Region 4 gospodarki odpadami komunalnymi w województwie

download report

Transcript Region 4 gospodarki odpadami komunalnymi w województwie

REGION 4 GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI W
WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
Kielce, 03.02.2012 r.
Regiony gospodarki odpadami komunalnymi- obowiązek
ustawowy art. 3 ust 3 pkt 15b) ustawy o odpadach

Region gospodarki odpadami komunalnymi –
rozumie się przez to określony w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami obszar liczący co
najmniej 150 000 mieszkańców, regionem
gospodarki odpadami może być gmina licząca
powyżej 500 000 mieszkańców.
Uchwała w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla
województwa świętokrzyskiego”- nowość



Regiony gospodarki odpadami komunalnymi.
Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w
poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz
instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów, do
czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych, w przypadku gdy znajdująca się w nich
instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych
przyczyn.
Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych
niespełniające wymagań ochrony środowiska, których modernizacja
nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub nie jest uzasadniona z
przyczyn ekonomicznych.
Regiony gospodarki odpadami komunalnymi – zaproponowana
modyfikacja regionów
Gminy należące do regionu 4 – wg zaproponowanej modyfikacji
regionów
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Gmina
Kielce
Bodzentyn
Chęciny
Chmielnik
Bieliny
Daleszyce
Górno
Łopuszno
Masłów
Miedziana Góra
Mniów
Morawica
Nowa Słupia
Piekoszów
Pierzchnica
Sitkówka-Nowiny
Strawczyn
Zagnańsk
Razem
Liczba mieszkańców wg stanu na 2010 r.
197 260
11 821
14 983
11 606
10 168
15 270
13 483
9 132
10 262
10 590
9 439
14 293
11 086
15 752
4 770
7 405
10 199
12 780
390 299
Gminy należące do regionu 4 – wg zaproponowanej modyfikacji
regionów
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Gmina
Kielce
Bodzentyn
Chęciny
Chmielnik
Bieliny
Daleszyce
Górno
Łopuszno
Masłów
Miedziana Góra
Mniów
Morawica
Nowa Słupia
Piekoszów
Pierzchnica
Sitkówka-Nowiny
Strawczyn
Zagnańsk
Razem wg deklaracji
Liczba mieszkańców wg deklaracji
Zadeklarowany region 4(TAK/NIE)
197 260
TAK
11 821
TAK
14 983
TAK
11 606 Nie zadeklarowano żadnego regionu
10 168
TAK
15 270
TAK
13 483
TAK
9 132
TAK
10 262
TAK
10 590
TAK
9 439
TAK
14 293
TAK
11 086
TAK
15 752
TAK
4 770
TAK
7 405
TAK
10 199
TAK
12 780
TAK
390 299
17 Gmin zadeklarowało region 4
Złożone deklaracje „gmin” – wybór regionu, stan na 31.01.2012 r.
Wytworzone oraz odebrane odpady komunalne w 2010 r.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Gmina
Kielce
Bodzentyn
Chęciny
Chmielnik
Bieliny
Daleszyce
Górno
Łopuszno
Masłów
Miedziana Góra
Mniów
Morawica
Nowa Słupia
Piekoszów
Pierzchnica
Sitkówka-Nowiny
Strawczyn
Zagnańsk
Razem
Masa wytworzonych
odpadów [Mg]
Masa odebranych odpadów
[Mg]
Udział masy wytworzonych
odpadów do odebranych [%]
69 909
4 189
5 310
4 113
2 439
5 412
3 234
2 191
2 462
2 540
2 264
3 429
2 659
3 779
1 144
1 776
2 447
3 066
67 125
907
1 264
1 238
478
890
573
1 077
1 224
696
446
1 369
595
1 188
299
1 158
398
719
96
22
24
30
20
16
18
49
50
27
20
40
22
31
26
65
16
23
122 364
81 641
67
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Ewa Chodorowska
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska