler. Dış çemberdeki öğrenciler iç çemberdeki öğrencilere soru sorabilir ve çemberler arasında yer değişimi sağlanır.

2.

Sınıfta çember oturma düzeni kurulur ve ortaya bir sandalye konulur. Konuşmak isteyen öğrenciler gönüllü olarak sandalyeye oturarak konuşur. Diğer öğrenciler konuşmacıyı izler ve dönüt verir.

KÖŞELEME

Cevabı net olmayan sorular ve problemler üzerinde çalışırken kullanılır Uygulama aşamaları: - Problem belirlenir Olası çözüm yolları tartışılır ve seçilir Seçilen çözümler kartonlara yazılarak sınıfın farklı köşelerine asılır Öğrenci kendine uygun gelen çözümün asılı olduğu köşeye gider ve orada toplanır Aynı köşe de olanlar çözümü seçme nedenlerini ve gerekçelerini tartışır Sonuç sınıfa sunulur

PAZAR YERİ

 Öğrencilerin birbirini tanıma, görüşlerini, çözümlerini birbirleriyle paylaşma olanağını verir.

Uygulama aşamaları: Öğrenciler bir kağıda sahip olduğu değer, her hangi bir yaşantı, problemin çözüm yolu, öğrenmek istediği konu vb. yazar Bir kağıdı üzerlerine asarak sınıfta gezerler Birbirlerinin üzerindeki yazılar ile ilgili konuşur, deneyimde bulunurlar Sorular sınıfta tartışılır

MİKRO ÖĞRETİM

 kullanılır.

 eğitiminde kullanılır  süreci kullanılır.

 Beceri geliştirmede Öğretmen adaylarının “Öğret –Yeniden öğret” Öğretim süreci, sınıftaki öğrenci sayısı ve konu bakımından küçültülmüş ve yoğunlaştırılmış bir öğretim deneyimidir  Her kişi beceriyi ortaya koyarken görsel yada sözel kayıt altına alınır  Birlikte değerlendirme yapılır, dönüt verilir. Kişi beceriyi tekrar yapar.

AKVARYUM PAZAR YERİ KÖŞELEME

• Öğrencilerin üzerinde anlaşamadığı konularda ya da ilgi duydukları konuların öğretiminde kullanılır.

• Öğrencilerde tartışma ve grupla etkileşim becerileri gelişir.

• Öğrencilerin birbirini tanımasına, görüşlerini, değerlerini, problem çözme yöntemlerini aktarmasına olanak verir.

• Cevabı net olmayan sorular ya da problemler üzerinde çalışmada kullanılır .

İki türlü uygulanır: 1) 2) Sınıfta iç içe iki çember oluşturulur. İç çemberdeki öğrenciler konuyu aralarında tartışırken dış çemberdeki öğrenciler tartışmayı izler. Dış çemberdeki öğrenciler iç çemberdeki öğrencilere soru sorabilir ve yer değiştirebilir.

Çember oturma düzeni kurulur ve ortaya bir sandalye konulur. Konuşmak isteyen öğrenci gönüllü olarak sandalyeye oturarak konuşur. Diğer öğrenciler konuşmayı izler ve dönüt verir.

• Öğrenciler bir kağıda sahip olduğu değer, herhangi bir yaşantı, problemin çözüm yolu, öğrenmek istediği konu vb. yazar. Kağıdı üzerine asarak sınıfta gezer. Birbirlerinin üzerindeki yazılarıyla ilgili konuşurlar. Değiştirme yaparlar. Sonuç sınıfta tartışılır. • Problem durumları ile ilgili olası çözüm yolları belirlenir. Seçilen çözümler kartonlara yazılarak sınıfı n farklı köşelerine asılır. Öğrenciler kendilerine uygun gelen çözümün asılı olduğu köşeye gider ve orada toplanır. Köşede çözümü seçme nedenlerini ve gerçeklerini tartışırlar. Sonuçlar sınıfa sunulur.

• •

GÖRÜŞ GELİŞTİRME

Öğrencilerde görüş geliştirme, farklı görüşleri anlama, onlara katlanma, düşünceleri savunma, kanıt bulma, empati yapma gibi özellikleri geliştirir.

