O odpadach po nowemu. Zadania gmin oraz prawa i obowiązki

download report

Transcript O odpadach po nowemu. Zadania gmin oraz prawa i obowiązki

„O odpadach po nowemu”
Zadania gmin oraz prawa i obowiązki mieszkańców w nowym
systemie gospodarki odpadami w związku z nowelizacją ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Tadeusz Wiśniewski
Wejherowo 05.10.2012r.
1
Na szczeblu prawa unijnego podstawowym
aktem prawnym ustalającym cele i zadania
dotyczące właściwego postępowania
z odpadami jest dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz
uchylająca niektóre dyrektywy.
Podstawową ideą nowej dyrektywy ramowej jest
tworzenie środków prawnych promujących
koncepcję „społeczeństwa recyklingu”,
dążącego do eliminacji wytwarzania odpadów
i do wykorzystania odpadów jako zasobu.
2
Przepisy dyrektywy ustanowiły poziomy
selektywnego zbierania dla określonych
strumieni odpadów.
W celu ich osiągnięcia należało
przetransponować przepisy unijne do przepisów
prawa wewnętrznego.
Konsekwencją powyższego jest przyjęcie
znowelizowanej ustawy ucp w dniu 1 lipca 2011r.
3
Podstawowe założenia nowego systemu
1.
2.
3.
Uszczelnienie systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi;
Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych „u źródła”;
Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w
tym ulegających biodegradacji kierowanych na
składowisko;
4
Podstawowe założenia nowego systemu
4.
5.
6.
Zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do
odzysku odpadów;
Całkowite wyeliminowanie nielegalnych
składowisk;
Monitorowanie postępowania z odpadami
komunalnymi;
5
Podstawowe założenia nowego systemu
7.
Zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla
środowiska wynikających z transportu
odpadów komunalnych z miejsc ich
powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania, poprzez podział
województw na regiony gospodarki odpadami.
6
Najważniejsze zmiany
Gmina przejmuje odpowiedzialność za odpady i
system ich zagospodarowania, poprzez
organizowanie przetargu na:
 odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, albo
 odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów.
Właściciele zamieszkiwanych nieruchomości
obowiązani są ponosić na rzecz gminy, na terenie
której położone są ich nieruchomości, opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7
Nowe zadania gmin
1.
Objęcie wszystkich właścicieli
zamieszkiwanych nieruchomości na terenie
gminy systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi;
2.
Nadzór nad gospodarowaniem odpadami
komunalnymi, w tym realizowanych przez
podmioty odbierające odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości;
8
Nowe zadania gmin
3.
Ustanowienie selektywnego zbieranie odpadów
komunalnych obejmujące co najmniej
następujące frakcje odpadów: papieru, metalu,
tworzywa sztucznego, szkła i opakowań
wielomateriałowych oraz odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji,
w tym odpadów opakowaniowych ulegających
biodegradacji;
9
Nowe zadania gmin
4.
Tworzenie punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych w sposób zapewniający
łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy,
w tym wskazanie miejsc, w których mogą być
prowadzone zbiórki zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego pochodzącego
z gospodarstw domowych;
10
Nowe zadania gmin
5.
Zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania;
6.
Prowadzenie działań informacyjnych
i edukacyjnych w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi,
zwłaszcza w zakresie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.
11
Nowe zadania gmin
W razie wykonywania przez związek
międzygminny powyższych zadań, określone w
ustawie prawa i obowiązki organów gminy, w
tym uchwalanie aktów prawa miejscowego,
wykonują właściwe organy tego związku.
12
Rada gminy jest zobowiązana uchwalić:
1.
2.
3.
4.
Regulamin utrzymania czystości i porządku
w gminie dostosowany do nowego WPGO;
Metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami i stawkę takiej opłaty (kalkulacja
opłat);
Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości;
13
Rada gminy jest zobowiązana uchwalić:
5.
Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
w szczególności:

