Zamówienia publiczne - WN

download report

Transcript Zamówienia publiczne - WN

Wybrane elementy
zamówień publicznych
wycena nieruchomości
Prawo zamówień publicznych
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
( Dz. U. z 2010 Nr.113 poz.759 z póź. zm.)
Tematyka
•
•
•
•
•
Zakres przedmiotowy, podmiotowy ustawy
Progi kwotowe
Zasady udzielania zamówień
Wybrane tryby udzielania zamówień
Oferta, odrzucenie ofert, unieważnienie postępowania
Zakres przedmiotowy, podmiotowy
Zakres podmiotowy
• Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych przez
jednostki , podmioty (związki podmiotów ) wymienionych w art.3
ust.1 ustawy Pzp
Zakres przedmiotowy
• Ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem jest
nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do
nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu ( art.4 pkt.3
ppkt.i ustawy Pzp).
• Wybór wykonawcy operatu szacunkowego ( jeżeli wartość
zamówienia przekracza próg stosowania ustawy Pzp )przez podmiot
zobowiązany do stosowania ww. ustawy odbywa się w oparciu o
procedury zamówień publicznych.
Progi kwotowe
• < 14.000 € wyłączenia z ustawy
( 56.274,40 PLN)
=> 14.000 € < progów unijnych
- nie obowiązują procedury
zamówień publicznych
- procedura uproszczona
progi unijne :
( 130, 200, 400 tyś. € dostawy , usługi)
( 5 mln. € roboty budowlane )
=> progów unijnych
- procedura pełna
> 10 mln € w dostawach , usługach - procedura zaostrzona
> 20 mln € w robotach budowlanych - procedura zaostrzona
• Kurs euro do ustalania wartości zamówienia – 4.0196 PLN ( Rozp.
Prezesa RM)
Zasady udzielania zamówień
•
•
•
•
•
•
zasada jawności – zapewniająca pełną jawność prowadzonych procedur
zasada uczciwej konkurencji – obowiązek przygotowania i przeprowadzenia
przez zamawiającego postępowania w sposób zapewniający zachowanie
uczciwej konkurencji
zasada równego traktowania wykonawców - traktowanie przez
zamawiającego w sposób identyczny wszystkich wykonawców
ubiegających się o zamówienie
zasada bezstronności – czynności związane z postępowaniem o
zamówienie wykonywane są przez osoby zapewniające bezstronność i
obiektywizm
zasada pisemności – określa obowiązki m.in. w zakresie prowadzenia
dokumentacji, formy oferty , sporządzania umów , porozumiewania się (
wybór zamawiającego)
przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony – tryby podstawowe
Tryby udzielania zamówień
•
•
•
•
•
•
•
•
Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem
Dialog konkurencyjny
Negocjacje bez ogłoszenia
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna
Wybrane tryby udzielania zamówień – przetarg
nieograniczony
• Ogłoszenie - w miejscu publicznym w swojej siedzibie , na własnej
stronie internetowej
oraz :
- w BZP > 14 tyś euro < kwot unijnych
- w DUUE > kwot unijnych
• Specyfikację (SIWZ ) udostępnia zamawiający na stronie
internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP albo
przesłania publikacji do DUUE do upływu terminu składnia ofert.
• Terminy składania ofert :
= > 14 tyś euro < progów unijnych : nie krótszy niż 7 dni ( dostawy
usługi) i 14 dni ( roboty budowlane) od dnia zamieszczenia w BZP
= > progów unijnych : 40 dni od przekazania ogłoszenia do DUUE
drogą elektroniczną lub 47 dni od przekazania w inny sposób .
Wybrane tryby udzielania zamówień – przetarg
ograniczony
Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym
w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu,
wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w
przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do
składania ofert.
• Ogłoszenie dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu ( BZP, DUUE) , terminy składania
wniosków
• Kwalifikacja wykonawców w oparciu o wymagania w
ogłoszeniu
• Zaproszenie do składania ofert zakwalifikowanych
wykonawców + przekazanie siwz
• Składanie ofert –terminy w zależności od progów kwotowych
Wybrane tryby udzielania zamówień – negocjacje z ogłoszeniem
•
•
•
•
•
•
•
•
Negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po
publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza
wykonawców dopuszczonych do udziału do składania ofert wstępnych
niezawierających ceny, prowadzi negocjacje, a następnie zaprasza ich do
składania ofert.
Przesłanki zastosowania trybu
Ogłoszenie – tak jak w przetargu ograniczonym (PO)
Kwalifikacja wykonawców – tak jak w (PO)
Zaproszenie wykonawców do składania ofert wstępnych + przekazanie
siwz - badanie ofert wstępnych
Zaproszenie do negocjacji wykonawców
Negocjacje
Zaproszenie do składania ofert + przekazanie siwz uwzględniających
negocjacje
Składanie ofert (terminy )
Wybrane tryby udzielania zamówień – negocjacje bez ogłoszenia
Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w
którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie
zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie
wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert.
•
•
•
•
•
Przesłanki zastosowania trybu
Zaproszenie do negocjacji (nie mniej niż 5 wykonawców )
Negocjacje
Zaproszenie do składania ofert + przekazanie siwz
Składanie ofert- (termin zapewniający złożenie ofert)
Wybrane tryby udzielania zamówień – zapytanie o cenę
•
•
•
•
Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o
cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi
powszechnie
dostępne
o
ustalonych
standardach
jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż progi
unijne .
Zamawiający zaprasza nie mniej niż 5 wykonawców .
Wraz z zaproszeniem zamawiający przesyła siwz (zakaz
żądania wadium , nie stosuje się zabezpieczenie należytego
wykonania umowy )
Składanie ofert – (termin odpowiedni)
Zamawiający żąda złożenia ofert dodatkowych w przypadku
złożenia ofert z tą samą ceną
Wybrane tryby udzielania zamówień – zamówienie z wolnej ręki
Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w
którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach
tylko z jednym wykonawcą.
• Przesłanki zastosowania
• Wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiający przekazuje
informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w
tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną
wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór
umowy.
• Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, powyżej progów unijnych
dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w
postępowaniu.
Oferta
• Wykonawca może złożyć jedną ofertę
• Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (
dopuszczalne składanie w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym)
• Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji (siwz)
• Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w siwz,
jednak nie dłużej niż:
1) 30 dni - jeżeli wartość zamówienia nie przekracza kwot unijnych ;
2) 90 dni - jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych przekracza
20 mln euro, a dla dostaw lub usług 10 mln euro;
3) 60 dni - jeżeli wartość zamówienia jest => progów unijnych < niż progi
kwotowe wskazane wyżej w pkt.2
Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści siwz;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji ;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania o
udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie
zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87ust.2 pkt.3
ustawy;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Unieważnienie postępowania
Przesłanki :
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy
niepodlegającego wykluczeniu,
2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej
dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu;
3) w postępowaniu prowadzonym w trybie lic. elektr. wpłynęły mniej niż dwa wnioski
o dopuszczenie do udziału w lic.elektr. albo nie została złożona żadna oferta ;
4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej;
5) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
6) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;
7) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego
Dziękuję za uwagę .
Ryszard Sołowiej
[email protected]