KONUŞMA HALKASI

Öğrencilerin görüş geliştirmesine, görüş farklılıklarını görmesine, empati kurmasına ve iletişim becerilerinin gelişmesine olanak verir.

Öğrenciler bir problem durumu ile ilgili konu üzerinde ‘‘ katılıyorum ’’ , ‘‘ katılmıyorum’’, ‘‘kararsızım’’ görüşlerinin bulunduğu köşelere gider, diğer öğrencilerle etkileşime girer ve bu süreçte gerekirse görüşlerini değiştirebilirler.

İki türlü uygulanır: • • • • • 1) Empati yapma Öğrenciler U ya da yarım daire şeklinde oturur.

Bir olay, öykü, masal, film, resim, canlandırma yapılır.

Konu ile ilgili öğretmen ‘‘sizce ne hissetmiştir?’’, ‘‘sizce ne düşünmüştür?’’, ‘‘siz ne hissettiniz?’’ soruları yöneltilir.

Katılımcılar olay ya da öyküdeki kişinin yerine geçerek düşünür ve sorulara cevap verir.

Her öğrenci konuşur, konuşmak istemeyen pas der ve ikinci turda konuşmaya cesaretlendirilir.

• • • • 2) Düşünce geliştirme Öğrenciler U yada yarım daire şeklinde oturur.

Öğretmen tartışılacak konuyu açıklar.

Öğrenciler tartışılacak konuyu açıklar.

Her öğrenci konuşur, konuşmak istemeyen pas der ve ikinci turda konuşmaya cesaretlendirilir.

• • • • •

ÇEMBER

Öğrencilerin bilgi ve beceri sahibi oldukları konularda ya da konu ile ilgili olarak önceden hazırlanan sorulara cevap verir.

Öğrenciler çember şeklinde oturur. Bir başkan ve bir sekreter görevlendirilir.

Öğrenciler başkanın sağından başlayarak 1 2 dakika süre ile konuşur. Sekreter konuşmaları yazar.

Öğretmen konuşmak (ya da soruya cevap vermek istemeyen) öğrenciye ipuçları vererek konuşmasını sağlar.

Öğretmen tartışmanın sonunda ana noktalara vurgu yapar.

Gösteri (Demonstrasyon)

    Bilgi edinmek, ilgi uyandırmak ve çalışma standardı geliştirmek için yapılır.

Bir işin nasıl yapıldığını göstermek için yapılır.

Öğrenme konusu araç gereç kullanarak somutlaştırılır.

Göze-kulağa hitap ettiği için etkilidir.

Benzetim (Simülasyon)

   Bir olayı, durum, nesne veya aktivitenin yapay olarak öğretim ortamında tasarlayarak yapılmasıdır.

Gerçeğe benzeyen (yapay) ortamda yapılan üretimdir. Öğrenci gerçek duruma hazırlanır.

Beceri kazanma, problem çözme gücünü geliştirme özellikleri nedeniyle etkilidir.

Olası bir savaşta hava bombardıman birliklerinde görev alacak askerler için sanal savaş ortamları oluşturulmuş ve savaş anında ne zaman ne yapmaları gerektiğine ilişkin bilgi ve beceri kazanmaları için eğitim verilmiştir.

Bu örnekte askerlere eğitim verilirken hangi öğretim yöntem ya da tekniğinin kullanıldığı söylenebilir?

A) Benzetim B) Örnek olay C) Drama D) Programlı öğrenme E) İşbaşında öğrenme

LATERAL DÜŞÜNME Altı Şapkalı Düşünme

 “ Nasıl düşüneceği” öğretilir.

 düşünceyi geliştirir.

 Eleştirel, yaratıcı, analitik, empatik Bir olay yada olunun tek yönünün değil, bir çok(farklı) yönünün olduğu anlaşılır.

