Kierunki zmian w prawie zamówień publicznych . Nowelizacja ustawy • ustawa z dnia 4 września 2008 r.

download report

Transcript Kierunki zmian w prawie zamówień publicznych . Nowelizacja ustawy • ustawa z dnia 4 września 2008 r.

Kierunki zmian w prawie
zamówień publicznych
.
Nowelizacja ustawy
•
ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo
zamówień publicznych oraz niektórych innych (Dz. U z 23
września 2008 r., Nr 171, poz. 1058)
•
Wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia publikacji czyli 24
października 2008, ale czynności w zakresie:
a) zmiany ogłoszeń i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b) poprawiania omyłek w ofercie i przesłanek odrzucenia oferty,
c) protestów wnoszonych od dnia 24 października (włącznie)
oraz wnoszonych w ich następstwie odwołań i skarg,dokonywane
będą od dnia 24 października 2008 r. na zasadach
przewidzianych w nowelizacji ustawy - Prawo zamówień
publicznych niezależnie od daty wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.
•
•
•
2
Nowelizacja ustawy i jej cele
• Dostosowanie nowelizacji ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych do regulacji
Dyrektyw UE poprzez
m.in.
uwzględnienie
zastrzeżeń
zgłoszonych
przez
Komisję
Europejską.
zmiany
wynikające
z
zastrzeżeń KE
• Racjonalizacja
ustawy
Prawo
zamówień
publicznych
poprzez
ograniczenie
unieważnień
postępowania, szybsze możliwości
zawierania
umów,
ograniczenie
sytuacji
w
których
zachodzi
obowiązek
odrzucania
ofert
z
powodów
formalnych,
szersza
możliwość
korygowania
błędów
popełnianych przez zamawiających.
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa
3
Zamówienia udzielane w
częściach
W przypadku udzielania zamówienia w częściach,
można stosować przepisy właściwe dla wartości tej
części zamówienia, jeżeli:
• jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych
równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw i usług
oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych;
• łączna wartość części wynosi nie więcej niż 20%
wartości zamówienia
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa
4
Zamówienia udzielane w
częściach
Wartość
zamówie
nia
Wartość
Części I
Wartość
Części II
Wartość
Wartość
Części III Części IV
6 000 000
(robota
budowl.)
1 000 000
(NIE)
500 000
(TAK)
700 000
(TAK)
3 800 000
(NIE)
6 000 000
(robota
budowl.)
100 000
(TAK)
400 000
(TAK)
800 000
(NIE)
4 700 000
(NIE)
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa
5
Spełnianie warunków udziału w
postępowaniu
• Umożliwienie
przedstawienia
przez
wykonawcę
pisemnego
zobowiązania
innych
podmiotów
do
udostępnienia
potencjału technicznego i osób zdolnych
do wykonania zamówienia.
• Zobowiązanie
Prezesa
Urzędu
do
prowadzenia, ogłaszania i aktualizacji
na
stronie
internetowej
Urzędu
wykazu wykonawców, którzy wyrządzili
szkodę nie wykonując zamówienia lub
wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta
została
stwierdzona
prawomocnym
orzeczeniem sądu.
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa
6
Tryby udzielania zamówień
• Przetarg
ograniczony,
negocjacje
z
ogłoszeniem, dialog konkurencyjny - w
przypadku złożenia wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu po terminie,
obowiązek powiadomienia wykonawcy i zwrot
po upływie terminu przewidzianego na
wniesienie protestu.
• Negocjacje
z
ogłoszeniem,
dialog
konkurencyjny
–
brak
obowiązku
powiadamiania
prezesa
UZP
o
wszczęciu
postępowania
o
wartości
zamówienia przekraczającej 20 000 000 euro
dla robót budowlanych oraz 10 000 000 euro
dla dostaw lub usług.
• Negocjacje bez ogłoszenia – zmniejszenie
liczby
wykonawców
zaproszonych
do
negocjacji z 7 do 5.
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa
7
Licytacja elektroniczna
• Uprawnienie do stosowania trybu
licytacji elektronicznej w odniesieniu do
dostaw, usług i robót budowlanych w
postępowaniach
o
wartości
nie
przekraczającej progów unijnych.
• Możliwość złożenia oferty w postaci
elektronicznej
bez
konieczności
opatrywania jej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy
ważnego
kwalifikowanego
certyfikatu.
• Obowiązek zamieszczania ogłoszenia o
licytacji
w
Biuletynie
Zamówień
Publicznych.
• Postępowanie
rozstrzygnięte,
gdy
wpłynie co najmniej jedna oferta.
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa
8
Termin związania ofertą
Wykonawca samodzielnie lub na
wniosek
zamawiającego
może
przedłużyć
termin
związania
ofertą, na czas niezbędny do
zawarcia
umowy
w
sprawie
zamówienia publicznego, z tym że
zamawiający może tylko raz zwrócić
się do wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 60 dni.
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa
9
Poprawianie omyłek
•
-
Uprawnienie zamawiającego do poprawiania
oczywistych omyłek pisarskich,
oczywistych omyłek rachunkowych,
oraz innych omyłek polegających na niezgodności
oferty
ze
specyfikacją
istotnych
warunków
zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w
treści oferty.
•
Informacja o poprawieniu omyłki w ofercie kierowana
jedynie do wykonawcy, którego oferta została
poprawiona.
•
Odrzucenie oferty tylko wtedy, jeżeli wykonawca w
terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie
zgodził się na poprawienie innej omyłki polegającej
na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodującej istotnych
zmian w treści oferty.
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa
10
Poprawianie omyłek
• Rezygnacja z zamkniętego katalogu
poprawiania omyłek rachunkowych.
sposobu
• Możliwość precyzowania w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przykładowych okoliczności,
w których dokonywane będą poprawy omyłek
w ofertach – uzasadnienie do projektu ustawy.
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa
11
Środki ochrony prawnej
•
Wykreślenie wyłączenia środków ochrony prawnej na
czynność oceny prac konkursowych oraz wyboru
najlepszych prac konkursowych.
•
Wydłużenie do 10 dni terminu na wniesienie protestu
i odwołania w postępowaniach o wartości powyżej
„progów unijnych”.
•
10 dni na wniesienie protestu od dnia w którym
powzięto
lub
przy
zachowaniu
należytej
staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach
stanowiących
podstawę
jego
wniesienia.
•
10 dni na wniesienie protestu na SIWZ w
postępowaniach
o
wartości
powyżej
„progów
unijnych” bez względu na to, kiedy upływa termin
składania ofert.
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa
12
Środki ochrony prawnej
• Ograniczone prawo do wnoszenia środków ochrony
prawnej w postępowaniach o wartości poniżej
„progów unijnych” (w odniesieniu do robót
budowlanych próg ten wynosi 5 150 000 euro) do
czynności dotyczących:
1.nieprawidłowego wyboru trybu negocjacji bez
ogłoszenia, wolnej ręki, zapytania o cenę;
2.opisu sposobu oceny spełniania
udziału w postępowaniu;
3.wykluczenia
wykonawcy
o udzielenie zamówienia;
z
warunków
postępowania
4.odrzucenia oferty.
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa
13
Środki ochrony prawnej
•
Orzeczenie KIO ostatecznym rozstrzygnięciem protestu
również w postępowaniach o wartości większej niż 10 mln
euro dla dostaw i usług i 20 mln euro dla robót budowlanych.
•
Wyłączenie uprawnienia KIO do unieważnienia postępowania
o zamówienie publiczne „z urzędu”.
•
Zgoda
na
zawarcie
umowy
przed
ostatecznym
rozstrzygnięciem protestu w kompetencji Krajowej Izby
Odwoławczej, gdy niezawarcie umowy mogłoby wywołać
negatywne skutki dla interesu publicznego przewyższające
korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich
interesów,
w
doniesieniu
do
których
zachodzi
prawdopodobieństwo
doznania uszczerbku
w wyniku
czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu.
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa
14
Kontrola Prezesa Urzędu
•
Rezygnacja z kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu
dotyczącej zamówień innych niż finansowane ze
środków UE.
•
Rezygnacja z sankcji nieważności umowy w
przypadku zawarcia umowy przed wszczęciem
kontroli uprzedniej lub przed jej zakończeniem.
•
Wszczęcie kontroli może poprzedzać postępowanie
wyjaśniające mające na celu ustalenie, czy zachodzi
uzasadnione
przypuszczenie,
że
w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do
naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć
wpływ na jego wynik.
•
Kontrola doraźna - prowadzona okolicznościach, gdy
istnieje przypuszczenie naruszenia przepisów, które
może mieć wpływ na wynik postępowania, niezależna
od wartości zamówienia
•
Prawo do zgłaszania zastrzeżeń do wyników kontroli.
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa
15
.
Dziękuję za uwagę
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa
16