R. Krzyżanowska_zamówienmia publiczne

download report

Transcript R. Krzyżanowska_zamówienmia publiczne

ALTERNATYWNE METODY
PRZEPROWADZANIA ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
(PRZETARGI OGRANICZONE, UMOWY RAMOWE)
PODSTAWOWE TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
PRZETARG
OGRANICZONY
jest
obok
przetargu
nieograniczonego (w przypadku zamawiających klasycznych)
i negocjacji z zachowaniem konkurencji (w przypadku
zamawiających
sektorowych),
podstawowym
trybem
udzielania zamówień - jego zastosowanie nie wymaga
uzasadnienia ani wystąpienia jakichkolwiek przesłanek.
Zamawiający
może
skorzystać
z
trybu
przetargu
ograniczonego, w każdej sytuacji, gdy uzna, że udzielenie
zamówienia
w
tym
trybie
będzie
dla
niego
w danej sytuacji bardziej korzystne.
PRZETARG OGRANICZONY
PRZETARG OGRANICZONY - to tryb udzielenia zamówienia, w którym,
w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają
wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać
wykonawcy zaproszeni do składania ofert (art. 47 – 53 Prawa zamówień
publicznych).
Zamawiający określa w ogłoszeniu o zamówieniu informację
o liczbie wykonawców, których zaprosi do składania ofert. Liczba ta nie
może być mniejsza od 5 i większa od 20. Bardzo istotnym elementem
ogłoszenia jest określenie warunków udziału w postępowaniu, w tym
odnoszących się do właściwości wykonawcy, wraz z podaniem ich
znaczenia oraz opisem sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
Istotna kwestia - zgodnie z aktualnym orzecznictwem Krajowej Izby
odwoławczej potencjał podmiotu trzeciego może służyć wyłącznie w celu
potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu, a nie może
służyć uzyskiwaniu dodatkowych w punktów w celu uzyskania lepszego
miejsca na liście rankingowej Wykonawców.
PODSTAWOWE RÓŻNICE MIĘDZY PRZETARGIEM
NIEOGRANICZONYM I OGRANICZONYM
PRZETARG NIEOGRANICZONY
PRZETARG OGRANICZONY
jednoetapowy (ocena podmiotowa
i przedmiotowa równocześnie –
w jednym etapie)
dwuetapowy (ocena podmiotowa
i przedmiotowa podzielona na dwa etapy)
oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy
oferty mogą złożyć wyłącznie Wykonawcy
zaproszeni do złożenia oferty
SIWZ zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego – dostępna
dla wszystkich
SIWZ przekazywana tylko Wykonawcom
zaproszonym do złożenia oferty
wadium wnoszone przez wszystkich
Wykonawców zainteresowanych
udziałem
wadium wnoszone przez Wykonawców
zaproszonych do złożenia
termin na złożenie odwołania dot.
wykluczenia Wykonawcy, odrzucenia
oferty i wybór najkorzystniejszej oferty
biegnie w jednym czasie
termin na złożenie odwołania dot.
wykluczenia Wykonawcy, odrzucenia
oferty i wybór najkorzystniejszej oferty
rozbity na dwa etapy
ETAPY PRZETARGU OGRANICZONEGO
PIERWSZY ETAP - kwalifikacja wykonawców (ocena podmiotu i jego zdolności), na który składają się:
 Ogłoszenie o zamówieniu
 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 Ocena wniosków
 Zaproszenie do składania ofert
Wykonawcy zainteresowani wykonaniem zamówienia składają wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a po stwierdzeniu przez zamawiającego, że spełniają oni warunki dopuszczenia do
udziału w postępowaniu, zamawiający zaprasza do drugiego etapu tylko tych, którzy spełnili te
warunki i tylko im zamawiający wysyła zaproszenia do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia.
