pobierz - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

download report

Transcript pobierz - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Zmiany w „Taryfikatorze”,
najczęściej popełniane błędy przy
przygotowaniu i przeprowadzeniu zamówień
publicznych w ramach projektów
finansowanych z POIiŚ
1
Tło powstawania „Taryfikatora”
Prawo wspólnotowe w dziedzinie zamówień publicznych
obejmuje:
1. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (TWE)
zobowiązuje do przestrzegania zasad:
• swobodnego przepływu towarów,
• swobody prowadzenia działalności gospodarczej,
• swobody świadczenia usług,
• niedyskryminacji i równego traktowania,
• przejrzystości
2
Tło powstawania „Taryfikatora”
2. Dyrektywy UE dotyczące zamówień publicznych, ze zmianami
i rozporządzeniami
• dyrektywa 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania
zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi,
• dyrektywa 2004/17/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania
zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej,
energetyki, transportu i usług pocztowych
3
Tło powstawania „Taryfikatora”
Polskie przepisy dotyczące zamówień publicznych
oraz wytyczne dla podmiotów realizujących projekty
ze środków unijnych :
• ustawa z 29 stycznia 2004 r. ze zmianami – Prawo zamówień
publicznych
• Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
POIiŚ
• Wytyczne w zakresie kontroli realizacji POIiŚ
4
Tło powstawania „Taryfikatora”
Podstawę prawną do nakładania korekt finansowych
stanowi Artykuł 98 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE)
nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające
rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
5
Tło powstawania „Taryfikatora”
Na mocy tego rozporządzenia Państwo członkowskie
dokonuje korekt finansowych wymaganych w związku z
pojedynczymi lub systemowymi nieprawidłowościami
stwierdzonymi w operacjach lub programach operacyjnych.
6
Tło powstawania „Taryfikatora”
Dokument „wyjściowy” dla taryfikatorów:
COCOF 07/0037/03 z dnia z dnia 29/11/2007 r. –
Wytyczne do określania korekt finansowych nakładanych
na wydatki ponoszone z funduszy strukturalnych lub FS
w przypadku naruszenia przepisów prawa zamówień
publicznych.
7
Dokumenty opracowane przez MRR
1. W 2008 r. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa
zamówień publicznych związane z realizacją projektów
współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw.
„taryfikator”) w 2009 r -zał. 10 do Wytycznych w zakresie
kontroli…
w 2010 r. zaktualizowany pismemMRR
Dokument dotyczy kwestii naruszeń w stosowaniu prawa
wspólnotowego lub krajowego (ustawy z 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych w dziedzinie zamówień
Publicznych.
8
Dokumenty opracowane przez MRR
Sposób korygowania nieprawidłowości zidentyfikowanych
w ramach wdrażania POIiŚ opisany jest w „Zaleceniach w
zakresie
sposobu
korygowania
wydatków
nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” – MRR
29.01.2010
9
Dokumenty opracowane przez MRR
1. 29 stycznia 2010 „Taryfikator do wymierzania korekt
finansowych za naruszenia zasad zawierania umów do
których nie stosuje się ustawy PZP” zał. nr 1 do
„Zaleceń w zakresie sposobu korygowania wydatków
nieprawidłowo poniesionych w ramach POIiŚ”
Dla zamówień, które nie wchodzą w zakres stosowania
ustawy PZP (a tym samym Dyrektyw), zastosowanie mają
przepisy Traktatu WE.
Przepisy te mają odzwierciedlenie w „Wytycznych w
zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ”.
10
Zmiana „Taryfikatora”
Powody zmian w taryfikatorze
1. Audyt KE w dniach 19 - 23 września 2005 r.
• w dniu 16 września 2008 roku KE przekazała swoje
stanowisko w raporcie, ostateczny raport z audytu KE
strona polska otrzymała w dniu 31 lipca 2009 r.
