Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej

download report

Transcript Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Uczestnicy Związku Międzygminnego GOAP

Mieszkańcy i ilość odpadów

• Mieszkańcy: Poznań 553 tys.

9 gmin Związku 186 tys.

• Masa odebranych odpadów komunalnych: Poznań 247.920 Mg - 9 gmin 45.943 Mg

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

• Związek powstał w 2010 roku, został wpisany do Rejestru związków międzygminnych w dniu 30 września 2010 roku.

• W skład Związku wchodzą gminy: Buk, Oborniki, Suchy Las, Murowana Goślina, Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska, Poznań.

• Zadania statutowe: do Związku, w ramach jego działalności, należy planowanie i wykonywanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin bezpośrednio m. in. z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o – Uczestników Związku. Zadania te wynikają utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Organy Związku Międzygminnego

• Zgromadzenie Związku w Związku jeden głos – organ stanowiący i kontrolny, w jego skład wchodzą wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast i gmin; każda gmina ma • Zgromadzenie liczy 18 członków • Liczba głosów Miasta Poznania równa się liczbie głosów pozostałych gmin • Zarząd Związku – organ wykonawczy

Kompetencje Zgromadzenia

• Wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Związku, w szczególności : • Podejmowanie uchwał o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań • Uchwalanie budżetu Związku i programów działania • Podejmowanie uchwał w sprawie wysokości i terminów wpłacania składek członkowskich • Podejmowanie uchwał w sprawach zasad zarządzania majątkiem, jego zbywania i obciążania oraz zaciągania pożyczek • Powołanie Komisji Rewizyjnej oraz innych komisji zgromadzenia • Uchwalanie regulaminów pracy organów Związku • Podjęcie uchwały zezwalającej na przyjęcie do Związku nowego uczestnika oraz o usunięciu uczestnika ze Związku

Zadania Zarządu

• Zarząd jest organem wykonawczym Związku, liczy pięciu członków • Zarząd wykonuje uchwały Zgromadzenia oraz realizuje zadania przekazane przez Zgromadzenie • Do zadań Zarządu należy w szczególności: przygotowywanie danych i materiałów do podjęcia uchwał gospodarowanie mieniem Związku wykonywanie budżetu składanie sprawozdań Zgromadzeniu Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Biura Związku

Zmiany w systemie odpadowym

• Podmiotem odpowiedzialnym za zagospodarowanie odpadów jest gmina • Gmina obligatoryjnie wybiera w przetargu podmiot, który uzyska prawo do odbioru odpadów na danym obszarze • Obowiązek uzyskania zezwolenia na odbieranie odpadów zostaje zastąpiony wpisem do rejestru • Gmina pobiera od właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi • System zagospodarowania odpadów obejmuje: nieruchomości zamieszkałe - obligatoryjnie nieruchomości niezamieszkałe - fakultatywnie

Obowiązki gmin - I

• Gminy tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych • Gminy zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów • Gminy obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi • Gminy nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi • Gminy prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami.

Obowiązki gmin - II

• Gminy dokonują corocznej analizy systemu gospodarki odpadami komunalnymi • Gminy tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych • Gminy zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania • Gminy udostępniają informacje o funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Ograniczanie masy odpadów komunalnych

• Gminy są obowiązane do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: • do 16 lipca 2013r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. (

dotychczas wskazywana data to 31.12.2013)

• do 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.

(dotychczas wskazywana data to 31.12.2020r.)

Poziomy recyklingu

Gminy są obowiązane do osiągnięcia do 31.12.2020 roku: • poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych, papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo • poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Działalność GOAP

• Związek zarejestrowano 30.09.2010r. Obecnie nastąpiło dostosowanie Statutu Związku do wymagań ustawy z 1 lipca 2011 • Powołanie Zgromadzenia, wybory Zarządu i utworzenie Biura Związku • Przygotowanie analiz i materiałów do utworzenia bazy danych oraz określenia sektorów i kosztów systemu odbioru odpadów • Wybór siedziby – Poznań, ul. Św. Michała 43 • Utworzenie strony internetowej www.goap.poznan.pl

Najważniejsze zadania

• Opracowanie jednolitej bazy danych o wytwórcach odpadów komunalnych w gminach • Wyznaczenie na obszarze działania GOAP sektorów odbioru odpadów • Przyjęcie regulaminów utrzymania porządku i czystości na terenie gmin • Określenie stawek opłat za odbiór odpadów, zgodnie z ustawą mogą być naliczane od: -gospodarstwa domowego powierzchni nieruchomości zużycia wody liczby osób

Problemy gospodarki odpadami na terenie działania Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Prace Związku dotyczące tworzenia nowego systemu gospodarki odpadami w ramach Regionu II: a) dostosowanie Statutu Związku do przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , b) uchwalenie budżetu na rok 2013, c) podjęcie uchwał dot. metody naliczania opłat, wzoru deklaracji i zakresu usług,

Problemy gospodarki odpadami na terenie działania Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

d) wyznaczenie sektorów na terenie gmin – Uczestników Związku w celu organizacji odbierania odpadów komunalnych oraz wyznaczania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych , e) wybór systemu informatycznego i tworzenie bazy danych, f) przygotowanie systemu poboru opłat, g) przygotowanie SIWZu na odbiór odpadów.

Terminy

• 1 stycznia 2013 – zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania porządku i czystości • 1 stycznia 2013 – przedsiębiorcy działający na podstawie zezwoleń obowiązani są uzyskać wpis do rejestru • 31 marca 2013 pierwszych sprawozdań do Marszałka Województwa – termin złożenia przez gminy • 1 lipca 2013 – nowy system gospodarowania odpadami zaczyna w pełni funkcjonować

Zapraszamy do współpracy

• Związek Międzygminny GOAP zaprasza do współpracy samorządy gminne, ekspertów, organizacje pozarządowe, organy administracji rządowej i samorządowej, administracje ochrony środowiska.

• Naszym celem jest stworzenie jednolitego, sprawnego, kompleksowego systemu gospodarki odpadami obejmującego wszystkie gminy związkowe.

Dziękujemy!

• Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” • Ul. Św. Michała 43 • 61-119 Poznań • tel. 61 64 67 400 • www.goap.poznan.pl

[email protected]