Sunum için Tıklayınız

Download Report

Transcript Sunum için Tıklayınız

HİLAR KOLANJİOKARSİNOMDA CERRAHİ TEDAVİ

DR. TARKAN ÜNEK DEÜTF GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI HEPATOPANKREATOBİLİER CERRAHİ BİRİMİ

MALİGNİTEYE BAĞLI TIKANMA SARILIĞI

• – – – – –

Hilar Karsinomlar

Hilar Kolanjiokarsinom (Klatskin Tm) Safra Kesesi Tm Biliyer Konfluense Sekonder Bası Yapan Primer ve Karaciğer Tm Pediküler Lenfoma

Taklit eden durumlar İnflamatuar Miyofibroblastik Tümör (%10-15)

MALİGNİTEYE BAĞLI TIKANMA SARILIĞI

Peripankreatik Bölge Tümörleri

Pankreas Başı Tm

Ampulla Vateri Tm

Distal Koledok Tm

Duodenum Tm

• • • • •

KOLANJİOKARSİNOM Yıllık insidans 1-7.3/100000 ABD’nde yılda 3000 yeni ekstrahepatik kolanjiokarsinom Tüm GİS kanserlerinin %3’ü İkinci en sık hepatobiliyer kanser Rezekabilite %30 %6 %67 %27 DeOliviera ML et al, Curr Opin Gastroenterol 2013

KARACİĞER HİLUSU (Nehilum-Hiçlik)

Karaciğer hilusu anatomik bir yapı değil, geometrik bir yerdir

Bu geometrik yer, sağ ve sol duktus hepatikusun birleştiği yer değil, portal trunkun sağ ve sol dallara ayrıldığı yerdir (90-120 0 )

90-120 0 •

Sağ ve sol duktus hepatikusun birleştiği yere duktal konflüens (bileşke) denirse başlıktaki deyim de duktal kolanjiokarsinom olarak değişebilir

HİLUS KARSİNOMU

1957, Altemeier WA

Arch Surg. 1957 Sep;75(3):450-60 Sclerosing carcinoma of the major intrahepatic bile ducts

1965, Klatskin G

Klatskin Tümörü

Am J Med. 1965 Feb;38:241-56 Adenocarcinoma of the hepatic ducts bifurcation

HİLUS KARSİNOMU

Hilar kolanjiokarsinom (HK) sağ duktus hepatikus, sol duktus hepatikus, bileşke ve ana safra yolu 1/3 proksimalinden kökenini alan kolanjiokarsinomlardır

Lokal ilerlemiş safra kesesi tümörleri yukarıdaki yapıların herhangi birine (daha çok sağ duktus) yayıldığında klinik olarak HK gibi davranır ancak biyolojik davranışı farklıdır

HİLUS KARSİNOMU Tümörün, hepatik hilar yapılarla ilişkisi ve yayılma şekli nedeniyle Rezekabilite Kürabilite Sağkalım Mortalite Seyama Y et al, World J Gastenterol 2007

HİLUS KARSİNOMUNDA BISMUTH-CORLETTE SINIFLAMASI (1977)

Papiller <%5 Nodüler %20 Nodüler infiltratif %70 Diffüz infiltratif

KOLANJİOKARSİNOMDA İNFİLTRASYON VE YAYILMA TİPLERİ Longitudinal yayılma Yüzeyel Submukozal Lenfatik Perinöral İnfiltran tip Papiller, Nodüler tip Submukozal, 6mm Yüzeyel, 20 mm Vertikal/Radiyal invazyon Hepatik arter Portal ven İntraoperatif Frozen Bx Hepatik lober atrofi %30 Kato M et al, Ann Surg 1997 Ebata T et al, Br J Surg 2002

EVRELEME 2010

EVRELEME (MSKCC-Jarnagin-Blumgart) 2001

EVRELEME 2010 International Cholangiocarcinoma Group

İNOPERABİLİTE KRİTERLERİ

• • •

Hasta ile ilgili

– –

Komorbid faktörler Siroz Lokal faktörler

Tümörün bilateral sekonder safra kanallarına yayılması

– – – – –

Ana portal venin proksimalinin ve ayrılma yerinin tümöral invazyonu Sağ ya da sol karaciğerde atrofiyle birlikte diğer taraf portal veninin tümöral invazyonu Sağ ya da sol karaciğerde atrofiyle birlikte diğer taraf sekonder safra kanallarının tümöral invazyonu Sağ ya da sol karaciğerde sekonder safra kanallarının tutulumu ile birlikte diğer taraf portal veninin tutulumu Yetersiz remnant karaciğer hacmi Yaygın metastaz