• nowelizacja ustawy PZP
Zmiany w taryfikatorze objęły aktualizację artykułów
ustawy
oraz uwzględniły postulaty KE odnośnie progów %
11
Zestawienie uchybień stwierdzonych przez KE
i grożące kary finansowe
1. Kwestia wymogu posiadania przez wykonawców
odpowiedniego sprzętu na etapie składania oferty -5%
(systemowe) można wymagać, że będzie oferent dysponował
sprzętem,w przypadkuudzieleniamu zamówienia
2. Kwestia stosowania przez oferentów dyskryminujących
ograniczeń możliwości spełnienia niektórych kryteriów
wyboru łącznie przez wszystkich członków konsorcjum 5-10% (systemowe) można wymagać aby wszyscy wspólnie
12
osiągnęli warunek (bez progów %
partycypacji
i minimalnych kwot
Zestawienie uchybień stwierdzonych przez
KE i grożące kary finansowe
3. Kwestia wydłużenia terminu składania ofert bez
publikowania sprostowania dotyczącego ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej- 10% (systemowe) (system publikacji sprostowań
zdaniemKE był możliwy przed 2007 rokiem)
4. Konieczność posiadania wcześniejszego doświadczenia w
realizacji projektów w Polsce lub wymóg, aby oferent w
przeszłości realizował zamówienia współfinansowane
przez UE i/lub fundusze krajowe – 10%
13
Zestawienie uchybień stwierdzonych przez
KE i grożące kary finansowe
5. Ograniczenie podwykonawstwa – do 10% (systemowe)
KE akceptuje sytuację, w której podwykonawstwo jest
zabronione jedynie w odniesieniu do znaczących części
zamówienia, których wykonanie decyduje o jakości całego
zamówienia
6. Zmiany warunków zamówienia po podpisaniu umowy
(zmiana charakteru zamówienia i oczekiwań w nim
zawartych)-10%
14
Zestawienie uchybień stwierdzonych przez
KE i grożące kary finansowe
7. Bezpośrednie zlecanie robót dodatkowych – 25 -100%
8. Dyskryminujące kryteria wyboru wykonawcy
uwzględniające jedynie doświadczenie oferenta po
uzyskaniu przez niego stosownych polskich uprawnień
budowlanych lub doświadczenia zdobytego w Polsce10%
9. Część robót przewidzianych w umowie podpisanej z
wybranym oferentem została już wykonana przez
innego wykonawcę -25%
15
Zestawienie uchybień stwierdzonych przez
KE i grożące kary finansowe
10.Brak wystarczającego uzasadnienia dla zastosowania
procedury negocjacji bez uprzedniego ogłoszenia o
zamówieniu, stosowanie przyspieszonych procedur bez
wcześniejszego ogłoszenia – 100%
11.Zlecenia robót uzupełniających w procedurze udzielenia
zamówienia z wolnej ręki – 100%
16
Najczęściej popełniane błędy przez
beneficjentów – skutkujące korektą finansową
Błędy objęte „Taryfikatorem”, które wystąpiły w
WFOŚiGW
1. Bezprawne udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez
ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5, 6, 7 ustawy PZP - 25-100%
2. Niejednoznaczny lub dyskryminacyjny opis przedmiotu
zamówienia – Naruszenie art. 29 ust. 3 PZP- 10-25%
17
Najczęściej popełniane błędy przez
beneficjentów – skutkujące korektą finansową
Błędy objęte „Taryfikatorem”, które wystąpiły w
WFOŚiGW
3. Prowadzenie negocjacji dotyczących treści oferty Naruszenie art. 87 PZP – 10-25%
18
Najczęściej popełniane błędy przez
beneficjentów – skutkujące korektą finansową
Błędy objęte działaniem taryfikatora dla zamówień
poza
PZP
1. Istotne braki w dokumentacji związanej z wyborem
wykonawcy -podrozdział 5.5 pkt 7 Wyt.
dot.
kwalifikowalności…” - 50-100%
Notatka potwierdzająca przeprowadzenie rozmów
telefonicznych z potencjalnymi wykonawcami nie
jest uznawana za udokumentowanie rozeznania
19
Zagadnienia, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w
wewnętrznych
dokumentach
Beneficjentów
„procedurach”, „regulaminach” dla projektów POIiŚ:
1. Udokumentowane doświadczenie i znajomość zasad
prowadzenia przetargów (świadectwa szkolenia pracowników)
2. Instrukcje dotyczące obowiązujących procedur przetargowych,
uwzględniające zapisy „Wytycznych dot. kwalifikowalności…”
np. regulujące kwestie rozeznania rynku i zawierania umów
3. Wyznaczoną/e osobę/y odpowiedzialną/e za przygotowanie
dokumentacji
przetargowej,
prowadzenie
przetargu,
przygotowanie kontraktów, opracowanie kryteriów oceny ofert
20
Zagadnienia, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w
wewnętrznych
dokumentach
Beneficjentów
„procedurach”, „regulaminach” dla projektów POIiŚ:
4. Ramowy regulamin działania komisji przetargowej
5. Wzór raportu oceny ofert, wzory kontraktów, załączniki ,druki
dodatkowe
6. Spisaną procedurę podpisywania kontraktu,
7. Spisaną procedurę udostępniania dokumentów związanych z
przetargiem, udostępniania zawartych kontraktów
21
Zagadnienia, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w
wewnętrznych dokumentach Beneficjentów „procedurach”,
„regulaminach” dla projektów POIiŚ:
8. Określone
warunki
przechowywania
dokumentacji
przetargowej, ofert , zawartych kontraktów i dokumentów z
nimi związanych zarówno w czasie trwania projektu jak i po
jego zakończeniu.
22
Dziękuję za uwagę
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie
Wydział Funduszy Pomocowych
[email protected]
Betina Wysocka – Bereda
[email protected]
23