Universal Design For Learning

Download Report

Transcript Universal Design For Learning

Universal Desgn (UD)
Universal Design มีจด
ุ เริ่มต้น
มาจากสถาปนิกที่ออกแบบเครื่องใช้
ต่างๆ โดยคานึ งถึงรูปร่าง ขนาด
ประโยชน์ ใช้สอยและคุ้มค่า
Company Logo
เมื่อนา Universal Design มาใช้ทางการ
ศึกษา ก็จะเป็ นเรื่องของการออกแบบ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ สงู สุดสาหรับนักเรียน
ทุกคน ได้แก่ การสอนที่ใช้สื่อและวิธีการ
แบบต่างๆ เช่น การทางานกลุ่ม การ
อภิปราย การใช้ internet
Company Logo
การใช้ห้องปฏิบตั ิ การ การออกฝึ ก
ภาคสนาม เป็ นต้น รวมถึงการออกแบบ
หลักสูตรที่สนองต่อผูเ้ รียนหลายระดับ
ความสามารถในห้องเรียน
Company Logo
Universal Design หรือ UD
UD เป็ นการอานวยความสะดวกสาหรับคนทุกคนโดย
ไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็ นสาหรับใครคนใดคนหนึ่ ง
UD นามาใช้กบั การจัดการเรียนการสอน 2
ลักษณะ ได้แก่
1. UDL
2. UDI
Company Logo
UDL เป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสภาพ
การเรียนรูใ้ ห้แก่ผเู ้ รียน
UDI เป็ นการออกแบบการสอน อันรวมไปถึงวิธี
สอน การจัดเนื้ อหา การประเมินผลและหลักสูตร
Company Logo
UDL
มีหลักการมาจากรากฐานทางศาสตร์ด้าน
สถาปัตยกรรมและประสาทวิทยาเกี่ยวกับการ
รับรู้ ในวงการศึกษาพิเศษนาแนวคิด UDL มา
ใช้ในการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการ
สนองตอบต่อความต้องการของผูเ้ รียนที่มี
ความต้องการหลากหลาย
Company Logo
ทัง้ นี้ UDL ต้องอยู่บนพืน้ ฐานของความ
เข้าใจว่า ผูเ้ รียนแต่ละคนมีลกั ษณะเฉพาะตัวที่
แตกต่างกันและมีความต้องการที่แตกต่างกัน
ดังนัน้ ในวงการศึกษาพิเศษจึงนามาใช้ในการ
สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ให้
เหมาะกับผูเ้ รียนแต่ละคนและส่งเสริมให้ผเ้ ู รียน
พัฒนาตามศักยภาพ (Egleton, 2008)
Company Logo
UDL กับการเรียนการสอน
แบ่งเป็ น 3 ระดับ
ระดับที่ 1 การนาเสนอ
1.1 การใช้ข้อมูลหลากหลายรูปแบบ เช่น
ข้อมูลเสียง ภาพ หรือข้อมูลที่สมั ผัสได้
1.2 ใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ ที่หลากหลาย
1.3 การสร้างโอกาสให้ผเ้ ู รียนได้ทบทวน
ความรู้ ความเข้าใจจากการเรียน
Company Logo
UDL กับการเรียนการสอน
ระดับที่ 2 การสื่อสาร
การให้โอกาสในการแสดงออกที่
หลากหลาย
2.1 การใช้ร่างกาย
2.2 การพูด
2.3 การใช้การทางานของสมองระดับสูง
Company Logo
UDL กับการเรียนการสอน
ระดับที่ 3 การมีส่วนร่วม
เป็ นการสร้างแรงจูงใจ เช่น
3.1 สร้างความสนใจโดยให้อิสระในการเลือก
3.2 สนับสนุนให้มีความพยามยามในการทางาน
3.3 เสริมสร้างทักษะการกากับตนเอง
Company Logo
UDI
เป็ นการออกแบบสาหรับการสอนสาหรับการ
เรียนร่วมสาหรับผูเ้ รียนที่มีความหลากหลายอันรวม
ไปถึงผูเ้ รียนที่มีความต้องการพิเศษ (Scott,
McGuire & Embry,2002) ทัง้ นี้ ต้องคานึ งถึงลีลา
การเรียนรู้ของผู้เรียน
Company Logo
UDI กับการเรียนการสอน
1. การสร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่เคารพใน
ความเป็ นอัตบุคคล
2. การมีปฏิสม
ั พันธ์ ให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รียนและในกลุ่ม
ผู้เรียนเอง
3. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เหมาะกับ
ผู้เรียน
Company Logo
UDI กับการเรียนการสอน
1. การสร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่เคารพใน
ความเป็ นอัตบุคคล
2. การมีปฏิสม
ั พันธ์ ให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รียนและในกลุ่ม
ผู้เรียนเอง
3. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เหมาะกับ
ผู้เรียน
Company Logo
UDI กับการเรียนการสอน
4. ใช้วิธีสอนที่หลากหลาย ออกแบบกิจกรรมที่
ให้ผ้เู รียนได้เลือกตามความถนัด
5. ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี อาจแจก
เอกสารให้นักเรียนที่เรียนรู้ช้าได้อ่านมาล่วงหน้ า
6. มีการสะท้อนผลงานของนักศึกษาเป็ นระยะ
เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสปรับปรุงงานก่อนที่จะทางาน
เสร็จ
Company Logo
UDI กับการเรียนการสอน
7. ประเมินผลการเรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย และอาจมีการประเมินเป็ นรายบุคคล
8. ปรับสื่อ สิ่งอานวยความสะดวก เช่น อาจ
ปรับตารางสอนสาหรับนักเรียนที่เจ็บป่ วยบ่อยๆ
Company Logo
UDL กับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ผ้ ูสอน
ผูส้ อนทุกคนต้องตระหนักและยอมรับว่า มีหน้าที่
สอนนักศึกษาที่มีความแตกต่างกันทุกห้อง ทุกรายวิชา ไม่วา่
จะมีความพิการหรื อไม่กต็ าม นักศึกษาปกติทวั่ ไปมีความ
แตกต่างกันในด้านความสามารถและลักษณะนิสยั
Company Logo
UDL กับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เมือ่ ใช้ UD อาจารย์ ผ้ ูสอนต้ องทาความรู้ จัก
นักศึกษาทีจ่ ะสอนให้ ทงั่ ถึง โดยดูว่า มีนักศึกษาพิการใน
ห้ องเรียนไหม หรือมีใครทีม่ คี วามต้ องการพิเศษทาง
การศึกษา เช่ น ทางานช้ า เรียนรู้ ช้า มีความสนใจสั้ น เ็น นต้ น
อาจารย์ อกี กลุ่มหนึ่งนอกจากสอนแล้ ยังทาหน้ าทีเ่ ็น น
ที็่ รึกษา ต้ องคานึงถึงความแตกต่ างระหว่ างบุคคล อาจต้ อง
มีการช่ วยเหลืออย่ างใกล้ ชิดเ็น นรายบุคคล
Company Logo