Histolojik olarak hepatoduodenal ligament dışındaki lenf nodlarının tutulumu

Karaciğer, akciğer ve peritoneal metastaz Jarnagin WR, et al. Ann Surg 2001

AYIRICI TANI

Postoperatif biliyer darlık

Primer sklerozan kolanjit

HIV’e bağlı kolanjiopati

Mirizzi sendromu Ito F, et al. Ann Surg 2009

HİLAR KOLANJİOKARSİNOMDA RADİKAL CERRAHİ TEDAVİ KRİTERLERİ

Genişletilmiş Sağ / Sol Hepatektomi +

• • •

S1 Rez

Safra yolunda negatif cerrahi sınır Genişletilmiş N1 lenf nodu diseksiyonu No-Touch hepatektomi

Hepatoduodenal ligament Retropankreatik bölge Common hepatik arter çevresi Paraaortik ?

%30-50 LN (+) En sık hilar ve perikoledokal lenf nodülleri 5 yıllık sağkalım LN (-) - %30 Rejyonel LN (+) - %15 Paraaortik LN(+) - %12

HİLAR KOLANJİOKARSİNOMDA SEGMENT 1 REZEKSİYONU

ilk kez Nimura tarafından yapıldı Nimura Y et al, World J Surg 1990

Klinik olarak S1 rezeksiyonunun etkinliği Sugiura tarafından ortaya konuldu 5 yıllık sağkalım S1 rezeksiyonu (-) S1 rezeksiyonu (+) %12 %46 Sugiura Y et al, Ann Surg 1994

HİLAR KOLANJİOKARSİNOMDA SEGMENT 1 REZEKSİYONU Sağ kaudat lob Kaudat lob cranial Sağ anterior hepatik kanal Sağ Post.

hepatik kanal 1979 – 1989 Rx 55/66, küratif Rx 46/66 Seg1 Rx olguların 44/45’inde tm (+) Kaudat process Kauda t lob lateral Kamiya J, 1994 Nimura Y et al, World J Surg 1990

HİLAR KOLANJİOKARSİNOMDA CERRAHİ TEDAVİ Preoperatif Hazırlık Neden Biliyer Drenaj ?

Tıkanma İkteri Barsak Lümeninde Safra Tuzu Eksikliği Mukozal Bariyerde Bozulma Bakteriyel Translokasyon Major Hepatektomi Sonrası Önemli Miktarda Kuppfer Hücre Kaybı Endotoksinin Spill Over (Taşma) Sonrası Alveolar Makrofajlarca Tutulması ARDS Benzeri Sendrom ve Sepsis Bu nedenle hastalar major hepatektomi sonrası karaciğer yetmezliğinden değil, sepsisten kaybedilir Bunu önlemek için major hepatektomi öncesi internal / eksternal biliyer drenaj gereklidir. Hedeflenen bilirubin düzeyi 2-3 mg/dL olmalıdır

HİLAR KOLANJİOKARSİNOMDA CERRAHİ TEDAVİ Preoperatif Hazırlık

Neden Biliyer Drenaj ?

Biliyer sepsisi önlemek için internal / eksternal drenaj yanında selektif eksternal biliyer drenaj yapılmalıdır. Safra kültürü ve uygun antibiyoterapi uygulanmalıdır

Sarılığın azaltılması – Rezeksiyon sonrası rejenerasyon

Perkütan transhepatik BD kateteri boyunca tümör yayılımı %5-10 oranında görülmektedir. Ancak hastanın sağkalımına etkisi yoktur

Hemobilia, HA psödoanevrizması, HA-biliyer fistül, HA-PV fistülü Seyama Y et al, Ann Surg 2003 Sakata J et al, World J Gastroenterol 2005

HİLAR KOLANJİOKARSİNOMDA CERRAHİ TEDAVİ Preoperatif Hazırlık

Portal Ven Embolizasyonu Makuuchi tarafından 1982’de uygulandı

• •

Major hepatektomi Karaciğer hacmi azalır Portal ven basıncı artar PVE – Hepatosit mitokondriyal aktivitesi ve hepatosit proliferasyonu artar

PVE’den 2 hafta sonra korunacak karaciğer hacmi %8-12 artar Seyama Y et al, Ann Surg 2003