Beyaz (Boş sayfa)

(Bilim adamı grubu) Bilgi ve raporlar üzerinden düşünme

Kırmızı (Ateş) Siyah (Yargıç) Sarı (Güneş) Yeşil (Bitki)

Ateş Duygusal düşünme sezgi, duygu ve fikre göre düşünme Kötümser düşünme-olumsuz görüş, eleştiri ve çıkacak problemler ortaya konur İyimser düşünür. Olumlu, yapıcı düşünceler ortaya konur Yenilikçidir. Özgün çözümler ortaya konur. Yaratıcı düşünür

Mavi (Gökyüzü)

Sakin düşünür. Tüm süreç gözden geçirilir. Olaylara tüm yönleriyle bakılır

Altı Uygulama Ayakkabısı

 Öğrenci farklı durumda nasıl davranacağını öğrenir. Böylece öğrenci farklı durumlara uyum sağlar.

Lacivert

Resmidir. Prosedürü(rutini) uygular

Gri

Spordur. Bilgi toplar, araştırma yapar, delil toplar

Kahverengi Turuncu Pembe

İnsiyatiflerden , esnekliklerden faydalanır Tehlikeyi azaltır. Acil müdahale eder, güvenliği sağlar İnsanları korur, hassas davranır

Mor

Rolüne göre davranır

Lale Öğretmen derste haberleşme ile ilgili konu işlerken öğrencilere ‘‘Televizyon hiç olmasa hayatımız nasıl olurdu?’’ sorusunu sorar. Öğrenciler olayı tarafsız, olumlu, olumsuz gibi çok yönlü olarak düşünürler. Soruya ilişkin yeni çözümler bulurlar, duygularını tanımlarlar, analiz ederler ve farklı fikirleri empati yaparak değerlendirirler.

Lale Öğretmen’in bu örnekte kullandığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaratıcı drama B) Soru-cevap C) Altı şapkalı düşünme D) Problem çözme E) İstasyon

Dünyada yaşanan ekonomik krizi değerlendirme amacıyla yapılan bir grup çalışmasında, bu durum farklı bakış açılarından ele alınır. Duruma, eleştirel açıdan bakıldığı gibi duygusal açıdan da bakılarak yapıcı yaklaşılır ve yeni çözüm önerileri sunulur. Çalışmanın sonunda tüm bakış açıları değerlendirilerek bir analiz yapılır ve konuya ilişkin son görüş bildirilir.

Yukarıda verilen bu süreç aşağıdaki öğretim yöntem ya da tekniklerinden hangisinin uygulandığını gösterir?

A) B) Beyin fırtınası Altı şapkalı düşünme C) Konuşma halkası D) Eleştirel düşünme E) Düşün-eşleş-paylaş

GLOBAL DÜŞÜNME KAVRAM HARİTASI

 J. Novak tarafından geliştirilmiştir.

 yapılan görsel ve örgütsel düzenlemedir.

 Öğrenmeyi ve hatırlamayı kolaylaştırmak için İki boyutlu şemalardan oluşur.

 görsel bir düzenekte toplanır.

 Bir kavram, ilişkili olduğu diğer kavramlarla Bilgi organize edilerek, bağlantı kurularak etkili bir şekilde sunulur.

Faydaları:

 Kavram öğrenme  Kavramlar arası ilişki kurma( Ana-alt kavram ilişkisi kurulur.)  yaratıcı düşünceyi geliştirme  Bilgiyi gözden geçirme, hatırlama  Çelişkileri, ayrılıkları, farklılıkları görme    İşlenen konuları bütün olarak görme Ön bilgi, yeni bilgi ilişkilendirme Kavram yanılgılarını belirleme ve giderme  Dersin her aşamasında (giriş-etkinlikler değerlendirme) kullanma

Üç türlüdür:

1) Örümcek Ağı 2)Olaylar Zinciri 3) Balık Kılçığı

ZİHİN HARİTASI

 T. Buzan geliştirmiştir.

 Bir kavramı zihinde çağrıştıran her şey hayal edilir ve bu kavram ile ilişkilendirilir.

3 temel aşaması bulunur: 1) Kavram oluşturulur 2)Hayal edilir 3) İlişkilendirme yapılır.

   Not alma, hedef oluşturma, toplantı yada sunum hazırlığı rapor yazma vb. amaçlar için kullanılır Beyni geliştirir, yaratıcılığı artırır, önemli konuları ortaya çıkarır  Hedef oluşturmaya yardımcı olur. Önemli konular arasındaki ilişkileri kurar Kavram gelişimini tespit etme, kavram yanılgılarını belirleme, ön öğrenme-yeni öğrenme ilişkisini kurar

I.