ilość odbieranych odpadów komunalnych,

częstotliwość odbierania odpadów komunalnych,

sposób świadczenia usług przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
14
Rada gminy może podjąć uchwały:
1.
2.
3.
4.
o podziale obszaru gminy na sektory (dotyczy gmin
>10 000 Mk);
o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne (np. sklepy);
o przejęciu od właścicieli nieruchomości wszystkich
albo wskazanych obowiązków w zakresie pozbywania
się nieczystości ciekłych;
o rodzajach dodatkowych usług świadczonych przez
gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów oraz wysokość cen za te usługi;
15
Obowiązki właścicieli nieruchomości
1.
2.
Ponoszenie na rzecz gminy, na terenie której
są położone ich nieruchomości, opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Złożenie do wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
wg wzoru, w miejscu i terminie określonym
w uchwale rady gminy stanowiącej akt prawa
miejscowego.
16
Obowiązki właścicieli nieruchomości
3.
Składanie nowych deklaracji w przypadku
zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od
dnia nastąpienia zmiany.
Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza
się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
17
Obowiązki właścicieli nieruchomości
4.
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na
odpady.
5.
Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym.
18
Obowiązki właścicieli nieruchomości
6.
Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów:
•
•
•
•
•
•
•
•
makulatura, plastik, szkło, metale,
przeterminowane leki i chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzętu ee,
odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlane i rozbiórkowe,
zużyte opony,
odpady zielone.
19
Kalendarium wynikające z nowej ustawy

Wejście w życie ustawy z 1.07.2011 r. o zmianie
ustawy o ucp oraz niektórych innych ustaw
1.01.2012 r.

Regulaminy ucp wydane przed dniem wejścia w
życie ustawy zachowują moc do dnia wejścia w
życie nowych regulaminów, nie dłużej jednak niż
przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie
ustawy
do 31.12.2012 r.
20

Termin podjęcia przez rady gmin uchwał – do 12
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy
do 31.12.2012 r.

Wejście w życie uchwał – nie później niż w terminie 18
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy
01.07.2013 r.

Właściciel nieruchomości, który w dniu wejścia w życie
ustawy ma zawartą umowę na odbieranie odpadów
zwolniony jest z opłaty za gospodarowanie odpadami nie
dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie
ustawy
do 30.06.2013 r.
21
W oparciu o zmiany jakie wniosła uchwalona
przez Sejm RP w dniu 1 lipca 2011 r.
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych
ustaw opracowany został
„Plan Gospodarki Odpadami
dla Województwa Pomorskiego 2018”
22
Dokument ten zgodny jest z:

Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2014,

Polityką Ekologiczną Państwa,

Dyrektywą 2008/98/WE - podstawowym aktem
prawnym UE, dotyczącym gospodarki odpadami
23
Projekt WPGO przekazuje do zaopiniowania i
przedkłada do uchwalenia Zarząd województwa.
Sejmik województwa uchwala wojewódzki plan
gospodarki odpadami.
Wraz z uchwaleniem wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami sejmik województwa
podejmuje uchwałę w sprawie jego wykonania.
Uchwała jest aktem prawa miejscowego.
24
Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami określa:

podział na regiony gospodarki odpadami wraz ze
wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu;

regionalne instalacje do przetwarzania odpadów
komunalnych i zastępczej obsługi regionów;

regionalne instalacje do przetwarzania odpadów
komunalnych niespełniąjące wymagań ochrony
środowiska, których modernizacja nie jest
możliwa z przyczyn technicznych lub nie jest
uzasadniona z przyczyn ekonomicznych.
25
Region gospodarki odpadami:

Obszar liczący co najmniej 150 000
mieszkańców

Obszar gminy liczącej powyżej 500 000
mieszkańców
26
25.VI.2012 r. Sejmik Województwa
Pomorskiego w Gdańsku uchwalił
„Plan Gospodarki Odpadami
dla Województwa Pomorskiego 2018”
(uchwała nr 415/XX/12)
Dokument ten jest aktualizacją „Planu Gospodarki
Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010”,
przyjętego przez Sejmik Województwa Pomorskiego
w Gdańsku w 2007r. uchwałą nr 191/XII/07
27
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
www.kzg.pl
28