PVE sonrası karaciğer yetmezliği oranı - % 2.5

%0.8

Abulkhir A et al Ann Surg 2008

HİLAR KOLANJİOKARSİNOMDA CERRAHİ TEDAVİ Preoperatif Hazırlık Portal Ven Embolizasyonu

Normal karaciğer işlevi – FRLV < %40

Sarılıklı hastada BD sonrası – FRLV < %50 Seyama Y et al, Surg Oncol Clin N Am 2008

Portal Ven Embolizasyonu

HİLUS KARSİNOMUNDA CERRAHİ TEDAVİ Preoperatif Hazırlık

MSKCC

HİLUS KARSİNOMUNDA CERRAHİ TEDAVİ Genişletilmiş Hemihepatektomi Genişletilmiş Sağ Hemihepatektomi Segment 5,6,7,8 Segment 4B Segment 1 Genişletilmiş Sol Hemihepatektomi Segment 2,3,4 Segment 5 Hilar Bölümü Segment 1

Parikh AA et al, HPB 2005

HİLUS KARSİNOMUNDA CERRAHİ TEDAVİ Sağ / Sol Trisektörektomi Sağ Trisektörektomi Segment 5,6,7,8 Segment 4 Segment 1 Sol Trisektörektomi Segment 2,3,4 Segment 5,8 Segment 1

HİLUS KARSİNOMUNDA CERRAHİ TEDAVİ Sağ ya da Sol Trisektörektomi

Negatif cerrahi sınır sağlama oranları

Sağ trisektörektomi %87.5

Sol trisektörektomi %75 Shimada K et al, World J Surg 2005 Nagino M et al, Ann Surg 2006

Sağ trisektörektomide Mortalite oranı %7.8

Nagino M et al, Ann Surg 2006

TİP 2 KLATSKIN TÜMÖRÜ

TİP 2 KLATSKIN TÜMÖRÜ

Genişletilmiş Sağ Hemihepatektomi S 5,6,7,8,4B,1

Sol Trisektörektomi S 2,3,4,5,8,1

Sol Trisektörektomi S 2,3,4,5,8,1 Sağ Trisektörektomi S 4,5,6,7,8,1

Seg1

IVC PV

Safra Kesesi Ana Safra Yolu

Replaced Sağ HA Kesilmiş ASY Sol Ana Safra Kanalı

Sağ Posterior Sektör Kanalı

Portal Ven Segment IV Arter Güdüğü Replaced Sağ HA

Replaced Sağ HA s7

s6

Sağ Posterior Sektör Safra Yolu

TİP 3B KLATSKIN TÜMÖRÜ

HİLUS KARSİNOMUNDA CERRAHİ TEDAVİ

Vasküler Rezeksiyon ve Rekonstrüksiyon Major hepatektomi ve ekstrahepatik safra kanalı rezeksiyonu ile kombine edilen PV ve/veya hepatik arter rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu sağkalım avantajı sağlamaktadır Nimura Y et al, Br J Surg 1991 Ebata T et al, Ann Surg 2003 Shimada H et al, Wordl J Surg 2003

Makroskobik PV invazyonu prognostik bir faktör olarak kabul edilmektedir Neuhaus P et al, Ann Surg 1999 Ebata T et al, Ann Surg 2003

HİLUS KARSİNOMUNDA CERRAHİ TEDAVİ Vasküler Rezeksiyon ve Rekonstrüksiyon

PV rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonunun hepatektomi öncesinde yapılması önerilmektedir No-Touch Technique Neuhaus P et al, Ann Surg 1999 Kondo S et al, Br J Surg 2003

Sağ Posterior Sektör Portal Dalı Portal Ven Anastomozu Portal Ven Sağ Hepatik Arter Posterior Sektör Dalı Sağ Posterior Sektör Safra Yolu

TİP 3A KLATSKIN TÜMÖRÜ

HİLAR KOLANJİOKARSİNOMDA CERRAHİ TEDAVİ

Vasküler Rezeksiyon ve Rekonstrüksiyon PV rekonstrüksiyonu hepatektomi risklerini arttırmaktadır

Mortalite %10-20

PVE, PV rekonstrüksiyonu ile birlikte yapılan hepatektomi risklerini azaltmaktadır Kawasaki S et al, Ann Surg 2003 Seyama Y et al, Ann Surg 2003 Kondo S et al, Ann Surg 2004

Hepatik arter rezeksiyon ve rekonstrüksiyonu tümörsüz cerrahi sınır elde edileblecekse yapılmalıdır Shimada H et al, World J Surg 2003