DRUGI ETAP - „normalny” przetarg (ocenie podlegają tylko warunki przedmiotowe)
Drugi etap postępowania przebiega podobnie jak w przetargu nieograniczonym
i wyróżnić w nim możemy :
 Składanie ofert
 Ocenę ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
 Zawarcie umowy
ZALETY PRZETARGU OGRANICZONEGO
 oddzielenie od siebie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny
ofert - Wykonawcy mogą bardziej skupić się na wykazaniu swojej zdolności do
wykonania zamówienia a zamawiający oceniając spełnienie warunków udziału
w postępowaniu przez konkretnych wykonawców, nie stoi pod ewentualną presją
wyboru oferty najkorzystniejszej (zwłaszcza najtańszej) co nie zawsze musi iść
w parze z wyborem najsolidniejszego wykonawcy
 zapewnia
wcześniejszą preselekcję wykonawców (w oparciu o ich wiedzę/
doświadczenie/potencjał techniczny/środki finansowe) wzmacniając konkurencję
i ograniczając ryzyko wyboru wykonawcy, który nie zapewnia rękojmi należytego
wykonania umowy
 możliwość wszczęcia postępowania, przed przygotowaniem kompletnej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (Zamawiający może „dopracować” SIWZ po
ogłoszeniu zamówienia – w trakcie kwalifikacji wykonawców), co w powiązaniu
z możliwością skrócenia terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu oraz ofert w przypadku pilnej potrzeby udzielania zamówienia,
umożliwia szybsze uzyskanie zamówienia
ZALETY PRZETARGU OGRANICZONEGO
 ograniczenie
liczby pytań do treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia – pytania zadają wyłącznie Wykonawcy zaproszeni
do złożenia oferty, co może wpłynąć na znaczne ograniczenie liczby
pytań
 mniejsze
koszty ponoszone zarówno przez Zamawiającego jak
i Wykonawców – Zamawiający nie ponosi kosztów sprawdzania dużej
liczby ofert a Wykonawcy nie ponoszą kosztów przygotowania oferty, w
przypadku, gdy są zainteresowani udziałem w postępowaniu a nie
zostaną zaproszeni do złożenia oferty
WADY PRZETARGU OGRANICZONEGO
 zazwyczaj procedura trwa dłużej niż w przypadku przetargu
nieograniczonego
 ryzyko składania odwołań zarówno na etapie oceny wniosków jak
i oceny ofert
 ryzyko braku konkurencji, w przypadku, gdy zostanie złożony tylko
jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub tylko jeden wykonawca będzie spełniał
warunki udziału w postępowaniu
REKOMENDACJA PRZETARGU OGRANICZONEGO
 jeżeli zamówienie ze względu na swoją specyfikę (rozmiar, specjalistyczny
charakter) może być wykonane we właściwy sposób tylko przez ograniczony
krąg wykonawców legitymujących się najwyższym doświadczeniem,
potencjałem technicznym lub ekonomicznym - np. roboty budowlane, nie
należące do zamówień powszechnie dostępnych
 jeżeli koszt badania i oceny ofert byłby niewspółmiernie wysoki
w stosunku do osiąganych korzyści lub wartości zamówienia (zwłaszcza
jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane są oferowane na podobnych
warunkach cenowych, przy jednoczesnym znacznym nasileniu konkurencji)
– przykład 27 ofert na remont dachu, gdzie ocena ofert zajęła ponad
miesiąc czasu, a wartość szacunkowa wynosi ok. 100 000 zł
PRZYKŁADY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO
Zamówienia publiczne udzielone przez Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. w wyniku
przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu ograniczonego:
 Dostawa 186 tramwajów całkowicie niskopodłogowych wraz ze specjalistycznym
wyposażeniem obsługowym, pakietem naprawczym i pakietem eksploatacyjno-naprawczym
(cena brutto wybranej oferty: 1 497 672 000,00 zł)
 Wykonanie remontu i rozbudowy trasy tramwajowej od węzła Targowa/Kijowska do węzła
Targowa/Zieleniecka wraz z pętlą „Zieleniecka” – I etap (cena brutto wybranej oferty:
37 554 022,98 zł)
 Wykonanie remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ul. Targowej, na odcinku ul.
Białostocka - ul. Kijowska oraz w al. Zielenieckiej, od pętli Zieleniecka do al. Waszyngtona –
II etap (cena brutto wybranej oferty: 36 285 000,00 zł)
 Budowa elementów infrastruktury trakcyjnej trasy tramwajowej na Moście Marii
Skłodowskiej – Curie wraz ze stacją prostownikową „Obrazkowa” (cena brutto wybranej
oferty (cena brutto wybranej ofert: 10 194 978,00 zł)
 Dostawa 45 niskopodłogowych tramwajów dwukierunkowych wraz ze specjalistycznym
wyposażeniem obsługowym, pakietem naprawczym, pakietem eksploatacyjno-naprawczym
i wykonywaniem napraw powypadkowych w okresie gwarancji tramwajów (cena brutto
wybranej oferty: 380 088 552,26 zł)
Wszystkie ww. umowy są realizowane w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –
WAŻNA KWESTIA
Opis przedmiotu zamówienia zawarty w ogłoszeniu o zamówieniu:
 nie może być zbyt ogólny – ryzyko, że udziałem w postępowaniu nie
zainteresują się właściwi Wykonawcy;
 nie może być zbyt szczegółowy – ryzyko, że nawet w przypadku
konieczności zmian opisu przedmiotu zamówienia na etapie przed
złożeniem oferty (np. w wyniku pytań Wykonawców zaproszonych do
złożenia oferty) nie jest możliwa zmiana opisu przedmiotu zamówienia
w zakresie zawartym w ogłoszeniu o zamówieniu (zmiana ogłoszenia jest
możliwa jedynie do upływu terminu składania wniosków do dopuszczenie
do udziału w postępowaniu).