II.

III.

IV.

Kavramlar arasındaki ilişkileri ortaya koyar.

Soyut işlemler dönemi çocukları için daha uygun bir araçtır.

Dersin değerlendirme aşamasında da kullanılabilir.

İşlenen konuya bütün olarak bakılabilmesine olanak verir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri kavram haritalarının özelliklerindendir?

A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) I, III ve IV E)II, III ve IV

Kavram Öğretiminde Kullanılan Teknikler Kavram Karikatürü Kavram Haritası Öğrenme Halkası Kavramsal Değişim Metinleri Anlam Çözümleme Tabloları Tahmin Gözlem Açıklama Kavram Ağı Tanılayıcı Dallanmış Ağaç Kelime İlişkilendirme Testi Yapılandırılmış Grid Balık Kılçığı Kavramsal Gruplama Akrostiş VEEN Diyagramı Kavram Yanılgısı

 yanlış kavramlar ya da kavramalarıdır.

 Bireyin doğru olarak kabul edip bir çok beceriyi sergilemede kaynak olarak kullandığı Kişisel deneyimlerle oluşmuş, bilimsel gerçeklere ve düşüncelere aykırı, anlamlı öğrenmeyi engelleyici bilgileridir.

Kavram yanılgılarının TESPİTİNDE(BELİRLENMESİNDE) Kullanılan Teknikler

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kavram Haritası Görüşme Vee Diyagramı Tanılayıcı Dallandırılmış Ağaç(TDA) Kavram Ağı (Semantik Ağ) İki Aşamalı Teşhis Testi (Üç Aşamalı Teşhis Testi) 7. Tahmin Gözlem-Açıklama(TGA ) 8. Mülakat 9. Kelime İlişkilendirme 10. Tahlil Çizgileri 11. Teşhis Testleri 12. Zihin haritası 13. Kavram Karikatürü 14. Kavramsal Değişim Metinleri

Kavram yanılgılarının GİDERİLMESİNDE Kullanılan Teknikler

1.

2.

Kavram Haritası Tekzip (çürütme) Metinleri 3. Anoloji (Benzetim) 4.

Kelime ilişkilendirme Testi 5.

6.

Tartışma/Soru-Cevap Kavramsal Değişim Metinleri 7. Anlam Çözümleme Tablosu 8. Vee Diyagramı- I Diyagramı 9. Kavram Karikatürü 10. Kavram Ağı 11. Resim-Grafik Kullanma 12.

13.

Metin Oluşturma ve inceleme Yapılandırılmış Grid 1.

2.

3.

4.

5.

Kavram Yanılgılarının HEM TESPİT HEM DE GİDERİLMESİNDE Kullanılan Teknikler

Kavram Haritası Kavramsal Karikatür Yapılandırılmış Grid Vee Diyagramı Kavramsal Değişim Metinleri (Yaklaşım)

KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMI (METİNLERİ)

 kullanılır.

 Kavram yanılgılarının giderilmesinde Piaget ’in özümleme, düzenleme ve dengeleme ilkelerine dayanır.

TAHMİN-GÖZLEM-AÇIKLAMA(TGA)

   Olay tahmin edilir.

Gözlem yapılır.

Tahminler ile gözlem sonuçları karşılaştırılır.

ANLAM ÇÖZÜMLEME TABLOLARI

 İki boyutlu tablodur.

 ya da varlık yazılır.

 Tablonun ilk sütununda öğretilecek kavram Diğer satıra ise özellikler sıralanır.

 Kavramlar ve özelliklerin uyumlu olduğu satıra “X” işareti konur.

KAVRAM KARİKATÜRLERİ

 sorgulatılır.

 Öğrencileri eğlendirerek bilgilerini Bilimsel düşünceler üretme ve sorgulama, soru sorma becerisini geliştirme, işlevlerini yerine getirir.

  Öğrencileri derse güdüleme, ön bilgileri harekete geçirme, tartışma, sorgulama gibi işlevleri bulunur.

Kavram yanılgıları tespit edilir ve giderilir.

