Założenia nowego systemu gospodarki odpadami

download report

Transcript Założenia nowego systemu gospodarki odpadami

Główne założenia nowego „Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”

Przemyśl, 5 grudnia 2008 r.

Nowy „ System gospodarowania odpadami komunalnymi”

Plan prezentacji

3.

4.

5.

1.

2.

Główne zagrożenia związane z obecnym stanem gospodarki odpadami komunalnymi Założenia nowego odpadami komunalnymi systemu gospodarki Ramy prawne Najważniejsze założenia nowego systemu Zalety nowego systemu

Nowy „ System gospodarowania odpadami komunalnymi” 1. Główne zagrożenia związane z pozostawieniem obecnej regulacji gospodarki odpadami komunalnymi

– –

Niewykorzystanie 1 015 740 049 €

z Funduszu Spójności przewidzianych na realizację działania 2.1

Programu Operacyjnego Infrastruktura

289 388 715 €

Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przewidzianych na programów operacyjnych

,

realizację regionalnych

Niewywiązanie się przez Polskę zobowiązań nałożonych Traktatem akcesyjnym

związanych z osiągnięciem limitów odzysku odpadów opakowaniowych oraz ograniczenia składowania ilości odpadów przeznaczonych do

Nowy „ System gospodarowania odpadami komunalnymi” 2. Założenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

•Projekt dokumentu rządowego p.t.

Założenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

opracowany przez MI, grupę roboczą powołaną przez członków kierownictw MŚ i MRR (koordynacja).

•Dnia 28.10 projekt Założeń skierowano do konsultacji społecznych. Termin zakończenia konsultacji - 30.11.

•Po zaakceptowaniu założeń przez Radę Ministrów na ich podstawie zostanie przygotowany projekt ustawy.

Przewidywany termin skierowania projektu do Sejmu – wiosna 2009 r.

Nowy „ System gospodarowania odpadami komunalnymi” 3. Ramy prawne

•System gospodarowania odpadami komunalnymi zostanie uregulowany w nowym akcie prawnym -

ustawie o gospodarowaniu odpadami komunalnymi

ustalenia).

(kwestia do •Wprowadzenie zmian będzie wymagało nowelizacji: – ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, – ustawy o odpadach, – ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Nowy „ System gospodarowania odpadami komunalnymi” 4. Najważniejsze założenia

a) b) c) Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi Odzysk i unieszkodliwianie własnym samorządu odpadów zadaniem województwa zlecanym samorządom gmin, o ile utworzą one związki międzygminne zrzeszające gminy z danego regionu.

Opłata za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Nowy „ System gospodarowania odpadami komunalnymi” 4a. Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi

• Na podstawie komunalnymi wojewódzkiego planu gospodarki województwa będą podzielone na regiony gospodarowania odpadami (liczące min. 150 tys. mieszkańców).

odpadami • W regionie działają instalacje do przygotowania lub przekształcania odpadów komunalnych, którym zapewnia się odpowiedni strumień odpadów komunalnych przyznając ich operatorom prawa wyłączne.

• Prawa wyłączne przyznaje sejmik województwa tylko operatorom instalacji spełniających najlepsze dostępne techniki (BAT).

Nowy „ System gospodarowania odpadami komunalnymi” 4b. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów zadaniem własnym samorządu województwa

• Samorząd województwa albo związek międzygminny pokrywa koszty operatorów instalacji związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów komunalnych na podstawie zawartych z nimi umów.

• Koszty operatorów ustalane są indywidualnie dla każdego regionu gospodarki odpadami komunalnymi na podstawie: – kosztów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w instalacjach przyjmujących odpady z danego regionu – danych dotyczących masy odpadów komunalnych odebranych w danym regionie w poprzednich okresach.

Nowy „ System gospodarowania odpadami komunalnymi” 4c. Opłata za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

• Realizacja komunalnymi zadań z zakresu gospodarowania odpadami finansowane unieszkodliwianie są z opłaty odpadów komunalnych.

za odzysk i • Zobowiązanym z tytułu opłaty jest właściciel nieruchomości w rozumieniu

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

.

• Wysokość opłaty uiszczanej przez właściciela nieruchomości jest uzależniona od masy albo objętości (do ustalenia) odpadów wytworzonych przez mieszkańców danej nieruchomości.

Nowy „ System gospodarowania odpadami komunalnymi” 5. Najważniejsze zalety nowego systemu

• Lepsza redukcja masy składowaniu, odpadów komunalnych podlegających • Uniezależnienie kosztów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od kosztów ich transportu (transport odbywa się na zasadach obecnych), • Uszczelnienie systemu poprzez zmniejszenie zainteresowania transportujących odpady komunalnych zaniżaniem masy odpadów kierowanych do odzysku lub unieszkodliwiania.

Dziękuję za uwagę

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl

www.funduszestrukturalne.gov.pl