UMOWY RAMOWE
UMOWA RAMOWA nie jest trybem udzielenia zamówienia ani umową
dotyczącą realizacji konkretnej dostawy, usługi lub roboty budowlanej –
określa jedynie przyszłe, ramowe zamówień, które mają być
w przyszłości udzielone na jej podstawie.
Wykonawcy, którzy podpisali z Zamawiającym umowę ramową
zobowiązują się jedynie do realizacji zadań stanowiących przedmiot
umowy – deklarują tzw. gotowość do realizacji danych dostaw, usług
lub też robót budowlanych.
Na podstawie umowy ramowej Zamawiający udziela zamówienia
wytypowanemu Wykonawcy.
TRYB WYBORU WYKONAWCÓW – UMOWY RAMOWE
Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu
postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielenia zamówień
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub
negocjacji z ogłoszeniem.
Kolejne zamówienia - już po podpisaniu umowy ramowej i udzielane na jej
podstawie – można zlecić znacznie szybciej, bo sprawdzonym i wybranym
wcześniej wykonawcom.
W czasie trwania umowy ramowej zamawiający może udzielić dowolnej liczby
zamówień odnoszących się do przedmiotu zamówienia określonego w umowie
ramowej, z tym, że udzielając każdego z zamówień, należy zawierać
indywidualną umowę o jego realizację. Należy pamiętać, że umowa o
wykonanie danego zamówienia musi być zgodna z warunkami określonymi w
umowie ramowej.
ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ
Umowę ramową Zamawiający może podpisać:
 z jednym wykonawcą, jeżeli z przyczyn technicznych lub
organizacyjnych zawarcie umowy z większą liczbą
wykonawców byłoby dla zamawiającego niekorzystne;
 z co najmniej z trzema wykonawcami, chyba że oferty
niepodlegające odrzuceniu złożyło mniej wykonawców.
Wydaje się, że optymalnym rozwiązaniem jest zawarcie umowy
ramowej z co najmniej trzema, ale nie więcej niż pięcioma
wykonawcami, co pozwala na zachowanie konkurencyjności
w trakcie prowadzenia postępowań zmierzających do wyboru
konkretnego wykonawcy danego zamówienia objętego umową
ramową i jednocześnie zapewnia sprawną procedurę udzielenia
konkretnego już zamówienia.
WYBÓR WYKONAWCY KONKRETNEGO
ZAMÓWIENIA
Po zawarciu umowy ramowej zamawiający dokonuje wyboru konkretnego
wykonawcy danego zamówienia w trybie:
 zamówienia z wolnej ręki - jeżeli umowa ramowa została zawarta tylko
z jednym wykonawcą – w takim przypadku Zamawiający przekazuje
Wykonawcy zaproszenie do negocjacji, a wraz nim wszelkie proponowane
postanowienia, które mają zostać wprowadzone do umowy ;
 negocjacji bez ogłoszenia - jeżeli umowa ramowa została zawarta z więcej
niż jednym wykonawcą - w takim przypadku Zamawiający zaprasza
wszystkich wykonawców do złożenia oferty. Udzielając zamówienia w tym
przypadku, stosuje się odpowiednio określone w ustawie Pzp przepisy tej
ustawy (tj. art. 45 i 46 - dotyczące wadium, art. 60 ust. 2 - określający
minimalny zakres informacji, które należy zamieścić w zaproszeniu do
składania ofert ,oraz art. 64 ust. 1 i 3 - nakazujący wyznaczyć termin
składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i
złożenie ofert oraz przekazanie SIWZ wraz z zaproszeniem do składania
ofert).
KIEDY WARTO PODPISAĆ UMOWY RAMOWE
Umowy ramowe warto podpisać w odniesieniu do
zamówień powtarzalnych, dotyczących konkurencyjnego
segmentu rynku, w sytuacji, gdy Zamawiający nie jest
w stanie z góry określić precyzyjnie zakresu
zamówienia.
Przykłady:
 szlifowanie torów na różnych odcinkach torowiska,
 roboty brukarskie,
 usługi konserwacji sprzętu.
OPRACOWAŁA:
Renata Krzyżanowska
Szef Biura Zamówień Publicznych
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
W przypadku pytań do prezentacji proszę o kontakt:
[email protected]
22 532 61 61, 602 684 459