KAVRAM AĞI (SEMANTİK AĞ)

   Öğrencilerin mevcut bilgilerini harekete geçirerek kavramların kapsamını geliştirmek amacıyla kullanılan grafiksel araçlardır.

Yazılı bilgileri daha iyi anlamak, önceki bilgileri harekete geçirmek ve kavramları gruplamak için kullanılır.

Kavramları genişletme ve gruplamada kullanılır.

V(VEE) DİYAGRAMI VENN DİYAGRAMI

 sağlar  Anlamlı öğrenmeyi Kavram yanılgılarını belirlemede ve gidermede kullanılır   Bilgiyi ispat etmede, konuya ilgi çekmede kullanılır Öğretimde ve ölçme işlemlerinde kullanılır.

Planlama (Ana) Temel Soru Değerlendirme  Kavram öğrenmede kullanılır  Kavramların benzer ve farklı yanları şemalar üzerinde gösterilir Aşamaları 1 2 Boş kümeler çizilir Kavramlar kümelere yerleştirilir 3 Kavramların benzeyen yönleri kesişen, benzemeyen(farklı) yönleri kesişmeyen bölgeye yazılır.

Sunuş Yolu S Buluş yolu

BALIK KILÇIĞI

 Nedenler ile sonuçlar arasındaki ilişki gösterilir.

Neden 2 Neden 1 Neden 4 Neden 3 Sonuç (olay ya da olgu) Anlamlı Öğrenme

Aşağıdakilerden hangisi kavram yanılgılarının hem tespit edilmesinde hem de giderilmesinde kullanılır?

A) Kavram karikatürleri B) TGA (Tahmin Gözlem-Açıklama) C) İki aşamalı teşhis testleri D) Tekzip (çürütme) metinleri E) Mülakatlar

Kavram yanılgılarını gidermede aşağıdaki uygulamalardan hangisi en az etkilidir?

A) B) Kavram haritası oluşturma Kavramsal değişim metinlerinden yararlanma C) Kavramsal karikatürlerden yararlanarak tartışma D) Kavramların tanımlarını tekrarlatma E) Vee diyagramı oluşturma

3E ÖĞRETİM TEKNİĞİ ( ÖĞRENME HALKASI) KAVRAM ÖĞRENMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR 5E ÖĞRETİM TEKNİĞİ 7E ÖĞRETİM TEKNİĞİ

3E ÖĞRETİM TEKNİĞİ (ÖĞRENME HALKASI)

• Piaget’ in zihinsel gelişim kuramına yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına ve kavram öğrenmeye dayalı bir öğretim tekniğidir.

• Özellikle somut işlemler dönemindeki öğrencilerin kavramsal anlayışının geliştirilmesinde etkilidir.

• Öğrenci kavram öğrenmede pasif değil, aktif durumda etkinlikte bulunur.

• Üç aşaması bulunur; 1) Kavramı keşif 2) Kavramın tanımına ulaşma 3) Kavramı uygulama

5E ÖĞRETİM TEKNİĞİ(MODELİ)

• Yapılandırmacı anlayışta ve probleme dayalı öğretim modelinde uygulanır. ÖĞRETMEN’İN uygulaması gereken ilkeleri düzenler.

• Öğretmen öğrenme-öğretme sürecinde aktif rol alan, uygun kazanım ve öğrenme etkinliklerini belirleyen ve süreci planlayandır. • Bilginin zihinde yapılanmasına ve öğrenme evrelerinin düzenlenmesine yönelik 5 aşamadan oluşur. 1. Özendirme • İlgi ve merak oluşturulur.

• Sorular sorulur, sorun tanımlanır. Problemli bir durumu ortaya koyma için özendirilir.

2. Keşfetme • Öğrenciler sorun üzerinde çalışır.

• Araştırma yaparlar.(Gözlem yapma-veri toplama) • Düşünceler üretirler, görüşlerini paylaşırlar.

3. Nedeni söyleme • Öğrenciler tartışarak ulaştıkları sonuçları nedenleri ile açıklar. • Keşfettikleri bilginin analizini yapar.