HİLUS KARSİNOMUNDA CERRAHİ TEDAVİ Karaciğer Transplantasyonu

Hilus karsinomları için R0 rezeksiyona olanak tanıyan bir tedavi olarak düşünülmüştür

Başlangıçta

5 yıllık sağkalım

Rekürrens %30-51 %51-53 LT için Rölatif Kontrendikasyon Goldstein RM et al, Am J Surg 1993 Goss JA et al, Ann Surg 1997 Meyer CG et al, Transplantation 2000 Robles R et al, Ann Surg 2004

HİLUS KARSİNOMUNDA CERRAHİ TEDAVİ Karaciğer Transplantasyonu Mayo Clinic Protokolü

• • • • • • •

Dahil Edilme Kriterleri Fırçalama biyopside pozitif ya da kuşkulu kanser İntraluminal biyopsi pozitifliği CA 19 9 düzeyi ≥ 100 ya da FISH polizomi pozitifliği ile birlikte radyolojik malign striktür varlığı Görüntüleme yöntemleriyle kitle lezyonu varlığı Malign striktür ve FISH polizomi varlığı Rezeke edilebilir tümörü olan primer sklerozan kolanjit olguları Karaciğer transplantasyonu için kontrendikasyon bulunmayan olgular Rea DJ et al, Ann Surg 2005

HİLUS KARSİNOMUNDA CERRAHİ TEDAVİ Karaciğer Transplantasyonu Mayo Clinic Protokolü

• • • • •

Dışlanma Kriterleri Bölgesel LN tutulumunu içeren karaciğer dışı hastalık Kontrol edilemeyen infeksiyon Daha önce rezeksiyon girişimi Daha önce RT ve KT 5 yıl içinde başka malign hastalık varlığı Rea DJ et al, Ann Surg 2005

HİLUS KARSİNOMUNDA CERRAHİ TEDAVİ Karaciğer Transplantasyonu Mayo Clinic Protokolü Kolanjiokarsinom Eksternal Beam RT 4500 cGy + 5-FU İntrabiliyer Transkateter Iridium-192 Brakiterapi 2000-3000 cGy Oral Kapesitabin Operatif Evreleme Karaciğer Transplantasyonu

HİLUS KARSİNOMUNDA CERRAHİ TEDAVİ Karaciğer Transplantasyonu Mayo Clinic Protokolü

HİLUS KARSİNOMUNDA CERRAHİ TEDAVİ Karaciğer Transplantasyonu Mayo Clinic Protokolü

HİLUS KARSİNOMUNDA CERRAHİ TEDAVİ Karaciğer Transplantasyonu Mayo Clinic Protokolü Darwish Murad S et al., Gastroenterology 2012

HİLUS KARSİNOMUNDA CERRAHİ TEDAVİ Karaciğer Transplantasyonu Mayo Clinic Protokolü Darwish Murad S et al., Gastroenterology 2012

HİLUS KARSİNOMUNDA CERRAHİ TEDAVİ Karaciğer Transplantasyonu Mayo Clinic Protokolü Darwish Murad S et al., Gastroenterology 2012

HİLUS KARSİNOMUNDA CERRAHİ TEDAVİ Karaciğer Transplantasyonu Mayo Clinic Protokolü Darwish Murad S et al., Gastroenterology 2012

HİLUS KARSİNOMUNDA CERRAHİ TEDAVİ Karaciğer Transplantasyonu Mayo Clinic Protokolü

Murad ve arkadaşları yaptıkları bir çalışmada;

-

Yüksek CA 19-9 düzeyi Portal ven tutulumu Explant karaciğerde tümör varlığının karaciğer transplantasyonu uygulanan hastalarda rekürrensi arttığını bildirmişlerdir Darwish Murad S, et al., Gastroenterology 2012 Darwish Murad S, et al. Hepatology 2012

HİLUS KARSİNOMUNDA CERRAHİ TEDAVİ Karaciğer Transplantasyonu

Haziran 2009 itibariyle UNOS, erken evre unrezektabl, preoperatif neoadjuvan kolanjiokarsinom kemoradyoteapi almış perihilar olgularının MELD skoru 22 olarak bekleme listesine alınmasını onaylamıştır

İrrezekabl intrahepatik kolanjiokarsinom ve olgularında prognozun sağkalım sonuçlarının kötü olması nedeniyle karaciğer trasnplantasyonu önerilmemektedir Martin P, et al. Hepatology 2014 Mc Caughan GW, Liver Transpl. 2012 Ali JM, et al. Transplantation 2011

TEŞEKKÜRLER