4. Derinleştirme • Öğrenciler öğrendikleri kavramlar üzerinde derinleşirler ve bildiklerini genişletirler.

• Diğer tanım ve açıklamalarla bağlantı kurarlar.

5. Değerlendirme • Öğretmen öğrencinin bilgi ve kavram düzeyini ölçer. Bunun için rubrik , gözlem formları, portfolyo, proje vb. teknikleri kullanır.

7E ÖĞRETİM TEKNİĞİ

1) 2) 3) 4) Teşvik Etme: Öğrenci ön bilgilerini ve ne düşündükleri ortaya çıkartılır. Öğrenciler yeni anlatılacak konu ile ilgili düşünmeye sevk edilmektedir.

Keşfetme: Öğrenciler etkinlik dahilinde serbest düşünerek tahminler yapar, hipotezler kurar. Çözüme yönelik alternatif deneyler yapan öğrenciler buldukları sonuçlar üzerinde tartışırlar.

Açıklama: Öğrenciler grup tartışmaları ve öğretmenin rehberliğinde seçilen kavramların açıklama ve tanımlamalarını yaparlar. Ayrıca öğretmenin yaptığı açıklamaları dinler ve bu açıklamalara yorum getirir.

Genişletme: Öğrencilerin kavramları, tanımlamaları ve açıklamaları, araştırmaları ve bunların kullanılmadı istenir. Öğrencilerin önceki bilgilerin yardımıyla yeni soru ve çözüm yolları üretir.

5) Kapsamına Alma: Öğretmen mevcut kavramların diğer alanlarındaki anlamlarını da hatırlatır, karşılaştırır ve bu yolla yeni kavramlar oluşturur. Öğrenciler yeni kavramlarla önceki öğrendikleri kavramlar arasındaki ilişkiyi görür. 6) Değiştirme: Grup tartışması yoluyla kavramlar hakkında bilgi paylaşımı yapılır. Grup tartışmasıyla öğrencilerin fikirleri değişebilir. Fikirleri değişen öğrenciler bu yolda yeni plan ve deneyler yapmalıdır.

7) İnceleme- Sınama: Öğretmen, öğrencilerin kazandıkları yeni kavram ve becerileri inceler, bunları ölçerek davranış değişikliklerinin sebeplerini açıklamaya çalışır. Öğretmenin açık uçlu sorularına karşılık öğrenciler delillerini ve açıklamalarını ortaya koyarak açık uçlu cevaplar vermeye çalışır.

• • ÇALIŞMA YAPRAKLARI BİLGİ HARİTASI Öğretmen tarafından hazırlanılır ve çoğaltılarak derste öğrencilere dağıtılır.

Bilişsel giriş davranışlarını ortaya çıkarmak, konuyu öğretmek ve konunun pekiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılır. ÇALIŞMA YAPRAĞI • • Bir konu hakkında özet ve kritik bilgiler görsel olarak sunulur.

Metindeki bilgiler ve bu metinler arasındaki ilişkiler şematik olarak gösterilir.

Bitkilerde fotosentez bilgi haritası örneği: • Maddenin tanımı …………………………..…..

• Maddenin türleri Katı Sıvı Gaz ……. ……… ……..

…….

……… ……..

• Maddenin özellikleri .…………………………… …………………………….

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM UYGULAMALARI 1.

2.

3.

4.

Konu Sunumları: Konu bilgisayarla işlenir. Öğretmen rehberlik yapar ve öğrencileri denetler.

Programlı Öğretim: Herhangi bir nedenden dolayı dersi kaçırmış veya öğrenememiş öğrencilere konuyu öğrenme fırsatı sağlamaktadır. Problem Çözme: Öğrenciler, bilgisayar ortamında gerçek hayatta karşılaşabileceği problem durumları üzerinde çalışılmasıdır.

Benzetim Programları: Öğrencileri gerçek hayata hazırlayan, bilgi ve 5.

6.

7.

becerilerin görerek ve yaparak kazanılmasını sağlayan programlardır . Alıştırma, Tekrar ve Uygulama: Bilgisayarın en yaygın uygulamalarından biri işlenmiş konularla ilgili alıştırma ve tekrarlar yaptırmasıdır.

Özel Ders: Öğretimsel Oyunlar: 8. Testler: